Rímszótár

szám

Az egész szóra rímelnek 1934

rám ám tán lám fán dán mán szán bán vám hám fám gyám klán plán pán dám

Több szótagból álló szavak

után aztán talán csupán apám anyám hozzám utcán nyilván során arcán román ritkán némán tudnám pusztán tisztán vidám nyomán hátán korán bátyám kíván alján netán partján napján híján reám módján útján folytán múltán táján láttán vállán hangján sarkán nyakán mondván lábán karján száján atyám árán órán falán magán furcsán nyarán hullám kapcsán villám járdán pályán japán hazám drágám puhán durván munkám torkán simán jócskán ágyán lazán szobán pontján hasán fokán látnám szobám árván konyhán gazdám tudván sárgán csúnyán tompán méltán spontán ajkán komám kurtán lustán látván csúcsán orrán hagyján jogán ukrán kaján párnán ruhám okán bambán haján szerszám szultán szerdán lapján énrám postán tanyán sziklán órám sorsán szólván gyáván létrán sután ujján sátán eztán tálcán lomhán táblán portán bután máglyán szárnyán kutyám talpán reklám deszkán fogytán hosszán vulkán mamám adnám lován létszám duplán mondám pártján síkján listán ágán agyán csalán állán combján profán babám germán jobbján próbán hagynám bénán pályám vizsgán kockán munkán káplán albán szalmán fácán bánnám lilán humán sírján volán búbján hallván ládán balján évszám szárán hídján padján barnán pajzán drágán írnám kazán iszlám csínján bírnám napszám polcán orkán pofám szaván banán ormán kábán buján csonkán sandán kártyán alám papám formán ruhán titán árnyán sámán bokám ispán hibám tornyán szitán farán fajtám menzán csizmám rácsán szakmám párnám járván sapkám szoknyám litván mélán tarkán orcám kárán vitán rondán platán báván szolgám állván furán várnám bordám tudtán bástyán fáján padkán vackán trónján szoprán vásznán burján rúdján sétán fognám frontján rózsám spárgán karám szimplán bíznám posztján afgán apján adván hagyván pofán példán bokán rostán hálám turbán szénán farkán lámpám láncán hékám kupán hoznám várván tartván lankán témán rangján ponyván macskám pillám házszám skálán hintán kuszán hazán táskám cellám vitám zebrán dajkám példám tollán kályhán tréfán gyatrán házán baján blúzán sírván taván gályán anyján húsán bárkán hívnám tunyán dékán témám puskám gyomrán szarván cifrán dombján szobrán lanyhán zugán karfán pultján álmán rámpán hozván cián bajszán vágnám jutván téglán maflán szakmán szálán párán fián imám dolgán lámpán prímán támlán bicskám madám fogván balgán kákán membrán mappán héján teán sodrán kocsmán bakján potyán fogán haván cérnán sztrádán almán urán rajzán aknán megszán kukán vizsgám strázsán szénám bálján oszmán lombján szakán csillám túrán léhán kapnám innám gatyám bízván csodán gyertyám hárfán tukán formám tanyám tornán botján vonnám vállfán gondján rónán rendszám rózsán kontyán lángján csontján gyertyán kutyán nyitván asztmám flegmán bírám macskán szoknyán táskán véznán anyán puskán orcán sirám szíján vágyán teám kapván nyitnám titkán kajmán szattyán tatján drótján apán sántán horgán számán járnám unnám fűzfán hullán labdám kajlán húznám postám lantján mintán halmán cicám csatán kosztján szagán pálcán habján búzán lián csigán múltján lányán póznán druszám pontszám csapdán sétám hagymán múzsám húrján nyimnyám felhám szánnám tatán lyukán mulyán csalfán díván sipkám gyufám porán tortán kottám murván tintám konyhám