Rímszótár

jártam

Az egész szóra rímelnek 4788

láttam házban nálam álltam ágyban állam lábam bátran hárman vártam hátam lássam számban lágyan gyárban sárban hányan tájban vágtam ágyam társam áram házam vágyam vágytam vállam bántam szálltam tárgyban nyárban zsákban szántam pártban lázban váltam gyászban zárban kádban várban másban százan fában lángban páran táncban tálban szájam fáztam szárnyam bárban másztam szájban lázam párban sávban zártam várjam váltan hánytam nádban árban lányban vágyban ráztam mában bálban zártan májam szánkban pácban árnyam háltam láncban tágan fákban ástam zárjam számtan játsszam vállban ágban rágtam vágjam szádban rákban nyájban váram spájzban nyájam fátlan tártam járjam plánban bántsam szárnyban nászban sálam szántan vájtam szánjam áztam árnyban frászban álljam sátram lápban hányban fázzam tárjam váltsam rázzam fájtam tárban szánban hányjam gyáram sztrájkban látsszam gátban áldjam vásznam rántsam bájam másszam állban bántan jártan klánban Svájcban vágyjam

Több szótagból álló szavak

szobában magában világban korában korábban konyhában országban találtam utcában lakásban utánam formában ruhában mindnyájan sarkában nyomában álmában vidáman dolgában kórházban szájában tisztában csináltam számában színházban irányban néhányan kocsmában munkában házában családban homályban próbáltam írásban hibátlan nyakában órában sorában hangjában újságban ágában példányban ritkábban elszántan szobámban arányban órákban prózában markában megláttam halálban javában agyában hálásan megálltam szobákban kabátban ágyában nadrágban könyvtárban vitában tréfásan hosszában határban szilárdan harsányan korlátlan osztályban torkában aljában kamrában kívántam magányban gazdátlan karjában pompásan hajában drámában ládában hazában példátlan szakmában útjában fogságban sorjában hazánkban módjában egymásban irántam sajnáltam villában formátlan hasában halványan csizmában hálátlan vaktában arcában sugárban gyomrában sorsában lírában pohárban kínjában cellában raktárban szolgáltam gatyában mozgásban kosárban csatában mindhárman futtában porában zugában utáltam zárkában szoknyában vigyáztam napjában orrában tisztábban sapkában ahányan sétáltam nagyjában állásban pusztában pajtában vigyázzban sóváran ruhákban nyomdában holtában szavában lázában bányában havában kályhában felálltam használtam fogdában lapjában vásárban sodrában kormányban csodáltam pártállam csárdában példásan formákban húsában arcátlan jogában bundában soványan alássan szakállam hibásan járásban járkáltam hátában tartásban beláttam próbáljam vitákban vázában szokásban garázsban csodában virágban hazámban párában mocsárban szobánkban témában kordában csináljam bejártam használjam csodásan szakában beálltam válságban szobádban tárgyában utcákban pózában kocsmákban étvágyam munkámban hibáztam halljában rabságban parkjában tudásban lábában táskában elvtársam korcsmában durcásan tornyában déltájban szótárban sírjában jobbjában ritkásan könyvtáram szférában kiálltam futásban hullámban ládákban harcában boltjában zajában sátrában falkában kínáltam tojásban palástban falában kriptában leszálltam tanácsban látványban pénztárban megbántam bajtársam vallásban utcánkban énnálam táskámban hátráltam sommásan egypáran játszmában voltában kartársam drágábban fegyházban adásban vizsgáltam odvában anyátlan kószáltam bajában faházban vágtában drámákban anyásan zárdában álltában busásan hajszában tócsában orcátlan lármában sarában megvártam baljában finnyásan csodákban múltjában hodályban bandában várában bérházban árkában fényárban eljártam maszkjában pártában szálkásan találjam anyjában dézsában glédában pólyában elváltam kijártam kivágtam dollárban nagyságban jogállam honában nyugágyban megjártam csapdában gyászában árnyában fölálltam burkában dobáltam csordában mászkáltam forrásban sírásban tócsákban szakmánkban egyházban levágtam poklában ziláltan kucsmában bezártam munkákban kiszálltam ugráltam szandálban szénában imában felszálltam brigádban lazábban kétszázan szikáran kártyában kimásztam mókásan fiában elszántam meglássam imádtam zsákjában apátlan pillátlan apámban izzásban pompában tavában szárnyában kívánjam apjában vadásztam farában csatákban ruhámban búzában átvágtam támlátlan beszálltam szertárban cellámban munkánkban kasszában tisztázzam vállában cellákban blúzában kútjában megráztam hátrányban szakmámban ruhátlan csudában pofátlan formásan almában rozsdásan pedánsan gúnyában formáltam becsvágyam munkátlan naptárban székházban masszában madárban klubjában firkáltam padjában bányákban kutyában mozsárban sárgásan tokjában jártában bárkában kopáran ajánljam vizsgáztam párásan tartályban rászántam lámpában alvásban jóságban kristályban kitártam mocskában bazárban kapáltam szolgáljam vágyában felmásztam szárában kannában diktáltam héjában talárban siváran bevágtam hatásban nyílásban gálánsan szatyrában tárcámban példában bujkáltam fogában elláttam váltásban tápláltam rámában karámban lámpátlan súlyában gépházban konyhánkban csajkában honvágyam pontjában bográcsban kivártam szalmában frappánsan asztmásan lábszáram madártan omlásban tisztátlan bárjában durvábban gyárában zónában csuhában pregnánsan csapásban zsírjában villákban zúgásban kártyáztam ötszázan náthásan légáram tompábban nyarában nyálkásan királyban lezártam bóklásztam bokában árában lányában létszámban vasgyárban zsoldjában csóváltam megfáztam rávágtam napszámban turbánban elvágtam sodrásban normában simábban dalában háláljam csigákban magjában piszkáltam csontjában bocsássam látásban csudásan hajrában mártásban lilában árjában tárcában kiságyban tisztáztam munkádban tréfáltam bugyrában pártjában anyában manzárdban hajtásban aknában kaszáltam átmásztam aszályban lángjában szálában átfáztam tálkában szempárban mappában táblában kómában zárjában mosásban sávjában sajtárban vakságban leráztam bemásztam kaftánban ujjában dolmányban csávában urnában forgásban anyámban halásztam rózsában kiráztam kazánban hiányban markánsan táblákban csodáljam ivásban furcsálltam bontásban tógában bíráltam csúszkáltam témákban válásban sárgában négyszázan széttártam tárcsáztam mancsában áldásban rangjában fölmásztam rendházban sziklában frakkjában igában bújában hibában kukában cifrázzam rostában kampányban titkában átszálltam rakásban horgásztam vizsgáljam iszákban stikában táncában csipásan nyugtáztam megmásztam hullában órámban bordában habjában megszálltam elvártam talpában lyukában csírátlan lemásztam raktáram subában macskásan véráram hibákban képtárban csalásban combjában csuklyában dumáltam hullásban átláttam sajnáljam pletykákban viszályban megváltsam szólásban piszkában fonálban rázártam vattában deszkákban hurkában falkákban tornásztam megszántam mondákban karában urában konyhámban méláztam hínárban ruhádban fogdákban hordában sportágban macskában kőházban korlátban megvárjam vackában síkjában utáljam számláltam szakmákban sémákban cibáltam álcáztam fajtában tésztában kivágjam táskádban gyaláztam ellássam posványban postában háláltam kanálban csordákban kupákban villámban tintában puskáztam botjában ráálltam gépgyárban rácsában csuklásban hangyában kolbászban csokrában kamrákban apában bankjában zabáltam májrákban tornáztam botrányban lankásan kalácsban orkánban megbántsam lóbáltam trágyában karmában daráltam néhányban ugrásban kormában kizártam irtásban vívásban tárnákban mászásban megvágtam náthában ábrándban úszásban vádjában lezártan asztmában csókjában mosdásban tantárgyban elzártam rajában gárdában szoknyásan kirázzam beváltam hasznában mintáztam tusában kardjában elzártan ráláttam mézgásan