Rímszótár

világban

Az egész szóra rímelnek 418

vidáman csináltam irányban hibátlan vitában szilárdan irántam vigyáztam vigyázzban hibásan vitákban virágban csináljam hibáztam kiálltam kivágtam kijártam ziláltan kiszálltam imában szikáran brigádban fiában kimásztam imádtam kitártam siváran kivártam királyban csigákban simábban lilában kiságyban kiráztam hiányban ivásban igában iszákban stikában hibában viszályban hibákban csipásan cibáltam kivágjam kizártam kirázzam pisáltam kivárjam silányan sikáltam vitánkban imámban ziháltam csigáztam ligában kiálljam gitárban hibámban picsában kirántsam csigázzam pitában kisállam

Több szótagból álló szavak

patikában nagyvilágban útitársam kocsijában nekivágtam megcsináltam hátizsákban alvilágban nekiláttam logikátlan franciában fázisában technikában túlvilágban kritikátlan szériában holdvilágban franciásan bibliában külvilágban fizikában kalyibában karikában honfitársam kackiásan elhibáztam karikákban médiában nekiálltam daliásan logikában kalibában mozijában pántlikásan misztikában meditáltam hajigáltam etikátlan karimátlan glóriában porcikámban invitáltam ládikában megcsináljam sántikáltam korrigáltam legsimábban porcikádban krónikában kémiában kapitányban tunikában diliházban dedikáltam ráncigáltam mániában furikáztam szélirányban megcibáltam férfitársam karikásan fifikásan benzinárban tarifában praxisában biliárdban kapzsiságban óriásban kólikában latrinában praktizáltam intrikában médiákban pulcsijában orgiában orgiákban praktikákban hitvilágban ládikákban mágiában kritizáltam etikában kipipáltam variáltam Ázsiában kalyibákban halijában zoknijában inspiráltam álvidáman újvilágban Floridában Haifában Alijában entitásban Indiában felsikáljam Angliában mágiámban Galliában megriszáltam Líbiában kisikáltam taktikában nyílirányban vizitáltam Dániában radiánban szalmiákban Afrikában masinában sportvilágban Manilában kornyikáltam prédikáljam Skóciában optikában Korzikában Szerbiában zokniszárban

politikában áprilisában kukoricásban harmóniában tragédiában komédiában fantáziátlan hisztériásan históriában monarchiában bazilikában álomvilágban civilizáltan famíliában állatvilágban kukoricában amnesztiában sziklaszilárdan szigetvilágban eksztázisában galaktikában kolóniában statisztikában provinciában nappalijában végigcsináltam extázisában matériában galériában fantáziáltam hallucináltam mikrovilágban oldalirányban sugárirányban ládafiában drogériában vaskarikában energiában iróniában slamasztikában memorizáltam legjobbikában amnéziában apátiában agóniában élővilágban nosztalgiában intimitásban statisztikákban mechanikában csillagvilágban terápiában libériában realizáltam kolóniákban aktivitásban motorizáltan lelkivilágban szignifikánsan próféciákban memóriában túlkomplikáltam definiáltam zsandárvilágban kommunikáltam genetikában szimpatizáltam identitásban analizáltam fantáziában végigcsináljam archaizáltam szétprédikáljam formalitásban komédiákban provinciákban famíliámban folyásirányban csónakbrigádban fantáziánkban törvényvilágban Ibériában Georgiában Arábiában memóriánkban szimfóniádban Normandiában hipnotizáljam amnéziádban teóriában Algériában emberfiában Viktóriámban szellemvilágban komédiázzam bűvészvilágban galaxisában témahiányban varázsvilágban pizzériában famíliánkban Bulgáriában Astoriában gardéniákban Amerikában fénykarikában Szlovákiában gyermekvilágban Amerikánkban utópiánkban teóriákban elszundikáltam milíciában Jordániában artériában kékeslilában szenilitásban Szicíliában medicinában Itáliában Brazíliában alkímiában fosszíliában anémiában artériákban Karintiában beinvitáltam cserkészvilágban istennyilában aktivizáljam vasparipában galaktikánkban Albániában Karolinában Namíbiában Bolíviában ajtónyitásban térdzoknijában

