Rímszótár

nyugalmat

Az egész szóra rímelnek 195

ugyancsak uraknak jutalmat utaztak utaznak mulattak uramnak utalnak zuhannak zuhantak suhannak suhantak ugatnak sugallat uralmat nyugatnak tudatnak ugattak fuvallat unalmat kutattak utaltak mulatnak kutatnak utasnak utazhat kudarcnak utalhat uradnak utazgat utaknak nyulaknak mulattat sugallnak zuhanjak utazzak jutalmak zuhanhat nyugalmad suhancnak uralmak utamnak fukarnak kukacnak jutalmad sugallhat lyukadtak kutatlak unalmak utadnak ludasnak fuvalmak kutathat uralnak lyukadnak tutajnak csukatlak kutatgat kulacsnak uralmad unalmad suhanhat mutathat duvasztat mutassak mutattak nyugalmak uraltad csupasznak kupaknak nyuvasztat uralhat mutattad mulasztat suvasztat lyukasztat mutatnak

Több szótagból álló szavak

elutaztak fordulatnak társulatnak hangulatnak kapualjak mozdulatnak bemutattak öntudatnak megmutattad elutaznak vasutasnak bemutatnak megmutattak rámutattak elsuhannak önuralmat rámutatnak bűntudatnak kapualjat lezuhantak lezuhannak elsuhantak beutaltak bemutatlak megmutatnak túlmutatnak pénzjutalmat kiutalnak napnyugatnak délnyugatnak kilyukadnak átsuhantak felmutathat szélfuvallat felugattak elmulattat szófukarnak kizuhantak bezuhantak felmutatnak bámulatnak rázuhannak lecsukatlak kimutatnak átzuhantak rémuralmak ágynyugalmat önuralmad felkutatnak kimutattad beutaztak seggdugasznak elutazgat megmulattat vasutasnap beutalhat sárkupacnak bódulatnak leutazgat leugatnak fölmutattad fölugattak elkutatgat kiutazgat rámutathat kilyukasztat nagyuraztad csontkupacnak kisnyulaknak átmulatnak főuralmak felutazgat kirudaltak önuralmak elmulatnak

önkényuralmat egyeduralmat alakulatnak jóindulatnak visszazuhantak északnyugatnak rosszindulatnak hazautaztak visszautaztak kiebrudaltak hazautazhat belezuhantak komikusabbnak továbbutaznak hadmozdulatnak hegyvonulatnak praktikusabbat parancsuralmak önkényuralmak szkeptikusabbak klasszikusabbat szófordulatnak cinikusabbak visszautaznak erőfuvallat belezuhanhat visszautazgat hűbéruramnak világuralmat mosolyfuvallat apáduradnak hazautazgat munkanyugalmat visszasuhantak szkeptikusabbnak odautazgat

szimpatikusabbnak államvasutaknak népszaporulatnak poétikusabbnak energikusabbak grandiózusabbnak

demokratikusabbnak

Csak a szó végére rímelnek 3155

akarnak magamnak maradtak akartak maradnak hatalmat alkalmat magadnak fájdalmat maradhat hallgattak megvannak olyannak akadtak magyarnak fogalmak akadnak elhallgat maradjak hallgatnak fogadtak támadtak akarlak meghaltak hatalmak akartad bizalmat miattad fogalmat haladtak harmadnap rohantak rohannak igaznak szaladtak támadnak haladnak tartalmat államnak izgalmat fogadnak fiamnak bukkantak szavaknak forgalmat mindannak parasztnak szaladnak olvasnak mozgalmak foglaltak tárgyaltak meghalnak anyagnak olvastak fájdalmak akarhat mozgalmat javaslat bukkannak tilalmat ablaknak tartalmak ragadtak szakadtak foglalnak származnak állatnak korszaknak darabnak szakadnak mondatnak szánalmat tapadnak olvastad kacagtak asztalnak vállaltak alaknak izgalmak irgalmat választhat éghajlat parancsnak századnak folytattak szólalnak kacagnak sokaknak tárgyalnak villannak villantak alakzat fakadnak lovaknak tárgyaknak juthattak származtak ragadnak borzalmak fáradtak láthattad inasnak gazdagnak angyalnak alkalmak csapatnak száradtak fogalmad becsaptak szabadnak tapadtak kihaltak juthatnak ballagtak támadhat északnak vágtattak kaphatnak folytatnak adhatnak vállalnak műfajnak járhatnak tudhattak borzalmat akadhat megkaptad szólaltak őrnagynak magaslat szavaztak áramlat tilalmak áradnak alattad hadnagynak láthattak hatalmad pattannak biztattak robbantak halaknak járhattak koppantak láthatnak robbannak rágalmak tavasznak száradnak vonzalmat olvadnak hallgassak válhatnak tolvajnak zavarnak amannak riadtak fáradtnak kalandnak kaphattak juttattak arattak fakadtak zavartak ballagnak harapnak asztallap faragtak olvashat kamasznak aratnak tudhatnak áradtak olvadtak lecsaptak rosszabbak falaknak viharnak újabbak állhatnak csillagnak hatvanhat elhagytak mondhatnak válasszak elhaltak siratlak mondhattak adhattak elkaptak divatnak hozattak lecsapnak újabbat pattantak állhattak elkapnak lobbantak dagadtak baktattak koppannak izzadnak hosszabbak vállalhat gyulladtak tarthatnak házaknak lovagnak vakablak fogantak farkasnak csattantak rágalmat surrannak igazgat csattannak akarjak fiadnak vágtatnak surrantak izzadtak talapzat válasznak színpadnak származhat szavamnak forgatnak biztatnak fogadtad szólhassak bátrabbak takarnak várhatnak nyargaltak rohadnak programnak meghallgat fogadhat hozhatnak olvassak jóllaktak haraptak