Rímszótár

milyet

Az egész szóra rímelnek 1751

vizet kinek minek ilyet hiszed hiszek miket siet sziget kiket fizet hitet vizek tied viszek viszed liget hitek vihet vigyek hited britek ijed tized hihet kivet vigyed csipet dzsipet siket kiszed dzsipek vized vitet frigyek mimet bridzset frigyed bitek bitet timet britet kifed

Több szótagból álló szavak

akinek többiek aminek akiket senkinek egyiket amiket évtized amilyet néninek régiek semminek bárkinek melyiket hiszitek civilek értitek többinek kicsinek szendvicset megijed kicsinyek fentiek tigrisek delfinek félsziget elhiszed rövidet réginek irigyek kabinet szendvicsek földiek kisiet bárminek kicsiket rövidek vadvizek őrizet kintiek zseninek zsilipet elviszed teszitek veszitek messzinek érzitek mirigyek elsiet égiek nézitek elhiszek megfizet ráfizet tövisek bécsiek bentiek viszitek kútvizet pingvinek zsilipek igricek tézisek lentiek besiet cetliket kérditek lábvizet íriszek déliek vitrinek vizitet kezditek bíbicek rezsimet sejtitek kibicek föntiek férfinek egytized néniket helyiek kifizet lesiet beviszek meritek piciket tévhitek spiclinek elviszek dervisek gyógyvizet pestinek mirigyet öcsinek krimiket tepsiket elvihet beviszed enzimek gébicset csapvizet hegyiek töltitek vizitek töritek ennyinek hendikep testiek átsiet évinek hippiket zseniket nőinek eszitek picinek fénysziget ősiek kivitet őrizek nénimet héricsek amitek prézlinek hibridek fecniket délsziget enzimet elhitet végzitek éritek lelkinek striciket jenkiket whiskynek fölsiet elvitet hattized gyógyvizek szájvizet fölijed négytized spicliket elijed hippinek földinek jenkinek telinek csitrinek melyikek nyolctized éginek felijed licitet bibinek limited gyötritek lefizet centiset pipisek whiskyket sterilek pikniket kősziget hibridet bevihet nőiket kéttized mennyinek szebbiket levitet felsiet élitek döntitek nőimet öttized dilizek dilinek centinek édinek átvitet lehitet bodicsek bécsinek átvihet cigimet rendicsek bikficek fülinek bélinek rásiet tézised fütyimet semmidet zsizsiket sütiket ráijed szexinek finised csípitek völgyiek Stefinek elfizet büntidet whiskydet bármidet közlitek hisztitek számkivet felvitet ejtitek prézliset pipinek jegyzitek Pistinek túlfizet bármilyet vízsziget rendiek beijed Erzsinek fölvitet héttized bármimet fölviszek

