Rímszótár

tehetném

Az egész szóra rímelnek 96

szeretném szerencsém jelezvén nevezném keresztyén keresztjén keresvén vehetném felelném nemesfém letenném emelném szerencsén medencén fejezném emelvén feledvén cementjén dereglyén felejtvén jegyezném kezelném levenném bevenném levetném bekenném lenyelném kemencén lehelném nevetném tegezném szegetvén leszedném tekercsén erezném gerezdjén Sebestyén

Több szótagból álló szavak

megtehetném igyekezvén közeledvén kijelentvén megkeresném helyeselném jellemezném kifejezvén érdemelném megjegyezvén követelném fenyegetvén vesztegetném megteremtvén elvezetném szekerecském terjedelmén félretenném emlegetném felfedezném tönkretenném megemelvén megvehetném elfelejtvén eljegyezném csirkemellén ellenezném leeresztvén cseperedvén kitehetném elfeledvén elkevervén érdekelném nemnemesfém feljegyezvén áthelyezném megnevelném kitekerném meredekjén elnevezném bezsebelvén

feltételezném fölemlegetvén megérdemelném fürdőmedencén felcseperedvén megöregedvén félrevezetném visszaszerezvén elkötelezném kielemezném felnövekedvén legnehezebbjén idevezetném megnövekedvén lejegyzetelném úszómedencén

megkérdőjelezném kikötőmedencén

Csak a szó végére rímelnek 301

érezném ismerném kérdezném érezvén kedveském engedném szívecském rögeszmém ismervén értelmén istenkém megtenném érkezvén szentestén hihetném viselném kezdhetném szégyellném vihetném követném kettecskén lelkecském szőrmentén képzelném elvenném megvenném meglelném kérhetném nézhetném hirdetvén végezvén üvegjén holttestén szépecskén kitenném félelmén engedvén elvesztvén eltelvén ölelném élvezném szégyellvén ápertén édeském kivenném érthetném élhetném feltenném megnyervén átvenném észlelvén menthetném érhetném megnyerném felkelvén tölthetném cipelném vettetvén köphetném kiesvén kedvelném kiverném megszegvén megvetném rosszkedvén orrnyergén megverném kivetvén szétverném növelném nyerhetném megszegném büntetvén létezvén mérhetném elveszvén vétkezném bakkecskén kérlelném sürgetném túltenném kiszedném rátenném vélhetném restellvén égetném színesfém csengetném szuperkém téveszmén bérelném ármentén pengetném művelvén kikelvén megmentvén részecském öntestén ijedvén elrejtvén perzselvén allergén sekrestyén lephetném szívlelném romkertjén bicepszén szegmensén mérgezném gyötrelmén kémlelném rühellném győzhetném völgyecskén értetvén

Eltérő szótagszámú szavak

mentén estén mellém nyelvén enyhén mellén testén ferdén rendjén tenném merném gyengén hellén venném hetykén elmém lelkén refrén extrém keblén vetném kertjén sejtvén mezsgyén vetvén szendén telkén nyergén menvén nyeglén sztyeppén szemlén estém elmén kecskén lengén kergén pengén eszmém leckém csendjén renyhén kedvén lesném selymén kelvén keddjén lencsén kecském szervén kelyhén nyerném tejkrém pelyhén egykén nyestprém zsemlém restén pechjén Veszprém seggén

anyanyelvén megkérdezném nevezhetném idézhetném kérdezhetném hozzátenném formanyelvén érezhetném emlékezném megismerném megérkezvén megengedném elvégezvén megkérhetném fölismervén elvihetném történelmén kísérelném felismervén megölelném engedhetném megfizetném elérhetném megérhetném következvén siettetném mesélhetném közölhetném seregszemlén jelenthetném erőltetném kikérdezném feledkezvén merészelném átölelném átengedném megérezném levethetném viselhetném elkergetném szakértelmén elhessentvén elővenném deszkanyelvén megmenthetném figyelhetném felejthetném leleplezném elképzelném szikranyelvén köszönhetném emelhetném elérkezvén megszentelvén ölelhetném szerezhetném napirendjén harangnyelvén megkezdhetném kitéphetném göngyölhetném szerethetném kerülhetném letördelném eltéphetném terelgetvén megfejthetném beismerném lerendelném beszélhetném búcsúestén szentelhetném fölébredvén tekinthetném kipréselvén felismerném fürdődresszén elverhetném elnyerhetném megbüntetném kihirdetném reménykedvén egyengetném vezettetvén bütykölhetném élvezhetném legyőzetvén éreztetvén levizelném fizethetném ügyeskedvén előzhetném megrettenvén kipihenvén fölsietvén elcsíphetném Volkswagenjén megszökhetném toalettjén megöletném elképzelvén vitethetném halszemlencsén elfészkelvén meglelhetném remélhetném felettes‑én dajkatestén tavaszestén ígérhetném legyőzhetném betévedvén kényeztetném menetrendjén leüttetném gálaestjén kitörhetném befészkelném értékelném acéltestén leejthetném élvezkedvén eltölthetném megvédhetném elmélyedvén