Rímszótár

világban

Az egész szóra rímelnek 418

vidáman csináltam irányban hibátlan vitában szilárdan irántam vigyáztam vigyázzban hibásan vitákban virágban csináljam hibáztam kiálltam kijártam kivágtam ziláltan kiszálltam imában kimásztam szikáran brigádban fiában imádtam kitártam siváran kivártam királyban csigákban simábban kiságyban lilában kiráztam hiányban ivásban stikában hibában igában iszákban hibákban csipásan viszályban cibáltam kivágjam kizártam kirázzam pisáltam kivárjam silányan sikáltam vitánkban ziháltam csigáztam imámban ligában kiálljam picsában kirántsam csigázzam pitában kisállam gitárban hibámban

Több szótagból álló szavak

patikában nagyvilágban útitársam kocsijában nekivágtam megcsináltam hátizsákban alvilágban nekiláttam logikátlan franciában fázisában technikában túlvilágban kritikátlan szériában holdvilágban franciásan bibliában külvilágban fizikában karikában kalyibában honfitársam kackiásan elhibáztam nekiálltam karikákban médiában daliásan logikában kalibában mozijában pántlikásan misztikában meditáltam hajigáltam etikátlan karimátlan glóriában porcikámban megcsináljam invitáltam ládikában sántikáltam korrigáltam legsimábban porcikádban kémiában krónikában tunikában diliházban dedikáltam kapitányban mániában furikáztam ráncigáltam karikásan fifikásan benzinárban tarifában praxisában szélirányban megcibáltam férfitársam médiákban pulcsijában orgiában orgiákban praktikákban hitvilágban ládikákban mágiában kritizáltam etikában kipipáltam variáltam biliárdban kapzsiságban óriásban kólikában latrinában praktizáltam intrikában felsikáljam entitásban Indiában mágiámban Angliában Galliában megriszáltam Líbiában kisikáltam taktikában nyílirányban Dániában vizitáltam radiánban szalmiákban Afrikában masinában Manilában sportvilágban kornyikáltam Skóciában prédikáljam optikában Korzikában Szerbiában zokniszárban kalyibákban halijában Ázsiában zoknijában inspiráltam álvidáman újvilágban Floridában Haifában Alijában

politikában áprilisában kukoricásban harmóniában tragédiában komédiában fantáziátlan hisztériásan históriában monarchiában álomvilágban civilizáltan famíliában bazilikában állatvilágban kukoricában amnesztiában szigetvilágban eksztázisában sziklaszilárdan kolóniában statisztikában provinciában galaktikában nappalijában végigcsináltam extázisában matériában galériában hallucináltam fantáziáltam mikrovilágban oldalirányban ládafiában drogériában vaskarikában energiában iróniában slamasztikában sugárirányban nosztalgiában intimitásban statisztikákban memorizáltam legjobbikában amnéziában apátiában agóniában élővilágban libériában realizáltam kolóniákban aktivitásban motorizáltan lelkivilágban szignifikánsan próféciákban mechanikában csillagvilágban terápiában genetikában szimpatizáltam identitásban analizáltam fantáziában végigcsináljam archaizáltam szétprédikáljam formalitásban komédiákban provinciákban famíliámban memóriában túlkomplikáltam definiáltam zsandárvilágban kommunikáltam galaxisában témahiányban pizzériában varázsvilágban Bulgáriában Astoriában gardéniákban famíliánkban Szlovákiában Amerikában fénykarikában gyermekvilágban Amerikánkban teóriákban utópiánkban elszundikáltam milíciában kékeslilában szenilitásban Jordániában artériában Szicíliában Brazíliában alkímiában medicinában Itáliában anémiában fosszíliában Karintiában artériákban istennyilában beinvitáltam cserkészvilágban aktivizáljam vasparipában galaktikánkban Karolinában Namíbiában Albániában térdzoknijában Bolíviában ajtónyitásban folyásirányban csónakbrigádban Ibériában fantáziánkban törvényvilágban Georgiában Arábiában memóriánkban szimfóniádban Normandiában Algériában emberfiában hipnotizáljam amnéziádban teóriában bűvészvilágban Viktóriámban szellemvilágban komédiázzam