zsongásban fölvágtam csatáztam hullákban ásványtan naptáram kutyákban lágyságban megrázzam sziklákban dobásban halászban vadságban pofáztam mintákban silányan skarlátban csalárdan tárában puskában nyomásban aktában tárcákban tajgában dogmákban átrágtam levágjam munkásban ruháztam föltártam csúnyábban celládban sikáltam nyúlánkan lármáztam holtágban kivárjam vitánkban pisáltam egyházam túlzásban grófságban ruhánkban folytában flottában kapcában jóslásban párákban rágcsáltam tornában áthágtam hadában pászmásan kreáltam kincstáram csigáztam gyertyában aktákban bullában villánkban imámban megbánjam nászágyban hintában lomhábban piszkáljam szikrában sárgábban bevártam ziháltam eljátsszam magházban rajzásban ruházzam condrában eláztam sáljában fűszálban lógáztam dajkáltam ládádban megváltam tokában láncában bíráljam társában elvágjam felráztam körtáncban párkányban hangárban pofában tagállam cellánkban cifráztam masszákban kacsában bárkákban kőtálban apályban brokátban bátyjában anyádban atyában érában nyugtázzam mellrákban feltártam izmában formámban mappámban gyomláltam vallástan fogytában feltárjam urnákban járgányban órádban dandárban lerágtam varrásban rókában tantárgyam főáram hitványan álcában rútságban dekádban elszálltam turzásban bombáztam félgyászban pásztázzam kúráltam célzásban beváltsam dokkjában bricskában falvában alfában stólában gyémántban nyugágyam kákában siklásban elrágtam indákban strapáltam jászlában gyártásban szerájban tarkábban ligában parányban osztrákban zabáljam kristálytan táskánkban iszlámban álcázzam mintában tudtában nyanyában kiálljam portyában túljártam önvádban ásásban Croissant fajtánkban picsában bombában félfában néppártban szedánban sudáran kisállam följártam Richárdban bárdjában sáncában vízáram érákban tépáztam spárgában rúdjában földáram summában Kenyában bétában bokszában felhámban pálmában selmában megrántsam daráljam képpárban csigázzam bányámban címtársam gúnyádban falábam szirmában szolgádban Zalában Moszkvában sipkákban lukácsban járványtan Zoltánban főtárgyam szektában villádban novákban rájában filmgyárban fajtámban puskákban prédáltam buckában tatjában pacákban könyvtártan Trójában visszáram Hellászban párjában fényáram pumpákban meghánytam marhákban bankárban számláztam Lillában polyákban beváltan boglyákban Moldvában gitárban bronztálban túláram párnákban kacsákban balszárnyban csúfságban Prágában japánban Rómában cifrábban Brémában hangában dunnában vénámban szíjában bukszámban sorházban gályában pucádban aktámban hibámban csézában fúlásban cipzáram márkátlan fókában frusztráltan Volgában romjában szolgákban szajhában tonnában sólyában babádban pitában hálában mázsában tömbházban cápában hálásban nyúlványban Nizzában lázárban oltásban borbárban gazdánkban fűsávban átrágjam bandámban gusztáljam húzásban jogászban kirántsam túráztam sálában Istvánban bundásban kurváztam Zágrábban csizmádban bűbájban bokádban hadtápban tusámban Belgrádban

általában valójában önmagában mostanában iskolában szobájában valóságban formájában tudatában árnyékában társaságban éjszakában irányában világában kávéházban birtokában irodában biztonságban lépcsőházban alapjában kapujában egyfolytában igazában szállodában ajtajában félhomályban lakásában elegánsan egymagában hiányában palotában munkájában alakjában szakaszában megtaláltam korszakában megpróbáltam magasságban oldalában otthonában modorában határában fordításban ablakában városában felvonásban barátságban mivoltában távolságban kultúrában zavarában udvarában országában hamarjában májusában naplójában ruhájában kalitkában hazájában kiadásban homályában órájában szándékában cukrászdában makulátlan pizsamában hatalmában gazdaságban izgalmában házasságban írásában pillantásban falujában katonásan nyomtatásban magányában magyaráztam januárban valahányan magyarázzam stílusában februárban bánatában iskolákban boldogságban fiókjában patikában könyvtárában pongyolában kiabáltam halálában mámorában városkában mindahányan laktanyában ragyogásban unalmában templomában arányában nagyvilágban novellában viszonyában óvodában fájdalmában központjában táskájában szabadságban rokonságban haragjában rakoncátlan délutánban darabjában drámájában hajdanában tanulmányban osztálytársam családjában kápolnában harisnyában fürdőkádban beosztásban tudományban mosolyában konyhájában hálójában anyagában hatásában vacsoráztam útitársam villájában kitaláltam példányszámban rovatában pocsolyában lánykorában műfajában havazásban mondatában változásban némaságban szalonjában utcájában magasában nagyszobában minutában mozgásában uszodában szomorkásan áruházban csírájában tartalmában vitájában gomblyukában pompájában ritmusában kiskabátban hazugságban kocsijában szaporábban táborában kisujjában megsajnáltam szférájában megtaláljam harmadában félórában ketten‑hárman szakmájában színházában rohanásban olvasásban ruhatárban cellájában nagykabátban bizottságban háztartásban forróságban rezignáltan nekivágtam illatában álruhában babonásan székházában hamiskásan kaszárnyában megcsináltam szótárában hónaljában hónapjában alkotásban hallgatásban szállodákban barlangjában mennyországban garantáltan zabolátlan tárcájában csarnokában egyben‑másban játékában pusztaságban tartományban fénykorában álldogáltam szaladgáltam hajlatában sokaságban kipróbáltam kocsmájában hátizsákban osztályában látomásban fogságában sugarában kosarában pályatársam alvilágban legtisztábban vonzásában haloványan éjféltájban mellkasában oktatásban kastélyában ravaszkásan adásában kabátjában programjában rohamában vallomásban igazságban borostásan irodákban viharában legkorábban tisztaságban nekiláttam tartásában tájszólásban műsorában csoportjában tolongásban logikátlan bajnokságban nadrágjában nyílásában vonalában folytatásban arénában államában parasztházban válaszában minapában megpróbáljam óceánban elmúlásban kezem‑lábam szorongásban franciában poharában odaálltam hagyományban üvegházban távlatában iskolásan odújában karéjában derekában háromszázan kupolában fázisában oltalmában tarisznyában koponyában társalgásban napsugárban szomszédságban kamrájában kavargásban operában kultúrákban vízmosásban csapatában valutában csatornában technikában csizmájában szobácskában legendásan páholyában kritikátlan túlvilágban pusztulásban holdvilágban tanulásban betegágyban szériában franciásan kalapjában szoknyájában villanyáram mulatságban tarsolyában eltaláltam szakállában kamarában levéltárban botorkáltam hosszúságban nagyságában megcsodáltam bibliában rátaláltam kuplerájban barázdában alkatában zsivajában tébolydában megvizsgáltam koponyámban sapkájában tétováztam félálmában rabságában raktárában zsúfoltságban külvilágban látványában fizikában hóhullásban kalickában utazásban problémátlan gazdagságban fókuszában végigjártam virágjában hátországban támadásban árvaházban saroglyában testtartásban alkotmányban nyugalmában távolában ellátásban kriptájában kapkodásban textilgyárban pocsolyákban nyomorában állásában homokjában kulturáltan lázadásban megkívántam kiskocsmában karikában munkatársam kunyhójában leírásban belevágtam kalyibában kultúrházban zúgásában járásában beleláttam kavernában szertartásban kisétáltam kőbányában zokogásban látszatában témájában megrovásban mocsarában palotákban maskarában kalákában centrumában folyamában kultúránkban honfitársam kotorásztam iskolánkban bukásában nyelvjárásban bundájában záporában kaszárnyákban hajnaltájban bozótjában nyomdájában csatájában falucskában hófúvásban kackiásan irattárban gyógyszertárban megutáltam hajlékában századában rangsorában