labdán sorszám dalán árvám azám szórnám nullán holdján tokám nyalkán parkján bundán nótám szórván dobján kínján kaftán fátylán rászán topán kancán zónán gátján torán satnyán bandán lírám ábrán halván csudám bátyján sávján gazdán szófán csodám raglán portyán kannán sáskán vénán zaján mangán sátrán zsákszám lapszám mancsán utcám tagján surján aktán prímszám kottán szatyrán placcán jachtján standján palán gúnyám hamván tálán hibán répán bordán meggyfán kardján szirmán martján pajzsán szezám odván kriptán indán hídvám baltám triplán tajgán számlán bárkám kurgán javán borán buckán húgán rúgnám tusán tundrán boglyán lándzsán bringán kapcám táncán játszmám almám fejfán cellán igám mocskán állnám kánkán bikán sziklám listám pennám klímán hajszán kajám bikám súgnám kártyám habán sípján számlám ráncán fonnám vodkám vizslám tőszám taknyán nyafkán rágnám hárfám bandám tátván pumpán hálán gyászán oltván tálkán mamán izmán morzsán gulyám sarán tubám zárján rogyván vodkán propán gyónnám elbán megbán aktám máján közgyám rusnyán nyáján kulcsszám metán bálám harcán átszán skalpján volfrám kacsán ölszám átkán jászlán falkán atyán hangán irhán lárvám tervszám fermán lánykám banyán prédán létrám gárdám lantán farmján jártán dogmán táncszám rajtszám koncán ügyszám ágyszám bükkfán ragszám tokján gyúrnám drachmám Auchan útvám álcán fejgyám bombán István Zalán mentán Zoltán szítván buszán hasszám szektám Kálmán Balkán csapdám fölszán kvótám rontván lordján gubám csapján fókám Budán falgyám imán szittyán Tiszán varján hószám butám össz‑szám szarkám szomján tusám kódszám hután pálmám Orbán torján álcám tényszám Dunán strúmám toszkán birkán sírnám Ádám randán Jolán vívnám cserfán jóskán szügyhám tonnám elszán szikfán törtszám bőrhám leszán lándzsám szedán zöldszám cicán felszán tetrán fővám Milán karmán ráján bombám hús‑szám karmám fojtván tatám lestyán hadán áldván tartán Iván bélhám cérnám sújtván Annám ívszám szukán náthán prespán

igazán azután délután alapján oldalán miután ezután egyformán mondhatnám nagyapám folyamán mondanám homlokán jóformán úgyszólván tétován nagyanyám oroszlán udvarán határán ablakán ajtaján tavaszán derekán éjszakán nagybátyám lakásán kapuján indián lassacskán szaporán porcelán óceán fiacskám hallatán anyukám asztalán netalán akarnám önmagán puritán aggastyán mogorván verandán teraszán színpadán hajnalán gorombán ostobán kollégám unokám magyarán pályáján hallanám akarván koponyám tulipán klinikán dédapám zongorán kocsiján főutcán hajdanán másnapján alispán tájékán tartanám huligán veterán vonalán borostyán csuklóján partizán tornácán tarkóján ruháján világán irodán óráján csatornán apukám talaján éjszakám főispán iskolán halálán paraván katedrán asztalkán portáján listáján padlásán muzulmán utcáján momentán olvastán énhozzám gondolván karaván vacsorán oltárán szakaszán osztályán apuskám piacán gondolnám tudhatnám jobbadán hányadán szimultán párkányán birtokán láthatnám cédulán novellám padlóján címlapján támláján kívánnám homályán csinálnám peronján kalapján dédanyám nyílásán mellkasán tagadnám példáján ceruzám porcikám gerendán korlátján kabátján cimborám karfáján parkettán folytatnám próbálnám évadján nagymamám világszám orcáján olvasván szállásán alkonyán találnám koponyán hátlapján megkíván alakján csúcspontján problémám