demokráciában illegalitásban filozófiában demokráciákban mitológiában hierarchiában matematikában kategóriában kategóriákban uniformisában külpolitikában eufóriában pszichológiában dialektikában skizofréniában differenciáltan monomániásan biológiában bürokráciában diszharmóniában technológiában ceremóniában asztrológiában szexualitásban zsenialitásban epilepsziában paranoiásan teketóriáztam akadémiában diagnosztizáltam kozmológiában specializáltam leukémiában végigsántikáltam aritmetikában kispolgáriságban aktualitásban specializáltan technológiákban oxigénhiányban elprofanizáltam rezidenciánkban topológiában spektroszkópiásan Csehszlovákiában monogámiában kianalizáltam lakókocsijában lepocskondiáztam Portugáliában összekombináltam Skandináviában pszichiátriában alekszandrijában őshistóriában kartográfiában Belorussziában teológiában elektronikában homokszemvilágban Etiópiában Ausztráliában varázsládikánkban abortuszvitában négerkalyibában Macedóniában pamutkardigánban mikrofizikában Philadelphiában Kaliforniában Indonéziában

ideológiában tudatalattijában metamorfózisában enciklopédiában fiziológiában világstatisztikában reaktorturbinákban pszichoterápiában termodinamikában bibliakritikában bársonylibériában immunológiában antropológiában ideologizáljam klausztrofóbiásan bejegyzésrubrikában atomtragédiában géntechnológiában kemoterápiában eutanáziában patkánykolóniákban

gazdaságpolitikában parapszichológiában kísértethistóriákban elektrodinamikában

Csak a szó végére rímelnek 2453

szobában magában korában korábban konyhában országban találtam utcában lakásban utánam formában ruhában mindnyájan sarkában nyomában álmában dolgában kórházban szájában tisztában számában színházban néhányan kocsmában munkában házában családban homályban próbáltam írásban nyakában órában sorában hangjában újságban ágában példányban ritkábban elszántan szobámban arányban órákban prózában markában megláttam halálban javában agyában hálásan megálltam kabátban szobákban ágyában könyvtárban nadrágban tréfásan hosszában határban harsányan korlátlan osztályban torkában aljában kamrában kívántam magányban karjában gazdátlan pompásan hajában drámában ládában hazában példátlan szakmában útjában fogságban sorjában hazánkban módjában egymásban sajnáltam villában formátlan halványan hasában hálátlan arcában csizmában vaktában sugárban gyomrában sorsában lírában pohárban kínjában cellában szolgáltam raktárban gatyában mozgásban kosárban csatában mindhárman futtában porában zugában utáltam zárkában szoknyában orrában napjában tisztábban ahányan sapkában sétáltam nagyjában állásban pusztában pajtában sóváran szavában ruhákban nyomdában holtában lázában bányában havában kályhában lapjában fogdában vásárban sodrában felálltam használtam kormányban csodáltam pártállam csárdában formákban példásan húsában arcátlan jogában soványan bundában szakállam alássan járásban hátában járkáltam tartásban próbáljam beláttam vázában szokásban csodában garázsban párában hazámban témában szobánkban mocsárban kordában használjam bejártam csodásan beálltam válságban szakában szobádban utcákban tárgyában pózában étvágyam kocsmákban munkámban parkjában tudásban rabságban halljában lábában táskában elvtársam korcsmában durcásan déltájban szótárban tornyában sírjában jobbjában könyvtáram ritkásan szférában futásban ládákban hullámban sátrában boltjában zajában kínáltam harcában falkában tojásban falában kriptában palástban tanácsban látványban leszálltam megbántam utcánkban pénztárban bajtársam vallásban énnálam táskámban játszmában sommásan egypáran hátráltam voltában adásban fegyházban drágábban kartársam vizsgáltam bajában anyátlan faházban drámákban kószáltam odvában vágtában hajszában busásan anyásan álltában zárdában tócsában orcátlan lármában sarában baljában csodákban finnyásan hodályban megvártam múltjában bandában bérházban várában fényárban árkában anyjában dézsában szálkásan találjam eljártam maszkjában pártában elváltam pólyában glédában megjártam honában nyugágyban dollárban nagyságban jogállam csapdában fölálltam forrásban gyászában mászkáltam burkában csordában dobáltam árnyában szakmánkban egyházban