Rímszótár

vállam

Az egész szóra rímelnek 4788

láttam házban jártam nálam álltam ágyban állam lábam bátran hárman vártam hátam lássam számban lágyan gyárban sárban hányan tájban vágtam ágyam társam áram házam vágyam vágytam bántam szálltam tárgyban nyárban zsákban szántam pártban lázban váltam gyászban zárban kádban várban másban százan fában lángban táncban páran tálban szájam fáztam szárnyam bárban másztam lázam szájban párban sávban zártam várjam váltan hánytam nádban árban vágyban ráztam lányban mában zártan bálban pácban májam szánkban árnyam háltam láncban tágan fákban ástam zárjam számtan játsszam vállban ágban rágtam vágjam szádban rákban nyájban váram spájzban nyájam fátlan tártam járjam bántsam szárnyban plánban nászban szántan sálam árnyban vájtam szánjam áztam frászban álljam sátram lápban hányban fázzam tárjam váltsam fájtam rázzam szánban hányjam tárban gyáram sztrájkban vásznam rántsam látsszam gátban áldjam bájam másszam vágyjam állban bántan jártan klánban Svájcban

Több szótagból álló szavak

szobában magában világban korában korábban konyhában országban találtam utcában lakásban utánam formában ruhában mindnyájan sarkában nyomában álmában vidáman dolgában kórházban szájában tisztában csináltam számában színházban irányban néhányan kocsmában munkában házában családban homályban próbáltam írásban hibátlan nyakában órában sorában hangjában újságban ágában példányban ritkábban elszántan szobámban arányban órákban prózában markában megláttam halálban javában hálásan agyában megálltam kabátban szobákban ágyában könyvtárban nadrágban vitában tréfásan hosszában határban szilárdan harsányan korlátlan osztályban torkában aljában kamrában kívántam magányban karjában gazdátlan hajában pompásan drámában ládában hazában példátlan szakmában útjában fogságban sorjában hazánkban módjában egymásban irántam sajnáltam villában formátlan hasában halványan hálátlan vaktában arcában csizmában sugárban gyomrában sorsában lírában pohárban kínjában cellában szolgáltam raktárban gatyában mozgásban kosárban csatában mindhárman porában futtában zugában utáltam zárkában szoknyában vigyáztam orrában napjában sapkában ahányan tisztábban nagyjában sétáltam állásban pusztában pajtában vigyázzban sóváran nyomdában holtában szavában ruhákban lázában bányában havában kályhában vásárban sodrában felálltam használtam fogdában lapjában kormányban pártállam csodáltam csárdában formákban példásan húsában arcátlan jogában soványan bundában hibásan alássan szakállam járásban tartásban járkáltam hátában próbáljam beláttam vitákban vázában szokásban garázsban csodában virágban hazámban párában szobánkban témában mocsárban kordában csináljam használjam bejártam szakában beálltam válságban csodásan szobádban tárgyában utcákban étvágyam pózában kocsmákban munkámban hibáztam rabságban parkjában tudásban halljában táskában elvtársam korcsmában lábában durcásan tornyában déltájban szótárban sírjában jobbjában könyvtáram ritkásan szférában kiálltam futásban falkában kínáltam tojásban hullámban ládákban harcában boltjában zajában sátrában palástban falában kriptában látványban leszálltam tanácsban utcánkban pénztárban megbántam bajtársam vallásban táskámban énnálam egypáran játszmában voltában hátráltam sommásan drágábban fegyházban adásban vizsgáltam kartársam vágtában drámákban odvában anyátlan kószáltam bajában faházban hajszában anyásan zárdában álltában busásan lármában sarában tócsában orcátlan finnyásan csodákban múltjában hodályban megvártam baljában bérházban bandában várában fényárban árkában maszkjában pártában szálkásan találjam anyjában dézsában eljártam pólyában elváltam glédában honában nyugágyban megjártam csapdában kijártam kivágtam dollárban nagyságban jogállam burkában dobáltam csordában mászkáltam forrásban gyászában árnyában fölálltam szakmánkban egyházban levágtam poklában ziláltan kucsmában sírásban tócsákban ugráltam szandálban szénában imában felszálltam bezártam munkákban kiszálltam szikáran kártyában kimásztam mókásan fiában brigádban lazábban kétszázan imádtam zsákjában apátlan elszántam meglássam szárnyában kívánjam apjában vadásztam farában csatákban ruhámban pillátlan apámban izzásban pompában tavában támlátlan beszálltam szertárban cellámban búzában átvágtam kútjában megráztam hátrányban ruhátlan szakmámban csudában pofátlan vállában munkánkban kasszában tisztázzam cellákban blúzában rozsdásan pedánsan gúnyában formáltam becsvágyam munkátlan naptárban székházban masszában formásan almában klubjában firkáltam bányákban padjában kutyában mozsárban madárban vizsgáztam párásan tartályban rászántam lámpában sárgásan tokjában jártában bárkában kopáran ajánljam bazárban kapáltam szolgáljam vágyában felmásztam szárában kannában alvásban jóságban kristályban kitártam mocskában nyílásban gálánsan diktáltam héjában talárban siváran bevágtam hatásban rámában karámban lámpátlan súlyában csajkában gépházban konyhánkban honvágyam pontjában bográcsban szatyrában tárcámban példában bujkáltam elláttam fogában váltásban tápláltam omlásban tisztátlan bárjában durvábban gyárában zónában csuhában pregnánsan csapásban villákban zsírjában zúgásban kártyáztam kivártam szalmában frappánsan asztmásan lábszáram madártan nyarában nyálkásan királyban lezártam ötszázan légáram náthásan tompábban elvágtam sodrásban normában simábban dalában háláljam csigákban magjában piszkáltam bóklásztam bokában árában lányában vasgyárban létszámban zsoldjában csóváltam megfáztam rávágtam napszámban turbánban árjában tárcában kiságyban tisztáztam munkádban tréfáltam bugyrában pártjában anyában manzárdban hajtásban csontjában bocsássam látásban csudásan hajrában mártásban lilában átfáztam tálkában szempárban mappában táblában kómában zárjában mosásban sávjában aknában kaszáltam átmásztam aszályban lángjában szálában forgásban anyámban rózsában halásztam kiráztam kazánban hiányban markánsan táblákban csodáljam ivásban furcsálltam sajtárban vakságban leráztam bemásztam kaftánban ujjában dolmányban urnában csávában rendházban sziklában frakkjában igában bújában hibában kukában cifrázzam rostában kampányban titkában átszálltam rakásban horgásztam vizsgáljam iszákban stikában táncában tógában bontásban bíráltam csúszkáltam témákban válásban sárgában négyszázan széttártam tárcsáztam rangjában mancsában áldásban fölmásztam hibákban képtárban combjában csalásban dumáltam csuklyában hullásban átláttam sajnáljam pletykákban viszályban megváltsam szólásban csipásan nyugtáztam megmásztam hullában órámban bordában habjában megszálltam elvártam talpában lyukában csírátlan lemásztam raktáram subában macskásan véráram hordában sportágban macskában kőházban korlátban megvárjam vackában síkjában utáljam számláltam szakmákban sémákban cibáltam piszkában vattában fonálban rázártam tornásztam deszkákban hurkában falkákban megszántam mondákban karában urában konyhámban méláztam hínárban fogdákban ruhádban zabáltam májrákban tornáztam botrányban lankásan kalácsban orkánban megbántsam lóbáltam trágyában karmában daráltam néhányban álcáztam fajtában tésztában kivágjam táskádban gyaláztam ellássam posványban postában háláltam kanálban csordákban kupákban villámban botjában tintában puskáztam ráálltam gépgyárban rácsában csuklásban hangyában kolbászban bankjában csokrában kamrákban apában vádjában lezártan asztmában csókjában mosdásban tantárgyban elzártam rajában gárdában szoknyásan kirázzam beváltam hasznában mintáztam kardjában tusában elzártan ráláttam mézgásan zsongásban fölvágtam csatáztam hullákban ásványtan naptáram kutyákban ugrásban kormában kizártam