udvarnak szavaznak tarthattak kétharmad vonatnak holtaknak szólhatnak hasaltak pataknak szidalmak hóharmat eladtak írhattak nyargalnak vállaltad vigasznak matatnak kakasnak aranynak lázadnak zavarlak meghagytak csillantak fakadhat dagadnak izgatnak vadaknak elhagytad itattak fulladtak hasadnak koccannak megalvad otthagytak válhattak társamnak látszatnak lobbannak hallattak józannak rosszabbat kihalnak vonzalmak szavalnak avattak sarjadnak becsapnak tudhattad kavarnak faggatnak szakasznak hallgattad egyharmad elhalnak otthagytad jajgatnak bánatnak hallgatlak ifjaknak olasznak szólaltat meghalhat agyamnak hallhattad magasnak aggattak átlagnak rohanjak haragnak duzzadtak tálaltak riadnak moccantak baktatnak kiadnak kavartak ihattak haladhat faragnak felhagytak átadtak elhagylak gyorsabbak bántalmak italnak kihagytak juttatnak beraktak elhamvad vállaljak szorgalmat rohadtak oltalmat apadnak panasznak olvasgat hosszabbnak elhagynak párttagnak malacnak hasalnak divatlap ágaznak írhatnak oldalnak szaladjak kapartak eltarthat kongattak kicsapnak sápadtak meghaljak adatnak lakhatnak nyaraltak falvaknak láthatlak hervadnak megfagynak fulladnak csillagzat arabnak koccantak lázadtak moccannak pasasnak vonalnak kőfalnak izgattak eladtad kihaltnak hónaljak matattak beadtak porladnak rosszabbnak befagytak évszaknak alhatnak hosszabbat lovasnak szakadhat avatnak rohamnak csavartak eladnak robbanhat hónapnak aljasnak várhattak ihatnak kongatnak vágyaknak csavarnak hívhatnak harangnak csobbantak kicsaptak mondhattad járatnak megfagytak hajnalnak elaltat foghatnak szabadnap folytathat hallhattak rokkantak lábamnak dombhajlat bekaplak ásattak hozhattak takargat iparnak hallgathat talajnak írhassak összhangzat megkaphat buggyantak foghattak fájdalmad vallattak megadnak fogannak szállhatnak alanynak tegnapnak fáradnak házfalnak láthassak válthattak elkaplak ravasznak arathat mozgatnak vázlatnak rángatnak átcsaphat aggatnak szarvasnak piacnak befagynak lappangtak oktatnak takartak támaszthat átadtad vitatnak árthatnak átcsapnak kihagynak hallatnak játszhattak sarjadtak alkalmad szaladhat roppannak hullattak takarhat fogadlak harsantak apadtak duzzadnak kihallgat szoktattak megadtad bújhatnak mondhassak kisarjad vadabbak lánctalpak szavadnak foglaltat futtattak iratnak játszhatnak adhassak vághattak bizarrnak átcsaptak illatnak ágaztak alhattak ártalmat itatnak bújhattak testalkat állhassak megkaptak takartad foganhat hajadnak alhassak pukkantak magzatnak hozatnak harsannak szomjaznak főpapnak újaknak felkapnak tagadtad juthassak ugratnak dallamnak foglalhat nyúlhatnak jóllakhat kapargat nyúlhattak toppantak nyolcvanhat faggatlak virradtak szárnyalnak siralmak holnapnak javaknak fölhagytak lelappad pillantgat szólalhat haladjak szárnyalhat roppantak juttathat tagadnak szunnyadtak elvannak vallhatnak koplalnak caplattak hajlamnak zaklatnak járattak pimasznak falaztak hamvadtak makacsnak bízhatnak bízhattak adattak hasadtak akadjak felcsapnak felcsaptak lecsaphat kihatnak fulladjak lábadnak lobbanhat ellankad feladtak forralnak bántalmat nyugtattak leraktak akasztat lelankad száraznak vallatnak terasznak kattannak puffantak juttattad folytassak irgalmad zavarhat kalapnak rovarnak kaphassak avarnak bűnbaknak sápadtnak otthagynak leadtak pitymallat untatnak felfalnak nyaraknak torpantak kuncsaftnak csusszannak ágyaznak feladnak jóslatnak nyújthatnak szivarnak hótalpat szavaltad roskadtak koplaltak rohadjak szidalmat ártalmak tagadtak talpaltak marsallnak korhadnak korhadtak kihamvad alapzat szaggatnak csaphattak lappanghat vasalnak megcsalnak szalagnak jóllaknak bizalmad múltamnak elbaktat futhatnak tágabbak óhajnak tágasnak nyakamnak elfagytak bágyadtak bújtattak felraktak múlhatnak hátamnak forgattad lázasnak szárnyaltak lakatnak zavartnak forraltak rúgtattak kihagytad fakaszthat barlangnak csosszantak várathat megcsaltak fonnyadtak nyilaztak fölzaklat átadnak vághatnak megadhat áradhat húzattak olvastat fonnyadnak hathatnak méhmagzat hagyhatnak írmagnak iktattak szállhattak lefagytak koslatnak javallat altatnak kaptattak varangynak ellakhat szappannak meghagynak vigalmak lassabbak bánhatnak olajnak áramnak lisztharmat havaznak húzatnak tárgyaljak mukkantak ágyaztak vállaknak csúsztatnak irgalmak térdhajlat túladtak elcsaptak zaklatlak vadkannak ujjaknak tavaknak szavalhat agyaltak halkabbak beraknak csúszhatnak támasznak hólyagnak házalnak lefagynak műszaknak vitattak falatnak kiraktak hizlalnak fújtatnak lehallgat játszhassak hagyhatlak ragadtat hívhatlak rosszaknak váratnak hullatnak kitarthat felzaklat szomjaztak húzhatnak