tócsákban poklában levágtam sírásban kucsmában felszálltam munkákban szandálban szénában ugráltam bezártam kétszázan mókásan lazábban kártyában zsákjában apátlan elszántam meglássam ruhámban vadásztam pompában csatákban pillátlan apámban izzásban kívánjam tavában farában szárnyában apjában szertárban átvágtam búzában beszálltam támlátlan cellámban csudában munkánkban kasszában vállában szakmámban pofátlan blúzában tisztázzam kútjában megráztam ruhátlan hátrányban cellákban gúnyában pedánsan székházban becsvágyam almában formásan formáltam naptárban masszában munkátlan rozsdásan madárban klubjában kutyában bányákban firkáltam mozsárban padjában tartályban kopáran bárkában lámpában jártában ajánljam vizsgáztam rászántam sárgásan tokjában párásan vágyában kannában szárában szolgáljam bazárban felmásztam kapáltam jóságban alvásban mocskában kristályban diktáltam talárban hatásban gálánsan nyílásban héjában bevágtam rámában lámpátlan konyhánkban súlyában példában csajkában karámban gépházban szatyrában bográcsban elláttam fogában honvágyam pontjában váltásban bujkáltam tápláltam tárcámban madártan gyárában zsírjában szalmában frappánsan omlásban lábszáram zúgásban pregnánsan zónában villákban kártyáztam csuhában durvábban bárjában asztmásan tisztátlan csapásban nyálkásan ötszázan lezártam náthásan nyarában tompábban légáram napszámban sodrásban piszkáltam megfáztam zsoldjában turbánban létszámban vasgyárban dalában bokában árában rávágtam bóklásztam elvágtam normában magjában csóváltam lányában háláljam tréfáltam bugyrában árjában hajrában tisztáztam munkádban látásban pártjában bocsássam csudásan hajtásban manzárdban mártásban csontjában anyában tárcában lángjában aszályban mosásban szálában kaszáltam táblában tálkában kómában mappában aknában átfáztam átmásztam sávjában zárjában szempárban halásztam kaftánban kazánban urnában bemásztam csodáljam sajtárban furcsálltam markánsan ujjában vakságban rózsában leráztam csávában dolmányban táblákban forgásban anyámban frakkjában rangjában átszálltam négyszázan horgásztam rakásban tógában bújában bíráltam sziklában széttártam mancsában témákban fölmásztam táncában áldásban kukában vizsgáljam tárcsáztam rendházban kampányban csúszkáltam cifrázzam titkában rostában bontásban sárgában válásban csalásban véráram megmásztam lyukában talpában combjában képtárban átláttam sajnáljam nyugtáztam macskásan csírátlan hullásban pletykákban habjában elvártam megszálltam órámban lemásztam subában szólásban megváltsam raktáram dumáltam csuklyában hullában bordában tornásztam fonálban fogdákban ruhádban vackában utáljam deszkákban macskában karában urában sportágban megvárjam hurkában szakmákban piszkában sémákban hordában hínárban számláltam falkákban síkjában mondákban rázártam konyhámban vattában méláztam kőházban korlátban megszántam tornáztam csuklásban zabáltam trágyában botjában orkánban gyaláztam néhányban kupákban kanálban rácsában posványban kamrákban fajtában lóbáltam postában tésztában kolbászban bankjában hangyában botrányban májrákban puskáztam villámban karmában lankásan apában daráltam táskádban gépgyárban csordákban ráálltam csokrában ellássam álcáztam tintában kalácsban megbántsam háláltam szoknyásan elzártan csókjában beváltam elzártam csatáztam náthában kardjában irtásban kormában megvágtam hasznában ugrásban asztmában ásványtan tusában naptáram tárnákban fölvágtam mászásban kutyákban gárdában ráláttam tantárgyban mosdásban zsongásban mézgásan lezártan mintáztam hullákban vívásban ábrándban rajában vádjában úszásban aktában csalárdan átrágtam levágjam halászban jóslásban folytában celládban tajgában ruhánkban föltártam tornában lármáztam flottában egyházam csúnyábban párákban vadságban kapcában mintákban lágyságban pofáztam grófságban megrázzam rágcsáltam túlzásban nyomásban dogmákban munkásban dobásban ruháztam nyúlánkan holtágban sziklákban tárában tárcákban skarlátban puskában láncában kreáltam rajzásban pászmásan körtáncban