nemritkán fonalán nadrágján hajlatán pajtikám pofáján díványán hajóján legalján logikám lakomán bokáján kurtizán porondján őrszobán pávián találván sarlatán ezerszám bácsikám katalán diplomám sajnálnám tányérján párnáján celofán bajuszán lajtorján magasán otrombán lábszárán munkáján szempillám paripán angyalkám konyháján szoknyáján anyuskám ágyékán deszkáján vállalnám olvasnám kardigán írhatnám szemhéján hátulján talizmán húgocskám pelikán katonám trónusán diófán sakktáblán kultúrán karakán utolján csodálnám iskolám karikán magányán hallgatnám karzatán meglátván ajakán gallérján úrhatnám mohikán homokján tudatán szakállán paripám hálóján példányszám skáláján családján szombatján mostohán énreám balfácán bársonyán félórán fonákján tisztásán pórázán szobáján hagyhatnám rostáján oszlopán koronám betonján árnyékán mozgásán orgonán marcipán bojtorján margóján bitófán tanyáján monogám anyókám elhagyván kisujján főpróbán taraján járásán cenzúrán logikán karórám lélekszám zakóján bonviván járgányán asszonykám ükapám harisnyám óraszám szótagszám ranglétrán tábláján zavarán kívánván fogadnám túlpartján illatán makadám sapkáján vacsorám tartalmán citerán mániám cégtáblán zátonyán gömbvillám állítván anglikán hajtanám fuvolán anyagán bukásán frizurám műsorán szerdáján szalmáján körhintán darabján papírján mondatán koronán tartozván pamlagán idusán fogalmán bogárkám hurrikán modorán szalagján meghallván vaslétrán dobhártyám fordítván toportyán hallgatván palotám árhullám talicskán freskóján lapockám létráján jonatán anyácskám elmondván rovásán kudarcán körútján múlásán palotán barázdán tapétán kritikán járdáján stílusán bánatán tapsorkán pázsitján parazsán szilvafán katonán masinán vegytisztán pizsamám kinyitnám hónapszám tomporán kupolán megtudván madárkám zubbonyán nyújtanám szalonnán mosolyán eperfán sétáján platóján gondolám fájdalmán ottomán sajátján égboltján meglátnám tubicám síkságán kirúgnám hónalján ritmusán páncélján vádliján grádicsán nyoszolyán leírnám padlizsán nyomdokán csónakján kútkáván hordanám mivoltán megállván hangorkán vérhullám encián bakancsán játszanám tálcáján arányszám osztanám zavarnám ládaszám állásán tucatszám sugarán foghatnám lovacskám megtudnám nyugalmán zsinórján lószerszám felhívnám fogatán végpontján vonatán alkatán használnám amalgám akácfán lapockán kápolnán megadván műsorszám bundáján távozván fertályán utacskán pongyolán eladnám hullámán pongyolám lankáján figurán taréján pupillám rontanám kaphatnám szorítván álmodnám szikláján vakságán tűzfalán pálinkám átadnám problémán fenyőfán anglomán korcsolyám válaszán számláján dallamán látványán zománcán táborán otthagyván folyásán micsodán mámorán mamikám táskáján ősapám szándékán hőhullám vághatnám butácskán aszfaltján halmazán matracán pokrócán csodáján nyakláncán megfognám sorfalán kormorán nyavalyám utálnám literszám varázsán csillagán bárkáján tréfáján kutyuskám almafán hordágyán sisakján mankóján taktikám kilószám vitorlám diétán népkonyhán faggatnám ragyogván megkapnám dombocskán sportpályán szitáján atamán kihagynám pulzusán másikán pénztárcám vásárán állkapcsán vállalván kénsárgán orrhangján próbáján zongorám fennsíkján fosztanám hibáján slendrián meghívnám kutatnám motorján szigorán nagyujján találkám lábujján darabszám kárpitján forgatván pángermán