Rímszótár

szám

Az egész szóra rímelnek 1934

rám ám tán lám fán dán mán szán bán vám hám fám gyám klán plán pán dám

Több szótagból álló szavak

után aztán talán csupán apám anyám hozzám utcán nyilván során arcán román ritkán némán tudnám pusztán tisztán vidám nyomán hátán korán bátyám kíván alján netán partján napján híján reám módján útján folytán múltán táján láttán vállán hangján sarkán nyakán mondván lábán karján száján atyám árán órán falán magán furcsán nyarán hullám kapcsán villám járdán pályán japán hazám drágám puhán durván munkám torkán simán jócskán ágyán lazán szobán pontján hasán fokán látnám szobám árván konyhán gazdám tudván sárgán csúnyán tompán méltán spontán ajkán komám kurtán lustán látván csúcsán orrán hagyján jogán ukrán kaján párnán ruhám okán bambán haján szerszám szultán szerdán lapján énrám postán tanyán órám sziklán sorsán szólván gyáván létrán sután ujján eztán tálcán sátán lomhán táblán portán szárnyán bután máglyán kutyám talpán reklám deszkán fogytán hosszán vulkán mamám adnám lován duplán létszám mondám síkján pártján listán ágán agyán csalán állán combján profán babám germán jobbján próbán hagynám bénán pályám vizsgán kockán munkán káplán albán szalmán fácán bánnám lilán humán sírján búbján volán ládán balján hallván évszám hídján padján barnán pajzán drágán szárán írnám kazán csínján iszlám bírnám napszám polcán orkán szaván pofám banán ormán kábán buján csonkán sandán kártyán alám papám formán ruhán titán árnyán sámán bokám ispán hibám farán tornyán szitán csizmám fajtám menzán párnám járván sapkám szoknyám rácsán szakmám mélán litván tarkán orcám rondán platán kárán vitán állván báván szolgám bordám tudtán furán várnám padkán bástyán fáján szoprán vásznán vackán trónján rúdján sétán burján frontján rózsám fognám bíznám posztján afgán spárgán karám szimplán hagyván pofán példán apján adván rostán hálám turbán bokán szénán farkán lámpám láncán hékám kupán várván tartván hoznám lankán témán macskám rangján ponyván kuszán hintán hazán táskám pillám házszám skálán vitám zebrán dajkám cellám példám tollán kályhán tréfán sírván taván gyatrán házán blúzán baján anyján húsán bárkán gályán témám hívnám tunyán dékán puskám gyomrán dombján szobrán lanyhán szarván cifrán karfán zugán rámpán hozván pultján álmán szakmán szálán párán fián cián bajszán jutván vágnám téglán maflán lámpán prímán támlán bicskám madám imám dolgán mappán héján fogván balgán kákán membrán potyán fogán haván teán sodrán kocsmán bakján rajzán aknán megszán kukán vizsgám strázsán cérnán sztrádán almán urán léhán kapnám innám gatyám bízván csodán gyertyám szénám bálján oszmán lombján szakán csillám túrán vállfán gondján rónán rendszám rózsán kontyán lángján csontján hárfán tukán formám tanyám tornán botján vonnám bírám macskán szoknyán táskán gyertyán kutyán nyitván asztmám flegmán kajmán szattyán tatján drótján apán sántán horgán számán véznán anyán puskán orcán sirám szíján vágyán teám kapván nyitnám titkán kajlán húznám postám lantján mintán halmán cicám járnám unnám fűzfán hullán labdám pálcán habján búzán lián csigán múltján lányán póznán csatán kosztján szagán hagymán múzsám húrján nyimnyám felhám szánnám druszám pontszám csapdán sétám kottám murván tintám konyhám labdán sorszám dalán árvám tatán lyukán mulyán csalfán díván