vágyamnak becsaphat nappalnak társaknak kavargat agyadnak kifaggat pillantsak csónaknak lophatnak várattak bizalmak játszattak faragjak foghatlak buktatnak dobbannak vacaknak csavargat becsaptad inaknak gyóntatnak gyújthattak szoktattad harapjak mozgathat ribancnak csikarhat ittasnak dobbantak árnyaknak beadtad bekapnak inaltak csobbannak haraptad csukhatnak megcsaplak szavaztat paplannak huppantak felhagynak elkaptad megtartsad áraknak dagadhat kiszabtak gyorsabbnak hordhattak nyújthattak árnyalnak úsztattak rothadtak fakadjak leadtad untatlak vállamnak járattad áztattak nyájasnak nyomtatnak zsibbadtak bukhattak szétszaggat felfaltak izzadhat csusszantak duzzadtnak bekaptak megfagyjak lankadtak áztatnak kavarhat csikartak sírhatnak szorgalmak kiadtad havasnak hordhatnak szakadjak csikarnak tagadhat hizlaltat haraplak hollandnak kapartad származtat gallyaknak moshatnak ronthatnak robbanthat agyalnak bújtatlak lehamvad évadnak fogadtat hullhatnak földrajznak lábaltak hajthattak fulladhat ráalvad rokkantnak fogattak túladhat beszartak hadarnak vágyadnak vakargat lúdtalpat juttatlak fonnyadtat tarthatlak foglaltad olvadhat gyöngyharmat abajgat ráadtak haraphat vadabbnak avattad bakancsnak mondattak ráhallgat fogyasszak avathat tarthassak áthatnak hordattak járatlak szoptattak szárnyadnak díjaknak látszhatnak biztatgat rakpartnak lankadnak riadtnak nyújthassak följajgat virrasszak felsarjad zavartad higgadtak állhattad ráhagytak ugratlak rohadtnak juttassak takarlak fatalpat mézharmat varratnak fölcaplat puffannak csaphatnak elcsaltak ingathat bánthatlak kacagtat eladhat záratnak árnyaltak szippantgat fogantat fölhagynak felcaplat lefagyhat bevallhat rúgattak sápadtat fölbaktat lassabbnak harmatnak tarthattad fajanszlap fialhat méhrajnak válhassak halkabbnak kibaktat leadnak kinyaltad választat túladnak buzgalmad buggyantat átbaktat felkaptat kihajthat ázhattak felcsapjak lecsaplak ráraktak zordabbak sikkadhat felbaktat agyaknak kihathat kitartlak kikapjak vallathat hónaljat puffadtnak arassak fogasnak vakarnak robajnak buzgalmak nyíltabbnak fogyhatnak bánhattak újabbnak százaknak csusszanhat forgalmak alaplap szokhattak megkaplak kihajtat hajaznak szaggathat felhajtsak biztathat piacnap kiszaggat nyugtatgat átadhat zsibbadtnak szabdalnak taglalnak adhattad elhagyhat szótlannak tasaknak csalhatnak nyakasnak nyughattak szózatnak lágyabbnak olvadjak szakaszthat gubbaszthat nyomatnak pamacsnak panasznap smaragdnak hálhatnak oszlattad zárhatlak elcsaltad eljajgat hámlasztat siratgat ráhagynak szívattak nyálaztak horgasztat villantat áthallat porlasztat felzargat fattyaknak kopasztat pattantat szánalmak szárnyaljak Allahnak sápasztat szikkasztat estharmat roskadjak fölzargat meghallat szomjazhat szállasztat holdaknak kicaplat durrantat fogyasztat dobhatnak lebaktat eladlak robbantat súghassak síntalpak mállasztat oldallap völgyhajlat felhajtat bomlasztat kijajgat csurrantak marasztat horpasztat átadlak bosszantat pottyantak szétaggat elhajtat kotyvasztat omlasztat leszaggat kophatnak sikkasztat szíjaztak oldatnak díszkannak higgadtnak hétharmad nyolcadnap áthajtat kappannyak felvarrat kizargat normannak olvasztat gyapjasnak falanxnak szánalmad támasztat elzargat meghajtat rikkantat klántagnak poshasztat szervbanknak lankasztat fárasztat lealtat korhasztat riasztat ramatynak vérhasnak kisagynak véralkat sarjadtat beszarjak Czibaknak megzargat javamnak jóltartat apasztat fejaljat firkantat rálankad elcaplat kurjantat lenyaggat sanyargat hívattak alvasztat ringatlak fölvarrnak átcaplat felszaggat vágathat kizaklat szolgalmak kisajkak hasadhat elvarrat fölvarrat megfaggat szippantat Vegasnak hízhatnak cirkalmak óhajtat fonnyasztat leaggat hírlapnak ragasztat felraknak strómannak rakassak apadhat általcsap felcaflat nyomasztat hamvasztat megvarrat felfaltat Kodaknak lohasztat lottyantat csappantat elcaflat fölaggat virraszthat rátartat hibbantnak hajthassak pottyantat megadjad váltaknak vasaznak kivallat dobbantat szexthangzat hadadnak tapasztat eltartat fölszaggat megaltat szusszantat halhattak ellaknak hívatlak ballasztnak forgassak korallpad kialtat átvarrat Edwardnak szájpadlat fiaztat lobbantat belaktat hanyagnak tűsarkak leadhat válaszlap puffantat hallgattat Trabantnak megtartat krikszkraksznak meglappad kihallat tikkasztat aggasztat félgyarmat óvhatnak lehajtat rászaggat kivannak hamvaszthat bátraknak gyullasztat itatgat vállallak árasztat felkajtat kitartat oktatgat beraklak ajkadnak hótalpak borzasztat ötharmad elszaggat fogathat vívhassak fölkaptat csattantat szalajtat pottyantsak átszabnak hatharmad kiaggat