Rímszótár

tehetném

Az egész szóra rímelnek 96

szeretném szerencsém jelezvén nevezném keresztyén keresztjén keresvén vehetném felelném nemesfém letenném emelném medencén fejezném szerencsén emelvén feledvén cementjén dereglyén felejtvén jegyezném kezelném levetném bekenném levenném bevenném kemencén lehelném lenyelném tegezném nevetném erezném gerezdjén Sebestyén szegetvén leszedném tekercsén

Több szótagból álló szavak

megtehetném igyekezvén közeledvén kijelentvén megkeresném helyeselném kifejezvén érdemelném jellemezném követelném fenyegetvén megjegyezvén vesztegetném megteremtvén elvezetném felfedezném tönkretenném megemelvén megvehetném szekerecském terjedelmén félretenném emlegetném elfelejtvén eljegyezném csirkemellén ellenezném leeresztvén cseperedvén kitehetném elfeledvén áthelyezném megnevelném kitekerném meredekjén elnevezném bezsebelvén elkevervén érdekelném nemnemesfém feljegyezvén

feltételezném megérdemelném fölemlegetvén felcseperedvén megöregedvén félrevezetném fürdőmedencén legnehezebbjén idevezetném megnövekedvén lejegyzetelném úszómedencén visszaszerezvén elkötelezném kielemezném felnövekedvén

megkérdőjelezném kikötőmedencén

Csak a szó végére rímelnek 301

érezném ismerném kérdezném érezvén engedném szívecském kedveském rögeszmém ismervén értelmén istenkém megtenném érkezvén szentestén hihetném viselném kezdhetném szégyellném vihetném követném lelkecském szőrmentén kettecskén elvenném képzelném megvenném kérhetném nézhetném meglelném hirdetvén végezvén üvegjén holttestén szépecskén kitenném elvesztvén eltelvén félelmén engedvén ölelném élvezném szégyellvén édeském kivenném érthetném ápertén átvenném észlelvén menthetném élhetném feltenném megnyervén köphetném kiesvén kedvelném kiverném megszegvén megvetném rosszkedvén érhetném megnyerném felkelvén tölthetném cipelném vettetvén növelném nyerhetném megszegném büntetvén létezvén mérhetném orrnyergén megverném kivetvén szétverném kérlelném sürgetném túltenném kiszedném rátenném vélhetném restellvén égetném elveszvén vétkezném bakkecskén művelvén kikelvén megmentvén részecském öntestén ijedvén elrejtvén perzselvén allergén sekrestyén lephetném szívlelném romkertjén bicepszén szegmensén mérgezném gyötrelmén kémlelném rühellném győzhetném völgyecskén értetvén színesfém csengetném szuperkém téveszmén bérelném ármentén pengetném

Eltérő szótagszámú szavak

mentén estén mellém nyelvén enyhén mellén testén ferdén rendjén tenném merném gyengén hellén venném hetykén elmém lelkén refrén extrém keblén vetném kertjén sejtvén mezsgyén vetvén szendén telkén menvén nyergén sztyeppén nyeglén szemlén estém elmén kecskén lengén kergén pengén leckém eszmém kedvén lesném csendjén renyhén kelvén selymén keddjén lencsén kecském kelyhén szervén nyerném tejkrém egykén pelyhén zsemlém restén pechjén Veszprém seggén nyestprém

anyanyelvén megkérdezném nevezhetném idézhetném kérdezhetném hozzátenném formanyelvén érezhetném megismerném emlékezném megérkezvén elvégezvén megkérhetném megengedném fölismervén kísérelném felismervén elvihetném történelmén megfizetném megölelném engedhetném következvén siettetném mesélhetném közölhetném elérhetném megérhetném kikérdezném feledkezvén merészelném átölelném átengedném megérezném levethetném viselhetném seregszemlén jelenthetném erőltetném megmenthetném figyelhetném felejthetném leleplezném elképzelném szikranyelvén köszönhetném emelhetném elérkezvén megszentelvén ölelhetném szerezhetném napirendjén harangnyelvén megkezdhetném kitéphetném göngyölhetném szerethetném elkergetném szakértelmén elhessentvén elővenném deszkanyelvén fölébredvén tekinthetném kipréselvén felismerném fürdődresszén elverhetném elnyerhetném megbüntetném kihirdetném reménykedvén egyengetném vezettetvén bütykölhetném élvezhetném legyőzetvén éreztetvén levizelném fizethetném kerülhetném letördelném eltéphetném terelgetvén megfejthetném beismerném lerendelném beszélhetném búcsúestén szentelhetném elcsíphetném Volkswagenjén megszökhetném toalettjén megöletném elképzelvén vitethetném halszemlencsén elfészkelvén meglelhetném remélhetném felettes‑én dajkatestén tavaszestén ígérhetném legyőzhetném betévedvén kényeztetném menetrendjén leüttetném gálaestjén kitörhetném befészkelném értékelném acéltestén leejthetném élvezkedvén eltölthetném megvédhetném elmélyedvén ügyeskedvén előzhetném megrettenvén kipihenvén fölsietvén