demokráciában illegalitásban filozófiában demokráciákban mitológiában hierarchiában matematikában kategóriában kategóriákban uniformisában külpolitikában eufóriában skizofréniában dialektikában pszichológiában differenciáltan monomániásan technológiában ceremóniában biológiában bürokráciában diszharmóniában asztrológiában szexualitásban zsenialitásban epilepsziában paranoiásan teketóriáztam akadémiában aritmetikában kispolgáriságban aktualitásban specializáltan diagnosztizáltam specializáltam kozmológiában leukémiában végigsántikáltam elektronikában homokszemvilágban Etiópiában Ausztráliában varázsládikánkban abortuszvitában négerkalyibában pamutkardigánban mikrofizikában Philadelphiában Macedóniában Indonéziában Kaliforniában technológiákban oxigénhiányban elprofanizáltam rezidenciánkban topológiában spektroszkópiásan Csehszlovákiában monogámiában kianalizáltam lepocskondiáztam lakókocsijában Portugáliában összekombináltam pszichiátriában Skandináviában alekszandrijában őshistóriában kartográfiában Belorussziában teológiában

ideológiában tudatalattijában metamorfózisában enciklopédiában fiziológiában világstatisztikában bejegyzésrubrikában atomtragédiában eutanáziában géntechnológiában kemoterápiában patkánykolóniákban reaktorturbinákban pszichoterápiában termodinamikában bibliakritikában bársonylibériában immunológiában antropológiában ideologizáljam klausztrofóbiásan

gazdaságpolitikában parapszichológiában kísértethistóriákban elektrodinamikában

Csak a szó végére rímelnek 2453

szobában magában korában korábban konyhában országban találtam utcában lakásban utánam formában ruhában mindnyájan sarkában nyomában álmában dolgában kórházban szájában tisztában számában színházban néhányan kocsmában munkában házában családban homályban próbáltam írásban nyakában órában sorában hangjában újságban ágában példányban ritkábban elszántan szobámban arányban órákban prózában markában megláttam halálban javában agyában hálásan megálltam kabátban szobákban ágyában könyvtárban nadrágban tréfásan hosszában határban harsányan korlátlan osztályban torkában aljában kamrában kívántam magányban gazdátlan karjában pompásan hajában drámában ládában hazában példátlan szakmában útjában fogságban sorjában hazánkban módjában egymásban sajnáltam villában formátlan halványan hasában csizmában vaktában hálátlan arcában gyomrában sugárban sorsában lírában pohárban kínjában cellában szolgáltam raktárban gatyában mozgásban kosárban csatában mindhárman porában futtában zugában utáltam zárkában szoknyában napjában orrában sapkában tisztábban ahányan nagyjában sétáltam állásban pusztában pajtában sóváran holtában nyomdában szavában ruhákban lázában bányában havában kályhában használtam felálltam lapjában fogdában vásárban sodrában kormányban pártállam csodáltam csárdában formákban példásan húsában arcátlan jogában bundában soványan szakállam alássan járásban hátában járkáltam tartásban próbáljam beláttam vázában garázsban szokásban csodában párában hazámban szobánkban mocsárban témában kordában bejártam használjam szakában csodásan beálltam válságban szobádban utcákban tárgyában pózában étvágyam kocsmákban munkámban halljában parkjában tudásban rabságban korcsmában lábában táskában elvtársam durcásan tornyában déltájban szótárban sírjában jobbjában ritkásan könyvtáram szférában futásban zajában kínáltam harcában falkában tojásban ládákban hullámban sátrában boltjában falában kriptában palástban látványban leszálltam tanácsban bajtársam vallásban megbántam utcánkban pénztárban énnálam táskámban hátráltam voltában játszmában sommásan egypáran adásban fegyházban drágábban kartársam vizsgáltam kószáltam odvában vágtában bajában anyátlan faházban drámákban hajszában busásan anyásan álltában zárdában orcátlan lármában sarában tócsában múltjában baljában csodákban finnyásan hodályban megvártam bérházban bandában várában árkában fényárban anyjában szálkásan dézsában találjam eljártam maszkjában pártában glédában elváltam pólyában jogállam csapdában megjártam honában nyugágyban dollárban nagyságban csordában dobáltam árnyában fölálltam forrásban gyászában mászkáltam burkában sírásban kucsmában