sipkám gyufám porán tortán nótám szórván dobján kínján kaftán fátylán rászán topán kancán zónán szórnám azám nullán holdján tokám nyalkán parkján bundán lírám ábrán halván csudám bátyján sávján gazdán szófán gátján torán satnyán bandán zsákszám lapszám mancsán utcám tagján surján aktán prímszám kottán szatyrán placcán jachtján standján csodám raglán portyán kannán sáskán vénán zaján mangán sátrán pajzsán szezám odván kriptán indán hídvám baltám triplán számlán tajgán palán gúnyám hamván tálán hibán répán bordán meggyfán kardján szirmán martján bringán kapcám táncán játszmám almám fejfán cellán igám mocskán állnám kánkán sziklám bikán listám pennám klímán kajám hajszán bárkám kurgán javán borán buckán húgán rúgnám tusán tundrán boglyán lándzsán tálkán mamán izmán morzsán gulyám sarán tubám zárján rogyván vodkán propán bikám súgnám kártyám habán sípján számlám ráncán fonnám vodkám vizslám tőszám taknyán nyafkán rágnám hárfám bandám tátván pumpán hálán gyászán oltván hangán irhán lárvám lánykám tervszám fermán banyán prédán létrám gárdám lantán farmján dogmán jártán táncszám rajtszám koncán ügyszám ágyszám bükkfán gyónnám elbán megbán aktám máján közgyám rusnyán nyáján kulcsszám metán bálám harcán átszán skalpján volfrám kacsán ölszám átkán jászlán falkán atyán Orbán torján álcám tényszám Dunán strúmám toszkán birkán sírnám Ádám randán Jolán vívnám cserfán jóskán szügyhám tonnám elszán szikfán törtszám bőrhám leszán lándzsám szedán zöldszám cicán felszán tetrán karmán fővám Milán ráján bombám tatám hús‑szám karmám fojtván lestyán hadán áldván tartán Iván bélhám cérnám sújtván Annám ívszám szukán náthán prespán ragszám tokján gyúrnám drachmám Auchan útvám álcán fejgyám bombán István Zalán mentán Zoltán szítván szektám buszán hasszám kvótám rontván Kálmán Balkán csapdám fölszán lordján gubám csapján fókám Budán falgyám imán szittyán Tiszán varján hószám szarkám butám össz‑szám szomján tusám kódszám hután pálmám

igazán azután délután alapján oldalán miután ezután egyformán mondhatnám nagyapám folyamán mondanám homlokán jóformán úgyszólván tétován nagyanyám oroszlán udvarán határán ablakán ajtaján tavaszán derekán éjszakán nagybátyám lakásán kapuján indián lassacskán szaporán porcelán óceán fiacskám hallatán anyukám asztalán netalán akarnám önmagán puritán aggastyán mogorván verandán teraszán színpadán hajnalán gorombán ostobán kollégám unokám magyarán pályáján hallanám akarván koponyám tulipán dédapám klinikán zongorán kocsiján főutcán hajdanán másnapján alispán tájékán veterán tartanám huligán vonalán borostyán csuklóján partizán tornácán tarkóján ruháján világán irodán óráján csatornán apukám talaján éjszakám főispán iskolán halálán paraván katedrán asztalkán listáján portáján muzulmán padlásán utcáján momentán gondolván karaván olvastán énhozzám vacsorán oltárán szakaszán osztályán apuskám piacán gondolnám hányadán tudhatnám jobbadán párkányán szimultán birtokán láthatnám cédulán novellám kívánnám padlóján címlapján támláján homályán peronján csinálnám dédanyám kalapján nyílásán mellkasán tagadnám példáján ceruzám korlátján porcikám gerendán cimborám karfáján kabátján folytatnám próbálnám parkettán világszám évadján nagymamám szállásán alkonyán orcáján olvasván koponyán találnám megkíván alakján hátlapján fonalán nadrágján