Rímszótár

világban

Az egész szóra rímelnek 418

vidáman csináltam irányban hibátlan vitában szilárdan irántam vigyáztam vigyázzban hibásan vitákban virágban csináljam hibáztam kiálltam kivágtam kijártam ziláltan kiszálltam imában szikáran brigádban fiában kimásztam imádtam kitártam siváran kivártam királyban csigákban simábban lilában kiságyban kiráztam hiányban ivásban stikában hibában igában iszákban csipásan viszályban hibákban cibáltam kivágjam kizártam kirázzam pisáltam kivárjam silányan sikáltam vitánkban imámban ziháltam csigáztam ligában kiálljam gitárban hibámban picsában kirántsam csigázzam pitában kisállam

Több szótagból álló szavak

patikában nagyvilágban útitársam kocsijában nekivágtam megcsináltam hátizsákban alvilágban nekiláttam logikátlan franciában fázisában technikában túlvilágban kritikátlan szériában holdvilágban franciásan bibliában külvilágban fizikában kalyibában karikában honfitársam kackiásan elhibáztam karikákban médiában nekiálltam daliásan logikában kalibában mozijában pántlikásan hajigáltam misztikában meditáltam karimátlan etikátlan glóriában porcikámban invitáltam ládikában megcsináljam sántikáltam korrigáltam legsimábban porcikádban krónikában kémiában kapitányban tunikában diliházban dedikáltam ráncigáltam mániában furikáztam szélirányban megcibáltam férfitársam karikásan fifikásan benzinárban tarifában praxisában kapzsiságban biliárdban kólikában óriásban latrinában praktizáltam intrikában médiákban pulcsijában orgiában orgiákban praktikákban hitvilágban ládikákban mágiában kritizáltam kipipáltam etikában variáltam zokniszárban Ázsiában kalyibákban halijában zoknijában inspiráltam álvidáman újvilágban Floridában Haifában Alijában entitásban Indiában felsikáljam Angliában mágiámban megriszáltam Galliában kisikáltam Líbiában taktikában nyílirányban Dániában vizitáltam Afrikában radiánban szalmiákban masinában sportvilágban Manilában kornyikáltam Skóciában prédikáljam optikában Korzikában Szerbiában

politikában áprilisában kukoricásban harmóniában tragédiában komédiában fantáziátlan hisztériásan históriában monarchiában bazilikában álomvilágban civilizáltan famíliában állatvilágban kukoricában amnesztiában sziklaszilárdan szigetvilágban eksztázisában provinciában galaktikában kolóniában statisztikában nappalijában végigcsináltam extázisában matériában galériában fantáziáltam hallucináltam mikrovilágban oldalirányban sugárirányban ládafiában drogériában vaskarikában energiában iróniában slamasztikában memorizáltam legjobbikában amnéziában apátiában agóniában élővilágban nosztalgiában intimitásban statisztikákban próféciákban mechanikában csillagvilágban terápiában libériában realizáltam kolóniákban aktivitásban motorizáltan lelkivilágban szignifikánsan famíliámban memóriában túlkomplikáltam definiáltam zsandárvilágban kommunikáltam genetikában szimpatizáltam identitásban analizáltam fantáziában végigcsináljam archaizáltam szétprédikáljam komédiákban provinciákban formalitásban Karolinában Namíbiában Albániában ajtónyitásban térdzoknijában Bolíviában csónakbrigádban folyásirányban fantáziánkban törvényvilágban Ibériában Georgiában memóriánkban szimfóniádban Arábiában Normandiában hipnotizáljam amnéziádban teóriában Algériában emberfiában szellemvilágban komédiázzam bűvészvilágban Viktóriámban galaxisában témahiányban varázsvilágban pizzériában famíliánkban Bulgáriában Astoriában gardéniákban Amerikában fénykarikában Szlovákiában gyermekvilágban Amerikánkban utópiánkban teóriákban elszundikáltam milíciában artériában kékeslilában szenilitásban Jordániában Szicíliában Itáliában Brazíliában alkímiában medicinában fosszíliában anémiában Karintiában artériákban beinvitáltam cserkészvilágban istennyilában aktivizáljam vasparipában galaktikánkban