szakmánkban egyházban tócsákban poklában levágtam felszálltam munkákban szandálban szénában bezártam ugráltam kártyában kétszázan mókásan lazábban elszántam meglássam zsákjában apátlan tavában farában szárnyában apjában ruhámban pompában vadásztam csatákban pillátlan apámban izzásban kívánjam cellámban búzában szertárban átvágtam beszálltam támlátlan kútjában megráztam ruhátlan hátrányban cellákban csudában munkánkban vállában kasszában szakmámban pofátlan blúzában tisztázzam formásan formáltam naptárban munkátlan rozsdásan masszában gúnyában pedánsan becsvágyam székházban almában firkáltam mozsárban padjában madárban klubjában kutyában bányákban sárgásan tokjában párásan tartályban bárkában kopáran lámpában jártában ajánljam vizsgáztam rászántam mocskában kristályban vágyában kannában szárában szolgáljam bazárban felmásztam kapáltam jóságban alvásban héjában bevágtam diktáltam talárban hatásban gálánsan nyílásban váltásban bujkáltam tárcámban tápláltam rámában lámpátlan konyhánkban súlyában példában csajkában karámban szatyrában gépházban bográcsban elláttam honvágyam pontjában fogában csuhában bárjában durvábban asztmásan tisztátlan csapásban madártan gyárában zsírjában szalmában frappánsan omlásban lábszáram zónában villákban zúgásban pregnánsan kártyáztam légáram nyálkásan ötszázan náthásan lezártam nyarában tompábban rávágtam bóklásztam elvágtam normában magjában csóváltam lányában háláljam napszámban sodrásban piszkáltam megfáztam zsoldjában turbánban létszámban vasgyárban dalában bokában árában bocsássam csudásan manzárdban hajtásban mártásban csontjában anyában tárcában tréfáltam bugyrában hajrában árjában tisztáztam munkádban pártjában látásban aknában átfáztam sávjában átmásztam zárjában szempárban lángjában aszályban mosásban szálában kaszáltam táblában tálkában kómában mappában dolmányban táblákban forgásban anyámban kazánban halásztam kaftánban csodáljam urnában bemásztam sajtárban furcsálltam ujjában markánsan vakságban rózsában leráztam csávában tárcsáztam rendházban kampányban csúszkáltam cifrázzam titkában bontásban sárgában rostában válásban frakkjában rangjában átszálltam négyszázan horgásztam rakásban tógában bújában bíráltam sziklában széttártam mancsában témákban táncában fölmásztam vizsgáljam áldásban kukában megváltsam raktáram dumáltam hullában csuklyában bordában véráram csalásban megmásztam lyukában talpában combjában sajnáljam képtárban átláttam macskásan nyugtáztam csírátlan pletykákban hullásban elvártam megszálltam órámban habjában subában lemásztam szólásban falkákban síkjában mondákban rázártam konyhámban vattában méláztam kőházban megszántam korlátban tornásztam fonálban fogdákban ruhádban vackában utáljam deszkákban macskában karában urában sportágban megvárjam hurkában szakmákban piszkában hínárban sémákban hordában számláltam karmában villámban lankásan apában daráltam táskádban gépgyárban csordákban ráálltam ellássam álcáztam tintában csokrában megbántsam háláltam kalácsban csuklásban tornáztam zabáltam botjában trágyában gyaláztam néhányban orkánban kupákban kanálban rácsában posványban kamrákban fajtában postában tésztában lóbáltam kolbászban bankjában botrányban májrákban hangyában puskáztam mintáztam lezártan ábrándban hullákban vívásban rajában úszásban vádjában szoknyásan elzártan beváltam elzártam csókjában csatáztam náthában kardjában kormában irtásban megvágtam hasznában asztmában ugrásban ásványtan tusában tárnákban naptáram fölvágtam kutyákban mászásban gárdában mosdásban zsongásban ráláttam tantárgyban mézgásan munkásban dobásban ruháztam túlzásban nyomásban dogmákban holtágban nyúlánkan sziklákban tárcákban skarlátban tárában puskában aktában csalárdan átrágtam halászban levágjam jóslásban celládban folytában ruhánkban föltártam tajgában lármáztam tornában flottában egyházam csúnyábban kapcában párákban vadságban mintákban lágyságban grófságban pofáztam megrázzam rágcsáltam piszkáljam kincstáram dajkáltam áthágtam izmában