udvarházban állományban szorításban zongoráztam rothadásban takarásban párájában elhibáztam reagáltam kormányában ostromában felhasználtam kiadványban legritkábban forgalmában tizenhárman irodámban birkózásban médiában struktúrában regisztráltam lobogásban balladában karikákban választásban kacagásban bőrkabátban megoldásban nekiálltam házacskában függőágyban szárazságban skatulyában megváltásban balladákban legendában odavágtam logikában bordélyházban gondozásban bizalmában zárkájában csapdájában fogalmában dobozában kabinjában hőskorában névsorában méltóságban daliásan kalodában jóságában csatornákban szorultságban idegszálam kiskocsmákban haladásban hangsúlyában ágyékában figurákban éjszakákban áramlásban kiáltásban kalibában kutatásban virrasztásban gazdaságtan kazánházban kohójában nagyításban szomszédjában garázsában cicomátlan fénysugárban hullámában majorságban koronátlan hajnalában egynéhányan nyomozásban horpadásban bérházában zakójában kagylójában ládájában élettársam elbánásban lakosztályban homlokában imádságban tanításban gyilkosságban csigaházban eljárásban kipróbáljam kilátásban tarisznyámban kuckójában határsávban izzadságban vándorlásban vakságában kazettában mozijában koncentráltam irgalmában tavaszában városállam gratuláltam hajógyárban királyságban besétáltam pántlikásan megvizsgáljam lemondásban szótlanságban cselédházban zsongásában szivárványban szokásában zsákutcában katonában illatárban talicskában faládában meditáltam sárgaságban hajigáltam díszruhában mosodában pajtájában dallamában kocsonyában kórusában liftaknában körforgásban misztikában évszakában sodrásában megszolgáltam esthomályban megkínáltam gonoszságban tanácsában mosdótálban lármájában markolásztam parasztságban vágtatásban karimátlan holdsugárban adósságban közbevágtam vetélytársam harmatában vallásában elsétáltam csónakházban térdnadrágban hullámzásban pálinkában csodájában példányában bátorságban varázsában tudásában legdurvábban novellámban viszontláttam hálózsákban szobatársam kalapáltam tarkaságban bőrnadrágban látásában csillogásban etikátlan bandájában őskorában ispotályban ingoványban babonákban újságjában felhívásban koronában kormányzásban harisnyásan traktusában parókában elnyomásban példájában babonában akkortájban ápolásban tébolyában atillában iskolámban hajójában koncentráltan barakkjában szegényházban félreálltam csomagjában bozontjában zongorában halmazában hivatásban sarokházban bakancsában sajtójában iszapjában hullaházban szolgaságban forgásában gerendában kiszolgáltam rabruhában katonákban glóriában legendákban laktanyákban szandáljában palotámban vidámságban melegházban csillagában tempójában sakkjátszmában különváltan kihasználtam mosdójában válásában hátuljában tüllruhában problémákban porcikámban páncéljában kihalásztam kazánjában futkosásban körbejártam hajlamában tagadásban főállásban felállásban rendőrállam papírzsákban ivójában tányérjában vendégházban káoszában fogadásban barátjában ellenálltam puhaságban kolerában típusában megcsináljam gyerekágyban állításban gázkamrában szavazásban státusában vértócsában spekuláltam nyavalyában gyilkolásban invitáltam bohókásan hasadásban ládikában gyehennában batyujában villanásban borotváltan játszmájában produkáltam korrigáltam gyógyulásban lázálmában gyulladásban hadonásztam albumában sántikáltam szembeszálltam kitaláljam álcájában vigasságban jóslatában hozzáláttam összhangjában borongásban gázkamrákban sóbányában iratában legsimábban spektrumában gúnyájában bajvívásban embertársam kórházában otthonkában megnyugvásban bútorgyárban lesétáltam porcikádban izzásában lángolásban gyorsaságban aulában körüljártam kémiában imaházban fogdájában lovaglásban virradásban talárjában lámpájában gyártásában duzzogásban tetszhalálban poggyászában kiokádtam vastagságban szektorában uszályában sajátjában robbanásban katlanában bárkájában felajánljam tobzódásban okosságban átlagában átsétáltam bújócskában bőrtáskában arrogánsan szentírásban lombikjában tavernában képtárában apátságban rohangáltam távozásban krónikában újításban labdázásban forrásában hányódásban kantinjában impozánsan óvodákban pupillákban kozmoszában származásban váltásában lábszárában virágában parancsában dobozgyárban iparában közkórházban faggatásban vibrálásban pucájában gabonában tüdőrákban utcácskákban elméláztam romlottságban állkapcsában átvizsgáltam cellatársam kínzásában diliházban mintájában imájában borostyánban kiállásban kapitányban klottnadrágban elhasználtam csizmaszárban bezártságban szénbányában morajában nyavalyákban gyávaságban megaláztam sorvadásban makacsságban tunikában bársonyában hahotában támlájában váltóáram bosszújában konstatáltam vázájában visszavágytam éjszakázzam gondolában elzártságban átaljában dácsájában ruhácskában dedikáltam palotádban kukucskáltam apróságban toronyházban vályogházban magánházban gyaloglásban megkínáljam bágyadtságban munkásságban koponyánkban ételbárban kalandjában akkorában ballagásban tárházában szélzúgásban szabotáltam rászolgáltam vásárlásban mániában atlétában riportjában drótkosárban megpiszkáltam hajzatában kincstárában hányadában orvosában mogorvábban garatjában csontvázában bőrsapkában csizmácskában kommunában tékozlásban lagúnában madárházban ráncigáltam rendházában bérlakásban himnuszában kihátráltam visszaszálltam aljasságban kapiskáltam dudorásztam zajlásában tanodában kioszkjában ostobábban asszisztáltam felpróbáltam gerendákban óhazában tócsájában lakosságban lakomában csikorgásban barázdákban operáltam viszontlássam szomjúságban furikáztam kalitkákban hacukában sarujában vitorlában forgatásban izzadtságban kínlódásban megcsóváltam csuhájában várásában prémsapkában pusmogásban vérnyomásban bevágásban hiúságban palástjában újkorában lediktáltam felruháztam kamillában puttonyában ciszternában pénztárcában nagyapában fogolytársam hadosztályban utánzásban affektáltan celofánban bolondjában suttogásban dátumában játékgyárban tejcsárdában időtájban fogójában megszokásban szmokingjában naptárában faládákban lóugrásban izomlázam létjogában feltárcsáztam italában furulyáztam előálltam ledobáltam javításban ideglázban oldottságban rajzolásban bolondságban dagonyában víztócsában szakításban fásultságban fénytócsában utódállam arénákban buzgóságban tarisznyádban csúcsformában híradásban kongásában lábujjában diófában tarifában urnájában szunyókáltam megbánásban kuszaságban tajtékjában pulzusában kibabráltam uzsonnáztam zárdájában parcellákban oroszlánban dorgálásban mappájában dezertáltam algebrában nejlonzsákban harcostársam megcibáltam legbutábban ujjongásban roskadásban durrogásban eloszlásban cikornyásan fegyvertársam honoráltam horgászásban karikásan üzlettársam sisakjában rendbontásban felkínáltam sísapkában csónakáztam informáltam felsőházban álruhákban taktusában gyufaszálban ugrálásban bankszakmában informáljam bőrruhában zsibbadtságban versenytársam dobozkában piszoárban halandzsáztam csónakjában kiváltságban mészárlásban pályájában cikornyátlan házastársam praxisában lakkcsizmában csavargásban csontkamrában juttatásban szaporázzam előmásztam divatjában megadásban megoszlásban sustorgásban vacsorázzam szabóságban rémálmában megcsodáljam elszántságban szállodámban elrágcsáltam füzértáncban házacskákban irodádban szélirányban hóbortjában gyakorlásban szipkájában férfitársam kollokváltam kigyomláltam alkonyában hahotáztam szállodánkban tógájában fáradtságban kóboráram gyógyszergyárban rátukmáltam trágárságban oldatában visszamásztam rózsaszálam kucsmájában sógorságban dobolásban szaporátlan közbenjártam megdupláztam