demokráciában illegalitásban filozófiában demokráciákban mitológiában hierarchiában matematikában kategóriában kategóriákban uniformisában külpolitikában eufóriában skizofréniában dialektikában pszichológiában differenciáltan monomániásan diszharmóniában technológiában ceremóniában biológiában bürokráciában asztrológiában szexualitásban zsenialitásban epilepsziában paranoiásan teketóriáztam akadémiában végigsántikáltam aritmetikában kispolgáriságban aktualitásban specializáltan diagnosztizáltam kozmológiában specializáltam leukémiában őshistóriában kartográfiában Belorussziában teológiában elektronikában homokszemvilágban Etiópiában Ausztráliában abortuszvitában varázsládikánkban négerkalyibában pamutkardigánban mikrofizikában Philadelphiában Macedóniában Indonéziában Kaliforniában technológiákban elprofanizáltam oxigénhiányban rezidenciánkban spektroszkópiásan topológiában Csehszlovákiában kianalizáltam monogámiában lakókocsijában lepocskondiáztam Portugáliában összekombináltam pszichiátriában Skandináviában alekszandrijában

ideológiában tudatalattijában metamorfózisában enciklopédiában fiziológiában világstatisztikában ideologizáljam klausztrofóbiásan bejegyzésrubrikában atomtragédiában eutanáziában géntechnológiában kemoterápiában patkánykolóniákban reaktorturbinákban termodinamikában pszichoterápiában bibliakritikában bársonylibériában immunológiában antropológiában

gazdaságpolitikában elektrodinamikában parapszichológiában kísértethistóriákban

Csak a szó végére rímelnek 2453

szobában magában korában korábban konyhában országban találtam utcában lakásban utánam formában ruhában mindnyájan sarkában nyomában álmában dolgában kórházban szájában tisztában számában színházban néhányan kocsmában munkában házában családban homályban próbáltam írásban nyakában órában sorában hangjában újságban ágában példányban ritkábban elszántan szobámban arányban órákban prózában markában megláttam halálban javában agyában hálásan megálltam szobákban kabátban ágyában könyvtárban nadrágban tréfásan hosszában határban harsányan korlátlan osztályban torkában aljában kamrában kívántam magányban gazdátlan karjában pompásan hajában drámában ládában hazában példátlan szakmában útjában fogságban sorjában hazánkban módjában egymásban sajnáltam villában formátlan halványan hasában csizmában vaktában hálátlan arcában gyomrában sugárban sorsában lírában pohárban kínjában cellában szolgáltam raktárban gatyában mozgásban kosárban csatában mindhárman porában futtában zugában utáltam zárkában szoknyában napjában orrában sapkában tisztábban ahányan sétáltam nagyjában állásban pusztában pajtában sóváran holtában nyomdában szavában ruhákban lázában bányában havában kályhában használtam felálltam lapjában fogdában vásárban sodrában kormányban pártállam csodáltam csárdában formákban példásan húsában arcátlan jogában bundában soványan szakállam alássan járásban hátában járkáltam tartásban próbáljam beláttam vázában garázsban szokásban csodában párában hazámban szobánkban mocsárban témában kordában bejártam használjam válságban szakában csodásan beálltam szobádban utcákban tárgyában pózában étvágyam kocsmákban munkámban halljában parkjában tudásban rabságban korcsmában lábában táskában elvtársam durcásan tornyában déltájban szótárban sírjában jobbjában ritkásan könyvtáram szférában futásban zajában kínáltam harcában falkában tojásban ládákban hullámban sátrában boltjában falában kriptában palástban látványban leszálltam tanácsban bajtársam vallásban megbántam utcánkban pénztárban táskámban énnálam hátráltam voltában játszmában sommásan egypáran adásban fegyházban drágábban kartársam vizsgáltam drámákban kószáltam odvában vágtában bajában anyátlan faházban zárdában hajszában busásan anyásan álltában orcátlan lármában sarában tócsában megvártam múltjában baljában csodákban finnyásan hodályban bandában bérházban várában árkában fényárban pártában anyjában dézsában szálkásan találjam eljártam maszkjában glédában elváltam pólyában jogállam csapdában megjártam honában nyugágyban dollárban nagyságban csordában dobáltam árnyában fölálltam forrásban gyászában mászkáltam burkában levágtam sírásban