rothasztat átszaggat fialtat pacalnak sorvasztat oltalmak bágyasztat girlandnak nyisszantat szunnyadjak felaggat puffasztat halasztat megszaggat loccsantat pukkasztat szakajtat meglankad négyharmad dagasztat fullasztat izzasztat feltartsak vonhatlak csúszhattak rovarhad általhat feljajgat szidhatnak nyírhatnak hívatnak fagyasztat szárasztat zordaknak nyolcharmad kiraklak bízhassak szétvarrat elkaptat fölkajtat gyorsabbat nagyajkak szakasztat kibasztak pitypangnak falsarkak fojthatlak fölsarjad vonhassak Johannak áthallgat sósabbak koccantat fenntartat lábadtak koplaltat szívhatnak pillantat szoktatnak fölvarrtak hervasztat kottyantat higgadtad szalasztat ugrasztat fakasztat fönntartat megnyaggat fújtassak fölfallak ujjadnak hátlapnak meghamvad duzzasztat forrasztat Bergmannak lecaplat ráaggat óvhatlak beszarnak zaklattad zavartat felhallgat kikaptat zsibbasztat megcsaltnak nyaraltat kacaglak

Eltérő szótagszámú szavak

annak vannak ablak adtak aznap hallgat adnak kaptak falnak kapnak laktak rajtad laknak hagytak falvak alkat harmat napnak adhat raktak halnak haltak varjak kaphat papnak hagynak adjak csaptak hatnak tarthat hagytad csapnak magzat ajkak adtad raknak nagynak lapnak jajgat hagylak gallyat bajnak kaptad baktat gallyak hangnak rabnak harcnak talpak tartsak sarjad kazlak haljak kapjak dalnak hallat csak‑csak vadnak ajkad arcnak harmad faggat darvak hajzat csalnak alhat halhat talpat szaggat sasnak lakhat magnak lankad majdcsak szabtak gyarmat szabnak partnak csaltak talpad paplak karzat halljak tagnak hagyhat marnak vaknak magvak varrtak hagyjak halljad fajzat fagytak csaphat adlak zaklat alvad hallhat ajkat hamvad agynak napszak hathat nagyvad szarvak kardnak hajlat rangnak szarvat padnak varrnak magvat farkat faltak kaptat nap‑nap fajnak hadnak hajthat banknak zajnak valljak hangzat parknak karnak fagynak aggat szarnak raktad martak kazlat hajnak vallhat vasnak padlat rajzlap csaplak nyaggat sarjak hagyjad hajcsat csalhat kaplak farkad tartlak tartsad szabhat caplat varrat kannak adjad francnak kajtat hat‑hat sarkak nyaknak sarkad hajtsak baknak hamvak csallak rakhat csaptad halknak varjat hajtat vaslap csaltad lazsnak farkak hallak maszknak habnak fagyjak gaznak pajzsnak tanknak faljak szartak martnak lappad fasznak vajnak halnap hassak varrtad szaklap szabtad varrjak rajnak aljzat rakjad tannak fagyhat farmnak aggnak csajnak tanszak kardlap nyaljak strandnak zargat hallnak aljak marlak raklap fattyak fartat tartat laktad caflat vallak alzat csaljak faltad marknak zajgat karcsat szartad ajzat

irodalmat forradalmat forradalmak társadalmat ugyanannak gondolatnak elhallgattak alkalmasnak fiatalnak megmaradtak társadalmak férfiaknak fogadalmat irodalmak folyamatnak birodalmat pillanatnak bólogattak madaraknak lakodalmat nagyhatalmak fontosabbnak elmaradtak feladatnak megszólaltak megszólalnak aggodalmat megmaradnak okosabbak elhallgatnak bólogatnak alkalmaztak elvtársaknak méltatlannak tartóztattak ártatlannak önmagamnak bonyodalmak fogalmaztak áldozatnak birodalmak riadalmat akaratnak elszakadtak tartalmaznak maradhatnak maradhattak számíthatnak alkalmaznak nyugodalmat gazdagabbak okosabbat elmaradnak fontosabbak erőszaknak elhaladtak halottaknak kopogtattak gyakorlatnak önbizalmat kapcsolatnak legrosszabbat felbukkannak változtathat látogattak összecsaptak magasabbak megtorpantak csinálhatnak vállalatnak kigyulladtak konyhaablak üvegablak felbukkantak uradalmak aggodalmak tapasztaltak főhadnagynak kimaradtak kopogtatnak unalmasnak bonyodalmat ugyanaznap fogalmaznak szokatlannak sétálgattak gondolhattak befogadtak boldogabbak ottmaradtak hatalmasnak támogatnak elakadtak változtatnak elfáradtak válogathat magasabbnak behívattak elszakadnak számíthattak kimaradnak lemaradtak támogattak befogadnak fellázadtak osztogatnak válogatnak szolgálhatnak megmaradhat találhattak kihallgattak megtorpannak szabadabbak kirohantak látogatnak lemaradnak szorongattak elfáradnak kurjongattak vizsgálatnak okosabbnak hivatalnak válogattak lakodalmak diadalnak elfoglaltak kormányzatnak fogalmazzak fogalmaknak leszakadtak csináltattak pontosabbak fordulhatnak önmagadnak hatalmaknak akarhatnak támadhatnak súlyosabbnak kigyulladnak megragadtak karhatalmat megmaradjak tartalmaztak megtámadnak színdarabnak sokadalmat súlyosabbak szolgáltatnak céltalannak elfogadnak sétálgatnak indulhatnak szolgálatnak kiszaladtak bejáratnak csészealjak összekaptak feltámadnak időszaknak szolgáltattak választhattak gondolhatnak kidagadtak odaadtad elszaladnak elfogadtak dolgozhatnak találhatnak összecsapnak indulhattak légáramlat temiattad