mindenkinek valakinek valaminek verseinek mindegyiket verseimet amelyiket kinek‑kinek külföldiek könyveimet szüleinek ilyesmiket későbbiek éveinek szüleimet költőinek eszméinek ismeritek előbbiek hőseinek helybeliek képeinek szemeimet népeinek erőinek ilyesminek emberinek akárkinek vidékiek könyveinek negyediket lépteimet itteniek eddigiek közelinek ügyeinek erdélyiek olyasmiket kezeimet szeretitek verseidet előbbinek némelyiket verseiket lépteinek kikericsek ásványvizet szódavizet bármelyiket keletiek könnyeimet éveimet elveinek házbeliek földjeiket terveinek olyasminek érveimet bűneimet bűneiket ötödiket terveimet őseinek tényeinek lépteiket ügyeimet szerveinek terveiket nemzetinek teavizet akárminek részeinek nélküliek szemeidet mosdóvizet keresztvizet valakiket színeinek könyveidet bűneinek forrásvizet cikkeinek isteninek szüleiket hetediket bűneidet ereimet tetteinek képeimet régebbiek kincseinek képzelitek tetteiket kisebbiket ivóvizet emberiek fürdővizet kincseimet keresitek eszméiket sebeimet tetteimet cikkeimet körmeimet ezreinek körüliek szerpentinek esővizet lépteidet elveimet költőiek könnyeiket tengervizet sebeinek visszasiet mindeniket szégyellitek kívüliek kilenctized zsebeimet telepiek előttiek élősdiek enyéimet tisztjeinek sebeiket övéinek korallsziget könnyeidet könnyeinek éveiket ügyeiket köveinek meséinek színeiket könnymirigyek kezeiket szemeinek deficitet sebeidet szüleidet kívülinek özönvizet kristályvizet kincseiket reggelimet érveinek rebellisek képeidet férjeiket megteszitek várbeliek őreinek lábbeliket gobelinek kölnivizet megértitek amennyinek felüliek beleimet nézőinek odasiet szemeiket érveiket köreimet idillinek perceinek neveiket őseimet gépeinek kérdezitek megnézitek füleimet narancsliget reggelinek bicikliket ügyeidet sejtjeinek érdemlitek ingeimet folyóvizet betűinek rózsavizet személyimet kölykeiket tetteidet nagynéninek szerveiket ízeinek erőiket cipőiket elviszitek híreiket nevezitek öccseinek fürtjeinek továbbsiet szerveimet gépeiket tizediket tibetiek szerintiek vétkeimet kölykeinek kezeinek járdasziget törzsbeliek lábbelinek zsebeiket cipőidet kincseidet hegyeinek vehetitek hölgyeinek vizeinek híreinek jeleinek földjeimet elhiszitek keletinek isteniek visszafizet estéiket székeiket érzékinek beleidet kolibriket megölitek erőidet alibinek hazasiet terveidet szüleitek vihetitek érveidet cikkeiket kezeitek népeiket elveidet fejeiket kökörcsinek cipőinek görcseinek berliniek elvesztitek szenilisek lépcsőinek tehetitek zsebeinek egyediek öveiket viselitek napközisek körmeinek virágsziget csészéiket ördöginek késeiket pálmaliget követitek ünnepinek ereinek híreimet reggelidet királyvizet szervilisek őrzőiket vicceiket meséidet kertjeinek beszédinek beleinek rózsaliget címkéimet tieitek ökleiket melleinek körülinek folyóvizek mennyeiek füleinek müncheniek csikkjeiket csikkjeimet homoksziget megjegyzitek részeidet kímélitek papnőinek céhbeliek őrzőinek vevőinek vödreidet kegyeinek végigsiet gyengéiket övéiket gönceidet helyeinek sürgetitek cipőimet rügyeiket heréimet hűtővizet kíséritek intézitek előfizet földjeinek vedelitek térdeiket érthetitek nyárfaliget székeinek protézisek nemeinek mennyeinek kémjeinek nézhetitek beszerzitek melleimet keveritek szeleinek megeszitek hősnőinek lelkeiket elnézitek gyűrűinek művelitek valamitek édesvizet elősiet tisztelitek fenyőliget bulletinek erdeinek fölöttinek proteinek társnőiket mezőinek lengetitek felhőiket tejmirigyek megfejtitek helyeslitek háromtized idesiet ősréginek pénzeiket helyeiket leütitek kertjeiket éveidet szerveitek szigetiek fölöttiek kebleinek hermelinek beleviszed pengéimet istenhitek csörlőiket jelzőidet szüléidet kezeidet hátrasiet odavitet férjeimet visszavitet tincseimet trükkjeidet leöntitek szembesiet fektetitek beveszitek öcséimet csepreginek véreiket ferenciek hozzásiet környezitek marsbeliek megvetitek bükkfaliget eltörlitek szenteltvizet athéniek erdősziget bérlőiket bálványhitet Morellinek triesztiek kencéimet széleinek továbbviszed továbbfizet véreitek megélitek ökleinek kertjeimet hozzáfizet vödreimet odafizet prémjeiket alulfizet Petőfinek bronztigrisek visszaijed bőreiket kavicssziget méheitek képezitek éjjelinek terheidet rímeimet általsiet különfizet műveinek szükségsziget csínyeinek betöritek spagettinek tovasiet alibimet elleniek térdeinek díszeidet tisztjeitek kókuszliget püspökiek szereimet bőreimet jeleitek prémeiket híveidet hőseitek észlelitek heréitek Appenninek lappföldiek térdeimet kesztyűiket kémeinek eljegyzitek jegyeitek figyelitek közöttinek végigvitet közbefizet híveinek lepleinek delnőinek felülfizet rendezitek mentősziget erdeimet majomsziget műveiket kőzsilipek bitjeinek hazavitet küllőinek érmeiket leszeditek ikreinek növesztitek segítitek színeidet eléritek körülvitet címeiket tőreiket cséplőinek kecskéidet sebészinek túlélitek késeimet hadügyiek sziklasziget szentgyörgyiek szüléimet szilfaliget filmjeinek hátravitet síkföldiek miskeiek kedvelitek átélitek véghezvihet ufóhitet bűnügyiek körbevitet völgyeiket híveimet hegyeimet esküiket csengőinek neszeinek rémítitek tömlőiket műveimet walesinek tükreiket kezelitek gumisziget megkéritek tieidet ördögsziget dzsipjeiket égerliget továbbvitet vicceitek zekéiket helybélinek rétjeinek szebeniek dzsipjeinek gyengéimet éltetitek véreinek körbesiet híveiket élvezitek