tagállam nyugtázzam megbánjam sáljában villánkban bíráljam lógáztam atyában cifráztam hangárban szikrában elvágjam lomhábban hadában tokában párkányban feltártam bullában apályban ládádban condrában kőtálban pofában eláztam társában masszákban érában brokátban bevártam mellrákban nászágyban gyertyában ruházzam kacsában bátyjában bárkákban anyádban magházban megváltam felráztam cellánkban piszkáljam kincstáram áthágtam dajkáltam izmában aktákban sárgábban eljátsszam hintában fűszálban urnákban dokkjában indákban órádban kákában mappámban tantárgyam iszlámban pásztázzam ásásban tarkábban parányban rútságban stólában portyában gyártásban kúráltam hitványan siklásban túljártam fogytában bombáztam lerágtam gyémántban gyomláltam dandárban félgyászban feltárjam jászlában beváltsam álcázzam kristálytan nyugágyam álcában elszálltam elrágtam falvában szerájban strapáltam varrásban bricskában formámban dekádban zabáljam vallástan főáram alfában osztrákban nyanyában táskánkban turzásban célzásban tudtában mintában járgányban önvádban rókában lázárban buckában Belgrádban boglyákban sipkákban summában följártam párnákban cipzáram selmában csúfságban sálában rúdjában sudáran fajtánkban pucádban rájában hálásban gályában Trójában bokszában daráljam cifrábban filmgyárban pumpákban párjában vénámban Zágrábban bronztálban húzásban járványtan babádban csézában bankárban Nizzában érákban számláztam márkátlan sorházban vízáram tusámban könyvtártan bétában Hellászban romjában hangában borbárban Richárdban sólyában puskákban szedánban kacsákban bukszámban fűsávban fajtámban cápában szolgákban bandámban szíjában Kenyában tatjában tömbházban túráztam Zoltánban átrágjam tépáztam mázsában marhákban Lillában Volgában bundásban bokádban Zalában fókában bárdjában Prágában Brémában dunnában bányámban Croissant aktámban hálában Istvánban bűbájban Moszkvában földáram prédáltam túláram megrántsam gazdánkban képpárban frusztráltan spárgában hadtápban novákban pacákban gusztáljam szolgádban gúnyádban tonnában felhámban meghánytam jogászban félfában villádban Moldvában csizmádban bombában japánban oltásban sáncában szirmában főtárgyam falábam címtársam nyúlványban fúlásban visszáram lukácsban szajhában szektában Rómában beváltan pálmában kurváztam balszárnyban fényáram polyákban néppártban

Eltérő szótagszámú szavak

láttam házban jártam nálam álltam ágyban állam lábam bátran hárman vártam hátam lássam számban lágyan gyárban sárban hányan tájban vágtam ágyam társam áram házam vágyam vágytam vállam bántam szálltam tárgyban nyárban zsákban szántam pártban lázban váltam gyászban zárban kádban várban másban százan fában lángban táncban páran tálban szájam fáztam bárban szárnyam másztam szájban lázam párban sávban zártam várjam hánytam váltan nádban árban ráztam lányban vágyban mában bálban zártan szánkban májam pácban árnyam láncban háltam fákban tágan ástam zárjam számtan ágban vállban játsszam rágtam szádban vágjam rákban nyájban váram spájzban nyájam fátlan tártam járjam szárnyban plánban bántsam nászban szántan sálam áztam árnyban szánjam vájtam frászban álljam sátram lápban fázzam hányban váltsam tárjam fájtam rázzam hányjam tárban szánban sztrájkban gyáram vásznam rántsam látsszam áldjam gátban bájam másszam bántan állban klánban vágyjam Svájcban jártan

általában valójában önmagában mostanában iskolában szobájában valóságban formájában tudatában árnyékában társaságban éjszakában irányában világában kávéházban birtokában irodában biztonságban lépcsőházban alapjában kapujában egyfolytában igazában szállodában ajtajában félhomályban lakásában elegánsan egymagában hiányában palotában munkájában alakjában szakaszában megtaláltam korszakában megpróbáltam magasságban oldalában otthonában modorában határában fordításban ablakában városában felvonásban barátságban mivoltában távolságban kultúrában zavarában udvarában országában hamarjában májusában naplójában ruhájában hazájában kalitkában kiadásban