kucsmában szakmánkban egyházban tócsákban poklában felszálltam munkákban szandálban szénában bezártam ugráltam kártyában kétszázan mókásan lazábban elszántam meglássam zsákjában apátlan kívánjam tavában farában szárnyában apjában ruhámban pompában vadásztam csatákban apámban pillátlan izzásban beszálltam támlátlan cellámban búzában szertárban átvágtam kútjában megráztam ruhátlan hátrányban cellákban csudában munkánkban kasszában vállában szakmámban pofátlan tisztázzam blúzában almában formásan formáltam naptárban masszában munkátlan rozsdásan gúnyában pedánsan becsvágyam székházban firkáltam mozsárban padjában madárban klubjában kutyában bányákban rászántam sárgásan tokjában párásan tartályban bárkában kopáran jártában lámpában ajánljam vizsgáztam kapáltam jóságban alvásban mocskában kristályban kannában szárában vágyában szolgáljam bazárban felmásztam héjában bevágtam diktáltam talárban hatásban gálánsan nyílásban elláttam honvágyam pontjában fogában váltásban bujkáltam tárcámban tápláltam rámában konyhánkban lámpátlan súlyában példában csajkában karámban gépházban szatyrában bográcsban csuhában bárjában durvábban asztmásan tisztátlan csapásban gyárában madártan zsírjában szalmában frappánsan omlásban lábszáram zúgásban pregnánsan zónában villákban kártyáztam tompábban légáram nyálkásan ötszázan náthásan lezártam nyarában árában bokában rávágtam elvágtam bóklásztam normában magjában csóváltam lányában háláljam napszámban sodrásban piszkáltam megfáztam zsoldjában turbánban létszámban vasgyárban dalában pártjában látásban bocsássam csudásan hajtásban manzárdban mártásban csontjában anyában tárcában tréfáltam bugyrában árjában hajrában tisztáztam munkádban kómában mappában átfáztam aknában sávjában átmásztam zárjában szempárban aszályban lángjában mosásban szálában kaszáltam táblában tálkában dolmányban táblákban forgásban anyámban kazánban halásztam kaftánban csodáljam urnában bemásztam sajtárban furcsálltam ujjában markánsan vakságban rózsában leráztam csávában áldásban kukában vizsgáljam tárcsáztam rendházban kampányban csúszkáltam cifrázzam titkában bontásban sárgában rostában válásban frakkjában rangjában négyszázan átszálltam horgásztam rakásban tógában bújában bíráltam sziklában széttártam mancsában témákban fölmásztam táncában szólásban megváltsam raktáram dumáltam csuklyában hullában bordában véráram csalásban megmásztam lyukában talpában combjában sajnáljam képtárban átláttam nyugtáztam macskásan csírátlan pletykákban hullásban elvártam megszálltam órámban habjában lemásztam subában falkákban síkjában mondákban rázártam konyhámban vattában méláztam kőházban korlátban megszántam tornásztam fonálban fogdákban ruhádban vackában utáljam deszkákban macskában karában urában sportágban megvárjam hurkában szakmákban piszkában sémákban hordában hínárban számláltam botrányban májrákban hangyában puskáztam villámban karmában lankásan apában daráltam táskádban ráálltam gépgyárban csordákban álcáztam tintában csokrában ellássam megbántsam háláltam kalácsban tornáztam csuklásban zabáltam botjában trágyában gyaláztam néhányban orkánban kupákban kanálban rácsában posványban kamrákban fajtában postában tésztában lóbáltam kolbászban bankjában zsongásban ráláttam tantárgyban mosdásban mézgásan mintáztam lezártan ábrándban hullákban vívásban rajában úszásban vádjában szoknyásan elzártan elzártam csókjában beváltam csatáztam náthában kardjában irtásban kormában megvágtam hasznában asztmában ugrásban ásványtan tusában tárnákban naptáram fölvágtam mászásban kutyákban gárdában ruháztam túlzásban nyomásban dogmákban munkásban dobásban nyúlánkan holtágban sziklákban skarlátban tárában tárcákban puskában aktában átrágtam csalárdan levágjam halászban jóslásban folytában celládban föltártam tajgában ruhánkban tornában lármáztam flottában egyházam csúnyábban párákban vadságban kapcában mintákban lágyságban grófságban pofáztam megrázzam rágcsáltam megváltam magházban felráztam cellánkban