talián tutaján pipáján versenyszám kisgazdám paráznán napórán izgalmán széktámlán satyakján bugyiján rántanám zsebórám rabszolgám névtáblán figurám étlapján dobozán máglyáján irányán orrlyukán fatáblán trikóján nászútján razzián fahídján tűzszerszám vödörszám hamuján poligám hiányán családfám kispárnán parcellán patikán irodám fatálcán tokáján agancsán tarthatnám hidacskán szempillán árbocán páráján bankszámlám hadastyán zúgásán szemfogán tűzlétrán teáján alkarján vizsgálnám fiókám takarnám bázisán jobbszárnyán siratnám zeneszám templomán harsonán kicsodán faragnám úrnapján jatagán reumám fogsorán palánkján bástyáján valutám meghagynám orgián várhatnám vádolnám rakpartján megadnám megvárnám fonatán marékszám leányán marokszám borotvám kordován haragján fizikán oboán tarisznyám basszusán magánszám túljutván hasfalán fényreklám orrcimpám próbálván fogásán hidroplán számolnám témáján apókám portréján hintóján hallhatnám buzgalmán hangsúlyán bámulnám példányán planétán tavacskán tombolán arccsontján óhajtván titkolnám lagúnán kőtáblán paplanán bódéján csoportján hajthatnám poharán kínálnám átadván árulnám énekszám husikám fokhagymán származván megoldván vízhullám megfogván járatán mobilján elbírnám faluján királyán oldalszám hágcsóján rezgésszám útpadkán állványán glóriám országán bántanám pucolnám összlétszám folyóján gulipán szaggatván bőrruhám étvágyán taktikán lámpácskám ülőfán legendán gitárján másformán garázdán falucskán ideám varrásán rábíznám ugorván városkán kibírnám jégtáblán tonnaszám szokásán arányán felírnám tornácfán puskáján tenorján gázkazán kidobnám butuskán romlásán feladnám rászánnám nyithatnám mamácskám csapatán transzurán fémtálcán fűszerszám latrinán kőpadkán becsapnám tuskóján székházán főpostán ormányán kokszkazán sóhaján lehullván megnyomnám komáján bíborán csőpostán kortyolnám félkótyán cserefán hegycsúcsán kisbabám réztáblán optikán folyószám kötetszám sodorván balszárnyán szorzószám pórusán főmadám ostobám bánhatnám zsivaján szériám röppályán ledobnám datolyán honlapján lábikrám fokoznám pilótám karolnám emlékszám válásán támadnám mártanám csarnokán mólóján nyomorán dagadván karimán zokniján felfalnám szivarján ponyváján változván portálján önreklám tanórán gyümölcsfám szarufán parittyám rosszallván faládán megjárnám fényhullám nyugtatván megnyitnám elkapnám támasztván gardedám apuskán karéján karórán vasmacskán tiarám muzsikán traktusán riasztván különszám gyerekszám mellhangján felfogván kottáján századán szegycsontján uszályán kicsapnám postáján kazettám gyilkosán megmondván kulcscsontján adatván széksorán nyúlványán hólyagján fagyhullám visszhangján postaszám ráírnám kiszórnám mondatnám piszkálnám palástján meghúznám ácsszerszám válthatnám nyuszikám honvágyán felnyitván hangocskán kínoznám hámszerszám taglétszám moraján sátorán balsorsán acélján kinyílván gőzkazán nyomhatnám partiján lehoznám foncsorán megcsalnám behunynám elmúltán sípcsontján fázisán csomagján vasrúdján pusziznám kávéján kihívnám fénykorán pilótán panaszán maskarám tányérkám áldoznám mulasztván csapágyán lezárnám otthonán korzóján papácskám föltárnám viszonyszám nagyapján hanghullám kutyáján kavicsán hódolván kispadján utalván hordóján dühhullám vitatnám tartályán lágyékán vasvillán gallikán bérlistán láncocskán bevallván aludván