fifikásan átlójában benzinárban celebráltam tolókában terrorjában lágyságában kapzsiságban doktoráltam kólikában márványkádban rendtartásban rézbányában óriásban cammogásban összezártam demonstráljam bőrszakmában praktizáltam erőáram pityókásan filmújságban illusztráltam találmányban ládikákban mágiában tavacskában dologházban csőlátásban kárpótlásban nőtanácsban sárkányában hajózásban bérskálában kéjsóváran alosztályban parókásan ciszternákban táblájában megdorgáltam oldalházban disznóságban pulcsijában birtoklásban írmagjában etikában adattárban kritizáltam cinkostársam frizurában loccsanásban selyemágyban alkóvjában gettójában bokrétában előástam szénbányákban fémállványban pokrócában konzultáltam alkotmánytan rohangásztam fényárjában meggyalázzam halacskában kamarákban papagájban szónoklástan kipiszkáltam orgiákban hajacskádban rikoltásban ezüsttálban bőrszoknyában panaszában diktálásban megkívánjam lőállásban zugutcákban biliárdban latrinában felszolgáltam mormogásban irodánkban rakétákban vitorlásban fűben‑fában hitvilágban tapsorkánban gyógyításban elhátráltam kipipáltam zsibongásban struktúrákban vacilláltam fénycsóvában variáltam tartamában tetováltam praktikákban parasztállam brigádjában megszállásban pórusában bugyoláljam számtanában orgiában kidobáltam rosszallásban hintójában orvoslásban elkívántam kábultságban elhagyásban sápadtságban cédulázzam dobbanásban alsójában megzabáltam vitorlákban borzalmában végigjárjam lavórjában tonzúrásan intrikában médiákban strigulázzam vigyorában elbabráltam zegzugában tolatásban váltólázam kőbányákban olajgázban sírkamrában származástan gázolásban munkásállam pakolásztam gyapotzsákban betonágyban vizitáltam redundánsan kicsodában karcolásban felsikáljam galambházban rovásában frekventáltam villódzásban beleráztam sorfalában agymosásban kaftánjában űrruhámban Manilában állatházban uzsonnázzam felpiszkáltam sittrakásban zabkásában bodegámban lélekváram vasmunkásban egyenáram Pakisztánban óraszámban törzskarában Turkesztánban furgonjában szirupjában megháláljam ufólázban kalyibákban halijában Indiában könyvárában áramlástan gangrénában avarágyban vetélytársban ikerházban diplomádban Volvójában rézurnában jászolában sajtraktárban sírrablásban kipróbáltan sejtmagjában előrántsam megpályáztam bénulásban badarságban ködporában gyöngyvárában fojtásában kornyikáltam kihasználjam kalickámban Lusakában ibolyában rugdosásban entitásban szignáljában pálmafákban Veronában ózonjában tasakjában sárfoltjában újvilágban kenujában barázdásan falkatársam kabalában redukáltam grottájában masinában neked‑szántan turistában Floridában Genovában aléltságban klottgatyában hacukákban főtitkárban apaságban lánykarában szájzugában konstatáljam Kanadában tankcsatában albumjában folyócskában jártasságban szakácsában lábmosásban Galliában skatulyámban nyoszolyámban rongyoszsákban álvidáman örvényáram kapszulában napnyugtában átvizsgáljam asztalkában hecckampányban üzletágban fásládában Odesszában ledárdázzam Líbiában felpróbáljam prédikáljam kamarámban várójában rizstáblában házacskámban csúszkálásban űrruhában adagjában diétáztam agrárállam párnájában beálltában kecskenyájam tőkésállam behátráltam oktatástan elszálltában csöndőrállam légpárnákban játszásában elzárásban Nevadában színpompában névtáblában kiskorában Beregszászban bronzlámpákban főrendházban kisikáltam Észtországban bőrtáskákban inspiráltam ónbányákban gyalogában úrországban sziesztában hegyhátában lebujában morzézásban agancsában őrszobákban kikúráltam életáram kigyomláljam felosztásban összhatásban nyugdíjában Alijában moccanásban Skóciában előássam gyengeáram szilárdságtan csigolyákban puskájában bosszúvágyban fejzúgásban locsolásban vakvágányban ruggyantában támlásában csendőrállam ülősztrájkban nyelvjárástan bőrflaskában gazdájában bőrtokjában Dániában Korzikában Koreában katlanjában pléhkannákban gyónásában sorocskákban bioáram víztartályban Bolognában taktikában szalmiákban szétválásban aranykádban forradásban kultúrállam mágiámban gázcsóvában liftkosárban rivalgásban hajócskában lábszagában altatásban elfojtásban pocakjában raktárházam fövenyágyam citerásban radiánban malajálam fáskamránkban hintaágyban felbomlásban harcállásban légnyomásban Haifában mikulásban Ukrajnában elbaltáztam földanyánkban szantálfában betápláltam szertartástan Atlantában elpletykáljam hazavágjam hordócskákban koncentráljam kamerában tanítástan kacsájában Nórájában provokáljam zokniszárban Afrikában bedeszkáztam Szerbiában hajlásában végórákban Szodomában kővázában Ázsiában álmodásban agykamrában fölpiszkáltam segglyukában kormányházban műsiklásban lóhalálban erősáram kipostáztam skatulyádban zoknijában exportjában megriszáltam optikában sorscsapásban hűbérállam balusztrádban kisszobában szárnyújában bebocsássam foncsorában hét‑határban lámpásában szikrájában rangkórságban zsákutcákban galvánáram csúcspontjában megrongáltam kiszólásban figuráztam koldulásban beleástam kávájában tappancsában pelenkáztam tablettában agyonvágtam Szaharában megtépázzam arcocskában aktájában kórságában féltréfásan bullájában kukkoldában elpróbáltam fegyvertárban újdonságban nyílirányban sportocskában havannában pénzmosásban vállfagyárban blokádjában méhkasában tuskólábam ellenáram rézbányámban rézvázákban dongalábam félórámban szultánságban nagytanácsban Ugandában nászfátylában huszonhárman háztartástan rovátkában lakomáztam Angliában Baranyában szurdokában integráltan sajgásában dakotában szárnyam‑lábam jégországban Sevillában padlójában fűtőáram szembeálltam előtártam pelenkásan megtréfáljam Leningrádban sportvilágban szamovárban gyönyörvágyam

társaságában pillanatában előszobában állapotában egyáltalában fürdőszobában vonatkozásban gyerekkorában politikában tanulmányában egyenruhában szolgálatában márciusában szomszédságában fordításában januárjában irodájában időszakában februárjában előszavában gyermekkorában előadásban középpontjában júniusában áprilisában magasságában júliusában kiadásában várakozásban kirakatában folyamatában birodalmában világításban hangulatában szorításában gondolkodásban forgatagában valóságában hivatalában gyakorlatában mellékutcában kánikulában fogalmazásban sorozatában telefonáltam boldogságában egymásutánban indulatában siralomházban változatában világosságban mozdulatában novellájában palotájában szempillantásban ifjúkorában fürdőruhában hálószobában iskolájában tulajdonában télikabátban viszonylatában vallomásában irodalmában fővárosában diktatúrában öregkorában nyomorúságban ragyogásában kukoricásban harmóniában gondozásában szabadságában félhomályában hadifogságban tisztaságában ellenállásban tragédiában leírásában ajtónyílásban káprázatában porcikájában kultúrájában időpontjában magatartásban artikulátlan diákkorában pillantásában rövidnadrágban találkozásban ellentmondásban interjújában lóhalálában alsónadrágban kapcsolatában gyerekszobában vállalkozásban társadalmában mellékutcákban kritikájában takarásában komédiában mozzanatában kislánykorában fantáziátlan kamaszkorában torkolatában selyemruhában mosókonyhában éjszakájában használatában szomorúságban életrajzában stádiumában sivatagában ábrázolásban külvárosában tréningruhában szigetországban sokaságában padlásszobában kutyafuttában megmagyaráztam életnagyságban feltámadásban hisztériásan koporsójában magánzárkában szállodájában legénykorában ifjúságában kavargásában vigyázzállásban negyedórában bódulatában köztársaságban látomásában offenzívában biztonságában akaratában gumicsizmában múzeumában utószavában másodállásban megoldásában elmagyaráztam