elapadtak szánalmasnak fontosabbat hegyoldalnak családtagnak mozgalmaknak iszogattak feltámadtak zászlóaljat varázslatnak rajtakaptak zenekarnak maradhassak változtassak szorongatnak ennek‑annak használhatnak fordulhattak okozhatnak alázatnak származhatnak utazhatnak kiszáradtak elhaladnak tudatlannak megszakadtak belehaltak kiszakadtak kívánalmak bírálatnak föltámadnak háziaknak kirohannak izgalmasnak igazabbat pontosabbat napilapnak dolgozhattak férfiasnak hangosabbak fölbukkannak felvillannak alkonyatnak megszakadnak áthaladtak elszaladtak riadalmak választhatnak sorozatnak tanulhassak adogattak berohantak megcsillannak fellázadnak tartogatnak vonatablak felpattantak nyugodtabbak találtatnak kortyolgattak elapadnak fennmaradtak simogattak megzavartak fosztogattak fogadalmak megdagadtak elfogadtad felszakadtak pénztárablak cserbenhagytak elakadnak fenyőgallyak megtagadtak hadjáratnak deszkafalnak elrohantak legrosszabbak padlásablak szalmakazlak megfulladtak elolvadnak tapogatnak mozdulhatnak sivatagnak rátámadtak váratlannak átszaladtak álmodhattak méltóztatnak fojtogatnak tanulhatnak kidagadnak belehalnak megszólaljak cserbenhagynak boldogabbnak vigasztalhat olvashattak megcsillantak elolvadtak megriadtak szolgálhattak baloldalnak hálátlannak teljhatalmat felolvastak zivatarnak felvillantak sétálhattak kiszaladnak marasztalnak tetőablak elragadtak zászlóaljak megriadnak hetilapnak borzalmasnak felriadtak vadállatnak sziklafalnak bogaraknak megragadnak lehallgatnak célozgattak kárhozatnak gyújtogattak lakatlannak fennakadtak megnyugtatlak gondolhattad rábukkantak kockázatnak ócskavasnak felszakadnak csinálhattak változatnak megfulladnak lobogtattak betakarlak megvillantak üvegfalnak elfoglalnak leszaladtak megroppannak kacsingatnak elzsibbadtak megszáradtak csináltatnak tartogattak felszaladtak kéziratnak iszogatnak felgyulladnak kifáradtak biztosabbak mozoghattak lelkialkat odavannak vidámabbak szénakazlak csalogatnak pinceablak tartogathat lefoglaltak elsorvadnak megszólalhat elolvastad társtalannak hernyótalpak mondogattad kijáratnak felpattannak fogadhatnak megnyugtattak vadászatnak megduzzadtak vasárnapnak megakadnak sátánfajzat igazaknak kockáztatnak sugallatnak elhamvadtak eljuthassak nyugdíjaztak nagyhatalmat felrobbannak pillantgattak szakállasnak kiszakadnak tartóztatnak hibátlannak kivágtattak gazdagabbnak kibuggyantak gonoszabbak áthaladnak utazgatnak magasabbat sápadtabbnak legrosszabbnak nyugtalannak kipattannak berohannak megtagadtad abbahagytad felbukkanhat józanabbak rárohannak felrohannak simogatlak elvállalnak rátapadtak föllázadtak tanfolyamnak káprázatnak kiszáradnak elpattantak legjobbaknak meghalhatnak szétpattannak elhervadnak belehallgat sétálhatnak megágyaztak egyházaknak dolgoztatnak vádolhatnak megrohannak pokolfajzat elmebajnak szolgáltassak haladhatnak iszonyatnak fölbukkantak hívogattak eltakarnak megroppantak meghallgatnak kisurrantak harciasnak komolyabbnak megitattak hasznosabbnak beavattak változhatnak fosztogatnak vigasztaltak tapasztalnak elsápadtak nyugdíjasnak simogatnak távozhattak bizalmasnak ugrálhatnak ártalmasnak lefoglalnak nyugodtabbnak kivillantak előadtak elmaradhat óbégattak lepattantak elsápadnak fenevadnak sugaraknak finomabbat nyugalmasnak akarhattak gyújtogatnak bajtársaknak szabadalmat elsiratlak elsorvadtak hívogatnak megszakadhat jutalmaztak állíthatnak súlytalannak változtattad tapasztaltad árnyalaknak kisfiamnak elragadnak elrohannak összekapnak példázatnak alkalmazhat beszaladtak gondtalannak megtagadnak visszaadtad elinaltak soványabbnak megfogantak igazabbnak rárohantak vigasztalnak leolvadtak elvágtattak felrobbantak kihallgatnak alakzatnak zászlóaljnak olvashatnak táncoltattak vezérkarnak kifulladtak mozoghatnak kitagadtak fájdalmasnak megtagadlak kiapadtak táncolhatnak elrothadtak komolyabbat gyalázatnak bántalmaztak lélektannak szívósabbak szónoklatnak búcsúztatnak kacsingattak fáradalmak hajtogattad tolóablak csizmasarkak lehiggadtak szorgalmasnak megforgattak olvashassak jámborabbak elsikkadnak alkothattak fölpattantak cipősarkak dolgozatnak marasztaltak belekaptak fellobbantak beszakadtak vonultattak gondolhassak lobogtatnak fölvillantak megfogadtad elpattannak kárhoztatnak életrajznak sétáltatnak kajütablak dolgozhassak vonalaknak alkothatnak átvillantak vékonyabbnak kirobbannak belehalhat fölriadtak megizzadtak kirakatnak megnyugtatnak elmondhassak elhasaltak áhítatnak alkothassak lehasaltak hívogatlak számolgatnak kiballagtak kivillannak odafagytak szólongatnak birodalmad vékonyabbat fogadhattak szakadhatnak vidámabbnak