csúcspontján problémám nemritkán hajlatán pajtikám pofáján hajóján díványán bokáján kurtizán porondján őrszobán legalján logikám lakomán találván pávián ezerszám bácsikám sarlatán diplomám katalán bajuszán sajnálnám tányérján párnáján celofán lábszárán lajtorján magasán otrombán szempillám munkáján ágyékán deszkáján vállalnám olvasnám paripán angyalkám konyháján szoknyáján anyuskám szemhéján hátulján kardigán írhatnám húgocskám pelikán katonám talizmán trónusán diófán sakktáblán iskolám kultúrán karakán utolján csodálnám karzatán meglátván karikán magányán hallgatnám mohikán homokján tudatán szakállán ajakán gallérján úrhatnám példányszám skáláján családján mostohán szombatján énreám paripám hálóján félórán fonákján tisztásán szobáján pórázán hagyhatnám balfácán bársonyán mozgásán orgonán marcipán bojtorján rostáján koronám oszlopán betonján árnyékán anyókám elhagyván kisujján főpróbán taraján járásán margóján bitófán tanyáján monogám ükapám harisnyám óraszám szótagszám ranglétrán tábláján cenzúrán logikán karórám lélekszám zakóján asszonykám bonviván járgányán makadám sapkáján vacsorám tartalmán citerán mániám cégtáblán zátonyán gömbvillám zavarán kívánván fogadnám túlpartján illatán anyagán bukásán frizurám műsorán szerdáján szalmáján állítván anglikán hajtanám fuvolán idusán fogalmán bogárkám körhintán darabján mondatán papírján koronán tartozván pamlagán palotám árhullám talicskán freskóján lapockám létráján jonatán szalagján hurrikán modorán meghallván vaslétrán dobhártyám fordítván toportyán hallgatván tapétán kritikán járdáján stílusán bánatán tapsorkán pázsitján parazsán szilvafán katonán masinán anyácskám elmondván rovásán kudarcán körútján múlásán palotán barázdán hónapszám tomporán megtudván madárkám kupolán zubbonyán nyújtanám szalonnán mosolyán eperfán vegytisztán pizsamám kinyitnám tubicám síkságán kirúgnám hónalján ritmusán páncélján vádliján grádicsán nyoszolyán leírnám sétáján platóján gondolám fájdalmán ottomán sajátján égboltján meglátnám tálcáján arányszám osztanám zavarnám ládaszám állásán tucatszám sugarán padlizsán nyomdokán csónakján kútkáván hordanám mivoltán megállván hangorkán játszanám vérhullám encián bakancsán amalgám akácfán lapockán kápolnán megadván műsorszám bundáján távozván fertályán utacskán pongyolán eladnám hullámán lankáján pongyolám figurán foghatnám lovacskám megtudnám zsinórján nyugalmán lószerszám felhívnám fogatán végpontján vonatán alkatán használnám álmodnám szikláján vakságán tűzfalán pálinkám átadnám problémán fenyőfán korcsolyám anglomán válaszán számláján dallamán látványán zománcán táborán otthagyván folyásán micsodán mámorán taréján pupillám rontanám kaphatnám szorítván csillagán bárkáján tréfáján kutyuskám almafán hordágyán mankóján taktikám sisakján kilószám vitorlám diétán népkonyhán faggatnám ragyogván megkapnám mamikám táskáján ősapám szándékán hőhullám vághatnám butácskán aszfaltján halmazán matracán pokrócán csodáján nyakláncán megfognám utálnám sorfalán kormorán nyavalyám literszám varázsán slendrián meghívnám kutatnám motorján szigorán nagyujján találkám lábujján darabszám kárpitján forgatván pángermán talián tutaján pipáján kisgazdám versenyszám paráznán napórán dombocskán sportpályán szitáján atamán kihagynám pulzusán másikán pénztárcám vásárán állkapcsán vállalván