aktákban sárgábban eljátsszam hintában fűszálban láncában kreáltam rajzásban pászmásan tagállam körtáncban megbánjam sáljában nyugtázzam bíráljam lógáztam villánkban atyában cifráztam hangárban szikrában elvágjam lomhábban hadában párkányban feltártam tokában bullában apályban ládádban kőtálban condrában társában pofában eláztam masszákban brokátban bevártam érában mellrákban nászágyban gyertyában ruházzam kacsában bárkákban anyádban bátyjában megváltam magházban cellánkban felráztam bricskában formámban varrásban dekádban vallástan zabáljam főáram alfában osztrákban turzásban nyanyában táskánkban célzásban tudtában mintában járgányban önvádban rókában dokkjában urnákban indákban órádban kákában mappámban tantárgyam iszlámban pásztázzam ásásban parányban tarkábban rútságban stólában portyában gyártásban kúráltam hitványan siklásban túljártam bombáztam fogytában lerágtam gyémántban gyomláltam dandárban félgyászban feltárjam jászlában beváltsam kristálytan nyugágyam álcázzam elszálltam álcában falvában elrágtam szerájban strapáltam prédáltam túláram frusztráltan spárgában hadtápban novákban megrántsam gazdánkban képpárban gusztáljam pacákban tonnában felhámban meghánytam szolgádban gúnyádban jogászban félfában csizmádban villádban Moldvában bombában japánban oltásban szirmában főtárgyam falábam címtársam sáncában lukácsban szajhában szektában Rómában nyúlványban fúlásban visszáram balszárnyban fényáram polyákban néppártban beváltan pálmában kurváztam Belgrádban boglyákban lázárban buckában följártam párnákban cipzáram sipkákban summában csúfságban sálában rúdjában selmában rájában hálásban sudáran fajtánkban pucádban gályában Trójában bokszában daráljam cifrábban filmgyárban vénámban Zágrábban bronztálban pumpákban párjában járványtan babádban csézában húzásban bankárban márkátlan sorházban Nizzában érákban számláztam vízáram könyvtártan bétában tusámban borbárban Richárdban Hellászban romjában hangában puskákban szedánban kacsákban bukszámban sólyában bandámban szíjában Kenyában fűsávban fajtámban cápában szolgákban túráztam Zoltánban átrágjam tépáztam tatjában tömbházban Lillában Volgában mázsában marhákban Zalában fókában bárdjában bundásban bokádban Prágában Croissant aktámban Brémában dunnában bányámban hálában Istvánban bűbájban földáram Moszkvában

Eltérő szótagszámú szavak

láttam házban jártam nálam álltam ágyban állam lábam bátran hárman vártam hátam lássam számban lágyan gyárban sárban hányan tájban vágtam ágyam társam áram házam vágyam vágytam vállam bántam szálltam tárgyban nyárban zsákban szántam pártban lázban váltam gyászban zárban kádban várban másban százan fában lángban táncban páran tálban szájam fáztam bárban szárnyam másztam szájban lázam párban sávban zártam várjam hánytam váltan nádban árban vágyban ráztam lányban mában bálban zártan szánkban májam pácban árnyam láncban háltam tágan fákban ástam zárjam számtan ágban vállban játsszam rágtam vágjam szádban rákban nyájban váram spájzban nyájam fátlan tártam járjam bántsam szárnyban plánban nászban szántan sálam szánjam vájtam áztam árnyban frászban álljam sátram fázzam hányban lápban váltsam tárjam rázzam fájtam szánban hányjam tárban gyáram sztrájkban vásznam rántsam látsszam áldjam gátban bájam másszam jártan bántan állban klánban vágyjam Svájcban

általában valójában önmagában mostanában iskolában szobájában valóságban formájában tudatában árnyékában társaságban éjszakában irányában világában kávéházban birtokában irodában biztonságban lépcsőházban alapjában kapujában egyfolytában igazában szállodában ajtajában félhomályban lakásában elegánsan egymagában hiányában palotában munkájában alakjában szakaszában megtaláltam megpróbáltam korszakában magasságban oldalában otthonában modorában határában fordításban ablakában városában felvonásban barátságban mivoltában távolságban kultúrában zavarában udvarában országában hamarjában májusában naplójában ruhájában kalitkában hazájában kiadásban