végighallgat foglaltattak hálózatnak kibukkannak szavazhatnak odahallgat szélkakasnak kiforgatnak toronyablak fenyőgallyat föltámadtak fennakadnak belemarnak elaltattak sikongattak zavarhatnak képeslapnak utazgattak berobbantak tanultabbak egymagamnak szavazhattak elaltatnak vádiratnak rugalmasnak elporladnak fölszaladtak fennmaradhat alábbhagytak tartalmazhat újabbaknak bámulhatnak megcsappantak sorstársamnak átballagtak könyvtáraknak hátrahagytak befalaznak megrohadtak felrohantak rajtakapnak hordozhatnak rátámadnak poharaztak tátogatnak elolvastak szavalhatnak megolvadnak átrohantak magaslatnak páratlannak kiáradnak visszakaptad megrohantak felkavartak felszáradtak szabadalmak csészealjat szólogattak támogatlak csúcsforgalmat arkangyalnak ragadtattak megtapadtak szénakazlat betoppannak bejuthattak borozgattak mondogatnak fáradtabbnak fájdalmaknak felgyulladtak legbátrabbak számolhatnak áradatnak koccintgattak fogyaszthattak fogalmaztad távozhatnak megdagadnak rangosabbak kipattantak kipukkadtak betakarnak megmoccannak lehuppantak alkalmaknak fennmaradnak hangosabbat makacsabbak hurcolhatnak ajánlatnak börtönablak megfoganhat rózsaablak fogalmazhat megitatnak kibukkantak kiszállhattak felírhatnak beleraktak fáradalmat ivászatnak elhamvadnak megsiratlak begyulladtak fölszáradtak kiduzzadtak szétszakadnak szörnyethaltak átszaladnak betonfalnak megnyugtathat elfoghatnak diadalmad tapasztaltnak szopogattak elfogadjak hozzácsaptak útvonalnak rágódhattak pompázhatnak besurrantak cáfolatnak csinosabbnak lemaradjak megsiratnak elillantak vonulgattak játszogattak megszólaltat hasznosabbat elfoglaltnak hármashangzat aggodalmad szétágaznak tisztikarnak karhatalmak folytathattak vonulhattak zsebtolvajnak vonulhatnak elzavarnak befogadtad kopottasnak elzsibbadnak beolvadtak csókolhatlak lerobbantak elillannak kisurrannak kanalaztad ágazatnak asztallapnak vonultatnak felpuffadtak megpattannak fáradtabbak alantasnak belehaljak beragadtak odakaptak önbizalmad kirángattak beszakadhat jelmondatnak bejárhattak száznyolcvanhat kocsmaablak odaadlak meghalhassak papírlapnak felolvastat hibáztathat belefagytak nyitogattak belemartak összeraknak lelohadtak kibújhattak felszáradnak sokadalmak kortyolgatnak kirúghatnak kihallgatlak kiolvadtak meggyulladtak ravaszabbak erkélyablak ravaszabbnak indíthatnak írogatnak eljuthatnak borozgatnak csináltassak foroghattak elfogadlak felszállhatnak visszakapnak bedagadtak gumitalpat támogathat mulathatnak évfolyamnak felszólaltak változtatlak széthasadtak elszakadhat koccintgatnak fönnakadtak felgallyaztak hódolatnak hibáztatnak tologatnak felrobbanhat felkavarnak szopogattad elillanhat kinyomtattak vádolhatlak cipőtalpak pucérabbnak hazabaktat ráharaptak fűzfagallyat okozhattak meghallgattad aktívabbnak újrasarjad betakargat utalhatnak hibáztatlak megkacagtat borzongatnak fellobbannak kutyafajzat bocsáttattak megharsantak begyulladnak megdobbantak megtárgyalnak haladhattak legifjabbat kanalaztak elmondhatnak diktálhatnak halványabbak tapasztaljak gályarabnak összelappad felakasztat ráhasaltak kárhoztatlak elbújhatnak visszavarrnak háborgatlak ingatagnak sivárabbnak elbújtatnak tanultaknak fölkacagtak marasztallak állatfajnak megtudhattak lepattannak hozzáadnak felharsantak elringatlak behorpadtak földuzzadnak elbaktattak visszaadtak vaskosabbnak csináltattad kabinablak kiáradtak rágalmaznak taníthatnak szolgáltathat halászfalvak kikacagnak lebuktattak kockáztattad ráragadtak hernyótalpat halogatnak elporladtak elbújhattak ravatalnak gyógyítgattak hangoztattad kormánylapnak feloszlattak elszáradnak bizodalmad oldalablak befogadlak titkosabbak meglobbantak elkaphatnak felizgatnak olvasgatnak korosabbnak gyanúsabbak fontosaknak beiktatnak leroskadtak okiratnak találgathat elolvastat kínálhattak beavatlak vastagabbnak felnyársalnak hibázhatnak lerohadtak kockáztathat elhallgattad szétpukkadtak naivabbak derékaljak írogassak kirobbanhat megláthattad kihasaltak kínálhatlak kifaggattak szétrobbantak lerohannak vigasztaltad takargatnak rábukkannak megtárgyaltak formálhattak ravaszabbat beakadtak felszállhassak foltozgattad diadalmak visszahallgat elfogadtat kidobhatnak kilábalnak nyomorgatnak szólíthatlak elbágyadtak foglaltaknak csalogattad szárazabbat megláthatnak elfonnyadtak helytállhassak elszakadtnak csiszoltabbnak kuporgattak végigcaplat imádatnak kitudhatnak javadalmak elszakadjak felgallyaznak elsorvadhat társadalmad fölavatlak rábukkanhat megakadhat őrjáratnak hátráltatnak vérszomjasnak jogosaknak hallgattattak megfosztattak derekabbak elszaladjak kiharaptak kődarabnak szigorlatnak beroskadtak