folytatásában cigarettáztam tudatlanságban házasságában nyilvántartásban vendégszobában diaszpórában házikabátban csomagolásban fogadtatásban alkalmazásban alagsorában foglalatában koponyájában históriában hullámzásában munkásságában istállójában magányosságban támogatásban áradatában haladásában gondolatában toronyszobában ballonkabátban kápolnájában közgazdaságtan iskolatársam hallgatásában kavarodásban autójában perspektívában ámulatában monarchiában igazságában koszorújában fellegvárában álmatlanságban farmernadrágban százalékában szakadékában viharkabátban dolgozatában munkaruhában változásában vászonnadrágban gyakorlásában atmoszférában esőkabátban alkotásában felfordulásban struktúrájában pongyolájában kábulatában egyensúlyában könyvtárszobában archívumában ingben‑gatyában funkciójában társalgójában tudományában bejáratában belvárosában vállalásában kölcsönhatásban műalkotásban fürdőnadrágban bársonyruhában hivatásában terpeszállásban leánykorában anyaországban némaságában famíliában szemmagasságban hálózatában öntudatában kartonruhában hotelszobában fontosságában kivágásában álomvilágban civilizáltan forróságában bazilikában pontosságában tartományában üvegpohárban bátorságában szobácskájában kukoricában kölyökkorában fenntartásában betegszobában virágkorában menedékházban szorultságában pusztulásában olvasásában háborújában állatvilágban nyaralójában feltárásában víziójában fejmagasságban aktatáskában ápolásában komolyságában szórakozásban áhítatában kontextusában élvonalában gyújtópontjában amnesztiában szereposztásban évfolyamtársam álmodozásban vászonruhában katakombában vendéglátásban tarisznyájában papírkosárban szigetvilágban utánajártam vállmagasságban színdarabjában székesegyházban sziklaszilárdan cserépkályhában igazolványban fiatalságban pupillájában börtönkórházban eksztázisában férfikorában aggodalmában vesszőkosárban statisztikában megírásában újságírásban úszónadrágban provinciában manzárdszobában varázslatában homokbányában koronájában keresztutcában irattárában galaktikában dossziéjában kolóniában pozitúrában kávéházában előszobákban elosztásában tanításában hullakamrában bizottságában magánlakásban álruhájában nappalijában anekdotákban hallgatóságban jogosságában éléskamrában vágyakozásban odaadásban reverendában lakosztályában felindulásban alagútjában rekonstruáltam páncélzatában börtöncellában holdudvarában imádatában halásznadrágban gazdálkodásban hosszúnadrágban bricsesznadrágban mohóságában tarkaságában csillogásában átjáróházban végigcsináltam barátságában felhívásában vizsgálódásban hiúságában feladatában extázisában várószobában vadházasságban indoklásában pizsamájában óceánjában ruházatában hálószobánkban takarításban matériában garzonlakásban összecsapásban árnyalatában formaruhában felszólalásban gyanútlanságban gyűjtőfogházban megmagyarázzam ostobaságban nagyáruházban kolostorában árvaságában magasugrásban végigsétáltam fogadójában vigasztalásban mennyországában ajtófélfában mellmagasságban gyalázatában homlokráncában áldozatában bosszúságában állításában metaforában megbízatásban káromkodásban fejtartásában láncolatában megszólításban kínzókamrában háztartásában nyersfordításban versenyfutásban szélárnyékában állandóságban hátizsákjában tombolásában galériában katasztrófában patikájában csodálatában kerékvágásban szembogarában udvarházában sötétzárkában párosításban pénztárcájában állományában alsóruhában tudósításban középosztályban áramlásában forrongásában Proletárállam befogadásban házikójában miniszoknyában civakodásban felvonulásban férfiruhában összetartásban egyhangúságban tévészobában gondoskodásban okoskodásban olvasatában halottasházban hanyatlásában ezerötszázan könyvesboltjában oldalirányban odataláltam látványosságban fantáziáltam fizikumában lélektanában nagyvárosában éghajlatában búzatáblában szalonkabátban átiratában vizespohárban alvilágában ajánlásában vívóállásban kézitusában hallucináltam lebontásában gumicsizmásan áruházában kutatásában foglalkozásban akácosában hagyományában kiszolgálásban alsógatyában propagandában pavilonjában kapaszkodásban hadakozásban megvacsoráztam mikrovilágban egyenruhákban vadászruhában olvasójában tagozatában gyászruhájában elbírálásban romlandóságban előszobámban kulikabátban háborúságban izomzatában vonulásában slamasztikában üdvrivalgásban rabszolgaságban térdhajlatában gyorsaságában alsószoknyában vizsgálatában hálószobámban elálldogáltam elmagyarázzam sugárirányban drogériában átváltozásban okosságában energiában végrehajtásban elnyomásában vaskarikában burkolatában fogantatásban öngyilkosságban iróniában irányításban fordulásában ellátásában tumultusában szemétládában szívbénulásban uralkodásban táblázatában játékosságban államformában próbálkozásban vajúdásában parasztruhában tisztázásában szabadulásban elgondolásban különszámában pátriájában búcsúzkodásban butaságában hotelszobámban hadjáratában epizódjában haláltusában ládafiában kihallgatásban gonoszságában statisztikákban legjobbikában bizakodásban hangzavarában buzgóságában üvegtartályban kupolájában imbolygásában óvárosában ütközőállam operájában felsőkabátban konyharuhában kínzókamrákban szétosztásában előhalásztam javításában fogyatkozásban amnéziában viszontlátásban hullámmozgásban sivatagjában aláírásban kézírásában fülkagylójában zsidóságában memorizáltam beadványában ablaknyílásban levélváltásban fegyverraktárban csodavárásban rádiójában parasztcsaládban padlásszobákban kínlódásában villogásában házimunkában halotthalványan háborgásában feltarisznyáltan dolgozójában optikájában nosztalgiában élővilágban agóniában viharzásában papírpohárban hatékonyságban visszataláltam elhagyásában virágágyásban kétharmadában fürdőszobákban ezerkétszázan gyógyításában parkolójában nyilvánosházban bádogkannában betegágyában végigpásztáztam kiirtásában gyógyulásában homokórában városkájában apátiában pinceraktárban másodosztályban deszkaládában méltatlanságban vígjátékában marakodásban defenzívában hálóruhában alkudozásban intimitásban félórájában szolgáltatásban agyagvázában hajszolásában darócruhában matrózsapkában harisnyájában influenzában aléltságában mandzsettájában rangsorolásban végigvizsgáltam saroglyájában torzsalkodásban tobzódásában viadalában húgyhólyagjában függőágyában matróznadrágban hálószobákban átadásában leányszobában motorizáltan megkínzásában fönntartásában fiúruhában harangtornyában mintázatában lelkivilágban cicanadrágban hotelszobákban aggmenházában csatornájában libériában hasznosságában vattakabátban hahotázásban porcelángyárban munkásruhában édesanyában realizáltam áramlatában harsogásában bársonysapkában álarcosbálban pozitúrákban bioszférában alkonyatában alkonyattájban lebotorkáltam látogatásban mackónadrágban távozásában bizalmasságban kamarájában irodaházban aktivitásban operaházban beletaláltam elfuseráltam cigarettában megóvásában keresztülláttam penziójában keresztülvágtam csillagvilágban melegházában lépéshátrányban kapzsiságában mechanikában üvegvázában panellakásban nádvilágában bársonyszoknyában koncentrálásban bejárójában iparkodásban leromlásában sutaságában védőruhában terápiában utazgatásban csalódásában próféciákban kolóniákban ujjongásában mimikájában kívánásában kromoszómákban suttogásában halántékában szivárványában tudományágban szitkozódásban lakószobában holdsugarában kapunyílásban kibontásában vászonruhásan kiváltásában súlytalanságban tusakodásban tévéládában ájultságában ruhatárában padlásszobámban másolatában egyharmadában sopánkodásban számításában szignifikánsan zsokésapkában határzónában átriumában