homályában órájában szándékában makulátlan cukrászdában pizsamában hatalmában gazdaságban házasságban izgalmában írásában pillantásban katonásan falujában nyomtatásban magányában magyaráztam januárban valahányan magyarázzam stílusában februárban bánatában iskolákban fiókjában boldogságban könyvtárában pongyolában kiabáltam halálában mámorában városkában mindahányan laktanyában templomában ragyogásban unalmában arányában novellában viszonyában óvodában központjában szabadságban fájdalmában táskájában rokonságban haragjában rakoncátlan délutánban darabjában drámájában hajdanában tanulmányban osztálytársam családjában kápolnában harisnyában fürdőkádban beosztásban tudományban mosolyában konyhájában anyagában hálójában hatásában vacsoráztam villájában példányszámban rovatában kitaláltam havazásban pocsolyában műfajában lánykorában változásban mondatában utcájában némaságban szalonjában minutában nagyszobában magasában mozgásában szomorkásan uszodában áruházban csírájában vitájában gomblyukában tartalmában kiskabátban ritmusában pompájában kisujjában szaporábban hazugságban táborában megtaláljam szférájában megsajnáltam harmadában ketten‑hárman félórában szakmájában színházában olvasásban rohanásban ruhatárban cellájában forróságban bizottságban rezignáltan nagykabátban háztartásban székházában babonásan álruhában illatában hamiskásan kaszárnyában szótárában hónapjában hónaljában alkotásban szállodákban hallgatásban barlangjában mennyországban csarnokában tárcájában garantáltan zabolátlan egyben‑másban játékában pusztaságban tartományban fénykorában kipróbáltam hajlatában szaladgáltam sokaságban kocsmájában álldogáltam látomásban osztályában fogságában vonzásában sugarában kosarában haloványan legtisztábban éjféltájban pályatársam ravaszkásan mellkasában adásában oktatásban kastélyában igazságban borostásan rohamában irodákban kabátjában viharában vallomásban programjában tartásában legkorábban tájszólásban tisztaságban műsorában bajnokságban tolongásban csoportjában folytatásban vonalában államában nyílásában nadrágjában arénában szorongásban megpróbáljam óceánban parasztházban elmúlásban minapában kezem‑lábam válaszában odaálltam hagyományban poharában odújában kupolában karéjában iskolásan koponyában üvegházban derekában háromszázan oltalmában távlatában tarisznyában kultúrákban kamrájában szomszédságban operában vízmosásban napsugárban társalgásban kavargásban csatornában csapatában valutában csizmájában páholyában legendásan szobácskában pusztulásban tarsolyában szoknyájában villanyáram mulatságban kalapjában tanulásban betegágyban rátaláltam megcsodáltam botorkáltam kamarában hosszúságban levéltárban szakállában eltaláltam nagyságában tébolydában félálmában megvizsgáltam alkatában kuplerájban zsúfoltságban rabságában koponyámban raktárában barázdában tétováztam zsivajában sapkájában látványában fókuszában hóhullásban problémátlan végigjártam utazásban kalickában gazdagságban virágjában saroglyában támadásban nyugalmában távolában hátországban testtartásban árvaházban alkotmányban kapkodásban nyomorában textilgyárban állásában ellátásban kriptájában pocsolyákban megkívántam kunyhójában kulturáltan lázadásban kiskocsmában kultúrházban leírásban homokjában belevágtam munkatársam mocsarában témájában szertartásban járásában palotákban kisétáltam kultúránkban látszatában folyamában zokogásban beleláttam centrumában zúgásában kőbányában maskarában kalákában kavernában megrovásban nyomdájában bozótjában századában kotorásztam csatájában megutáltam hajnaltájban irattárban bukásában iskolánkban hajlékában rangsorában kaszárnyákban bundájában nyelvjárásban záporában gyógyszertárban falucskában hófúvásban ostromában forgalmában kormányában legritkábban kiadványban reagáltam takarásban rothadásban szorításban párájában felhasználtam udvarházban állományban zongoráztam tizenhárman irodámban házacskában megoldásban birkózásban függőágyban balladában regisztráltam választásban kacagásban