kifulladnak szárnyalhatnak használatnak márványfalnak tartogattad sportlovaknak súlyosabbat ördögfajzat virágmagvak konkrétabbat taníthassak babrálhatnak támogattad szállonghattak tükörablak tapsolhassak lerohadnak megcsurrantak elborzadnak meghibbantak önbizalmak leszavaztak összeraklak svájciaknak lepuffantak higgadtabbak túlszárnyaltad kilábaltak szorgalmaztad visszacaplat száguldhattak visszakaplak szolgáltattad alábbhagynak mosogassak hajóablak ágyútalpat megalhattak elhaladjak kivasaltak vallathatnak találhatlak vonogattad kivasalnak aprófalvak megmozgatnak kioktatlak megszavaztat bizodalmak bátrabbaknak kinyiffantak felavatnak továbbhallgat elnyargaltak pipázgattak halogassak elbánhatnak megzavartad medveszarnak megszavaznak közóhajnak korruptabbak oldódhatnak bájitalnak hintáztattak kirohanjak kárhoztattad hizlaltatnak tengerpartnak bezárattak virradatnak megroggyantak pillantgatnak bezárhatnak bemászhattak leszavaznak tapogathat célozhattak megmondhattad packázhatnak vizsgálgattad felduzzadtak elhallgattat kosaraznak alkalmazlak cirógatnak meghallgatlak pirkadatnak forradalmad felballagtak cserbenhagytad továbbadnak nyomulhatnak elragadtat gyerekhadnak silányabbak visszaaltat taníthatlak megnyikkantak rászavaztak látogattad ősanyagnak kilobbantak rohanhatnak ocsmányabbak bevágtattak méltóztassak morzsolgassad elkorhadnak kisorvadtak felcsillantak bámulhattak megsanyargat elrothadnak elágaztak szétáradtak olvasgathat nagydarabnak emberfajzat bukkanhattak szólíthattak derékhadnak írogattak átszakadnak tárgyalhatnak elrohanjak megáradtak gyomlálhatnak beleadnak meghasadhat lelohadnak bejárhatnak lazíthatnak rászomjazhat eljátszhatnak lecsusszantak járkálhatnak moccanhattak oldalasnak kínozhatnak raktáraknak angolabbak forgathattak rangúaknak összeszaggat származhattak magosabbak mozgalmasnak átsurrantak álomablak átokfajzat szikárabbnak hujjogattak kicsattantak összefagytak kiláthattak szívósabbnak abbahagytak csábosabbak viadalnak kiszaladjak lappanghatnak juttathatnak könyökhajlat lenyakaznak bejuthatnak elsurranhat fölolvastak megbújhattak felmászhattak megfosztatnak összeadnak megríkattad látogatlak kiválasszak leválasztat elhadartak gyászosabbat dobálhattak odahajtat gyilkolhattak házaltatnak műszerfalnak elbukhatnak Kaufmannak Caesarnak bezárhassak vetőmagvak felszármaztat átszakadtak kiragasztat állíttatlak lefagyasztat ráhúzhatnak bolondabbat megpillantat kitárgyalnak megholtaknak bunyózhattak kívánhattak kiagyaltad átnyálazhat őrangyalnak pakolhatnak összehallgat előhajtat melléknapnak pókerarcnak megbomlaszthat harcolhatnak hajtogatnak megláthattak megfogadtat elvállaljak felszakadhat kengyelvasnak átcsúsztattak rajtakaptat feldagadtak zajonghattak háromharmad mutogatnak megmozgassak vasfogaknak kicsavargat sótartalmak átvágtattak ragyogtatnak elkapargat fölolvastat fölrobbantak kitakargat letagadhat lepillantat csináltathat megvakargat kicsusszanjak tákolhatnak lerogyhattak hálásabbak soványaknak rárivalltak újíttatnak rókafarkak hátsóagynak húzódhatnak elaltattad vagonablak letagadtak rombolhatnak vaskosabbak felitatgat kikacagtat sorstársadnak kígyófajzat becsusszantak fölharsantak hunyorgatnak rápillantgat meghallgassak felszarvaztak felriadjak átírhattad megdagadhat leggyorsabbat elcsapattad fejtámasznak bocsáthattak önszorgalmak felhozattak átnyaraltat elszakasztat választhassak lerohanlak kőolajnak levakargat odacaplat csodálhatnak könyvtárablak sikonghattak felkacagnak poharazgat számlálgattak kanalazgat beszállhattak visszahajtat elborzasztat háttérzajnak meglankadtak felrobbantat keszegfarkat kiragadtat túláradtak tartóztathat rágyújthatnak megolvastat árultatnak mutogatlak megszomjazhat előcaplat gátoltaknak lármásabbak megfialtat fellázadtat osztrákabbak végigalhat rohanhattak zsiványfajzat felmászhatnak kiakasztat szívfájdalmak tölgyfalapnak végigbaktat hozzáadtak ottmaradhat eligazgat megpillantlak fölolvasgat kiszáradhat kiszármaztat leolvastat átbaktattak vonszolhattak megbízhassak nyugdíjaznak átcsillantak szétpukkadhat áthozhattak lecsúszhattak felfalattak rángathatnak átpottyantak újravarrat elhúzhatnak meg‑megcsalnak kisarjadnak kiizzasztat spórolhatnak pingálhattak megizzasztat felakadnak ráolvastat partoldalnak összeadtad számlázhatnak írathattad sárkányfajzat beltartalmak dobáltatnak elsanyargat hallathatnak villódzhatnak föltámasztat javíttattak kurvázgathat letakargat elballagnak hódolhassak odabaktat főhatalmak kutyafattyak marasztalhat zároltabbak egybetartat meghibbanhat sóoldatnak felragasztat átnyújthatlak kipillantgat törzsszázadnak körüljajgat lányosabbnak