leiratában sztratoszférában magánosságban megszaporáztam királyságában vérpocsolyában illatárjában áskálódásban megmászásában kaszárnyájában szaltóugrásban jegyirodában definiáltam mendemondákban kavalkádjában levélírásban kertészlakásban eladásában zsandárvilágban faiskolában partraszállásban lagúnájában szimpatizáltam aranybányákban formalitásban társasházában aurájában bekukucskáltam korosztályában gomolygásában leborotváltam kabátkájában famíliámban szembetaláltam sikoltozásban elvakultságban provinciákban pártbizottságban bámulatában kartávolságban aggódásában komédiákban napsugarában ezredkórházban tévéreklámban szidalmazásban aktatáskádban fürdőszobámban derékfájásban kosztümkabátban dührohamában elfogadásban szalonruhában telefirkáltam nyeregtáskában kézitáskában ingszakításban fölbotorkáltam fantáziában keresztülmásztam angolságában fenyőpadjában artikuláltan végigcsináljam szétprédikáljam kiskocsmájában kalibájában sugárnyalábban visszakívántam toborzásában hálókamrában gyomorrontásban békaugrásban odasétáltam atillájában túlkomplikáltam susogásában tavernájában valósulásban szakiskolában genetikában dobozkájában elszunyókáltam hajigálásban beleszólásban kőpalotában gyorsításában lakószobákban mocorgásában memóriában naivságában tölténytáskában kirablásában pantallójában dohányzójában kommunikáltam miniszoknyákban tenisznadrágban pszichikumában tompultságában túlkiabáltam dokumentáltan tanulásában bebotorkáltam regényformában elszabotáltam folytatójában szénaboglyákban lakosságában dzsungelkórházban kompromittáltam hajbókolásban divatlapjában kalandozásban ledoktoráltam bódultságában kiáltásában drótkalickában teniszruhában zsebkiadásban archaizáltam hűtőtáskában izzadságában fegyvertárában akciójában körforgásában soványságában pléhtákolmányban szőrcsuhájában kompromittáljam megborotváltan felkarolásban téblábolásban oldalszobában tétovaságban kandallójában rendtartásában rákiabáltam férfipofában szívdobbanásban mágiájában fecskenadrágban raktárszobában egyenruhámban kabátujjában tányérsapkában hazataláltam analizáltam identitásban patakocskában almanachjában körbesétáltam felhőfoszlányban pedálozásban gyógyhatásában ordításában Amerikában sziklavárában fantáziánkban motelszobában kanasztatársam megtorpanásban csizmaszárában vándorszakmában átlagkórházban rókalyukában nagycsarnokában eltávoztában Olaszországban pamutruhákban anyagraktárban memóriánkban koktélruhában Magyarországban kőkatlanában repcetáblákban agyonstrapáljam plexivázában búvárruhákban gombolkozásban kiretusáltam lakóbárkában felkukucskáltam kosárlabdában perrendtartásban nooszférában zsákmányraktárban szinekúrákban feloldódásban szimfóniádban zsákmányolásban tollforgójában vezérkacsában kőházacskában bükkfakupában Csíkszeredában Amerikánkban tükörírásban dohogásában tőzsdecsalásban megosztásában kutyaóljában meghívásában Albániában kazánházában éléskancában gyújtogatásban károkozásban franciaágyban Lengyelországban védőnadrágban munkaszobákban zabkásájában ezüstvázákban zsarolásában gardéniákban melléktantárgyban beleszaglásztam utópiánkban vasszigorában végigszaglásztam Oroszországban sikamlásában Arábiában manzárdlakásban szellemvilágban bélcsatornában Ibériában szárazdokkjában kikukucskáltam derékszíjában űrruhájában Bulgáriában gyalogdandárban tárgyalójában gyapjúruhában Szlovákiában szaténruhában vasparipában előszobádban katonájában operettállam kadétkorában Algériában fényóceánban kosarazásban testalkatában ökölcsatában pamutruhában kristálytálkákban Törökországban nővérszobában csontritkulásban Indianában pozitúrámban lerohanásban kollektívákban szülőszobákban erkélyszobában búcsúztatásban bámulásában plasztiktáskában utánamásztam Karolinában szélhámosságban komédiázzam összezagyváltam kormányformában feltalálásban lovardájában kristályvázákban mokaszinjában arcátlanságban páviánjában csomagocskában bosszúvágyában Karintiában kutyafalkában csélcsapságában fakoronában istennyilában fülnyílásában mozgósításban Astoriában vízkórosságban ezüstpárákban bombázójában izommasszában teóriában csődeljárásban jótékonyságban tükörországban kardforgatásban garmadájában evezősházban halogatásban traumájában bizonyításban varázsvilágban gyomorkorgásban hipnotizáljam pénzdobálásban tavirózsában tárulásában oldalszakállam birtoklásvágyban beinvitáltam vászontokjában fosszíliában lejárójában galambszobában leckeórákban pofacsontjában gólyakorában pizzériában artériában harákolásban sártortájában trappolásában flanelnadrágban feldúltságában frontvonalában molekulában villamosáram szoknyavadászban fiúnadrágban törvényvilágban porcelánjában szalmavackában nagyszótárában családfájában röntgensugárban anémiában hadosztályában szenilitásban nyáréjszakában elcsónakáztam jámborságában rugódozásban börtönruhában medicinában kamionjában megbabonázzam terepfutásban meggyújtásában Itáliában irományában meghallgatásban havilapjában jeladásában egészségházban milíciában frontszigorában Németországban kórházcellában galaxisában kívülállásban trónutódlásban rendőrfogásban átbogarásztam kidekoráljam zűrzavarában kézikosárban aktivizáljam ködpáholyában szemétrakásban gyorsmosodában fénypászmájában sírtemplomában állatfajtákban rikoltásában szürkéssárgában vizsgaszobában lakószférádban fénykarikában zuhatagában rejteklakásban hószakadásban napkoronában halványságában márványurnákban idomulásban katonaállam édességgyárban szélcsatornában lemezboltjában amnéziádban hajóhintában selyemszoknyákban választékában ármánykodásban gyermekvilágban lombkoronákban feldúlásában prosztatarákban elszakadásban Georgiában üzemmódjában farkcsigolyákban elszundikáltam zuhogásában időjárástan Európában folyódeltában főnixmadárban bűnpártolásban térdzoknijában osztályozásban kapituláltam kézitáskádban hajlandóságban szaktudásában kékeslilában csipkeágyában dekoltázsában Bajorországban kromoszómában fogcsatornában bokacsizmában dédnagyapában áltudományban bűntudatában megvakarásztam Arizonában arzenáljában útvonalában Koppenhágában összetrágyázzam súlycsoportjában bérlakásában tréningruhákban mértéktartásban Namíbiában arcocskájában pincekocsmában végigszolgáltam kincsesládában aranykanálban édesapámban folyásirányban állatszobában Görögországban idefutásban masinájában lerakásában famíliánkban galaktikánkban kilobbanásban toronyszobákban Minnesotában ajtónyitásban kiskastélyában emberfiában műszerszobában őrzőszobában bíborruhában űrhajójában csatasorában cserkészvilágban aknanyílásban gyereklármában kikalapáltam témahiányban elbogarásztam Viktóriámban ropogásában trágárságában haragtartásban magánszobában szállítójában virágládákban fastruktúrában barlangocskában meseországban kávéskannában halandzsájában hógolyózásban szétszórásában szentháromságtan artériákban csónakbrigádban halálraszántan Szicíliában műhelymunkámban Angliájában közkatonákban gyümölcshúsában bujtogatásban Normandiában májgyulladásban csillagszférában védőoltásban gőzpárájában átkukucskáltam eloszlásában dokumentáltam vérsavójában kiválóságban Bolíviában melegágyában szentháromságban apartmanházban édesapjában fenyőládában találkájában ezüstvázában bűvészvilágban állatházában intravénásan gyermekkórházban majomszínházban Spanyolországban házigazdánkban Jordániában kiásásában levélhullásban primátusában Barcelonában árbóckosárban kelkáposztásban megborotváltam villamosságtan iránysávjában lakkdobozában kockafalában károsodásban akcentusában Brazíliában szójamártásban vigyorgásában életformában teóriákban drótakadályban alkímiában kárpitozásban adottságában félmagasságban halálcsapdában kémiájában segítőtársam zaklatásában amekkorában hűtőládában tunikájában jószágállásban szállításában tógazdaságban