homályában órájában szándékában cukrászdában makulátlan pizsamában gazdaságban hatalmában házasságban izgalmában írásában pillantásban falujában katonásan nyomtatásban magányában magyaráztam januárban valahányan magyarázzam stílusában februárban bánatában iskolákban fiókjában boldogságban könyvtárában pongyolában kiabáltam halálában mámorában városkában mindahányan laktanyában templomában ragyogásban unalmában arányában novellában viszonyában óvodában táskájában központjában szabadságban fájdalmában rokonságban haragjában rakoncátlan darabjában délutánban drámájában hajdanában tanulmányban osztálytársam családjában kápolnában harisnyában fürdőkádban beosztásban tudományban mosolyában konyhájában hálójában anyagában hatásában vacsoráztam villájában rovatában kitaláltam példányszámban műfajában lánykorában havazásban pocsolyában változásban mondatában szalonjában utcájában némaságban minutában nagyszobában magasában mozgásában szomorkásan uszodában áruházban csírájában tartalmában vitájában gomblyukában kiskabátban ritmusában pompájában hazugságban táborában kisujjában szaporábban megsajnáltam harmadában megtaláljam szférájában ketten‑hárman félórában szakmájában rohanásban ruhatárban cellájában színházában olvasásban rezignáltan nagykabátban háztartásban forróságban bizottságban illatában hamiskásan székházában babonásan álruhában kaszárnyában szótárában hónaljában hónapjában hallgatásban barlangjában mennyországban alkotásban szállodákban tárcájában garantáltan zabolátlan csarnokában játékában egyben‑másban pusztaságban tartományban kocsmájában álldogáltam fénykorában kipróbáltam hajlatában szaladgáltam sokaságban fogságában látomásban osztályában haloványan legtisztábban éjféltájban pályatársam vonzásában sugarában kosarában oktatásban kastélyában ravaszkásan mellkasában adásában vallomásban programjában igazságban borostásan rohamában irodákban viharában kabátjában műsorában tartásában legkorábban tájszólásban tisztaságban bajnokságban tolongásban csoportjában nadrágjában arénában vonalában folytatásban államában nyílásában szorongásban megpróbáljam parasztházban óceánban elmúlásban minapában válaszában kezem‑lábam hagyományban poharában odaálltam oltalmában távlatában tarisznyában odújában karéjában kupolában iskolásan koponyában üvegházban derekában háromszázan társalgásban kavargásban kultúrákban kamrájában vízmosásban napsugárban szomszédságban operában csatornában csapatában valutában csizmájában legendásan szobácskában páholyában villanyáram mulatságban kalapjában tanulásban betegágyban pusztulásban tarsolyában szoknyájában nagyságában megcsodáltam rátaláltam botorkáltam kamarában hosszúságban levéltárban eltaláltam szakállában rabságában koponyámban raktárában barázdában zsivajában sapkájában tétováztam tébolydában félálmában megvizsgáltam alkatában kuplerájban zsúfoltságban gazdagságban látványában fókuszában hóhullásban problémátlan utazásban végigjártam kalickában saroglyában virágjában támadásban nyugalmában távolában hátországban testtartásban árvaházban alkotmányban kriptájában ellátásban pocsolyákban kapkodásban nyomorában textilgyárban állásában homokjában belevágtam munkatársam megkívántam kunyhójában kulturáltan lázadásban kiskocsmában kultúrházban leírásban kőbányában maskarában kavernában kalákában megrovásban mocsarában szertartásban témájában járásában palotákban kisétáltam látszatában kultúránkban folyamában zokogásban beleláttam centrumában zúgásában nyelvjárásban záporában gyógyszertárban falucskában hófúvásban bozótjában nyomdájában kotorásztam századában hajnaltájban csatájában megutáltam irattárban bukásában iskolánkban hajlékában rangsorában kaszárnyákban bundájában felhasználtam udvarházban állományban zongoráztam ostromában forgalmában kormányában legritkábban reagáltam kiadványban takarásban rothadásban szorításban párájában lobogásban tizenhárman irodámban házacskában megoldásban birkózásban függőágyban balladában választásban regisztráltam