irtásban tárnákban vívásban mászásban megvágtam náthában ábrándban úszásban átrágtam levágjam ruháztam munkásban csúnyábban föltártam celládban sikáltam nyúlánkan lármáztam holtágban kivárjam pisáltam vitánkban egyházam túlzásban grófságban ruhánkban folytában flottában kapcában jóslásban párákban rágcsáltam tornában lágyságban megrázzam sziklákban dobásban halászban vadságban pofáztam mintákban silányan skarlátban csalárdan tárában puskában nyomásban aktában tárcákban tajgában dogmákban sáljában fűszálban lógáztam dajkáltam ládádban megváltam tokában bíráljam láncában társában elvágjam felráztam körtáncban párkányban hangárban tagállam cellánkban pofában kacsában cifráztam masszákban bárkákban kőtálban apályban atyában brokátban bátyjában anyádban érában nyugtázzam mellrákban feltártam izmában áthágtam hadában pászmásan kreáltam kincstáram csigáztam villánkban gyertyában aktákban bullában imámban megbánjam nászágyban hintában lomhábban piszkáljam szikrában sárgábban bevártam ziháltam eljátsszam ruházzam magházban rajzásban condrában eláztam elszálltam turzásban bombáztam félgyászban pásztázzam kúráltam célzásban beváltsam dokkjában bricskában falvában alfában stólában gyémántban nyugágyam kákában siklásban elrágtam indákban strapáltam jászlában gyártásban szerájban tarkábban ligában parányban osztrákban zabáljam kristálytan táskánkban iszlámban álcázzam mintában tudtában nyanyában kiálljam portyában túljártam önvádban ásásban formámban mappámban vallástan gyomláltam fogytában urnákban feltárjam órádban járgányban dandárban lerágtam varrásban rókában tantárgyam főáram hitványan álcában rútságban dekádban párjában fényáram pumpákban meghánytam marhákban bankárban számláztam beváltan Lillában polyákban boglyákban Moldvában gitárban bronztálban túláram párnákban hangában kacsákban balszárnyban csúfságban Prágában japánban Rómában cifrábban Brémában dunnában vénámban szíjában bukszámban sorházban gályában pucádban aktámban hibámban csézában fúlásban cipzáram márkátlan fókában hálában frusztráltan Volgában romjában szolgákban szajhában tonnában sólyában babádban pitában mázsában tömbházban cápában hálásban nyúlványban Nizzában átrágjam lázárban oltásban borbárban gazdánkban fűsávban húzásban bandámban gusztáljam sálában jogászban kirántsam túráztam Istvánban bundásban kurváztam Zágrábban hadtápban csizmádban bűbájban bokádban tusámban Belgrádban Croissant fajtánkban picsában bombában félfában néppártban szedánban sudáran kisállam följártam Richárdban rúdjában bárdjában sáncában vízáram érákban tépáztam spárgában földáram summában pálmában Kenyában bétában bokszában felhámban csigázzam selmában megrántsam daráljam képpárban bányámban címtársam gúnyádban falábam szirmában szolgádban Zalában Moszkvában járványtan sipkákban lukácsban szektában villádban Zoltánban főtárgyam novákban rájában filmgyárban fajtámban puskákban prédáltam buckában tatjában pacákban könyvtártan Trójában visszáram Hellászban

általában valójában önmagában mostanában iskolában szobájában valóságban formájában tudatában árnyékában társaságban éjszakában irányában világában kávéházban birtokában irodában biztonságban lépcsőházban alapjában kapujában egyfolytában igazában szállodában ajtajában félhomályban lakásában elegánsan egymagában hiányában palotában munkájában alakjában szakaszában megtaláltam korszakában megpróbáltam magasságban oldalában otthonában modorában határában fordításban ablakában városában felvonásban barátságban mivoltában távolságban kultúrában zavarában udvarában országában hamarjában májusában naplójában ruhájában kalitkában hazájában kiadásban homályában órájában szándékában cukrászdában makulátlan pizsamában hatalmában gazdaságban házasságban izgalmában írásában pillantásban katonásan falujában nyomtatásban magányában magyaráztam januárban valahányan stílusában magyarázzam februárban iskolákban bánatában boldogságban fiókjában patikában könyvtárában pongyolában kiabáltam halálában mámorában városkában mindahányan laktanyában ragyogásban unalmában templomában nagyvilágban arányában novellában viszonyában óvodában táskájában szabadságban fájdalmában központjában rokonságban haragjában rakoncátlan délutánban darabjában drámájában hajdanában tanulmányban osztálytársam családjában kápolnában harisnyában fürdőkádban beosztásban mosolyában tudományban konyhájában anyagában hálójában hatásában vacsoráztam villájában útitársam példányszámban rovatában kitaláltam pocsolyában lánykorában műfajában havazásban változásban mondatában utcájában némaságban szalonjában minutában magasában nagyszobában mozgásában uszodában szomorkásan áruházban csírájában tartalmában vitájában gomblyukában kiskabátban pompájában ritmusában táborában kisujjában hazugságban kocsijában szaporábban megtaláljam harmadában megsajnáltam szférájában félórában ketten‑hárman szakmájában olvasásban ruhatárban cellájában színházában rohanásban forróságban rezignáltan nekivágtam nagykabátban bizottságban háztartásban álruhában babonásan székházában hamiskásan illatában megcsináltam kaszárnyában szótárában hónapjában hónaljában hallgatásban szállodákban barlangjában mennyországban alkotásban garantáltan zabolátlan tárcájában csarnokában egyben‑másban játékában pusztaságban tartományban sokaságban kipróbáltam kocsmájában fénykorában álldogáltam szaladgáltam hajlatában fogságában hátizsákban osztályában látomásban alvilágban legtisztábban vonzásában haloványan éjféltájban sugarában kosarában pályatársam ravaszkásan adásában mellkasában oktatásban kastélyában igazságban borostásan irodákban viharában kabátjában programjában rohamában vallomásban tartásában tájszólásban műsorában legkorábban tisztaságban nekiláttam logikátlan bajnokságban csoportjában tolongásban vonalában folytatásban arénában államában nadrágjában nyílásában minapában megpróbáljam óceánban elmúlásban kezem‑lábam szorongásban parasztházban válaszában hagyományban franciában poharában odaálltam kupolában fázisában oltalmában tarisznyában koponyában üvegházban távlatában iskolásan odújában karéjában derekában háromszázan kultúrákban vízmosásban társalgásban napsugárban kamrájában szomszédságban kavargásban operában csatornában technikában csizmájában csapatában valutában kritikátlan túlvilágban szobácskában legendásan páholyában holdvilágban tanulásban betegágyban szériában franciásan kalapjában villanyáram szoknyájában mulatságban tarsolyában pusztulásban botorkáltam hosszúságban nagyságában megcsodáltam bibliában rátaláltam eltaláltam szakállában kamarában levéltárban félálmában rabságában raktárában zsúfoltságban kuplerájban barázdában alkatában zsivajában tébolydában megvizsgáltam koponyámban sapkájában tétováztam hóhullásban kalickában utazásban problémátlan gazdagságban fókuszában végigjártam külvilágban látványában fizikában testtartásban alkotmányban nyugalmában távolában virágjában hátországban támadásban árvaházban saroglyában kapkodásban textilgyárban pocsolyákban nyomorában állásában ellátásban kriptájában karikában munkatársam kunyhójában leírásban belevágtam kalyibában kultúrházban homokjában kulturáltan lázadásban megkívántam kiskocsmában témájában megrovásban mocsarában palotákban maskarában kalákában centrumában folyamában kultúránkban honfitársam zúgásában beleláttam járásában kavernában szertartásban kisétáltam kőbányában zokogásban látszatában gyógyszertárban megutáltam hajlékában századában rangsorában kotorásztam iskolánkban bukásában nyelvjárásban bundájában záporában kaszárnyákban hajnaltájban bozótjában nyomdájában csatájában falucskában hófúvásban kackiásan irattárban