kénsárgán orrhangján próbáján zongorám fennsíkján fosztanám hibáján razzián fahídján tűzszerszám vödörszám hamuján poligám hiányán családfám kispárnán irodám parcellán patikán tarthatnám fatálcán tokáján agancsán hidacskán szempillán árbocán páráján bankszámlám hadastyán zúgásán szemfogán tűzlétrán teáján alkarján vizsgálnám fiókám izgalmán széktámlán satyakján bugyiján rántanám zsebórám rabszolgám névtáblán figurám étlapján dobozán máglyáján irányán orrlyukán fatáblán trikóján nászútján marokszám borotvám kordován haragján fizikán oboán basszusán tarisznyám magánszám túljutván hasfalán fényreklám orrcimpám próbálván fogásán hidroplán számolnám témáján apókám portréján hintóján hallhatnám buzgalmán hangsúlyán bámulnám példányán planétán tavacskán arccsontján tombolán óhajtván titkolnám takarnám siratnám bázisán jobbszárnyán harsonán zeneszám templomán kicsodán faragnám úrnapján jatagán reumám fogsorán palánkján bástyáján valutám meghagynám orgián várhatnám vádolnám megvárnám rakpartján megadnám fonatán marékszám leányán állványán glóriám országán bántanám pucolnám összlétszám folyóján taktikán gulipán szaggatván bőrruhám étvágyán lámpácskám ülőfán legendán gitárján másformán garázdán falucskán ideám varrásán rábíznám ugorván városkán arányán kibírnám jégtáblán tonnaszám szokásán felírnám tornácfán puskáján tenorján butuskán gázkazán kidobnám romlásán feladnám rászánnám nyithatnám mamácskám csapatán bódéján lagúnán kőtáblán paplanán csoportján hajthatnám poharán kínálnám átadván árulnám énekszám husikám fokhagymán származván megoldván vízhullám megfogván mobilján járatán elbírnám faluján királyán oldalszám hágcsóján rezgésszám útpadkán ledobnám datolyán honlapján lábikrám fokoznám karolnám pilótám támadnám emlékszám válásán mártanám csarnokán mólóján nyomorán dagadván karimán ponyváján zokniján felfalnám szivarján változván portálján önreklám tanórán gyümölcsfám szarufán parittyám rosszallván faládán megjárnám fényhullám nyugtatván megnyitnám elkapnám támasztván gardedám apuskán karéján karórán muzsikán vasmacskán tiarám traktusán riasztván különszám transzurán fémtálcán fűszerszám latrinán kőpadkán becsapnám tuskóján székházán főpostán ormányán lehullván kokszkazán sóhaján megnyomnám komáján bíborán csőpostán kortyolnám félkótyán cserefán hegycsúcsán kisbabám réztáblán optikán folyószám kötetszám sodorván balszárnyán szorzószám pórusán főmadám ostobám bánhatnám zsivaján szériám röppályán föltárnám mulasztván csapágyán lezárnám otthonán korzóján papácskám viszonyszám nagyapján hanghullám kutyáján kavicsán utalván hódolván kispadján hordóján dühhullám vitatnám tartályán lágyékán vasvillán gallikán bérlistán láncocskán kitárnám bevallván aludván pacsirtám túlórám punciján aláznám salátám védővám fokozván lovacskán gézturbán mellhártyám tollacskám kávécskám citerám okoznám hajócskán mérőszám korcsolyán pitvarán sátorfám zsákmányán balladám vigaszán nagyapán focistám porculán csatolnám morálján traumán sodornám elhoznám tömegszám tanyácskám szentatyám belátnám kőbányán csorgatván kiadván kutyaszán karizmán űrruhám búcsúznám ballonján csatázván kottáján gyerekszám mellhangján felfogván kazettám századán szegycsontján uszályán kicsapnám postáján gyilkosán megmondván kulcscsontján mondatnám adatván széksorán nyúlványán hólyagján fagyhullám