általánosságban augusztusában előadásában demokráciában bizonytalanságban előcsarnokában nyilatkozatában megfogalmazásban előszobájában illegalitásban vonatkozásában magatartásában széltében‑hosszában alakulásában istenigazában összevisszaságban megvilágításban filozófiában szülővárosában demokráciákban labirintusában középiskolában tőszomszédságában katonaruhában önéletrajzában dolgozószobában mitológiában mezőgazdaságban mozdulatlanságban egyenruhájában világosságában folyóiratában alakításában gondolkodásában hierarchiában nyomorúságában betegállományban létrehozásában szülőfalujában hálószobájában beszámolójában matematikában képviselőházban aktatáskájában alkalmazásában dolgozószobámban tüdőgyulladásban szóhasználatában vállalkozásában mellékutcájában kanyarulatában irányításában szomorúságában magyarázatában atmoszférájában pozíciójában kategóriában kiválasztásában szülőhazájában akváriumában paradicsomában kategóriákban fürdőszobájában megválasztásában világításában bonyolultságában tragédiájában fogadószobában fantáziájában tudatlanságában intenzitásában realitásában várakozásában ártatlanságában fiatalságában halhatatlanságban változatosságban támogatásában végrehajtásában jóindulatában üvegkalitkában megaláztatásban csecsemőkorában feldolgozásában bolondokházában szorongattatásban azonosulásban emlékiratában szállodaszobában politikájában lélekvándorlásban perspektívájában elhagyatottságban külpolitikában zeneiskolában megállapításban uniformisában eufóriában díszegyenruhában felindulásában munkaruhájában megpróbáltatásban kivilágításban kézitáskájában propagandájában derékmagasságban csodálkozásában históriájában eligazodásban felindultságában visszavonultságban tapasztalatában visszhangtalanságban férfitársaságban kidolgozásában várószobájában tanulószobában kimunkálásában tájékozódásban naivitásában csomagtartójában találkozásában elhárításában közgondolkodásban megtalálásában kényszerzubbonyában biztosításában bizonyosságában megbántottságában könyvtárszobájában tanácsirodában átalakulásban meggyilkolásában ostobaságában munkamegosztásban skizofréniában elmaradottságban felszámolásában kollégiumában beszélgetőtársam dialektikában állandóságában határozatában pszichológiában elfogadásában folytonosságában télikabátjában izgatottságában selyemharisnyában elfoglalásában foglalatosságban szalmakalapjában orvostudományban felhasználásában köztársaságában differenciáltan metaforájában dialógusában látótávolságban kisgyerekkorában azonosságában elpusztításában postaládájában katalógusában meghatottságában beavatkozásban utópiájában univerzumában megalázkodásban magániskolában elfogultságában monomániásan rádióújságban gyanútlanságában megállapodásban kíváncsiságában tömeggyilkosságban bemutatásában odaadásában zavarodottságban meghozatalában oszlopcsarnokában üvegcsarnokában diszharmóniában katonasapkában hozzászólásában álomvilágában internátusában folyamatosságban ceremóniában technológiában kitalálásában automatában megnyilvánulásban katonakabátban becsületszavában szigetvilágában fürdőruhájában esőkabátjában csipkeruhájában biológiában tudathasadásban szembenállásában pizsamanadrágban viháncolásában memóriájában íróasztalában ellentámadásban fölindulásában bürokráciában összpontosításban kezelőszobában állásfoglalásban fennmaradásában epilepsziában márványpalotában ajtónyílásában széjjelszórásában zenehallgatásban visszabotorkáltam szexualitásban asztrológiában epicentrumában búskomorságában összejátszásában borotválkozásban boldogtalanságban biliárdszobában börtöncellájában akadémiában lovaglónadrágban ellágyulásában százalékarányban egyenruhácskában összecsapásában molekulájában megfutamodásban gyakorlóruhában lakószobájában csigabigaházban félmagasságában negyedórájában felkutatásában zsenialitásban tündérjátékában teketóriáztam átdolgozásában képzettársításban selyemruhájában statisztikájában utasításában paranoiásan panofixbundában hazavágyódásban halandóságában legyezőformában igazságosságban reklámirodában munkatempójában disznóhólyagjában hazafiságában kigondolásában deportálásában vesszőkalitkában bajtársiasságban meghatározásban csillapításában irodaházában elágazásában ruhadarabjában időbeosztásban istállólakásban aktualitásban hadilevéltárban specializáltam szellemvilágában felállításában alkalmatosságban deszkakamarában szimmetriájában lélekgerendában mezőgazdaságtan ábrándvilágában utazóládában boldogításában eltusolásában nyeregtáskájában kánikulájában csalhatatlanságban nejlonzsákocskában felvillanásában iparkodásában lemészárlásában beszorítottságban levéltárcájában szkepticizmusában felolvasásában alkotásmódjában elárulásában elaggottságában megbízhatóságban szenilitásában vadásztölténygyárban bemutatójában ereszcsatornában embermagasságban tánciskolájában dolgozószobákban önmegtagadásban farmernadrágjában fölhasználásában igazgatóságban terápiájában diagnosztizáltam helyreállításban kispolgáriságban káromkodásában luxusvillájában tömegkultúrában szubsztanciájában transzformátorházban akadályfutásban rádióadásban igazgatójában áldozatosságban leukémiában közreadásában fosztogatásában alsónadrágjában végigsántikáltam kolerajárványban szavajárásában kerékpározásban felszólításában aranykoronában tükörfordításban világatlaszában öncélúságában gombhasítékában világvárosában peremvárosában udvartartásában időszámításban elővárosában csendőrlaktanyában kozmológiában vesenyilallásban vakbélgyulladásban dokumentumában népköztársaságban iskoláztatásban hanghordozásában specializáltan keménykalapjában szappanoperákban útmutatásában kiadatásában aritmetikában hánykolódásában bútoráruházban ajándékboltjában üzemgazdaságtan odakiabáltam abortuszvitában brokátruhájában cowboycsizmájában Philadelphiában gumicsónakjában homokszemvilágban lószerszámkamrában faragatlanságban letartóztatásban Ausztráliában madárkalitkámban térképolvasásban mozgószínházában mikrofizikában üvegpalotákban monogámiában Kaliforniában alkalmasságában illatpárájában gitárjátékában nyilvántartásában megtagadásában koponyaformában modortalanságban rabszolgaruhában szolgaruhájában vállakózásában nyálkahártyájában alapellátásban tapasztaltságában szárítókamrában gépkutyaállásban gyümölcsöstáljában öntúlszárnyalásban csendpillanatában apácaruhában frekvenciasávban parázsizzásában mutatóujjában protoplazmájában serdülőkorában gonorrhoeában vizsgálószobákban empriméruhákban magántársaságban terapeutákban tudattalanjában nagytakarításban csetepatéjában dzsungeltalajában fejhallgatójában pamutkardigánban rezidenciánkban körülzárásában Portugáliában robbanókamrában ebédlősátrában pecsétnyomójában amazoncsizmában forgandóságában reakciójában energiájában nekivadulásban lepocskondiáztam Etiópiában árucsarnokában határtalanságban díszkiadásában tudatformálásban összekombináltam túlbuzgóságában szőrtarisznyájában asztronautákban szalonkabátjában iparcikkboltjában ablaknyílásában szaporodásában atomkutatásban mosóporreklámban szerszámdobozában alakulatában Macedóniában örömujjongásban behatolásában utazóruhában kincseskamrájában vizsgálószobában felszárításában előrelátásban minifurgonjában technológiákban libériájában rosszindulatában kámforillatában gyermekműsorában ellentmondásában ködvarázslatában szórakozásában hotelszobájában pszichiátriában cédruskápolnában áristomcellában elszállításában teológiában bányászvároskában hermelinpalástban segítségnyújtásban államgazdaságtan elektronikában nadrágderekában