kormányában ostromában felhasználtam kiadványban legritkábban forgalmában udvarházban állományban szorításban zongoráztam rothadásban takarásban párájában elhibáztam reagáltam balladában karikákban választásban kacagásban bőrkabátban megoldásban nekiálltam házacskában függőágyban tizenhárman irodámban birkózásban médiában regisztráltam struktúrában lobogásban odavágtam logikában bordélyházban bizalmában gondozásban zárkájában csapdájában fogalmában dobozában kabinjában hőskorában névsorában méltóságban daliásan szárazságban skatulyában megváltásban balladákban legendában hangsúlyában ágyékában figurákban éjszakákban áramlásban kiáltásban kalibában kutatásban virrasztásban gazdaságtan kohójában kazánházban nagyításban szomszédjában garázsában cicomátlan fénysugárban hullámában majorságban jóságában kalodában csatornákban szorultságban idegszálam haladásban kiskocsmákban ládájában élettársam elbánásban homlokában lakosztályban imádságban tanításban gyilkosságban csigaházban koronátlan hajnalában egynéhányan nyomozásban horpadásban bérházában zakójában kagylójában irgalmában tavaszában városállam gratuláltam hajógyárban királyságban besétáltam pántlikásan megvizsgáljam lemondásban eljárásban kilátásban kipróbáljam tarisznyámban kuckójában határsávban izzadságban vándorlásban vakságában kazettában mozijában koncentráltam mosodában pajtájában dallamában kocsonyában kórusában liftaknában körforgásban misztikában évszakában sodrásában megszolgáltam esthomályban megkínáltam gonoszságban tanácsában szótlanságban cselédházban zsongásában szivárványban szokásában zsákutcában katonában illatárban talicskában faládában meditáltam sárgaságban hajigáltam díszruhában bátorságban varázsában tudásában legdurvábban novellámban szobatársam viszontláttam hálózsákban kalapáltam tarkaságban bőrnadrágban látásában csillogásban etikátlan bandájában őskorában ispotályban ingoványban babonákban újságjában felhívásban koronában parókában kormányzásban harisnyásan traktusában mosdótálban lármájában vágtatásban karimátlan markolásztam parasztságban holdsugárban adósságban közbevágtam vetélytársam harmatában vallásában elsétáltam csónakházban térdnadrágban hullámzásban pálinkában példányában csodájában forgásában gerendában kiszolgáltam rabruhában katonákban glóriában legendákban laktanyákban szandáljában palotámban vidámságban melegházban csillagában tempójában sakkjátszmában különváltan kihasználtam mosdójában válásában hátuljában tüllruhában problémákban porcikámban elnyomásban atillában példájában babonában akkortájban ápolásban tébolyában iskolámban hajójában koncentráltan barakkjában szegényházban csomagjában félreálltam bozontjában zongorában halmazában hivatásban sarokházban bakancsában sajtójában iszapjában hullaházban szolgaságban barátjában ellenálltam puhaságban kolerában típusában megcsináljam gyerekágyban állításban gázkamrában szavazásban státusában vértócsában spekuláltam nyavalyában gyilkolásban invitáltam bohókásan hasadásban ládikában gyehennában batyujában villanásban borotváltan játszmájában produkáltam páncéljában kihalásztam kazánjában futkosásban körbejártam hajlamában tagadásban főállásban felállásban rendőrállam papírzsákban ivójában vendégházban tányérjában káoszában fogadásban iratában legsimábban spektrumában gúnyájában bajvívásban embertársam kórházában otthonkában lesétáltam megnyugvásban bútorgyárban porcikádban izzásában lángolásban gyorsaságban aulában korrigáltam gyógyulásban lázálmában gyulladásban albumában hadonásztam sántikáltam szembeszálltam kitaláljam álcájában vigasságban jóslatában összhangjában hozzáláttam borongásban gázkamrákban sóbányában tobzódásban okosságban átlagában átsétáltam bújócskában bőrtáskában arrogánsan szentírásban lombikjában tavernában képtárában apátságban rohangáltam távozásban krónikában újításban kantinjában labdázásban forrásában hányódásban impozánsan óvodákban pupillákban kozmoszában származásban körüljártam kémiában imaházban fogdájában lovaglásban virradásban talárjában lámpájában gyártásában duzzogásban tetszhalálban poggyászában kiokádtam vastagságban szektorában uszályában sajátjában robbanásban katlanában bárkájában felajánljam kapitányban klottnadrágban elhasználtam csizmaszárban bezártságban nyavalyákban szénbányában morajában gyávaságban megaláztam sorvadásban makacsságban tunikában bársonyában hahotában támlájában gondolában váltóáram bosszújában konstatáltam vázájában visszavágytam éjszakázzam elzártságban átaljában dácsájában ruhácskában dedikáltam palotádban kukucskáltam apróságban toronyházban vályogházban magánházban gyaloglásban megkínáljam bágyadtságban munkásságban koponyánkban ételbárban kalandjában akkorában váltásában lábszárában virágában parancsában dobozgyárban iparában közkórházban faggatásban vibrálásban pucájában gabonában tüdőrákban utcácskákban elméláztam romlottságban állkapcsában cellatársam átvizsgáltam kínzásában diliházban imájában borostyánban mintájában kiállásban óhazában felpróbáltam gerendákban tócsájában csikorgásban barázdákban lakosságban lakomában operáltam viszontlássam szomjúságban vitorlában furikáztam kalitkákban hacukában sarujában forgatásban izzadtságban kínlódásban megcsóváltam csuhájában várásában prémsapkában pusmogásban vérnyomásban bevágásban hiúságban palástjában újkorában lediktáltam felruháztam kamillában puttonyában ciszternában pénztárcában nagyapában fogolytársam hadosztályban utánzásban affektáltan celofánban bolondjában suttogásban dátumában játékgyárban tejcsárdában időtájban fogójában megszokásban szmokingjában szélzúgásban ballagásban tárházában szabotáltam rászolgáltam vásárlásban mániában atlétában riportjában drótkosárban megpiszkáltam hajzatában kincstárában hányadában orvosában mogorvábban garatjában csontvázában bőrsapkában madárházban ráncigáltam csizmácskában kommunában tékozlásban lagúnában bérlakásban rendházában himnuszában kihátráltam visszaszálltam aljasságban kapiskáltam dudorásztam zajlásában asszisztáltam tanodában kioszkjában ostobábban eloszlásban cikornyásan fegyvertársam honoráltam horgászásban karikásan üzlettársam sisakjában rendbontásban felkínáltam sísapkában csónakáztam informáltam felsőházban álruhákban taktusában gyufaszálban ugrálásban bankszakmában informáljam bőrruhában zsibbadtságban versenytársam dobozkában piszoárban halandzsáztam csónakjában kiváltságban mészárlásban pályájában cikornyátlan házastársam praxisában lakkcsizmában csavargásban csontkamrában juttatásban szaporázzam megoszlásban előmásztam divatjában megadásban szabóságban sustorgásban vacsorázzam rémálmában megcsodáljam elszántságban szállodámban kollokváltam elrágcsáltam füzértáncban házacskákban irodádban szélirányban hóbortjában gyakorlásban szipkájában férfitársam tógájában kigyomláltam alkonyában hahotáztam szállodánkban fáradtságban kóboráram gyógyszergyárban rátukmáltam trágárságban oldatában visszamásztam rózsaszálam kucsmájában sógorságban átlójában benzinárban dobolásban szaporátlan közbenjártam megdupláztam fifikásan naptárában faládákban lóugrásban izomlázam létjogában feltárcsáztam italában furulyáztam előálltam ledobáltam javításban ideglázban oldottságban rajzolásban bolondságban dagonyában víztócsában szakításban fásultságban utódállam fénytócsában arénákban urnájában buzgóságban tarisznyádban csúcsformában híradásban kongásában lábujjában diófában tarifában szunyókáltam megbánásban kuszaságban tajtékjában pulzusában kibabráltam uzsonnáztam zárdájában parcellákban dezertáltam oroszlánban dorgálásban mappájában legbutábban algebrában nejlonzsákban harcostársam megcibáltam