piszkáljam kincstáram áthágtam dajkáltam izmában aktákban sárgábban eljátsszam hintában fűszálban láncában kreáltam rajzásban pászmásan körtáncban tagállam sáljában nyugtázzam megbánjam villánkban bíráljam lógáztam atyában cifráztam hangárban elvágjam szikrában lomhábban hadában párkányban feltártam tokában bullában ládádban apályban condrában kőtálban pofában eláztam társában masszákban bevártam érában brokátban nászágyban gyertyában ruházzam mellrákban kacsában bárkákban anyádban bátyjában szerájban strapáltam bricskában formámban varrásban dekádban zabáljam vallástan alfában osztrákban főáram nyanyában táskánkban turzásban célzásban tudtában mintában járgányban önvádban rókában dokkjában urnákban indákban órádban mappámban kákában tantárgyam iszlámban pásztázzam ásásban tarkábban parányban rútságban stólában portyában kúráltam hitványan gyártásban túljártam siklásban bombáztam fogytában gyomláltam lerágtam gyémántban dandárban félgyászban feltárjam jászlában beváltsam álcázzam kristálytan nyugágyam elszálltam álcában falvában elrágtam hálában Istvánban bűbájban Moszkvában földáram prédáltam túláram hadtápban novákban megrántsam gazdánkban képpárban frusztráltan spárgában pacákban gusztáljam tonnában felhámban meghánytam szolgádban gúnyádban jogászban félfában csizmádban villádban Moldvában bombában japánban oltásban falábam címtársam sáncában szirmában főtárgyam szajhában szektában Rómában nyúlványban fúlásban visszáram lukácsban polyákban néppártban beváltan pálmában kurváztam balszárnyban fényáram boglyákban lázárban buckában Belgrádban cipzáram sipkákban summában följártam párnákban csúfságban sálában rúdjában selmában rájában hálásban sudáran fajtánkban pucádban gályában Trójában daráljam cifrábban filmgyárban bokszában vénámban Zágrábban bronztálban pumpákban párjában csézában húzásban járványtan babádban bankárban márkátlan sorházban Nizzában érákban számláztam vízáram bétában tusámban könyvtártan borbárban Richárdban Hellászban romjában hangában kacsákban bukszámban sólyában puskákban szedánban bandámban szíjában Kenyában fűsávban fajtámban cápában szolgákban átrágjam tépáztam tatjában tömbházban túráztam Zoltánban Lillában Volgában mázsában marhákban bárdjában bundásban bokádban Zalában fókában Prágában Croissant aktámban Brémában dunnában bányámban

Eltérő szótagszámú szavak

láttam házban jártam nálam álltam ágyban állam lábam bátran hárman vártam hátam lássam számban lágyan gyárban sárban hányan tájban vágtam ágyam társam áram házam vágyam vágytam vállam bántam szálltam tárgyban nyárban zsákban szántam pártban lázban váltam gyászban zárban kádban várban másban százan fában lángban táncban páran tálban szájam fáztam bárban szárnyam másztam szájban lázam párban sávban zártam várjam hánytam váltan nádban árban lányban vágyban ráztam mában bálban zártan szánkban májam pácban árnyam láncban háltam tágan fákban ástam zárjam számtan vállban játsszam ágban rágtam vágjam szádban rákban nyájban váram spájzban nyájam fátlan tártam járjam bántsam szárnyban plánban nászban sálam szántan szánjam vájtam áztam árnyban frászban álljam sátram fázzam hányban lápban váltsam tárjam rázzam fájtam szánban hányjam tárban gyáram sztrájkban vásznam rántsam látsszam áldjam gátban bájam másszam vágyjam Svájcban jártan bántan állban klánban

általában valójában önmagában mostanában iskolában szobájában valóságban formájában tudatában árnyékában társaságban éjszakában irányában világában kávéházban birtokában irodában biztonságban lépcsőházban alapjában kapujában egyfolytában igazában szállodában ajtajában félhomályban lakásában elegánsan egymagában hiányában palotában munkájában alakjában szakaszában megtaláltam megpróbáltam korszakában magasságban oldalában otthonában modorában határában fordításban ablakában városában felvonásban barátságban mivoltában távolságban kultúrában zavarában udvarában országában hamarjában májusában naplójában ruhájában kalitkában hazájában kiadásban