vezetőinek embereinek érdekeinek emlékeimet gyermekeinek törvényeinek gyermekeiket ellenzékiek valamelyiket értékeinek gyerekeinek leveleinek jegyzeteimet fegyvereiket emlékeinek elemeinek érzelmeinek gyerekeiket falubeliek vendégeinek érzéseimet kérdéseinek érzéseinek leveleimet eredetinek igényeinek nézeteinek eszközeinek idegeimet élményeimet környékbeliek érzelmeimet résztvevőinek idegeinek gyermekeimet gyerekeimet élményeinek érdekeiket érzelmeiket valamennyinek leveleiket küzdelmeinek rétegeinek lépéseimet emlékeiket örömeinek nézeteimet testvéreinek részleteinek eredetiek budapestiek beszédeinek embereimet nézeteiket embereiket ösztöneinek szerkesztőinek leveleidet köteteinek szakmabeliek kérdéseimet rendkívülinek sikereinek érzékeinek jegyzeteinek szeszélyeinek művelőinek tételeinek utcabeliek teendőimet lépéseinek érdemeinek testvéreimet emlékeidet vezetőiket másvalakinek kételyeimet módszereiket reflexeinek elődeinek követőinek élményeiket kétségeimet kérdéseiket gyökereiket szépségeinek egyedüliek főnökeinek sérelmeiket hipotézisek átmenetinek történelmiek izraeliek szerelmeimet mélységeinek vendégeiket reményeimet termékeiket erényeinek értékeiket mestereinek szervezőinek közléseinek vendégeimet módszereinek esélyeimet félelmeimet szeretteimet előresiet fegyvereinek megismeritek ügynökeinek hangszereiket akármelyiket rendkívüliek szakértőinek szegényeinek betegeinek barátnőinek tüneteinek megengeditek küldötteinek isteneinek isteneiket százezreinek reményeiket döntéseinek igényeiket idegeidet ötleteinek nagyszüleimet fegyvereimet esélyeinek vásárhelyiek gyerekeidet üzelmeinek félelmeinek szerepeiket városbeliek üldözőinek regényeimet költségeinek betegeiket korombeliek teendőiket testvéreidet üzleteiket elődeiket szövegeiket egységeinek velenceiek tisztelőinek sérelmeinek ékszereimet ügyfeleimet szellemeinek kérdéseidet lépéseiket kétségeinek embereidet nővéreinek érzéseiket bőröndjeiket emlegetitek erkölcseinek festményeinek helyzeteinek érzelmeidet szeretőinek elfelejtitek háromszékiek öregjeinek vendégeidet seregeinek nagyszüleinek győzteseinek rejtelmeinek vitézeinek ösztöneiket készleteiket gyermekeitek fejedelminek idegeiket küzdelmeiket embereitek kedvenceinek értékeimet kicsinyeiket közlendőiket jegyzeteiket szeretőimet méreteinek veszélyeinek szerelmeinek csemetéinek ösvényeimet testvéreiket hegyközségiek érdekeimet ellenzőinek kádereinek gyönyöreinek erényeiket udvarhelyiek egyedeinek félelmeiket segédeinek sikereiket ütéseinek ügyfeleinek gyökereimet érzéseidet üldözőimet ismerhetitek örömeimet köszönhetitek szeretteinek érdekeidet kételyeiket üzleteimet esélyeiket intelmeimet elhihetitek észreveszitek faggyúmirigyek törvényszékiek testrészeimet fegyvereidet jelvényeiket betegeimet megnézhetitek lemezeinek kedvenceimet mirigyeiket ütegeinek isteneitek jelképeinek gyerekeitek ingereiket kisdedeiket cselédeinek rögeszméinek özvegyeinek teendőinek érezhetitek ékszereiket beszédeiket egyvalakinek bilincseiket mesebelinek ezüstjeimet infantilisek festékeimet megérthetitek üldözőiket győzelmeiket győzelmeidet ügyleteiket ételeimet közléseimet növényeimet klienseiket szárazföldiek elismeritek őrszemeinek építőinek