durrogásban ujjongásban roskadásban papagájban szónoklástan kipiszkáltam orgiákban hajacskádban rikoltásban ezüsttálban bőrszoknyában panaszában biliárdban diktálásban megkívánjam lőállásban zugutcákban latrinában felszolgáltam vitorlásban mormogásban irodánkban rakétákban gyógyításban fűben‑fában hitvilágban tapsorkánban elhátráltam kipipáltam zsibongásban struktúrákban vacilláltam fénycsóvában variáltam tartamában tetováltam praktikákban parasztállam brigádjában számtanában megszállásban pórusában bugyoláljam orgiában kidobáltam rosszallásban hintójában orvoslásban elkívántam kábultságban elhagyásban sápadtságban alsójában cédulázzam dobbanásban vitorlákban megzabáltam borzalmában végigjárjam lavórjában tonzúrásan intrikában médiákban strigulázzam vigyorában elbabráltam zegzugában tolatásban származástan váltólázam kőbányákban olajgázban sírkamrában kapzsiságban celebráltam tolókában terrorjában lágyságában doktoráltam kólikában márványkádban praktizáltam rendtartásban rézbányában óriásban cammogásban összezártam demonstráljam bőrszakmában erőáram pityókásan filmújságban illusztráltam találmányban ládikákban mágiában tavacskában dologházban csőlátásban bérskálában kárpótlásban nőtanácsban sárkányában hajózásban kéjsóváran alosztályban parókásan ciszternákban táblájában megdorgáltam oldalházban disznóságban pulcsijában etikában birtoklásban írmagjában adattárban kritizáltam cinkostársam frizurában gettójában loccsanásban selyemágyban alkóvjában konzultáltam bokrétában előástam szénbányákban fémállványban pokrócában alkotmánytan rohangásztam fényárjában meggyalázzam halacskában kamarákban úrországban sziesztában hegyhátában lebujában morzézásban agancsában őrszobákban kikúráltam életáram kigyomláljam felosztásban összhatásban nyugdíjában Alijában moccanásban támlásában Skóciában előássam gyengeáram szilárdságtan csigolyákban puskájában bosszúvágyban fejzúgásban locsolásban vakvágányban ruggyantában Bolognában taktikában szalmiákban szétválásban aranykádban csendőrállam ülősztrájkban nyelvjárástan bőrflaskában gazdájában bőrtokjában Dániában Korzikában Koreában katlanjában pléhkannákban gyónásában sorocskákban bioáram víztartályban lábszagában altatásban elfojtásban forradásban kultúrállam mágiámban gázcsóvában liftkosárban rivalgásban hajócskában pocakjában raktárházam fövenyágyam citerásban radiánban malajálam földanyánkban szantálfában fáskamránkban hintaágyban felbomlásban harcállásban légnyomásban Haifában mikulásban Ukrajnában elbaltáztam tanítástan betápláltam szertartástan Atlantában elpletykáljam hazavágjam hordócskákban koncentráljam kamerában kacsájában Nórájában provokáljam zokniszárban Afrikában bedeszkáztam Szerbiában hajlásában végórákban Szodomában kővázában Ázsiában álmodásban agykamrában fölpiszkáltam segglyukában kormányházban hűbérállam balusztrádban műsiklásban lóhalálban erősáram kipostáztam skatulyádban zoknijában exportjában megriszáltam optikában sorscsapásban rangkórságban kisszobában szárnyújában bebocsássam foncsorában hét‑határban lámpásában szikrájában megtépázzam arcocskában aktájában zsákutcákban galvánáram csúcspontjában megrongáltam kiszólásban figuráztam koldulásban beleástam kávájában tappancsában pelenkáztam tablettában agyonvágtam Szaharában nyílirányban kórságában féltréfásan bullájában kukkoldában elpróbáltam fegyvertárban újdonságban blokádjában sportocskában havannában pénzmosásban vállfagyárban huszonhárman háztartástan rovátkában méhkasában tuskólábam ellenáram rézbányámban rézvázákban dongalábam félórámban szultánságban nagytanácsban Ugandában nászfátylában szárnyam‑lábam jégországban Sevillában lakomáztam Angliában Baranyában szurdokában integráltan sajgásában dakotában gyönyörvágyam padlójában fűtőáram szembeálltam előtártam pelenkásan megtréfáljam Leningrádban sportvilágban szamovárban galambházban rovásában frekventáltam villódzásban gázolásban munkásállam pakolásztam gyapotzsákban betonágyban vizitáltam redundánsan kicsodában karcolásban felsikáljam lélekváram vasmunkásban beleráztam sorfalában agymosásban kaftánjában űrruhámban Manilában állatházban uzsonnázzam felpiszkáltam sittrakásban zabkásában bodegámban Indiában könyvárában egyenáram Pakisztánban óraszámban törzskarában Turkesztánban furgonjában szirupjában megháláljam ufólázban kalyibákban halijában jászolában áramlástan gangrénában avarágyban vetélytársban ikerházban diplomádban Volvójában rézurnában gyöngyvárában sajtraktárban sírrablásban kipróbáltan sejtmagjában előrántsam megpályáztam bénulásban badarságban ködporában fojtásában kornyikáltam kihasználjam kalickámban Lusakában ibolyában barázdásan rugdosásban entitásban szignáljában pálmafákban Veronában ózonjában tasakjában sárfoltjában újvilágban kenujában falkatársam kabalában redukáltam grottájában masinában neked‑szántan turistában Floridában Genovában aléltságban klottgatyában hacukákban albumjában főtitkárban apaságban lánykarában szájzugában konstatáljam Kanadában tankcsatában álvidáman folyócskában jártasságban szakácsában lábmosásban Galliában skatulyámban nyoszolyámban rongyoszsákban prédikáljam kamarámban örvényáram kapszulában napnyugtában átvizsgáljam asztalkában hecckampányban üzletágban fásládában Odesszában ledárdázzam Líbiában felpróbáljam tőkésállam behátráltam várójában rizstáblában házacskámban csúszkálásban űrruhában adagjában diétáztam agrárállam párnájában beálltában kecskenyájam Beregszászban oktatástan elszálltában csöndőrállam légpárnákban játszásában elzárásban Nevadában színpompában névtáblában kiskorában bronzlámpákban főrendházban kisikáltam Észtországban bőrtáskákban inspiráltam ónbányákban gyalogában

társaságában pillanatában előszobában állapotában egyáltalában fürdőszobában vonatkozásban gyerekkorában politikában tanulmányában egyenruhában szolgálatában márciusában szomszédságában fordításában januárjában irodájában időszakában februárjában előszavában gyermekkorában előadásban középpontjában júniusában áprilisában júliusában magasságában várakozásban kiadásában kirakatában folyamatában birodalmában világításban hangulatában szorításában gondolkodásban forgatagában valóságában hivatalában gyakorlatában mellékutcában kánikulában fogalmazásban telefonáltam sorozatában boldogságában egymásutánban indulatában siralomházban változatában mozdulatában világosságban ifjúkorában fürdőruhában novellájában palotájában szempillantásban iskolájában hálószobában tulajdonában télikabátban vallomásában viszonylatában irodalmában fővárosában öregkorában diktatúrában nyomorúságban ragyogásában kukoricásban gondozásában harmóniában félhomályában szabadságában hadifogságban tisztaságában ellenállásban tragédiában leírásában ajtónyílásban porcikájában kultúrájában időpontjában magatartásban artikulátlan káprázatában találkozásban diákkorában pillantásában rövidnadrágban lóhalálában alsónadrágban kapcsolatában gyerekszobában ellentmondásban interjújában vállalkozásban társadalmában mellékutcákban kritikájában takarásában komédiában fantáziátlan kamaszkorában mozzanatában kislánykorában selyemruhában mosókonyhában torkolatában használatában éjszakájában életrajzában stádiumában szomorúságban ábrázolásban külvárosában tréningruhában sivatagában padlásszobában kutyafuttában megmagyaráztam szigetországban sokaságában legénykorában ifjúságában kavargásában életnagyságban feltámadásban hisztériásan koporsójában magánzárkában szállodájában vigyázzállásban negyedórában látomásában offenzívában biztonságában akaratában gumicsizmában bódulatában köztársaságban másodállásban megoldásában elmagyaráztam múzeumában utószavában