megnyugtatgat kibaktattak nyilazhattak szerteszaggat baseballnak ragyoghassak hajózhattak félcsónaknak áthuppantak barkácssarkak elszívhassak tervjavaslat átszármaztat magasaknak cáfolhatlak elárasztat köbtartalmak betontalpak feliratnak legstrammabbak megcsavargat hallgattatlak műtárgyaknak buzoghatnak fojtogathat robbanthatnak pillanattat kettészaggat szesztilalmak elhamvasztat pislantgattak fölakasztat átolvasnak kiszárasztat csalódhatnak gyorsforgalmak megszállhatnak elragadlak találgassak fölbolygattak összealvad megposhadtak pompásabbak áthaladjak szárnyatlannak újrahallgat felabajgat osztályzatnak kiigazgat sakkcsapatnak kizavartat hátráltattak avathatnak megigazgat fellógattak eltakarlak lábszíjaknak ráolvasgat szétágaztak megalvadtnak felpattanhat kitarthattak hasogatnak könnypataknak rágódhatnak bebújhatnak mutogattad szóalakzat zöldmozgalmak lepottyantak eldughatnak körforgalmat halottabbnak elriasztat gyógyíthatnak idecsaltak fölszólaltat leszármaztat elalhatnak hervadtabbnak nyilvántartat áthaladhat hajolhassak férfitagnak lehiggadhat sajtókarzat alázhatnak bukkanhatnak tudathattad visszabaktat átitatnak diákabrak felragadtat mondathatnak kiolvastat körülaggat szukafajzat megnyaraltat nyargalhatnak megszusszantak szembecaplat földuzzadtak pogányabbak megbújhatnak teleszaggat átsanyargat leányajkak elzavartat legklasszabbak szétszóratnak lepuffanthat megabajgat elkongattak hadisarcnak nyeregszarvat elhervadtat leragadtak daganatnak visszavarrat gonoszabbnak nyugodalmak átnyúlhatnak kinyírhatnak kiszippantat utaztatnak lekapargat táncolhassak vizsgálgathat megszalasztat szétfolyhassak kettésarjad takargatlak beronthatnak közhatalmak fölcsillantak továbbhajtat újrafaggat fölállhassak nyújtottabbak elkaparnak sziklahajlat hazakajtat rekeszfalnak nyáriasnak hangosabbnak meghallgattat felkaptattak felhőfalnak csíkiaknak ráigazgat macskatalpat beárnyalnak felhívhassad vigyázhatnak bélbántalmak láncolatnak hátráltatlak árulhatlak szétzavartat szúrósabbak végrehajtat férfiajkak túláradnak fölrobbantat kiválasztat kisarjadtak leszavaztat árnyékharmat visszaraktak körforgalmak nyugodtabbat vallottaknak borogattak kihallgattad ikerablak szaglóagynak pátyolgattad elapadjak felfogadlak áthághatnak kinyaraltat körbecaplat bezáratnak fulladhattak megkoplaltat megmondhatnak áldozhattak kijátszhattad máglyahadnak túljuthassak teleaggat lepottyanhat átragasztat táplálhatnak elválasztat lábalhatnak leszaggattak letámadtak följuthatnak ráláthattak lebaktattak manzárdablak sápadtaknak megírhatnak szótlanabbnak romhalmaznak visszatartat elhalasztat elrángatnak ósdiaknak felzavartat zűrzavarnak kiszavaztat bagózhatnak lehallgattat bántottaknak elolvasnak szakasztatnak Dürrenmattnak lekushadtak nyírfasarjak távozhassak kiáltattad tovahajtat összevarrat fényalakzat dúsgazdagnak hazahajtat agaraknak megforrasztat belophattak rácsavargat lekapartak tűzvonalnak vadászhatnak hátrahagytad szétválasztat túlhatalmak foglalhattak haraphassak fölragasztat komiszabbak kivakargat hajszoltabbak leragasztat fönnmaradnak megzavartat virraszthassak lecsusszannak Fehérgyarmat elvárhattak lövegtalpat idehallgat középagynak visszaaggat megfoszthatnak felolvasgat kikoplaltat sárosabbak körbeaggat majszolgattak megkavargat fölrángattak sarokablak odakapjak csábíthatnak fordíthattak kihallgassak kutathassak dobogtattad beágyazzak méhviasznak magasztallak balettalkat csábíttattak űrtartalmak mutogattak átolvastat számítgattak eltakargat laposabbak fölfogadtak rohadtaknak felhorgadnak elhagyhattak szolidabbnak ápoltabbnak meggyulladhat kizárhatnak megcsalhatnak karbantartat kocoghassak eljuttattak ponyvafalnak feladatlap visszakaptat elbuktathat elfogyasztat dohosabbnak átállhatnak feltámasztat vizsgálhattak behajthatnak balosabbak kirobbantat lefialtat szagoltattak bulvárlapnak úszótalpak megragadtat meghorkantak csinosaknak kicsikarhat balcsillagzat csontfájdalmak babusgattak lefulladtak kilencharmad egyháztagnak megmondhassak előkajtat szakágaknak hazacaplat húzogatnak megfogantat nőmozgalmak raktárablak szertehagytak elbaktatnak gyóntathatlak leroskadnak kihallgattat teljhatalmak végighajtat elolvasgat képtáraknak fölragadtat kitakarnak elsurrannak kitámasztat leragadtat fölszáradnak taposhatnak megválasztat bennakadnak átáradtak idehajtat borzadalmak eloszlattad sajnálatnak végigcsaptak megnyílhatnak felkavargat vakkantgatnak kikapargat szopogatnak megkapargat feltálalnak kiszúrhatnak zsibbadtabbak barbárabbak letapadnak bujkálhatnak összforgalmak átolvasgat kirúgathat elszalasztat izmosabbak kerékagynak medvetalpat mozdíthatnak