struktúrában kacagásban bőrkabátban dobozában legendában bizalmában balladákban névsorában csapdájában bordélyházban zárkájában skatulyában hőskorában kabinjában méltóságban gondozásban fogalmában szárazságban odavágtam megváltásban áramlásban garázsában kalodában fénysugárban éjszakákban majorságban hangsúlyában virrasztásban figurákban kohójában gazdaságtan hullámában nagyításban haladásban kutatásban csatornákban szorultságban ágyékában jóságában cicomátlan kazánházban szomszédjában idegszálam kiáltásban kiskocsmákban imádságban zakójában csigaházban homlokában nyomozásban egynéhányan tanításban bérházában élettársam koronátlan hajnalában lakosztályban gyilkosságban elbánásban ládájában horpadásban kagylójában királyságban hajógyárban eljárásban kazettában lemondásban besétáltam irgalmában tarisznyámban gratuláltam koncentráltam vándorlásban tavaszában határsávban izzadságban városállam kuckójában kipróbáljam megvizsgáljam kilátásban vakságában sodrásában tanácsában zsongásában körforgásban talicskában esthomályban mosodában cselédházban szivárványban zsákutcában sárgaságban megszolgáltam évszakában katonában szótlanságban dallamában pajtájában illatárban gonoszságban megkínáltam kocsonyában díszruhában kórusában faládában szokásában liftaknában közbevágtam babonákban mosdótálban hullámzásban vágtatásban lármájában parókában elsétáltam varázsában pálinkában tarkaságban holdsugárban vetélytársam kalapáltam tudásában bőrnadrágban bátorságban ingoványban példányában traktusában látásában koronában hálózsákban őskorában szobatársam harisnyásan vallásában térdnadrágban csodájában harmatában adósságban csónakházban novellámban kormányzásban csillogásban ispotályban viszontláttam újságjában legdurvábban felhívásban parasztságban markolásztam bandájában csillagában hátuljában szolgaságban ápolásban bakancsában atillában gerendában tébolyában mosdójában sarokházban példájában kihasználtam kiszolgáltam csomagjában zongorában barakkjában iskolámban félreálltam bozontjában különváltan válásában palotámban elnyomásban hajójában iszapjában tempójában babonában hivatásban szegényházban akkortájban tüllruhában rabruhában sakkjátszmában legendákban melegházban laktanyákban hullaházban koncentráltan forgásában vidámságban szandáljában katonákban problémákban halmazában sajtójában batyujában nyavalyában hasadásban szavazásban tányérjában vértócsában papírzsákban körbejártam felállásban káoszában bohókásan gyehennában vendégházban spekuláltam főállásban játszmájában páncéljában gázkamrában típusában rendőrállam kihalásztam tagadásban ivójában futkosásban kolerában fogadásban villanásban hajlamában gyilkolásban gyerekágyban barátjában puhaságban állításban ellenálltam kazánjában státusában borotváltan produkáltam spektrumában lesétáltam összhangjában hadonásztam lángolásban bútorgyárban izzásában kórházában lázálmában bajvívásban gázkamrákban álcájában kitaláljam vigasságban otthonkában gyulladásban megnyugvásban gúnyájában szembeszálltam sóbányában iratában borongásban albumában gyógyulásban embertársam jóslatában aulában hozzáláttam gyorsaságban tobzódásban felajánljam kiokádtam talárjában bárkájában poggyászában forrásában bújócskában távozásban okosságban duzzogásban átsétáltam vastagságban átlagában uszályában arrogánsan óvodákban kantinjában származásban szentírásban hányódásban fogdájában impozánsan képtárában rohangáltam imaházban tavernában tetszhalálban körüljártam katlanában bőrtáskában robbanásban kozmoszában virradásban apátságban pupillákban sajátjában újításban labdázásban lombikjában szektorában lovaglásban gyártásában lámpájában pucájában koponyánkban faggatásban bársonyában akkorában borostyánban bágyadtságban morajában elzártságban bosszújában közkórházban dácsájában gondolában csizmaszárban ételbárban gabonában kukucskáltam állkapcsában dobozgyárban gyávaságban apróságban konstatáltam támlájában vázájában gyaloglásban átaljában átvizsgáltam nyavalyákban