cigarettáztam tudatlanságban házasságában nyilvántartásban folytatásában fogadtatásban alkalmazásban vendégszobában diaszpórában házikabátban csomagolásban istállójában magányosságban támogatásban áradatában alagsorában foglalatában koponyájában históriában hullámzásában munkásságában haladásában gondolatában toronyszobában kavarodásban autójában perspektívában ámulatában monarchiában igazságában koszorújában fellegvárában ballonkabátban kápolnájában közgazdaságtan iskolatársam hallgatásában szakadékában viharkabátban dolgozatában munkaruhában változásában álmatlanságban farmernadrágban százalékában atmoszférában esőkabátban alkotásában felfordulásban struktúrájában pongyolájában kábulatában egyensúlyában könyvtárszobában archívumában vászonnadrágban gyakorlásában műalkotásban fürdőnadrágban bársonyruhában hivatásában terpeszállásban leánykorában anyaországban ingben‑gatyában társalgójában funkciójában tudományában bejáratában belvárosában kölcsönhatásban vállalásában hotelszobában fontosságában kivágásában álomvilágban civilizáltan forróságában bazilikában pontosságában tartományában némaságában famíliában szemmagasságban hálózatában öntudatában kartonruhában kölyökkorában fenntartásában betegszobában virágkorában menedékházban szorultságában pusztulásában olvasásában háborújában állatvilágban üvegpohárban bátorságában szobácskájában kukoricában áhítatában szórakozásban kontextusában élvonalában gyújtópontjában szereposztásban amnesztiában évfolyamtársam álmodozásban vászonruhában feltárásában nyaralójában víziójában fejmagasságban aktatáskában ápolásában komolyságában vállmagasságban színdarabjában székesegyházban sziklaszilárdan cserépkályhában igazolványban pupillájában fiatalságban börtönkórházban eksztázisában férfikorában katakombában vendéglátásban tarisznyájában papírkosárban szigetvilágban utánajártam varázslatában homokbányában koronájában keresztutcában irattárában galaktikában dossziéjában kolóniában pozitúrában kávéházában előszobákban aggodalmában vesszőkosárban statisztikában megírásában újságírásban úszónadrágban provinciában manzárdszobában reverendában lakosztályában felindulásban alagútjában rekonstruáltam páncélzatában börtöncellában holdudvarában imádatában halásznadrágban elosztásában tanításában hullakamrában bizottságában magánlakásban anekdotákban álruhájában nappalijában hallgatóságban jogosságában éléskamrában vágyakozásban odaadásban feladatában extázisában várószobában vadházasságban pizsamájában indoklásában óceánjában ruházatában hálószobánkban takarításban matériában garzonlakásban összecsapásban hosszúnadrágban gazdálkodásban bricsesznadrágban mohóságában tarkaságában átjáróházban csillogásában végigcsináltam barátságában felhívásában vizsgálódásban hiúságában árvaságában magasugrásban végigsétáltam fogadójában vigasztalásban mennyországában ajtófélfában mellmagasságban áldozatában gyalázatában homlokráncában bosszúságában állításában metaforában megbízatásban káromkodásban árnyalatában formaruhában felszólalásban gyanútlanságban gyűjtőfogházban megmagyarázzam ostobaságban nagyáruházban kolostorában patikájában csodálatában kerékvágásban szembogarában párosításban udvarházában sötétzárkában pénztárcájában állományában alsóruhában tudósításban középosztályban áramlásában forrongásában Proletárállam befogadásban házikójában miniszoknyában felvonulásban civakodásban férfiruhában fejtartásában láncolatában megszólításban kínzókamrában háztartásában nyersfordításban versenyfutásban szélárnyékában állandóságban hátizsákjában tombolásában galériában katasztrófában alvilágában ajánlásában vívóállásban kézitusában hallucináltam lebontásában gumicsizmásan áruházában foglalkozásban kutatásában akácosában hagyományában kiszolgálásban alsógatyában propagandában pavilonjában kapaszkodásban hadakozásban megvacsoráztam mikrovilágban egyenruhákban vadászruhában olvasójában tagozatában összetartásban egyhangúságban tévészobában olvasatában gondoskodásban okoskodásban halottasházban hanyatlásában könyvesboltjában ezerötszázan oldalirányban odataláltam látványosságban fantáziáltam fizikumában lélektanában nagyvárosában éghajlatában vizespohárban búzatáblában szalonkabátban átiratában végrehajtásban elnyomásában vaskarikában burkolatában fogantatásban öngyilkosságban fordulásában iróniában irányításban ellátásában tumultusában szemétládában uralkodásban szívbénulásban táblázatában játékosságban államformában próbálkozásban vajúdásában parasztruhában tisztázásában szabadulásban elgondolásban különszámában pátriájában butaságában búcsúzkodásban haláltusában hotelszobámban hadjáratában epizódjában ládafiában gyászruhájában előszobámban elbírálásban romlandóságban kulikabátban slamasztikában háborúságban izomzatában vonulásában térdhajlatában üdvrivalgásban rabszolgaságban gyorsaságában alsószoknyában vizsgálatában hálószobámban elálldogáltam elmagyarázzam sugárirányban drogériában átváltozásban okosságában energiában fegyverraktárban csodavárásban rádiójában parasztcsaládban villogásában házimunkában padlásszobákban kínlódásában halotthalványan háborgásában feltarisznyáltan dolgozójában optikájában nosztalgiában élővilágban viharzásában agóniában hatékonyságban papírpohárban visszataláltam elhagyásában virágágyásban kétharmadában bádogkannában fürdőszobákban ezerkétszázan gyógyításában parkolójában nyilvánosházban gyógyulásában betegágyában végigpásztáztam kiirtásában homokórában városkájában deszkaládában apátiában pinceraktárban másodosztályban méltatlanságban vígjátékában marakodásban defenzívában intimitásban hálóruhában alkudozásban statisztikákban kihallgatásban gonoszságában bizakodásban legjobbikában buzgóságában hangzavarában üvegtartályban kupolájában imbolygásában óvárosában ütközőállam operájában felsőkabátban konyharuhában kínzókamrákban szétosztásában előhalásztam javításában fogyatkozásban amnéziában viszontlátásban aláírásban hullámmozgásban sivatagjában kézírásában fülkagylójában zsidóságában levélváltásban memorizáltam beadványában ablaknyílásban mackónadrágban távozásában bizalmasságban kamarájában irodaházban aktivitásban operaházban beletaláltam elfuseráltam cigarettában megóvásában keresztülláttam penziójában keresztülvágtam csillagvilágban bársonyszoknyában melegházában lépéshátrányban kapzsiságában mechanikában üvegvázában panellakásban nádvilágában koncentrálásban bejárójában iparkodásban leromlásában sutaságában utazgatásban csalódásában védőruhában terápiában halántékában próféciákban kolóniákban ujjongásában mimikájában kívánásában kromoszómákban suttogásában szivárványában tudományágban szitkozódásban lakószobában vászonruhásan holdsugarában kapunyílásban kibontásában ájultságában ruhatárában kiváltásában súlytalanságban tusakodásban tévéládában padlásszobámban másolatában egyharmadában számításában sopánkodásban szignifikánsan zsokésapkában határzónában átriumában megszaporáztam leiratában sztratoszférában magánosságban félórájában hajszolásában szolgáltatásban agyagvázában mandzsettájában darócruhában matrózsapkában harisnyájában influenzában aléltságában rangsorolásban végigvizsgáltam saroglyájában torzsalkodásban tobzódásában viadalában húgyhólyagjában függőágyában matróznadrágban hálószobákban átadásában leányszobában motorizáltan megkínzásában fönntartásában fiúruhában harangtornyában lelkivilágban mintázatában cicanadrágban hotelszobákban aggmenházában csatornájában libériában hasznosságában vattakabátban hahotázásban porcelángyárban munkásruhában édesanyában realizáltam áramlatában harsogásában bársonysapkában álarcosbálban pozitúrákban bioszférában