homályában órájában szándékában cukrászdában makulátlan pizsamában gazdaságban hatalmában izgalmában házasságban írásában pillantásban falujában katonásan nyomtatásban magányában magyaráztam januárban valahányan magyarázzam stílusában februárban bánatában iskolákban fiókjában boldogságban könyvtárában pongyolában kiabáltam halálában mámorában városkában mindahányan laktanyában unalmában templomában ragyogásban arányában novellában viszonyában óvodában táskájában központjában szabadságban fájdalmában rokonságban haragjában rakoncátlan darabjában délutánban drámájában hajdanában tanulmányban osztálytársam családjában kápolnában harisnyában beosztásban fürdőkádban tudományban mosolyában konyhájában hálójában anyagában hatásában vacsoráztam villájában rovatában kitaláltam példányszámban pocsolyában műfajában lánykorában havazásban változásban mondatában szalonjában utcájában némaságban magasában minutában nagyszobában mozgásában szomorkásan uszodában áruházban csírájában tartalmában vitájában gomblyukában kiskabátban ritmusában pompájában hazugságban táborában kisujjában szaporábban szférájában megsajnáltam harmadában megtaláljam ketten‑hárman félórában szakmájában rohanásban ruhatárban cellájában színházában olvasásban rezignáltan nagykabátban háztartásban forróságban bizottságban illatában hamiskásan székházában babonásan álruhában kaszárnyában szótárában hónaljában hónapjában hallgatásban barlangjában mennyországban alkotásban szállodákban csarnokában tárcájában zabolátlan garantáltan játékában egyben‑másban pusztaságban tartományban sokaságban kocsmájában álldogáltam fénykorában kipróbáltam hajlatában szaladgáltam osztályában fogságában látomásban haloványan legtisztábban éjféltájban pályatársam vonzásában sugarában kosarában oktatásban kastélyában ravaszkásan mellkasában adásában vallomásban programjában igazságban borostásan rohamában irodákban viharában kabátjában tisztaságban műsorában tartásában legkorábban tájszólásban bajnokságban tolongásban csoportjában nadrágjában arénában vonalában folytatásban államában nyílásában szorongásban megpróbáljam parasztházban óceánban elmúlásban minapában válaszában kezem‑lábam hagyományban poharában odaálltam oltalmában távlatában tarisznyában odújában karéjában kupolában iskolásan koponyában üvegházban derekában háromszázan társalgásban kavargásban kultúrákban kamrájában vízmosásban napsugárban szomszédságban operában csizmájában csatornában csapatában valutában legendásan szobácskában páholyában szoknyájában villanyáram mulatságban kalapjában tanulásban betegágyban pusztulásban tarsolyában nagyságában megcsodáltam rátaláltam botorkáltam kamarában hosszúságban levéltárban eltaláltam szakállában rabságában koponyámban raktárában barázdában zsivajában sapkájában tétováztam tébolydában félálmában megvizsgáltam alkatában kuplerájban zsúfoltságban gazdagságban látványában fókuszában hóhullásban problémátlan végigjártam utazásban kalickában virágjában saroglyában támadásban nyugalmában távolában hátországban testtartásban árvaházban alkotmányban kriptájában ellátásban pocsolyákban kapkodásban nyomorában textilgyárban állásában homokjában belevágtam munkatársam megkívántam kunyhójában kulturáltan lázadásban kiskocsmában kultúrházban leírásban zúgásában kőbányában maskarában kavernában kalákában megrovásban mocsarában témájában szertartásban járásában palotákban kisétáltam látszatában kultúránkban folyamában zokogásban beleláttam centrumában nyelvjárásban záporában gyógyszertárban falucskában hófúvásban nyomdájában bozótjában kotorásztam századában csatájában megutáltam hajnaltájban irattárban bukásában iskolánkban hajlékában rangsorában kaszárnyákban bundájában szorításban párájában udvarházban felhasználtam állományban zongoráztam ostromában forgalmában kormányában legritkábban reagáltam kiadványban takarásban rothadásban lobogásban irodámban tizenhárman házacskában megoldásban birkózásban függőágyban balladában választásban regisztráltam