visszhangján postaszám ráírnám kiszórnám piszkálnám palástján meghúznám ácsszerszám válthatnám nyuszikám honvágyán felnyitván hangocskán kínoznám balsorsán hámszerszám taglétszám moraján sátorán acélján kinyílván gőzkazán nyomhatnám lehoznám partiján foncsorán megcsalnám behunynám elmúltán sípcsontján fázisán csomagján vasrúdján pusziznám kávéján kihívnám fénykorán pilótán panaszán maskarám tányérkám áldoznám Júlián borzasán Klárikám légzésszám tobogán átkíván célszerszám filigrán boroszlán kőszerszám hordócskán sziromán csákányán hatszázán kizárnám jóapám sálsapkám tortáján géppuskám donhuán fintorán tógáján rítusán filmkockán Kánaán ceruzán irányszám Fábián farmerján párducán petárdám oktánszám tűzhullám noteszkám áldásán végigszán boszorkám ellaknám lécfalván fejlapján szánalmán Bermudán kisgazdán zajorkán álvidám bűnhullám vágyhullám parmezán vektorán lerázván vérsejtszám hívószám puszikán székhídján szippantván doktorkám jóanyám keretszám beretvám gyújtatnám dobószám megvágnám fényruhám elszólnám hajhullám elfojtván őrposztján rakásszám fénykardján csóválnám sógorán gyalogszán tátorján fanyarán ápolván hátasán Ukrajnán odaszán ingujján tarifám noteszán juhkarám pulzusszám firtatván morzsáján életfán bolygóján golflabdám lándzsáján rekordszám csellóján klastromán füsthullám ágytámlán cetánszám bűbáján vagdosnám évszakán becsukván kopjáján csukatnám Pakisztán csorogván mandzsettán szikráján óvhatnám kupaszám lornyonján kiskomám szétrúgnám kisapám ábrahám fénycsodán rézszaván komornám indexszám Sándorkám kiscicám porosán spektrumán bezárván különszán trilláján jégpályám fiolán tanszakán haverkám dédmamám várispán felásnám légkamrán elkíván ércajkán kabalán hazaszán elvárnám vadbanán kinyírnám majorkán űrruhán rézszíján úszásán Moldován szárnyúján vakcinám Krisztián zöldhullám halkacskán nászmáglyán felkíván gabonán leírván ágydeszkán kémián adódván szűzanyám Flórián átrágván ramadán csúszósán bánthatnám leráznám ideszán Rózsikám rutinján Nebraskán elnyomván rabszolgán gördeszkán hátsóján nyerőszám kaptafán aortán szárazvám behoznám váltószám határvám Vatikán fojtatnám premisszán premisszám Károlykám jelzőszám bejárnám többesszám avarján ellopnám pojácán munkaszám lengésszám kisanyám láncolnám órácskám feladván ágylétszám csodásán gyilkoskám széncsúszdán felkarján kórlapján monoplán szurkálnám sáncmunkán szeszkazán fibulán Boriskán gömbhullám csábosán futószám elfognám megnyúznám Juditkám megbírnám sztrájkhullám státuszán befagyván hangfalán Korzikán gvárdián felhíván medián ölszámán kinyújtván brigádján baltáznám átkoznám elhúznám angolján lekíván prodékán Jézuskám vázolnám szagolnám jártasán póniján bulláján rákíván tanácsán lecsapnám kiállnám felvágnám Adrián szárnyasán Boriskám virgoncán Szovátán panamán fardeszkán manzárdján álruhám főfalán megúsznám elnyomnám golgotán kapufám mutatnám griffszárnyán tölgydeszkán hozatnám holdacskám gallonszám radián zápfogán besúgnám kivívnám háttámlán tételszám felnyalván újromán kőkáván hajlékán poénján leguán mozgatnám géppuskán Jancsikám leróván gyaláznám síkhullám ciszternán lármásán langyosán nagyikám jutásán ívpályán cellofán Adorján Gáborján harangján kommunán léghullám

A túl hosszú szavakat kihagytuk a találati listából. Keress több szótagra, ha pontosabb találatot szeretnél!