struktúrában bőrkabátban lobogásban legendában bizalmában névsorában balladákban csapdájában bordélyházban zárkájában skatulyában hőskorában kabinjában méltóságban gondozásban fogalmában odavágtam szárazságban megváltásban dobozában gazdaságtan nagyításban hullámában haladásban kutatásban csatornákban szorultságban ágyékában jóságában cicomátlan kazánházban szomszédjában idegszálam kiáltásban kiskocsmákban áramlásban garázsában kalodában fénysugárban majorságban éjszakákban hangsúlyában virrasztásban figurákban kohójában egynéhányan tanításban bérházában élettársam koronátlan hajnalában lakosztályban gyilkosságban elbánásban ládájában horpadásban kagylójában imádságban zakójában csigaházban homlokában nyomozásban irgalmában besétáltam koncentráltam tarisznyámban gratuláltam vándorlásban határsávban tavaszában izzadságban városállam kuckójában kipróbáljam megvizsgáljam kilátásban vakságában királyságban hajógyárban eljárásban kazettában lemondásban mosodában cselédházban szivárványban zsákutcában sárgaságban megszolgáltam évszakában katonában szótlanságban dallamában pajtájában illatárban gonoszságban megkínáltam kocsonyában díszruhában kórusában faládában szokásában liftaknában sodrásában zsongásában körforgásban tanácsában talicskában esthomályban látásában koronában traktusában hálózsákban őskorában harisnyásan szobatársam vallásában térdnadrágban csodájában harmatában adósságban csónakházban novellámban kormányzásban csillogásban viszontláttam ispotályban újságjában legdurvábban felhívásban parasztságban bandájában markolásztam mosdótálban közbevágtam babonákban hullámzásban parókában vágtatásban lármájában elsétáltam varázsában pálinkában tarkaságban kalapáltam holdsugárban vetélytársam tudásában ingoványban példányában bőrnadrágban bátorságban kihasználtam példájában kiszolgáltam csomagjában iskolámban zongorában barakkjában különváltan félreálltam bozontjában palotámban válásában hajójában iszapjában elnyomásban hivatásban szegényházban tempójában babonában akkortájban tüllruhában rabruhában sakkjátszmában legendákban melegházban laktanyákban hullaházban koncentráltan szandáljában forgásában vidámságban katonákban halmazában problémákban sajtójában csillagában hátuljában bakancsában szolgaságban ápolásban atillában gerendában mosdójában tébolyában sarokházban páncéljában rendőrállam kihalásztam gázkamrában típusában ivójában futkosásban tagadásban kolerában fogadásban villanásban hajlamában gyilkolásban gyerekágyban barátjában puhaságban állításban ellenálltam kazánjában státusában borotváltan produkáltam batyujában nyavalyában hasadásban szavazásban tányérjában vértócsában papírzsákban káoszában bohókásan körbejártam felállásban gyehennában vendégházban spekuláltam főállásban játszmájában gázkamrákban kitaláljam vigasságban álcájában megnyugvásban otthonkában gyulladásban gúnyájában iratában szembeszálltam sóbányában borongásban albumában gyógyulásban embertársam jóslatában aulában hozzáláttam gyorsaságban spektrumában lesétáltam összhangjában hadonásztam lángolásban bútorgyárban kórházában izzásában bajvívásban lázálmában vastagságban átlagában átsétáltam uszályában arrogánsan származásban óvodákban kantinjában szentírásban fogdájában hányódásban impozánsan képtárában rohangáltam tavernában imaházban tetszhalálban körüljártam katlanában bőrtáskában kozmoszában robbanásban virradásban apátságban sajátjában újításban pupillákban lombikjában labdázásban szektorában lovaglásban gyártásában lámpájában tobzódásban felajánljam kiokádtam talárjában bárkájában forrásában poggyászában bújócskában duzzogásban távozásban okosságban konstatáltam támlájában gyávaságban apróságban gyaloglásban vázájában átaljában nyavalyákban átvizsgáltam cellatársam romlottságban klottnadrágban kínzásában visszavágytam megaláztam munkásságban ruhácskában virágában kalandjában bezártságban iparában toronyházban vibrálásban makacsságban szénbányában palotádban mintájában elméláztam