kacagásban struktúrában bőrkabátban megváltásban dobozában legendában bizalmában balladákban névsorában csapdájában bordélyházban zárkájában skatulyában hőskorában kabinjában méltóságban gondozásban fogalmában szárazságban odavágtam kiáltásban kiskocsmákban áramlásban kalodában garázsában fénysugárban majorságban éjszakákban hangsúlyában virrasztásban kohójában figurákban gazdaságtan nagyításban hullámában haladásban kutatásban csatornákban szorultságban ágyékában jóságában cicomátlan kazánházban szomszédjában idegszálam kagylójában imádságban zakójában csigaházban homlokában nyomozásban egynéhányan tanításban bérházában élettársam koronátlan hajnalában gyilkosságban lakosztályban elbánásban ládájában horpadásban kilátásban vakságában királyságban hajógyárban eljárásban kazettában lemondásban besétáltam irgalmában tarisznyámban gratuláltam koncentráltam vándorlásban tavaszában határsávban izzadságban városállam kuckójában kipróbáljam megvizsgáljam liftaknában sodrásában tanácsában zsongásában körforgásban talicskában esthomályban mosodában szivárványban cselédházban zsákutcában sárgaságban megszolgáltam évszakában katonában szótlanságban dallamában illatárban pajtájában megkínáltam kocsonyában gonoszságban díszruhában kórusában faládában szokásában parasztságban markolásztam bandájában közbevágtam babonákban mosdótálban hullámzásban vágtatásban lármájában parókában varázsában pálinkában elsétáltam tarkaságban holdsugárban vetélytársam kalapáltam tudásában bátorságban ingoványban példányában bőrnadrágban traktusában látásában koronában hálózsákban őskorában szobatársam harisnyásan vallásában térdnadrágban csodájában harmatában adósságban csónakházban novellámban kormányzásban csillogásban ispotályban viszontláttam újságjában legdurvábban felhívásban halmazában problémákban sajtójában csillagában hátuljában szolgaságban ápolásban bakancsában atillában gerendában tébolyában mosdójában sarokházban kihasználtam példájában kiszolgáltam csomagjában barakkjában iskolámban zongorában bozontjában különváltan félreálltam válásában palotámban hajójában iszapjában elnyomásban tempójában babonában hivatásban szegényházban akkortájban rabruhában tüllruhában sakkjátszmában legendákban melegházban laktanyákban hullaházban koncentráltan vidámságban szandáljában forgásában katonákban borotváltan produkáltam batyujában nyavalyában hasadásban szavazásban tányérjában vértócsában papírzsákban káoszában bohókásan körbejártam felállásban gyehennában vendégházban spekuláltam főállásban játszmájában páncéljában gázkamrában típusában rendőrállam kihalásztam tagadásban ivójában futkosásban kolerában fogadásban villanásban hajlamában gyerekágyban gyilkolásban barátjában puhaságban ellenálltam kazánjában állításban státusában aulában hozzáláttam gyorsaságban spektrumában lesétáltam összhangjában hadonásztam lángolásban bútorgyárban kórházában izzásában bajvívásban lázálmában gázkamrákban álcájában kitaláljam vigasságban otthonkában gyulladásban megnyugvásban gúnyájában szembeszálltam sóbányában iratában borongásban albumában gyógyulásban embertársam jóslatában lámpájában gyártásában tobzódásban kiokádtam talárjában felajánljam bárkájában poggyászában forrásában bújócskában távozásban okosságban duzzogásban átsétáltam vastagságban átlagában uszályában arrogánsan kantinjában származásban óvodákban szentírásban hányódásban fogdájában impozánsan képtárában rohangáltam imaházban tavernában tetszhalálban körüljártam katlanában bőrtáskában robbanásban kozmoszában virradásban apátságban pupillákban sajátjában újításban labdázásban lombikjában szektorában lovaglásban sorvadásban elhasználtam pucájában koponyánkban faggatásban bársonyában akkorában borostyánban bágyadtságban morajában közkórházban dácsájában gondolában elzártságban bosszújában csizmaszárban ételbárban gabonában kukucskáltam állkapcsában dobozgyárban apróságban konstatáltam támlájában gyávaságban vázájában gyaloglásban átaljában