idiótaságban háttérsugárzásban szilánkborostában komédiázásban Indonéziában rögbicsapatában nászáldozatában spektroszkópiásan glorifikálásban vitaműsorában vezérlőszobában kocsihalálában Csehszlovákiában vallásosságában fátyolruhájában kiszámításában ábrándozásában diszkréciójában varázstudásában fagyasztókamrában alekszandrijában Belorussziában posztóruhájában hajkurászásában kromoszómájában platinaizzásban finanszírozásban varázsládikánkban önállóságában marihuánában kapcsolgatásában nagymamaruhában ágyékmagasságban szerelemzugában mellmagasságában őshistóriában repülőruhában szemmagasságában farkascsordájában uralkodótársam illemtanórákban öklelőállásban elprofanizáltam üvegesboltjában időtávlatában Skandináviában hálátlanságában petefészekrákban szánalmasságában bankócédulában elfoglaltságában odabotorkáltam rugalmasságában végigbotorkáltam atomrobbantásban egyensúlyozásban újraelosztásban melléktáborában csípőmagasságban viasznyugalmában legyilkolásában kianalizáltam titoktartásában szemetesládában lombkoronájában parkolóházában érzékcsalódásban bezáródásában uralomvágyában szőrmekucsmájában burettruhájában óvatlanságában kincsesládájában megvásárlásában szellőzőnyílásban kartográfiában szalmaruhájában karneválruhában magánlakosztályban elvakultságában eltussolásában eszmefuttatásban favágókabátban Ausztriájában előrejutásban kabinetszobában centrifugájában egoizmusában fölszabadításban tinédzserkorában kidekázásában oxigénhiányban tollaslabdázásban fejhordozásában esszenciájában fiúbakancsában egyformaságában összekoccanásban luxusszállodákban terráriumában túláradásában betegségfajtákban keresztülsétáltam szemeteskukákban esztétikumában Franciaországban vesszőkosarában cserépamforában sporttudósításban kitapintásában színiiskolában tüdőtágulásban golyószórójában középvonalában századirodában burettkabátjában muszlinruhájában vesszőkalitkákban kémhálózatában szélmalomharcában pisztolytáskájában végigasszisztáltam szabadszájúságban esőszitálásban elutazásában fiatalkorában embersokaságban köcsögkalapjában éléskamrájában fülhallgatójában Argentínájában ruhamosatásban kesztyűtartójában topológiában lakókocsijában acélgerendákban laktanyafogságban pilótaruhában fölfordulásában Amerikájában párducbőrszoknyában diaszpórájában megostromlásában bársonydolmányában specifikumában betegellátásban szaténruhájában négerkalyibában botránycsinálásban gabonatáblában fölvásárlásában májkárosításban Venezuelában munkálkodásában

kialakításában dolgozószobájában megfogalmazásában kialakulásában megvalósításában felháborodásában elragadtatásában örökkévalóságban hierarchiájában mondanivalójában ideológiában mozdulatlanságában gondolatvilágában elhatározásában megvilágításában tudatalattijában megállapításában változatosságában filozófiájában lelkiállapotában halhatatlanságában tanulmányozásában összeállításában bizonytalanságában megbízhatóságában meghatározásában helyreállításában szórakozottságában elhagyatottságában természettudományban kronológiájában boldogtalanságában összekapcsolásában megvalósulásában igazságtalanságban metamorfózisában egyedülvalóságban megnyilvánulásában összevisszaságában kinyilatkoztatásban egymásrautaltságban elsajátításában geometriájában tanácstalanságában átalakításában zavarodottságában fölháborodásában idegállapotában előállításában romolhatatlanságban agyhártyagyulladásban szeretetotthonában igazságosságában előrehaladásban szakközépiskolában megszilárdításában összefoglalásában felszabadításában határtalanságában monotóniájában enciklopédiában folyamatosságában emeletmagasságban egyfelvonásosában megpróbáltatásában szállodaszobájában díszkivilágításban előmozdításában hajdanában‑danában diadalordításban lazacnyugtalanságban tanúvallomásában dzsungelburjánzásában fiziológiában kiszabadításában expedíciójában objektivitásában katonaiskolában vigasztalanságában iparosításában határpillanatában szívizomgyulladásban sajtóorgánumában evolúciójában diagnosztikájában katonazubbonyában disszertációjában kiszakítottságában oldalpillantásában férfihiúságában elhanyagolásában háborodottságában szeretetrohamában televíziójában rekonstrukciójában agyvelőgyulladásban kalendáriumában embernyilvántartásban aranyajándékában világstatisztikában elefántcsonttornyában megaláztatásában jelenvalóságában visszaszorításában anatómiájában fehérjedúsításban diadalujjongásban szivárványhártyájában felvilágosításban pilótasapkájában elsősegélynyújtásban kézimunkaszobában teherautózásban pinceistállójában gyakorlóruhájában dolgozószobácskában bubifrizurájában lóerőhalálában neonvilágításban ferencescsuhájában felmagasztosultságban bajmegállapításban kukoricatáblában félreállításában oroszlánmorgásában idetelefonáltam magánlakosztályában hozzájárulásában pszichoterápiában novíciuskorában életbiztosításban visszaállításában hallótávolságában oxidációjában szellőzőnyílásában termodinamikában érzésáramlásában bejegyzésrubrikában romanticizmusában beágyazottságában ősnyomtatványtárában elmeállapotában félöntudatlanságban mutatványosruhában művésziskolájában díszegyenruhájában tengerészládájában felülbírálásában kormeghatározásban spekulálgatásában tömegkultúrájában gyújtásbeállításban ellenszolgáltatásban üzemanyagpumpában döntéshozatalában megvilágosodásban energetikájában ruhakivágásában bársonylibériában ülőfoglalkozásban csoportosításában műanyagkosárkában beállítottságában atomtragédiában elfogódottságában összevillanásában bibliakritikában telefonközpontjában patkánykolóniákban kocogóruhájában visszaszoktatásában rabszolgakaravánban kockázatvállalásban seriffirodájában meghosszabbításában kimenőruhájában kihangsúlyozásában ösztönelfajulásban antropológiában homokkötélfonásban visszautasításban javíthatóságában immunológiában betegvizsgálójában szovjetköztársaságban eutanáziában petúniaágyásban utazótáskájában esszéválogatásban karateiskolában szerelemragyogásban reaktorturbinákban selyemkombinéjában karikadobálásban ideologizáljam börzeingadozásban vesezsugorodásban mauzóleumában komputerfellegvárban fáziseltolódásban gátlástalanságában kihallgatószobában repülésbiztonságban kiképzőtáborában kemoterápiában szellőzőcsatornában szabványbeállításban szabadságmámorában lószerszámkamrájában géntechnológiában menetjegyirodában megtapasztalásában meghibásodásában indiánmészárlásban diszharmóniájában megválogatásában parancsmegtagadásban csempészrakományában klausztrofóbiásan személyautójában becsomagolásában

laboratóriumában örökkévalóságában ideológiájában igazságszolgáltatásban intelligenciájában szociáldemokratákban kibontakoztatásában általánosításában tömegtájékoztatásban meggondolatlanságában jellemábrázolásában polarizációjában gazdaságpolitikában megakadályozásában íróasztalfiókjában tűzoltóegyenruhában elővigyázatosságban fáradhatatlanságában obszervatóriumában gyakorlatiasságában bőrsejtkromoszómájában kemoterápiájában hazafiaskodásában igazgatótanácsában bevagonírozásában meghatározottságában valóság‑pillanatában szidalomáradatában meteorpillanatában személyazonosságában elektrodinamikában felderítőszakaszában arisztokráciájában propagandakiadványban dokumentációjában lealacsonyításában fóliacsomagolásban tisztaságmániájában ajándékcsomagolásban kísértethistóriákban fiziológiájában elbizakodottságában díszkivilágításában diagnosztizálásában irodakomplexumában ülőalkalmatosságban alkotmánymódosításban sűrűségeloszlásában parapszichológiában

energiaellátásában elfogadhatatlanságában személyiségelváltozásban elővigyázatosságában felelősségvállalásában plébániahivatalában

viselkedésrepertoárjában