ezelőttiek üléseinek követőiket kétségeiket egyvalaminek ételeiket beledilizek isteneimet törvényeiket agysejtjeimet lemezeimet szendvicseiket fejeseinek műszereiket ügynökeiket testrészeinek műszereinek kérvényeiket bilincseimet növényeinek szüléseiket evezőiket ingereinek elképzelitek felvételisek ezredeinek örömeiket modelljeinek boltíveinek ütegeiket tételeiket elmesélitek nézeteidet vezéreitek módszereimet seregeiket követeinek szövetségiek rémségeinek festményeimet testőreinek kenyereiket szeretőiket nagyszüleiket túlélőinek söröskrigliket szeretteidet esélyeidet kéréseinek szeszélyeidet költségeimet evezőinek szeretőidet engedhetitek festékeiket testőreidet evezőimet teendőidet elkergetitek felületiek keresztjeinek levélkéiket börtöneinek őrültjeimet döntéseidet ismerőinek esélyeitek élményeitek hitelveiket vetéseiket ketreceiket kinevetitek törvényeimet számfelettiek szentélyeiket térképeinek kedveseiket teheneiket teljesítitek módszereitek eszközeimet rögeszméidet összegeiket celldömölkiek betegeidet hőstetteiket elődeimet jelzéseiket értékeidet megmérgezitek jelmezeiket megbeszélitek ezredbeliek izraelinek kerülgetitek házinéninek legyezőinek védőőrizet eseteimet igényeidet örömeidet élményeidet legénységinek remeteiek füzéreinek szigeteinek kifizetitek képleteinek eredetiket legényeinek békebeliek öblítővizet világbeliek vesztegetitek dereglyéinek keresztülvitet gyötrelmeimet ügyvédjeiket székhelyeinek kenőcseimet hadtesteiket klienseimet kétségeitek elejtőinek babérfaliget hadseregnyinek erkölcseidet öszvéreiket bevethetitek szerkentyűiket titkárnőinek egereimet ötvenediket visszateszitek nagynénjeinek keresztülsiet kergetőinek sérültjeinek erőltetitek pikkelyeinek műszereidet temetősziget klienseidet merészelitek elveszejtitek tetemeiket megmentőiket követőidet rangereinek negyvenediket ügynökeimet mélységeidet Einsteinek pocsolyavizet nyílvesszőiket méreteimet ügyleteinek szerepeidet lebenyeinek örvényeidet szedertövisek estélyeimet ügyvédeinek olajfaliget vaskéseiket legyőzhetitek írásbelimet megélhetitek gyógyszereitek hepatitiszek serlegeiket megterhelitek gyökereitek előrevitet locsolóvizet utánasiet felettescinek lovasvégiek jelöltjeidet érdemeitek terelősziget pénzügyeiket kertészeiket szemgödreiket megfigyelitek süvöltőitek érzékeiket budapestinek részvényeiket eltemetitek lézereiket facipőinek Galileinek melegszendvicset sértéseidet elvehetitek lövéseinek kerülhetitek fivéreimet zsigereidet készleteinek félelmeidet kérdéseitek agysejtjeitek készleteimet ügyvédjeinek védelmezitek bélyegeinek elsőseinek tetemeimet raktereiket keresztjeiket élvezhetitek kelepcéinek tervezgetitek kötéseiket vidékeiket törzstisztjeinek jótevőimet hajfürtjeinek papírcetliket életeinek arcképeiket kéréseimet hócipőimet zsilipeiket bankettjeinek érzelmeitek előrefizet falkabeliek segédjeiket kételyeidet szerelemsziget cselédeiket elvihetitek elbliccelitek holttesteiket kilépőiket parlamentiek szakértőiket igényeitek jegyzéseimet megérteitek tetteseinek földgömbjeinek hátszőreinek elcserélitek lövéseiket képernyőiket térképeiket regényeitek papírfecniket tönkreteszitek edényeinek hercegeinek címereiket erődjeiket fénygörbéiket töréseinek