átvizsgáltam nyavalyákban cellatársam visszavágytam romlottságban klottnadrágban kínzásában megaláztam ruhácskában virágában kalandjában munkásságban bezártságban iparában toronyházban vibrálásban elméláztam makacsságban szénbányában palotádban mintájában magánházban vályogházban megkínáljam utcácskákban éjszakázzam lábszárában hahotában váltóáram kiállásban imájában tüdőrákban parancsában váltásában affektáltan lagúnában bérlakásban dátumában fogójában ciszternában tejcsárdában játékgyárban kommunában szmokingjában hiúságban kapiskáltam lakomában csizmácskában lediktáltam bőrsapkában garatjában atlétában újkorában lakosságban kamillában hacukában dudorásztam operáltam ostobábban drótkosárban ballagásban kioszkjában puttonyában mogorvábban pénztárcában nagyapában felpróbáltam izzadtságban suttogásban várásában szélzúgásban visszaszálltam kincstárában csuhájában himnuszában hadosztályban vásárlásban prémsapkában viszontlássam palástjában megpiszkáltam gerendákban időtájban hajzatában szomjúságban csikorgásban óhazában szabotáltam sarujában zajlásában utánzásban tanodában kínlódásban vitorlában megcsóváltam tócsájában celofánban forgatásban bevágásban rendházában tárházában kalitkákban aljasságban vérnyomásban felruháztam rászolgáltam bolondjában barázdákban pusmogásban orvosában fogolytársam csontvázában hányadában tékozlásban kihátráltam madárházban riportjában megszokásban asszisztáltam rendbontásban visszamásztam halandzsáztam szabóságban naptárában üzlettársam hahotáztam tajtékjában gyakorlásban megoszlásban izomlázam elszántságban piszoárban hóbortjában taktusában megbánásban kollokváltam urnájában versenytársam oroszlánban fénytócsában algebrában oldottságban előálltam tarisznyádban fásultságban legbutábban felsőházban sustorgásban utódállam oldatában kibabráltam házastársam lóugrásban tógájában italában trágárságban parcellákban durrogásban informáltam kuszaságban alkonyában furulyáztam diófában ledobáltam csavargásban rémálmában átlójában gyógyszergyárban csónakáztam csontkamrában mészárlásban eloszlásban divatjában sógorságban szaporátlan házacskákban arénákban dorgálásban irodádban dezertáltam szakításban csúcsformában bankszakmában előmásztam sisakjában csónakjában zárdájában kongásában kigyomláltam szipkájában fegyvertársam füzértáncban közbenjártam elrágcsáltam ugrálásban mappájában ujjongásban lábujjában víztócsában szunyókáltam létjogában informáljam harcostársam cikornyátlan sísapkában dobolásban szaporázzam juttatásban nejlonzsákban ideglázban álruhákban pulzusában híradásban feltárcsáztam kiváltságban megadásban felkínáltam bolondságban rózsaszálam rajzolásban szállodámban vacsorázzam lakkcsizmában cikornyásan dagonyában fáradtságban honoráltam pályájában uzsonnáztam megcsodáljam szállodánkban gyufaszálban javításban horgászásban zsibbadtságban megdupláztam kóboráram kucsmájában rátukmáltam dobozkában faládákban bőrruhában buzgóságban roskadásban elbabráltam rendtartásban elhátráltam vigyorában lavórjában megzabáltam parókásan rikoltásban strigulázzam tolatásban tavacskában rakétákban meggyalázzam loccsanásban olajgázban szónoklástan lőállásban tartamában mormogásban halacskában elhagyásban doktoráltam filmújságban elkívántam összezártam kipiszkáltam váltólázam birtoklásban kamarákban konzultáltam számtanában végigjárjam fémállványban vitorlásban nőtanácsban erőáram dologházban pórusában kőbányákban parasztállam pityókásan előástam cinkostársam adattárban panaszában lágyságában megszállásban fénycsóvában tonzúrásan bőrszakmában rézbányában tetováltam zugutcákban demonstráljam borzalmában illusztráltam kárpótlásban hajacskádban hintójában oldalházban gettójában vacilláltam ciszternákban disznóságban fűben‑fában celebráltam zsibongásban csőlátásban orvoslásban zegzugában gyógyításban szénbányákban bokrétában vitorlákban kábultságban megdorgáltam kidobáltam papagájban kéjsóváran diktálásban származástan alosztályban rohangásztam brigádjában alsójában tapsorkánban