pacsirtám kitárnám túlórám punciján aláznám salátám védővám fokozván lovacskán gézturbán mellhártyám tollacskám kávécskám citerám okoznám hajócskán mérőszám korcsolyán pitvarán sátorfám zsákmányán balladám vigaszán nagyapán focistám porculán csatolnám morálján traumán elhoznám tömegszám tanyácskám szentatyám sodornám kőbányán csorgatván kiadván kutyaszán belátnám karizmán űrruhám búcsúznám csatázván ballonján kaptafán aortán szárazvám behoznám váltószám határvám Vatikán fojtatnám premisszán premisszám Károlykám jelzőszám bejárnám többesszám avarján ellopnám pojácán munkaszám lengésszám kisanyám feladván ágylétszám csodásán gyilkoskám széncsúszdán felkarján kórlapján monoplán szurkálnám sáncmunkán láncolnám órácskám fibulán Boriskán gömbhullám csábosán szeszkazán futószám elfognám megnyúznám Juditkám megbírnám sztrájkhullám státuszán befagyván hangfalán Korzikán gvárdián felhíván medián ölszámán kinyújtván brigádján baltáznám átkoznám elhúznám angolján lekíván prodékán szagolnám jártasán póniján bulláján rákíván tanácsán lecsapnám Jézuskám vázolnám kiállnám felvágnám Adrián szárnyasán Boriskám virgoncán Szovátán panamán fardeszkán manzárdján álruhám főfalán megúsznám elnyomnám golgotán kapufám mutatnám griffszárnyán tölgydeszkán hozatnám holdacskám gallonszám radián zápfogán besúgnám tételszám felnyalván újromán kőkáván hajlékán poénján leguán mozgatnám géppuskán kivívnám háttámlán Jancsikám leróván gyaláznám síkhullám ciszternán lármásán langyosán jutásán ívpályán cellofán Adorján Gáborján harangján kommunán léghullám nagyikám Klárikám légzésszám tobogán átkíván célszerszám filigrán boroszlán kőszerszám hordócskán sziromán csákányán Júlián borzasán jóapám sálsapkám tortáján géppuskám donhuán fintorán tógáján rítusán hatszázán kizárnám ceruzán irányszám Fábián farmerján párducán petárdám oktánszám tűzhullám filmkockán Kánaán noteszkám áldásán végigszán boszorkám ellaknám lécfalván fejlapján szánalmán Bermudán kisgazdán zajorkán álvidám bűnhullám vágyhullám parmezán vektorán lerázván vérsejtszám hívószám puszikán székhídján szippantván jóanyám keretszám beretvám gyújtatnám dobószám megvágnám fényruhám elszólnám hajhullám elfojtván őrposztján rakásszám fénykardján doktorkám sógorán gyalogszán tátorján fanyarán ápolván hátasán Ukrajnán odaszán ingujján tarifám noteszán csóválnám juhkarám pulzusszám firtatván morzsáján életfán bolygóján golflabdám lándzsáján rekordszám csellóján füsthullám ágytámlán cetánszám bűbáján vagdosnám évszakán becsukván kopjáján klastromán Pakisztán csorogván mandzsettán szikráján óvhatnám kupaszám lornyonján csukatnám kisapám ábrahám fénycsodán rézszaván kiskomám szétrúgnám indexszám Sándorkám kiscicám porosán spektrumán bezárván különszán trilláján jégpályám fiolán komornám haverkám dédmamám várispán felásnám légkamrán elkíván ércajkán kabalán hazaszán elvárnám vadbanán tanszakán majorkán űrruhán rézszíján úszásán Moldován szárnyúján kinyírnám vakcinám Krisztián zöldhullám halkacskán nászmáglyán felkíván gabonán leírván ágydeszkán kémián adódván szűzanyám Flórián átrágván ramadán csúszósán ideszán Rózsikám rutinján Nebraskán elnyomván rabszolgán gördeszkán hátsóján nyerőszám bánthatnám leráznám

A túl hosszú szavakat kihagytuk a találati listából. Keress több szótagra, ha pontosabb találatot szeretnél!