értelmiségiek képviselőinek munkanélküliek képességeinek értelmiséginek eredményeinek eseményeinek törekvéseinek ellenségeinek szenvedéseinek államvédelmisek ellenfeleinek jelenségeinek képességeimet feltételeinek ismereteimet képességeiket ismerőseinek körülményeinek ellenfeleiket kísérleteinek ismerőseimet történeteinek egészségügyiek kísértéseinek ismereteinek szenvedélyeinek szükségleteinek eredményeiket történeteimet történeteiket feletteseinek évtizedeinek ellenségeimet területeinek feljegyzéseimet ismereteiket örököseinek tévedéseimet ellenségeiket növendékeinek ismerőseiket védelmezőinek feljegyzéseinek körülményeiket ígéreteinek megjegyzéseimet törekvéseimet egyenleteinek ítéleteinek épületeinek tévedéseinek tévedéseiket veszteségeiket érzékszerveimet szükségleteiket nemzedékeinek olyasvalakinek sebesültjeiket ígéreteiket ellenségeidet jelentéseiket szakembereinek körülményeimet betegségeinek feleségeinek feleségeiket alapelveinek kísérleteimet képzelgéseinek szenvedéseiket együttléteiket megjegyzéseinek szenvedéseimet tisztviselőinek elméleteinek üzeneteinek tűnődéseimet képességeidet megkeserülitek tizenkettediket ígéreteimet ivarszerveiket szükségleteimet fejedelmeinek hülyeségeidet helyiségeinek képzeletbeliek eredményeimet feltételeiket ízületeimet képviselőiket tizenegyediket megjegyzéseiket üzeneteimet olyasvalaminek hadvezéreinek véredényeiket jelentéseimet növendékeiket pácienseinek sérüléseiket rubingyöngyeimet korosztálybelinek szerzeményeiket képzelgéseiket szenvedéseidet fecsegéseinek töprengéseimet összeverhetitek kereskedőinek ítéleteimet bölcsességeinek szörnyetegeinek elképzelhetitek érzékszerveinek telepeseinek kisgyerekeiket kinövéseinek kedvteléseinek üzeneteiket elkövetőinek feltételeimet feszültségeinek elénekelitek szükségleteidet helyetteseinek készítményeiket vezetékeinek képzeletbelinek élvezeteinek ízületeinek mézesheteiket márványelveiket hetvenötödiket süteményeimet föltételeimet gyűjteményeinek magánügyeinek bölcsességeimet szerepléseinek szerzeményeimet tévelygéseinek inaséveimet feljelentőinek jelentéseidet zenegépeiket hülyeségeinek ellenérveimet sebesültjeinek elméleteimet felvételeimet erdővidékiek hiedelmeiket üdvözleteimet munkahelyeiket elítéltjeinek egészségügyinek emberfelettiek elméleteiket tévedéseidet épületeiket alkatrészeiket távolléteinek feltételeidet államügyeiket felvételeiket gengszterfilmjeinek feleleteiket szerződéseinek tündérmeséitek minisztereimet tábortüzeiket rettegéseinek korosztálybeliek belsőségeiket konvertibiliset baklövéseimet beözönlőitek csoportképeinek életjeleimet vegyületeinek hadműveletiek kezdőbetűiket gyengeségeimet lövedékeinek okleveleidet érzékszerveiket fölötteseinek feletteseimet feleségériek szemüregeimet bevezetőinek vázlatkönyveimet neuropeptidet klánfőnökeinek mézesheteimet udvarhelyszékiek hálófülkéinek válltöméseimet föltételeidet megpecsételitek érzékelőinek kedvességeidet kerítéseiket földönkívüliek kereseteiket sugárvetőiket tükörképeinek kikötéseidet kilengéseinek érzékleteinek lánygyermekeinek alárendelitek motorbiciklisek ballépéseidet előkertjeinek bevételeimet motorbiciklimet fölötteseiket összecserélitek legdíszesebbiket szellemeseinek ruhaneműinek föltevéseimet amulettjeinek komponenseinek élőhelyeiket divatkelméiket létezéseiket szárnysegédeinek hajtóműveinek megművelhetitek tízcenteseiket zizzenéseinek bevételeiket létszámfelettinek dicséreteimet feltételezitek alapelveimet befektetőinek képregényeinek robotgépeinek érzékszerveitek élelmezésiek kikötéseimet manővereiket utolérhetitek följegyzéseinek ólomgömbjeinek elefántbébinek büszkeségeinek hadseregeinek fehérjeenzimek vámpírőseinek tintajeleinek rendeleteimet felfekvéseinek hitelezőinek megszemlélhetitek rajvezetőinek riportereinek törpeszegfűimet gyengeségeidet feleleteinek elméleteidet észleléseinek hálótermeinek hajtóműveiket építészetiek neuropeptidek köpönyegeiket sérüléseinek igazságügyiek érzékelőiket amulettjeiket balsikereinek törzsfőnökeinek