irodánkban struktúrákban sírkamrában megkívánjam cédulázzam hajózásban selyemágyban pokrócában bőrszoknyában bugyoláljam alkotmánytan alkóvjában tolókában sápadtságban ezüsttálban találmányban bérskálában rosszallásban sárkányában táblájában terrorjában márványkádban írmagjában fényárjában dobbanásban felszolgáltam cammogásban frizurában betonágyban aktájában főrendházban figuráztam pénzmosásban háztartástan nyelvjárástan uzsonnázzam felpiszkáltam napnyugtában diétáztam gázolásban albumjában Baranyában hordócskákban őrszobákban erősáram koncentráljam hintaágyban beleástam felbomlásban előrántsam elbaltáztam szilárdságtan névtáblában agymosásban kihasználjam állatházban balusztrádban pakolásztam vetélytársban kicsodában huszonhárman nyugdíjában szurdokában karcolásban kabalában ózonjában álmodásban Atlantában lábszagában diplomádban életáram pálmafákban elpróbáltam Pakisztánban megtréfáljam altatásban bronzlámpákban rivalgásban forradásban vakvágányban elzárásban bodegámban sorscsapásban folyócskában munkásállam párnájában Sevillában fejzúgásban Volvójában csigolyákban Nevadában kormányházban szájzugában lélekváram ellenáram szétválásban hazavágjam ibolyában bénulásban légnyomásban kórságában hecckampányban Szaharában szertartástan törzskarában redundánsan frekventáltam skatulyádban agrárállam Ukrajnában jégországban galambházban gyengeáram harcállásban könyvárában konstatáljam űrruhámban tankcsatában lánykarában padlójában rézbányámban megpályáztam gyönyörvágyam ruggyantában lóhalálban apaságban agyonvágtam Leningrádban puskájában elpletykáljam kenujában jártasságban sittrakásban fásládában várójában egyenáram úrországban Bolognában Nórájában dongalábam összhatásban nyoszolyámban dakotában pléhkannákban tőkésállam Szodomában rézvázákban kávájában Turkesztánban sejtmagjában Lusakában támlásában elfojtásban megrongáltam jászolában felpróbáljam gyapotzsákban elszálltában űrruhában falkatársam sárfoltjában kapszulában arcocskában vasmunkásban gyöngyvárában lámpásában Veronában zsákutcákban bosszúvágyban kisszobában kipróbáltan skatulyámban csúcspontjában kővázában kecskenyájam víztartályban csendőrállam pelenkásan Észtországban előássam exportjában aléltságban sportocskában beleráztam kigyomláljam nászfátylában tanítástan ónbányákban kiszólásban tuskólábam neked‑szántan badarságban provokáljam turistában aranykádban ledárdázzam hét‑határban galvánáram agancsában gangrénában átvizsgáljam klottgatyában integráltan Kanadában szignáljában Koreában szultánságban bőrflaskában sajtraktárban moccanásban hacukákban szamovárban áramlástan műsiklásban redukáltam tablettában rongyoszsákban bőrtokjában asztalkában kamarámban lábmosásban megtépázzam tasakjában óraszámban mikulásban sajgásában kamerában fövenyágyam morzézásban bőrtáskákban csöndőrállam színpompában Genovában ködporában rovátkában végórákban földanyánkban szárnyam‑lábam sírrablásban rugdosásban behátráltam Odesszában kaftánjában félórámban szikrájában katlanjában légpárnákban tappancsában fojtásában sorfalában fűtőáram szárnyújában ikerházban fáskamránkban szirupjában méhkasában locsolásban főtitkárban szembeálltam liftkosárban bullájában Ugandában betápláltam villódzásban bioáram ülősztrájkban nagytanácsban lebujában gyónásában kipostáztam hajlásában avarágyban rézurnában grottájában gazdájában fegyvertárban blokádjában furgonjában gyalogában Beregszászban kikúráltam bebocsássam segglyukában sorocskákban hűbérállam házacskámban oktatástan zabkásában agykamrában szantálfában üzletágban fölpiszkáltam kalickámban rovásában rizstáblában csúszkálásban hajócskában gázcsóvában foncsorában felosztásban előtártam raktárházam beálltában bedeszkáztam újdonságban lakomáztam adagjában koldulásban citerásban malajálam szakácsában ufólázban pocakjában kultúrállam játszásában havannában kacsájában hegyhátában kukkoldában féltréfásan kiskorában barázdásan örvényáram sziesztában vállfagyárban megháláljam rangkórságban pelenkáztam