magánházban megkínáljam utcácskákban éjszakázzam lábszárában hahotában vályogházban kiállásban imájában tüdőrákban váltóáram váltásában parancsában sorvadásban elhasználtam pucájában koponyánkban faggatásban bársonyában akkorában borostyánban bágyadtságban morajában gondolában elzártságban bosszújában közkórházban dácsájában ételbárban csizmaszárban dobozgyárban gabonában kukucskáltam állkapcsában kincstárában csuhájában hadosztályban himnuszában vásárlásban prémsapkában megpiszkáltam viszontlássam palástjában gerendákban időtájban csikorgásban óhazában hajzatában szomjúságban sarujában zajlásában szabotáltam kínlódásban utánzásban tanodában tócsájában celofánban forgatásban bevágásban vitorlában megcsóváltam rendházában tárházában kalitkákban vérnyomásban aljasságban rászolgáltam felruháztam orvosában bolondjában barázdákban pusmogásban fogolytársam csontvázában hányadában tékozlásban riportjában megszokásban asszisztáltam kihátráltam madárházban affektáltan bérlakásban dátumában fogójában lagúnában ciszternában tejcsárdában játékgyárban kommunában szmokingjában hiúságban kapiskáltam lakomában bőrsapkában garatjában csizmácskában lediktáltam lakosságban kamillában atlétában újkorában dudorásztam operáltam ostobábban drótkosárban hacukában kioszkjában ballagásban puttonyában mogorvábban pénztárcában izzadtságban nagyapában felpróbáltam szélzúgásban visszaszálltam suttogásban várásában szaporátlan házacskákban arénákban sógorságban dorgálásban irodádban dezertáltam szakításban csúcsformában bankszakmában előmásztam csónakjában zárdájában kongásában sisakjában kigyomláltam szipkájában fegyvertársam közbenjártam füzértáncban mappájában ujjongásban lábujjában víztócsában elrágcsáltam ugrálásban informáljam harcostársam szunyókáltam létjogában sísapkában dobolásban szaporázzam juttatásban cikornyátlan nejlonzsákban ideglázban pulzusában híradásban álruhákban megadásban felkínáltam feltárcsáztam kiváltságban rajzolásban szállodámban vacsorázzam bolondságban rózsaszálam cikornyásan dagonyában fáradtságban lakkcsizmában honoráltam pályájában javításban horgászásban uzsonnáztam megcsodáljam szállodánkban gyufaszálban zsibbadtságban megdupláztam kóboráram rátukmáltam kucsmájában bőrruhában buzgóságban roskadásban dobozkában faládákban szabóságban naptárában üzlettársam rendbontásban visszamásztam halandzsáztam izomlázam elszántságban piszoárban hahotáztam tajtékjában gyakorlásban megoszlásban taktusában megbánásban kollokváltam hóbortjában urnájában versenytársam oroszlánban fénytócsában algebrában oldottságban előálltam tarisznyádban felsőházban sustorgásban fásultságban legbutábban oldatában kibabráltam házastársam lóugrásban utódállam parcellákban durrogásban informáltam kuszaságban alkonyában furulyáztam tógájában italában trágárságban ledobáltam diófában rémálmában átlójában csavargásban csónakáztam csontkamrában mészárlásban eloszlásban divatjában gyógyszergyárban adattárban panaszában lágyságában cinkostársam fénycsóvában tonzúrásan megszállásban rézbányában tetováltam zugutcákban demonstráljam borzalmában bőrszakmában illusztráltam kárpótlásban hajacskádban vacilláltam ciszternákban disznóságban fűben‑fában hintójában oldalházban gettójában orvoslásban celebráltam zsibongásban csőlátásban gyógyításban szénbányákban bokrétában zegzugában kidobáltam vitorlákban kábultságban megdorgáltam kéjsóváran diktálásban papagájban alosztályban rohangásztam brigádjában alsójában származástan irodánkban struktúrákban tapsorkánban sírkamrában megkívánjam cédulázzam selyemágyban pokrócában bőrszoknyában hajózásban alkóvjában tolókában bugyoláljam alkotmánytan találmányban bérskálában rosszallásban sárkányában sápadtságban ezüsttálban táblájában terrorjában márványkádban felszolgáltam cammogásban frizurában írmagjában fényárjában dobbanásban elbabráltam rendtartásban vigyorában lavórjában megzabáltam elhátráltam parókásan rikoltásban strigulázzam rakétákban meggyalázzam loccsanásban