lehetőségeinek követelményeinek követeléseiket következményeinek cselekedeteinek elképzeléseinek összefüggéseinek fejtegetéseimet intézkedéseinek elképzeléseiket észrevételeimet cselekedeteiket lehetőségeiket lehetőségeimet elképzeléseimet kötelességeimet felismeréseinek teljesítményeinek kötelességeinek értesüléseiket célkitűzéseinek tisztségviselőinek cselekedeteimet beszélgetéseiket elképzeléseidet értesüléseimet szövetségeseiket gyönyörűségeinek kijelentéseinek személyiségeinek megfigyeléseiket beszélgetéseimet felfedezéseiket felfedezéseimet fejtegetéseidet kötelességeiket természetfölöttinek cselekedeteidet repülőgépeiket munkahipotézisek lehetőségeidet ellenérzéseinek intézkedéseidet szövetségeseidet intézkedéseimet berendezéseinek kitüntetéseidet létfeltételeinek fogaskerekeinek felszereléseiket harminckilencediket betűrejtvényeimet kamaszingereinek alaptörvényeinek veszekedéseiket jótéteményeinek esendőségeidet kötelességeidet oldalfegyvereiket faliszőnyegeiket párbajsegédeimet imahengereiket puskalövéseiket kitüntetéseiket értekezleteinek elismételhetitek követeléseimet természetfölöttiek erődítményeiket ablaküvegeiket varázsmestereinek tettlegességeinek megrendeléseinek felterjesztéseiket félrelépéseimet gyászjelentéseiket elképzeléseitek pszichiátereinek kibocsátózsilipek megkereszteltetitek sugárfegyvereiket élelmiszereiket fagylaltoskelyheinek vezetékneveinek fiútestvéreidet szellemességeiket követelményeidet felsőéveseinek esőköpenyeiket alkotórészeinek ingatlanügyeinek vigaszbeszédeimet leszállóhelyeinek szeretkezéseinek előterjesztőiket unokaöccseinek fehérvérsejtjeiket időtöltéseinek célkitűzéseimet kijelentéseimet tépelődéseimet elbeszéléseiket nehéztüzérségiek elmélkedéseinek megrendeléseiket

erőfeszítéseinek nézeteltéréseiket kötelezettségeinek életkörülményeinek összejöveteleiket kötelezettségeimet előítéleteimet következtetéseiket következtetéseimet erőfeszítéseimet előítéleteiket alkotóelemeinek kukoricaszemeidet nézetkülönbségeiket előítéleteinek generációbeliek ismertetőjegyeinek élelmiszerjegyeiket összeköttetéseimet metélőfegyvereimet összejöveteleinek apróhirdetéseiket kényelmetlenségeinek hasadástermékeinek erőfeszítéseitek rakétakilövőiket gramofonlemezeimet különlegességeiket hiánybetegségeinek mentegetőzéseinek előítéleteidet írástöredékeinek törvényrendeleteinek erőfeszítéseiket érdemtelenségeinek óvintézkedéseimet kapcsolóelemeinek életfeltételeiket pálinkásüvegeiket erősítőszereimet fényképezőgépeiket erőfeszítéseidet kétértelműségeinek tömegtüntetéseiket előítéleteitek

műsorberendezéseiket fizikusközösségeinek aranybányarészvényeiket személyiségrétegeinek vezéregyéniségeinek hűtőberendezéseinek jelzőberendezéseinek botanikajegyzeteimet