látogatásban alkonyatában alkonyattájban lebotorkáltam gyomorrontásban békaugrásban kiskocsmájában kalibájában sugárnyalábban visszakívántam toborzásában hálókamrában odasétáltam atillájában túlkomplikáltam susogásában tavernájában valósulásban dobozkájában szakiskolában genetikában elszunyókáltam hajigálásban beleszólásban kőpalotában gyorsításában lakószobákban mocorgásában memóriában miniszoknyákban naivságában tölténytáskában kirablásában pantallójában dohányzójában kommunikáltam tenisznadrágban pszichikumában tompultságában túlkiabáltam dokumentáltan tanulásában bebotorkáltam regényformában elszabotáltam folytatójában szénaboglyákban lakosságában dzsungelkórházban kompromittáltam ledoktoráltam hajbókolásban divatlapjában kalandozásban bódultságában kiáltásában drótkalickában teniszruhában zsebkiadásban archaizáltam hűtőtáskában izzadságában fegyvertárában akciójában körforgásában soványságában pléhtákolmányban szőrcsuhájában kompromittáljam megborotváltan felkarolásban téblábolásban oldalszobában tétovaságban kandallójában rendtartásában rákiabáltam férfipofában szívdobbanásban mágiájában almanachjában fecskenadrágban raktárszobában egyenruhámban kabátujjában tányérsapkában hazataláltam analizáltam identitásban patakocskában gyógyhatásában körbesétáltam felhőfoszlányban pedálozásban királyságában vérpocsolyában illatárjában definiáltam áskálódásban megmászásában kaszárnyájában szaltóugrásban jegyirodában mendemondákban kavalkádjában levélírásban kertészlakásban eladásában zsandárvilágban faiskolában partraszállásban lagúnájában aurájában szimpatizáltam aranybányákban formalitásban társasházában kabátkájában famíliámban bekukucskáltam korosztályában gomolygásában leborotváltam szembetaláltam sikoltozásban elvakultságban provinciákban pártbizottságban bámulatában kartávolságban aggódásában komédiákban napsugarában ezredkórházban tévéreklámban szidalmazásban aktatáskádban fürdőszobámban derékfájásban kosztümkabátban dührohamában elfogadásban szalonruhában telefirkáltam nyeregtáskában kézitáskában ingszakításban fölbotorkáltam fantáziában keresztülmásztam angolságában fenyőpadjában artikuláltan végigcsináljam szétprédikáljam jámborságában rugódozásban börtönruhában nagyszótárában családfájában röntgensugárban anémiában hadosztályában szenilitásban nyáréjszakában elcsónakáztam galaxisában kívülállásban trónutódlásban medicinában kamionjában megbabonázzam terepfutásban meggyújtásában Itáliában irományában meghallgatásban havilapjában jeladásában egészségházban milíciában frontszigorában Németországban kórházcellában rendőrfogásban átbogarásztam kidekoráljam zűrzavarában kézikosárban aktivizáljam ködpáholyában szemétrakásban gyorsmosodában fénypászmájában idomulásban katonaállam sírtemplomában állatfajtákban rikoltásában szürkéssárgában vizsgaszobában lakószférádban fénykarikában zuhatagában rejteklakásban hószakadásban napkoronában halványságában márványurnákban lombkoronákban édességgyárban szélcsatornában lemezboltjában amnéziádban hajóhintában selyemszoknyákban választékában ármánykodásban gyermekvilágban időjárástan feldúlásában prosztatarákban elszakadásban Georgiában üzemmódjában farkcsigolyákban elszundikáltam zuhogásában hajlandóságban szaktudásában Európában folyódeltában főnixmadárban bűnpártolásban térdzoknijában osztályozásban kapituláltam kézitáskádban bűntudatában megvakarásztam Arizonában kékeslilában csipkeágyában dekoltázsában Bajorországban kromoszómában fogcsatornában bokacsizmában dédnagyapában áltudományban kincsesládában aranykanálban arzenáljában útvonalában Koppenhágában összetrágyázzam súlycsoportjában bérlakásában tréningruhákban mértéktartásban Namíbiában arcocskájában pincekocsmában végigszolgáltam ajtónyitásban kiskastélyában emberfiában édesapámban folyásirányban állatszobában Görögországban idefutásban masinájában lerakásában famíliánkban galaktikánkban kilobbanásban toronyszobákban Minnesotában Viktóriámban ropogásában műszerszobában őrzőszobában bíborruhában űrhajójában csatasorában cserkészvilágban aknanyílásban gyereklármában kikalapáltam témahiányban elbogarásztam halandzsájában hógolyózásban trágárságában haragtartásban magánszobában szállítójában virágládákban fastruktúrában barlangocskában meseországban kávéskannában gyümölcshúsában bujtogatásban Normandiában szétszórásában szentháromságtan artériákban csónakbrigádban halálraszántan Szicíliában műhelymunkámban Angliájában közkatonákban szentháromságban apartmanházban májgyulladásban csillagszférában védőoltásban gőzpárájában átkukucskáltam eloszlásában dokumentáltam vérsavójában kiválóságban Bolíviában melegágyában levélhullásban édesapjában fenyőládában találkájában ezüstvázában bűvészvilágban állatházában intravénásan gyermekkórházban majomszínházban Spanyolországban házigazdánkban Jordániában kiásásában primátusában Barcelonában árbóckosárban kelkáposztásban megborotváltam villamosságtan iránysávjában lakkdobozában kockafalában károsodásban akcentusában Brazíliában szójamártásban vigyorgásában életformában teóriákban drótakadályban alkímiában kárpitozásban adottságában szállításában tógazdaságban félmagasságban halálcsapdában kémiájában segítőtársam zaklatásában amekkorában hűtőládában tunikájában jószágállásban ordításában Amerikában sziklavárában fantáziánkban motelszobában kanasztatársam megtorpanásban csizmaszárában vándorszakmában lakóbárkában átlagkórházban rókalyukában nagycsarnokában eltávoztában Olaszországban pamutruhákban anyagraktárban memóriánkban koktélruhában Magyarországban kőkatlanában repcetáblákban agyonstrapáljam plexivázában búvárruhákban gombolkozásban kiretusáltam szimfóniádban zsákmányolásban felkukucskáltam kosárlabdában perrendtartásban nooszférában zsákmányraktárban szinekúrákban feloldódásban megosztásában kutyaóljában meghívásában tollforgójában vezérkacsában kőházacskában bükkfakupában Csíkszeredában Amerikánkban tükörírásban dohogásában tőzsdecsalásban munkaszobákban Albániában kazánházában éléskancában gyújtogatásban károkozásban franciaágyban Lengyelországban védőnadrágban szellemvilágban bélcsatornában Ibériában szárazdokkjában zabkásájában ezüstvázákban zsarolásában gardéniákban melléktantárgyban beleszaglásztam utópiánkban vasszigorában végigszaglásztam Oroszországban sikamlásában Arábiában manzárdlakásban előszobádban kikukucskáltam derékszíjában űrruhájában Bulgáriában gyalogdandárban tárgyalójában gyapjúruhában Szlovákiában szaténruhában vasparipában pozitúrámban lerohanásban katonájában operettállam kadétkorában Algériában fényóceánban kosarazásban testalkatában ökölcsatában pamutruhában kristálytálkákban Törökországban nővérszobában csontritkulásban Indianában kormányformában feltalálásban lovardájában kollektívákban szülőszobákban erkélyszobában búcsúztatásban bámulásában plasztiktáskában utánamásztam Karolinában szélhámosságban komédiázzam összezagyváltam fülnyílásában mozgósításban kristályvázákban mokaszinjában arcátlanságban páviánjában csomagocskában bosszúvágyában Karintiában kutyafalkában csélcsapságában fakoronában istennyilában halogatásban Astoriában vízkórosságban ezüstpárákban bombázójában izommasszában teóriában csődeljárásban jótékonyságban tükörországban kardforgatásban garmadájában evezősházban tárulásában oldalszakállam birtoklásvágyban traumájában bizonyításban varázsvilágban gyomorkorgásban hipnotizáljam pénzdobálásban tavirózsában pizzériában artériában harákolásban beinvitáltam vászontokjában fosszíliában lejárójában galambszobában leckeórákban pofacsontjában gólyakorában sártortájában trappolásában flanelnadrágban feldúltságában frontvonalában molekulában villamosáram szoknyavadászban fiúnadrágban törvényvilágban porcelánjában szalmavackában