cellatársam klottnadrágban kínzásában visszavágytam romlottságban megaláztam ruhácskában virágában kalandjában munkásságban iparában bezártságban toronyházban vibrálásban szénbányában palotádban mintájában elméláztam makacsságban magánházban hahotában vályogházban megkínáljam utcácskákban éjszakázzam lábszárában imájában tüdőrákban váltóáram kiállásban váltásában parancsában sorvadásban elhasználtam szmokingjában ciszternában tejcsárdában játékgyárban kommunában lakomában hiúságban kapiskáltam garatjában csizmácskában lediktáltam bőrsapkában kamillában atlétában újkorában lakosságban operáltam ostobábban drótkosárban hacukában dudorásztam ballagásban kioszkjában puttonyában mogorvábban pénztárcában nagyapában felpróbáltam izzadtságban suttogásban várásában szélzúgásban visszaszálltam kincstárában csuhájában himnuszában hadosztályban prémsapkában vásárlásban viszontlássam palástjában megpiszkáltam gerendákban időtájban óhazában hajzatában szomjúságban csikorgásban zajlásában szabotáltam sarujában kínlódásban utánzásban tanodában bevágásban vitorlában megcsóváltam tócsájában celofánban forgatásban rendházában tárházában kalitkákban vérnyomásban aljasságban felruháztam rászolgáltam bolondjában barázdákban pusmogásban orvosában fogolytársam csontvázában tékozlásban hányadában kihátráltam madárházban riportjában megszokásban asszisztáltam affektáltan lagúnában bérlakásban dátumában fogójában hóbortjában taktusában megbánásban kollokváltam urnájában versenytársam oroszlánban algebrában fénytócsában oldottságban előálltam tarisznyádban sustorgásban fásultságban legbutábban felsőházban lóugrásban utódállam oldatában kibabráltam házastársam kuszaságban alkonyában furulyáztam tógájában italában trágárságban parcellákban durrogásban informáltam diófában ledobáltam átlójában csavargásban rémálmában eloszlásban divatjában gyógyszergyárban csónakáztam csontkamrában mészárlásban arénákban sógorságban szaporátlan házacskákban dezertáltam dorgálásban irodádban szakításban csúcsformában bankszakmában előmásztam kongásában sisakjában csónakjában zárdájában kigyomláltam szipkájában fegyvertársam füzértáncban közbenjártam lábujjában víztócsában elrágcsáltam ugrálásban mappájában ujjongásban harcostársam szunyókáltam létjogában informáljam cikornyátlan sísapkában dobolásban szaporázzam juttatásban nejlonzsákban ideglázban pulzusában híradásban álruhákban felkínáltam feltárcsáztam kiváltságban megadásban vacsorázzam bolondságban rózsaszálam rajzolásban szállodámban fáradtságban lakkcsizmában cikornyásan dagonyában pályájában honoráltam uzsonnáztam megcsodáljam szállodánkban gyufaszálban javításban horgászásban zsibbadtságban megdupláztam kóboráram kucsmájában rátukmáltam buzgóságban roskadásban dobozkában faládákban bőrruhában rendbontásban visszamásztam halandzsáztam szabóságban naptárában üzlettársam elszántságban piszoárban hahotáztam tajtékjában gyakorlásban megoszlásban izomlázam lavórjában megzabáltam elhátráltam vigyorában strigulázzam parókásan rikoltásban olajgázban szónoklástan tolatásban tavacskában rakétákban meggyalázzam loccsanásban lőállásban tartamában mormogásban halacskában elhagyásban doktoráltam filmújságban elkívántam összezártam kipiszkáltam váltólázam birtoklásban kamarákban nőtanácsban erőáram dologházban pórusában konzultáltam számtanában végigjárjam fémállványban vitorlásban kőbányákban parasztállam pityókásan előástam lágyságában cinkostársam adattárban panaszában tonzúrásan megszállásban fénycsóvában demonstráljam borzalmában bőrszakmában rézbányában tetováltam zugutcákban hajacskádban illusztráltam kárpótlásban fűben‑fában hintójában oldalházban gettójában vacilláltam ciszternákban disznóságban orvoslásban celebráltam zsibongásban csőlátásban gyógyításban szénbányákban bokrétában zegzugában vitorlákban kábultságban megdorgáltam kidobáltam papagájban kéjsóváran diktálásban alsójában származástan alosztályban rohangásztam brigádjában struktúrákban tapsorkánban irodánkban