olajgázban szónoklástan tolatásban tavacskában tartamában mormogásban halacskában lőállásban doktoráltam filmújságban elhagyásban kipiszkáltam váltólázam elkívántam összezártam birtoklásban kamarákban számtanában végigjárjam fémállványban vitorlásban nőtanácsban erőáram dologházban pórusában konzultáltam kőbányákban pityókásan előástam parasztállam Szodomában rézvázákban kávájában Turkesztánban sejtmagjában Lusakában dongalábam összhatásban nyoszolyámban dakotában pléhkannákban tőkésállam gyapotzsákban elszálltában támlásában elfojtásban megrongáltam jászolában felpróbáljam kapszulában arcocskában vasmunkásban gyöngyvárában lámpásában Veronában űrruhában falkatársam sárfoltjában kisszobában kipróbáltan skatulyámban csúcspontjában kővázában zsákutcákban bosszúvágyban Észtországban előássam exportjában aléltságban kecskenyájam víztartályban csendőrállam pelenkásan ónbányákban kiszólásban tuskólábam neked‑szántan badarságban provokáljam turistában aranykádban ledárdázzam sportocskában beleráztam kigyomláljam nászfátylában tanítástan galvánáram agancsában gangrénában átvizsgáljam klottgatyában integráltan Kanadában szignáljában Koreában szultánságban bőrflaskában hét‑határban műsiklásban redukáltam tablettában rongyoszsákban bőrtokjában sajtraktárban moccanásban hacukákban szamovárban áramlástan lábmosásban megtépázzam tasakjában óraszámban mikulásban asztalkában kamarámban szárnyam‑lábam sírrablásban sajgásában kamerában fövenyágyam morzézásban bőrtáskákban csöndőrállam színpompában Genovában ködporában rovátkában végórákban földanyánkban félórámban szikrájában katlanjában légpárnákban rugdosásban behátráltam Odesszában kaftánjában fűtőáram szárnyújában ikerházban fáskamránkban szirupjában tappancsában fojtásában sorfalában méhkasában locsolásban főtitkárban szembeálltam liftkosárban bullájában Ugandában betápláltam nagytanácsban lebujában gyónásában kipostáztam hajlásában avarágyban villódzásban bioáram ülősztrájkban furgonjában gyalogában Beregszászban kikúráltam rézurnában grottájában gazdájában fegyvertárban blokádjában oktatástan zabkásában agykamrában szantálfában üzletágban fölpiszkáltam kalickámban bebocsássam segglyukában sorocskákban hűbérállam házacskámban csúszkálásban hajócskában gázcsóvában foncsorában felosztásban rovásában rizstáblában lakomáztam adagjában koldulásban citerásban malajálam szakácsában ufólázban előtártam raktárházam beálltában bedeszkáztam újdonságban kultúrállam játszásában havannában kacsájában hegyhátában pocakjában sziesztában vállfagyárban megháláljam rangkórságban pelenkáztam kukkoldában féltréfásan kiskorában barázdásan örvényáram nyelvjárástan uzsonnázzam felpiszkáltam napnyugtában diétáztam gázolásban albumjában betonágyban aktájában főrendházban figuráztam pénzmosásban háztartástan koncentráljam hintaágyban beleástam felbomlásban Baranyában hordócskákban őrszobákban erősáram szilárdságtan névtáblában agymosásban kihasználjam állatházban balusztrádban előrántsam elbaltáztam nyugdíjában szurdokában karcolásban kabalában ózonjában álmodásban pakolásztam vetélytársban kicsodában huszonhárman pálmafákban elpróbáltam Pakisztánban megtréfáljam altatásban bronzlámpákban rivalgásban Atlantában lábszagában diplomádban életáram munkásállam párnájában Sevillában fejzúgásban Volvójában csigolyákban Nevadában forradásban vakvágányban elzárásban bodegámban sorscsapásban folyócskában szétválásban hazavágjam ibolyában bénulásban légnyomásban kormányházban szájzugában lélekváram ellenáram szertartástan törzskarában redundánsan frekventáltam skatulyádban agrárállam kórságában hecckampányban Szaharában gyengeáram harcállásban könyvárában konstatáljam Ukrajnában jégországban galambházban padlójában rézbányámban megpályáztam gyönyörvágyam ruggyantában űrruhámban tankcsatában lánykarában puskájában elpletykáljam lóhalálban apaságban agyonvágtam Leningrádban úrországban Bolognában Nórájában kenujában jártasságban sittrakásban fásládában várójában egyenáram