általánosságban augusztusában előadásában demokráciában bizonytalanságban előcsarnokában nyilatkozatában megfogalmazásban illegalitásban előszobájában vonatkozásában magatartásában széltében‑hosszában alakulásában istenigazában összevisszaságban filozófiában megvilágításban szülővárosában labirintusában középiskolában demokráciákban tőszomszédságában katonaruhában önéletrajzában mezőgazdaságban dolgozószobában mitológiában mozdulatlanságban egyenruhájában világosságában alakításában folyóiratában gondolkodásában nyomorúságában hierarchiában betegállományban szülőfalujában létrehozásában beszámolójában matematikában hálószobájában aktatáskájában alkalmazásában képviselőházban dolgozószobámban szóhasználatában vállalkozásában mellékutcájában tüdőgyulladásban kanyarulatában irányításában szomorúságában pozíciójában magyarázatában atmoszférájában szülőhazájában akváriumában kategóriában kiválasztásában kategóriákban paradicsomában megválasztásában világításában bonyolultságában fürdőszobájában realitásában várakozásában tragédiájában fogadószobában fantáziájában tudatlanságában intenzitásában változatosságban támogatásában végrehajtásában jóindulatában üvegkalitkában megaláztatásban ártatlanságában fiatalságában halhatatlanságban szorongattatásban azonosulásban emlékiratában szállodaszobában csecsemőkorában feldolgozásában bolondokházában elhagyatottságban külpolitikában zeneiskolában megállapításban uniformisában politikájában lélekvándorlásban perspektívájában kivilágításban kézitáskájában propagandájában derékmagasságban csodálkozásában eufóriában díszegyenruhában felindulásában munkaruhájában megpróbáltatásban visszhangtalanságban férfitársaságban kidolgozásában históriájában eligazodásban felindultságában visszavonultságban tapasztalatában elhárításában közgondolkodásban megtalálásában várószobájában tanulószobában kimunkálásában tájékozódásban naivitásában csomagtartójában találkozásában bizonyosságában megbántottságában könyvtárszobájában tanácsirodában átalakulásban kényszerzubbonyában biztosításában állandóságában határozatában pszichológiában elfogadásában meggyilkolásában ostobaságában munkamegosztásban skizofréniában elmaradottságban felszámolásában kollégiumában dialektikában beszélgetőtársam szalmakalapjában orvostudományban felhasználásában köztársaságában differenciáltan metaforájában dialógusában látótávolságban azonosságában kisgyerekkorában folytonosságában télikabátjában izgatottságában selyemharisnyában elfoglalásában foglalatosságban utópiájában univerzumában megalázkodásban magániskolában elfogultságában monomániásan rádióújságban gyanútlanságában megállapodásban kíváncsiságában tömeggyilkosságban bemutatásában odaadásában zavarodottságban meghozatalában oszlopcsarnokában elpusztításában postaládájában katalógusában meghatottságában beavatkozásban becsületszavában szigetvilágában fürdőruhájában esőkabátjában csipkeruhájában biológiában tudathasadásban szembenállásában pizsamanadrágban viháncolásában memóriájában íróasztalában ellentámadásban fölindulásában bürokráciában állásfoglalásban összpontosításban kezelőszobában üvegcsarnokában diszharmóniában katonasapkában hozzászólásában álomvilágában internátusában folyamatosságban ceremóniában technológiában kitalálásában automatában megnyilvánulásban katonakabátban lovaglónadrágban százalékarányban ellágyulásában egyenruhácskában összecsapásában molekulájában megfutamodásban gyakorlóruhában lakószobájában csigabigaházban félmagasságában negyedórájában felkutatásában zsenialitásban tündérjátékában teketóriáztam átdolgozásában képzettársításban selyemruhájában statisztikájában utasításában paranoiásan panofixbundában hazavágyódásban halandóságában legyezőformában igazságosságban reklámirodában munkatempójában disznóhólyagjában fennmaradásában epilepsziában márványpalotában ajtónyílásában széjjelszórásában zenehallgatásban visszabotorkáltam szexualitásban asztrológiában epicentrumában búskomorságában összejátszásában borotválkozásban boldogtalanságban biliárdszobában börtöncellájában akadémiában farmernadrágjában fölhasználásában dolgozószobákban önmegtagadásban igazgatóságban terápiájában diagnosztizáltam helyreállításban kispolgáriságban káromkodásában luxusvillájában tömegkultúrában akadályfutásban szubsztanciájában transzformátorházban rádióadásban alsónadrágjában igazgatójában áldozatosságban leukémiában közreadásában fosztogatásában végigsántikáltam kolerajárványban szavajárásában felszólításában kerékpározásban világatlaszában aranykoronában tükörfordításban világvárosában öncélúságában gombhasítékában peremvárosában udvartartásában időszámításban elővárosában csendőrlaktanyában kozmológiában vesenyilallásban hanghordozásában vakbélgyulladásban dokumentumában népköztársaságban iskoláztatásban bútoráruházban specializáltan keménykalapjában szappanoperákban útmutatásában kiadatásában aritmetikában hánykolódásában csillapításában irodaházában hazafiságában kigondolásában deportálásában vesszőkalitkában bajtársiasságban meghatározásban elágazásában ruhadarabjában időbeosztásban istállólakásban aktualitásban hadilevéltárban specializáltam szellemvilágában felállításában alkalmatosságban deszkakamarában szimmetriájában lélekgerendában mezőgazdaságtan ábrándvilágában utazóládában boldogításában eltusolásában nyeregtáskájában kánikulájában csalhatatlanságban nejlonzsákocskában felolvasásában felvillanásában iparkodásában lemészárlásában beszorítottságban levéltárcájában szkepticizmusában alkotásmódjában elárulásában elaggottságában megbízhatóságban vadásztölténygyárban szenilitásában bemutatójában ereszcsatornában embermagasságban tánciskolájában komédiázásban Indonéziában rögbicsapatában nászáldozatában spektroszkópiásan glorifikálásban vitaműsorában vezérlőszobában kocsihalálában Csehszlovákiában vallásosságában fátyolruhájában kiszámításában varázsládikánkban önállóságában ábrándozásában diszkréciójában varázstudásában fagyasztókamrában alekszandrijában Belorussziában posztóruhájában hajkurászásában kromoszómájában platinaizzásban finanszírozásban marihuánában kapcsolgatásában nagymamaruhában ágyékmagasságban szerelemzugában mellmagasságában uralkodótársam illemtanórákban őshistóriában repülőruhában szemmagasságában farkascsordájában bankócédulában öklelőállásban elprofanizáltam üvegesboltjában időtávlatában Skandináviában hálátlanságában petefészekrákban szánalmasságában legyilkolásában elfoglaltságában odabotorkáltam rugalmasságában végigbotorkáltam atomrobbantásban egyensúlyozásban újraelosztásban melléktáborában csípőmagasságban viasznyugalmában érzékcsalódásban bezáródásában uralomvágyában kianalizáltam titoktartásában szemetesládában lombkoronájában parkolóházában szalmaruhájában karneválruhában magánlakosztályban szőrmekucsmájában burettruhájában óvatlanságában kincsesládájában megvásárlásában szellőzőnyílásban kartográfiában centrifugájában egoizmusában elvakultságában eltussolásában eszmefuttatásban favágókabátban Ausztriájában előrejutásban kabinetszobában fölszabadításban tinédzserkorában kidekázásában oxigénhiányban betegségfajtákban tollaslabdázásban fejhordozásában esszenciájában fiúbakancsában egyformaságában összekoccanásban luxusszállodákban terráriumában túláradásában kitapintásában színiiskolában tüdőtágulásban keresztülsétáltam szemeteskukákban esztétikumában Franciaországban vesszőkosarában cserépamforában sporttudósításban szabadszájúságban golyószórójában középvonalában századirodában burettkabátjában