sírkamrában megkívánjam cédulázzam pokrócában bőrszoknyában hajózásban selyemágyban tolókában bugyoláljam alkotmánytan alkóvjában rosszallásban sárkányában sápadtságban ezüsttálban találmányban bérskálában táblájában terrorjában márványkádban frizurában írmagjában fényárjában dobbanásban felszolgáltam cammogásban rendtartásban elbabráltam állatházban balusztrádban előrántsam elbaltáztam szilárdságtan névtáblában agymosásban kihasználjam ózonjában álmodásban pakolásztam vetélytársban kicsodában huszonhárman nyugdíjában szurdokában karcolásban kabalában bronzlámpákban rivalgásban Atlantában lábszagában diplomádban életáram pálmafákban elpróbáltam Pakisztánban megtréfáljam altatásban csigolyákban Nevadában forradásban vakvágányban elzárásban bodegámban sorscsapásban folyócskában munkásállam párnájában Sevillában fejzúgásban Volvójában bénulásban légnyomásban kormányházban szájzugában lélekváram ellenáram szétválásban hazavágjam ibolyában agrárállam kórságában hecckampányban Szaharában szertartástan törzskarában redundánsan frekventáltam skatulyádban Ukrajnában jégországban galambházban gyengeáram harcállásban könyvárában konstatáljam gyönyörvágyam ruggyantában űrruhámban tankcsatában lánykarában padlójában rézbányámban megpályáztam lóhalálban apaságban agyonvágtam Leningrádban puskájában elpletykáljam kenujában jártasságban sittrakásban fásládában várójában egyenáram úrországban Bolognában Nórájában kávájában Turkesztánban sejtmagjában Lusakában dongalábam összhatásban nyoszolyámban dakotában pléhkannákban tőkésállam Szodomában rézvázákban elszálltában támlásában elfojtásban megrongáltam jászolában felpróbáljam gyapotzsákban gyöngyvárában lámpásában Veronában űrruhában falkatársam sárfoltjában kapszulában arcocskában vasmunkásban zsákutcákban bosszúvágyban kisszobában kipróbáltan skatulyámban csúcspontjában kővázában exportjában aléltságban kecskenyájam víztartályban csendőrállam pelenkásan Észtországban előássam provokáljam turistában aranykádban ledárdázzam sportocskában beleráztam kigyomláljam nászfátylában tanítástan ónbányákban kiszólásban tuskólábam neked‑szántan badarságban szignáljában Koreában szultánságban bőrflaskában hét‑határban galvánáram agancsában gangrénában átvizsgáljam klottgatyában integráltan Kanadában bőrtokjában sajtraktárban moccanásban hacukákban szamovárban áramlástan műsiklásban redukáltam tablettában rongyoszsákban óraszámban mikulásban asztalkában kamarámban lábmosásban megtépázzam tasakjában sajgásában kamerában fövenyágyam morzézásban bőrtáskákban csöndőrállam színpompában Genovában ködporában rovátkában végórákban földanyánkban szárnyam‑lábam sírrablásban katlanjában légpárnákban rugdosásban behátráltam Odesszában kaftánjában félórámban szikrájában szirupjában tappancsában fojtásában sorfalában fűtőáram szárnyújában ikerházban fáskamránkban liftkosárban bullájában Ugandában betápláltam méhkasában locsolásban főtitkárban szembeálltam hajlásában avarágyban villódzásban bioáram ülősztrájkban nagytanácsban lebujában gyónásában kipostáztam kikúráltam rézurnában grottájában gazdájában fegyvertárban blokádjában furgonjában gyalogában Beregszászban bebocsássam segglyukában sorocskákban hűbérállam házacskámban oktatástan zabkásában agykamrában szantálfában üzletágban fölpiszkáltam kalickámban felosztásban rovásában rizstáblában csúszkálásban hajócskában gázcsóvában foncsorában ufólázban előtártam raktárházam beálltában bedeszkáztam újdonságban lakomáztam adagjában koldulásban citerásban malajálam szakácsában kacsájában hegyhátában pocakjában kultúrállam játszásában havannában pelenkáztam kukkoldában féltréfásan kiskorában barázdásan örvényáram sziesztában vállfagyárban megháláljam rangkórságban diétáztam gázolásban albumjában betonágyban aktájában főrendházban figuráztam pénzmosásban háztartástan nyelvjárástan uzsonnázzam felpiszkáltam napnyugtában felbomlásban Baranyában hordócskákban őrszobákban erősáram koncentráljam hintaágyban beleástam