muszlinruhájában vesszőkalitkákban kémhálózatában szélmalomharcában pisztolytáskájában végigasszisztáltam lakókocsijában acélgerendákban esőszitálásban elutazásában fiatalkorában embersokaságban köcsögkalapjában éléskamrájában fülhallgatójában Argentínájában ruhamosatásban kesztyűtartójában topológiában megostromlásában laktanyafogságban pilótaruhában fölfordulásában Amerikájában párducbőrszoknyában diaszpórájában betegellátásban bársonydolmányában specifikumában munkálkodásában szaténruhájában négerkalyibában botránycsinálásban gabonatáblában fölvásárlásában májkárosításban Venezuelában lószerszámkamrában ajándékboltjában üzemgazdaságtan odakiabáltam abortuszvitában brokátruhájában cowboycsizmájában Philadelphiában gumicsónakjában homokszemvilágban üvegpalotákban faragatlanságban letartóztatásban Ausztráliában madárkalitkámban térképolvasásban mozgószínházában mikrofizikában monogámiában Kaliforniában alkalmasságában illatpárájában gitárjátékában nyilvántartásában megtagadásában szárítókamrában gépkutyaállásban gyümölcsöstáljában koponyaformában modortalanságban rabszolgaruhában szolgaruhájában vállakózásában nyálkahártyájában alapellátásban tapasztaltságában gonorrhoeában öntúlszárnyalásban csendpillanatában apácaruhában frekvenciasávban parázsizzásában mutatóujjában protoplazmájában serdülőkorában nagytakarításban vizsgálószobákban empriméruhákban magántársaságban terapeutákban tudattalanjában ebédlősátrában pecsétnyomójában csetepatéjában dzsungeltalajában fejhallgatójában pamutkardigánban rezidenciánkban körülzárásában Portugáliában robbanókamrában amazoncsizmában forgandóságában reakciójában energiájában nekivadulásban lepocskondiáztam Etiópiában árucsarnokában határtalanságban díszkiadásában szaporodásában atomkutatásban tudatformálásban összekombináltam túlbuzgóságában szőrtarisznyájában asztronautákban szalonkabátjában iparcikkboltjában ablaknyílásában alakulatában Macedóniában örömujjongásban behatolásában mosóporreklámban szerszámdobozában libériájában utazóruhában kincseskamrájában vizsgálószobában felszárításában előrelátásban minifurgonjában technológiákban rosszindulatában kámforillatában gyermekműsorában ellentmondásában ködvarázslatában szórakozásában hotelszobájában hermelinpalástban pszichiátriában cédruskápolnában áristomcellában elszállításában teológiában bányászvároskában segítségnyújtásban államgazdaságtan elektronikában nadrágderekában idiótaságban háttérsugárzásban szilánkborostában

kialakításában dolgozószobájában megfogalmazásában kialakulásában megvalósításában felháborodásában elragadtatásában örökkévalóságban hierarchiájában ideológiában mondanivalójában mozdulatlanságában gondolatvilágában elhatározásában megvilágításában tudatalattijában változatosságában megállapításában halhatatlanságában tanulmányozásában filozófiájában lelkiállapotában bizonytalanságában összeállításában elhagyatottságában meghatározásában megbízhatóságában helyreállításában szórakozottságában boldogtalanságában természettudományban kronológiájában egyedülvalóságban összekapcsolásában megvalósulásában igazságtalanságban metamorfózisában kinyilatkoztatásban egymásrautaltságban megnyilvánulásában összevisszaságában tanácstalanságában átalakításában elsajátításában geometriájában előállításában agyhártyagyulladásban romolhatatlanságban zavarodottságában fölháborodásában idegállapotában monotóniájában felszabadításában határtalanságában enciklopédiában folyamatosságában emeletmagasságban egyfelvonásosában megpróbáltatásában szállodaszobájában díszkivilágításban szeretetotthonában igazságosságában előrehaladásban szakközépiskolában megszilárdításában összefoglalásában diadalordításban lazacnyugtalanságban tanúvallomásában dzsungelburjánzásában fiziológiában kiszabadításában vigasztalanságában expedíciójában objektivitásában katonaiskolában előmozdításában hajdanában‑danában rekonstrukciójában agyvelőgyulladásban kalendáriumában embernyilvántartásban aranyajándékában világstatisztikában elefántcsonttornyában megaláztatásában jelenvalóságában visszaszorításában anatómiájában fehérjedúsításban felvilágosításban diadalujjongásban szivárványhártyájában iparosításában határpillanatában szívizomgyulladásban sajtóorgánumában evolúciójában diagnosztikájában katonazubbonyában disszertációjában kiszakítottságában oldalpillantásában férfihiúságában elhanyagolásában háborodottságában szeretetrohamában televíziójában ruhakivágásában bársonylibériában ülőfoglalkozásban csoportosításában műanyagkosárkában beállítottságában atomtragédiában kocogóruhájában visszaszoktatásában elfogódottságában összevillanásában bibliakritikában telefonközpontjában patkánykolóniákban rabszolgakaravánban kockázatvállalásban seriffirodájában meghosszabbításában kimenőruhájában javíthatóságában kihangsúlyozásában ösztönelfajulásban antropológiában homokkötélfonásban visszautasításban betegvizsgálójában immunológiában utazótáskájában szovjetköztársaságban eutanáziában petúniaágyásban szerelemragyogásban esszéválogatásban karateiskolában reaktorturbinákban selyemkombinéjában ideologizáljam karikadobálásban fáziseltolódásban börzeingadozásban vesezsugorodásban mauzóleumában komputerfellegvárban gátlástalanságában szabadságmámorában lószerszámkamrájában kihallgatószobában repülésbiztonságban kiképzőtáborában kemoterápiában szellőzőcsatornában szabványbeállításban géntechnológiában menetjegyirodában megtapasztalásában megválogatásában meghibásodásában indiánmészárlásban diszharmóniájában becsomagolásában parancsmegtagadásban csempészrakományában klausztrofóbiásan személyautójában pilótasapkájában pinceistállójában elsősegélynyújtásban kézimunkaszobában teherautózásban gyakorlóruhájában dolgozószobácskában bubifrizurájában lóerőhalálában neonvilágításban bajmegállapításban ferencescsuhájában felmagasztosultságban kukoricatáblában félreállításában oroszlánmorgásában idetelefonáltam magánlakosztályában hozzájárulásában pszichoterápiában novíciuskorában életbiztosításban visszaállításában érzésáramlásában hallótávolságában oxidációjában szellőzőnyílásában termodinamikában beágyazottságában bejegyzésrubrikában romanticizmusában díszegyenruhájában ősnyomtatványtárában elmeállapotában félöntudatlanságban mutatványosruhában művésziskolájában ellenszolgáltatásban tengerészládájában felülbírálásában kormeghatározásban spekulálgatásában tömegkultúrájában gyújtásbeállításban energetikájában üzemanyagpumpában döntéshozatalában megvilágosodásban

laboratóriumában örökkévalóságában igazságszolgáltatásban ideológiájában intelligenciájában általánosításában tömegtájékoztatásban szociáldemokratákban kibontakoztatásában gazdaságpolitikában megakadályozásában íróasztalfiókjában tűzoltóegyenruhában meggondolatlanságában jellemábrázolásában polarizációjában személyazonosságában elektrodinamikában felderítőszakaszában arisztokráciájában lealacsonyításában propagandakiadványban dokumentációjában fóliacsomagolásban tisztaságmániájában ajándékcsomagolásban kísértethistóriákban fiziológiájában elbizakodottságában díszkivilágításában diagnosztizálásában irodakomplexumában ülőalkalmatosságban alkotmánymódosításban sűrűségeloszlásában parapszichológiában elővigyázatosságban fáradhatatlanságában obszervatóriumában gyakorlatiasságában bőrsejtkromoszómájában kemoterápiájában hazafiaskodásában igazgatótanácsában bevagonírozásában meghatározottságában valóság‑pillanatában szidalomáradatában meteorpillanatában

energiaellátásában elfogadhatatlanságában elővigyázatosságában felelősségvállalásában plébániahivatalában személyiségelváltozásban

viselkedésrepertoárjában