Rímszótár

legjobban

Az egész szóra rímelnek 114

templomban megmondtam elmondtam megtorpan megszoktam megfogtam elmondjam elhoztam megmondjam felrobban felfogtam eldobtam megroggyan megmoccan fellobban megvoltam termoszban megroppan elloptam eltoltam verssorban megmostam megdobban megnyomtam felhorkan felmondtam ellobban megfogjam meghoztam elvontam szektorban megvontam megloccsan elnyomtam terrorban elvoltam megszokjam felhoztam meglobban elfogtam dekkoltam megloptam elrontsam feldobtam felfogjam megfojtsam felhozzam megrokkan felvontam elfogjam feldobban megmossam elfojtsam felfortyan felmostam elmostam megkoccan megcsobban elroppan elrobban feldobjam eldobjam felkoppan elmossam megkoppan elloccsan elfortyan dzsesszkorban meghorkan newtonban eldobban megfosszam meglottyan exportban felcsobban elcsosszan megtoppan felmorran megszottyan felloccsan Vermontban megkottyan elpottyan

Több szótagból álló szavak

mindenhonnan innen‑onnan életkorban gyermekkorban gyerekkorban hetven‑nyolcvan könyvesboltban negyvennyolcban éhen‑szomjan heten‑nyolcan ötvennyolcban jelenkorban tizennyolcan öregkorban életprogram ékszerboltban sportszerboltban űrszektorban kábeltokban fűszerboltban fegyverboltban éden‑szomjan Esztergomban lézersorban altemplomban

legeslegjobban illatszerboltban magánszektorban regimentsorban

élelmiszerboltban

ezerkilencszázötvennyolcban

Csak a szó végére rímelnek 1988

azonban gondoltam hallottam nyugodtan városban ahonnan titokban napokban sarokban tartottam dolgoztam azokban koromban jutottam dologban álmomban újonnan táborban távolban álmodtam sorokban viszonyban álomban dolgokban játszottam homokban futottam túlzottan mondottam pokolban unottan lapokban szalonban ugrottam dobozban csoportban mindjobban árokban toronyban máshonnan modorban számoltam tartoztam hajoltam nyitottam halomban foltokban torkomban bokorban halottan módomban harcokban romokban csarnokban korokban hajtottam tagoltan sátorban rajzoltam fojtottan nyomorban csókoltam fasorban páholyban malomban állottam karomban gyújtottam vagonban otthonban korodban központban lemondtam kimondtam vallottam boltokban álmodban műsorban másokban szezonban nyomomban suttyomban nyújtottam céloztam rajokban markomban rongyokban táncoltam majorban mosolyban bárhonnan szatyorban csapzottan váltottam halottam orromban kínomban burkoltan száznyolcvan okoztam soroljam botlottam bántottam kortyokban harcoltam szinkronban kapkodtam suttogtam asszonyban mámorban sarkokban változtam mocsokban távoztam kirobban forogtam vadonban oszlopban jászolban fagyottan névsorban betoppan tilosban osztottam ókorban rontottam burokban padokban amonnan gondoljam félholtan titkoltam nyitottan fölrobban motyogtam parkokban halmokban árkokban lábosban mozogtam hordoztam bíborban zsúfoltan kilobban kopogtam ázottan szorongtam haboztam áldoztam számokban habokban káoszban szétrobban kimondjam másoltam lángokban bokrokban gázoltam soroltam ártottam álmokban záporban ledobtam dadogtam alkottam kóstoltam tapostam kánonban rajongtam gyomorban nyomodban szoborban torokban gyomromban pirosban nyomokban laborban zugokban guggoltam kapcsoltam borzongtam dolgomban zokogtam gondokban markoltam bontottam rántottam oldottam morogtam fátyolban zálogban halottban csíkokban hajlottam lapoztam kopottan vázoltam zubbonyban dolgozzam hangomban karodban nyugodtam sorsomban daloltam loholtam kidobtam ápoltam angolban kihoztam makogtam orvosban mítoszban jogomban lucsokban látszottam kozmoszban riportban szagoltam ballonban topogtam hurcoltam bajomban sírokban monogram befogtam sávokban vonszoltam leszoktam piszokban behoztam kórbonctan láncokban mormogtam gyártottam mormoltam alkonyban siklottam kiloccsan föllobban mártottam aszottan zsákokban bőrtokban bugyorban pózokban bajokban hajlottan tornyokban dalokban lerogytam drukkoltam kifogtam fojtottam bedobtam hajszoltam markodban rangsorban lányokban tébolyban pislogtam oldottan lenyomtam klubokban lepottyan csapkodtam csókoljam szurkoltam berobban kipottyan dúdoltam vádoltam távozzam karokban őskorban osontam kifogytam okoltam nyomottan hatottam galoppban átfogtam szorosban robogtam sakkoztam átkoztam slafrokban pakoltam marokban hurokban kortyoltam sorsodban humorban rakottan hatoltam botoltam raboltam motorban megosszam lángoltam tátottam számoljam oltottam hagyottan osztoztam lemostam kitoltam ontottam hangodban szurdokban rajzoljam csuporban tankokban pótoljam betonban kínokban szétloccsan pótoltam beroppan konvojban doktorban sodortam locsoltam lerobban gyászoltam párosban bokrosban ragyogtam csontokban nagyobban csuklottam bókoltam arcomban gazosban balsorsban toldottam titkoltan feloldjam szabottan gyilkoltam célokban sírboltban titkoljam vázoljam nyúzottan csúfoltam fokoztam ráncokban kimostam fosztottan kóstoljam kotortam lefogytam osztottan nyomoztam combomban kivontam bomlottan lekoppan gyomrodban szurokban dalomban ujjongtam áldottam csatoltam ostromban harsogtam duzzogtam korholtam halmoztam vagyonban pártokban lehoztam spóroltam amottan hámoztam unszoltam lefogtam fogdostam tudottan bankokban orvostan dugdostam sorsokban súroltam drótokban benyomtam zsákomban arcokban pártoltam bárokban sodorjam tájoltam módodban gomboltam tiltottam gyászomban levontam susogtam trappoltam megoldjam belobban zsargonban hódoltam pártprogram jósoltam szítottam ledobban kimossam fokozzam letottyan kanyonban kapcsoljam vagdostam boroztam sújtottam gonoszban túloztam sportoltam tomboltam flakonban bálokban szétroppan fogottan fölhoztam kidobjam szitokban izmokban romlottan okokban kotyogtam álmodjam ugorjam csókodban soromban kikoptam vászonban tokokban bogoztam mázoltam fölhorkan jogodban parkoltam betoltam poklokban lehordtam tapsoltam ráfogtam rácsobban fölfogjam virgoncan tátogtam zsávolyban földobtam dolgodban szigorban spanyolban harcomban célomban dugdossam ráncoltam kinyomtam boromban szirmokban vihogtam ácsoltam leroggyan gúnyoltam zsákodban pofoztam birtokban bemondtam betoljam torkoltam kidobban tiportam pisztolyban égboltban cuccokban áthoztam kosztoltam torkolltam kibontsam légszomjam piktogram tapodtam berogytam kocogtam pároltam lemondjam kínodban lefogjam malmoztam gyászodban zajokban légyottban titkokban zsúfoltam csókomban átdobtam szipogtam átkozzam bujdostam rugdostam csókokban állongtam gondozzam behozzam eloltsam haszonban lebontsam letoccsan beszoptam csatoltan fölfortyan hangsorban csipogtam tapossam csacsogtam módokban nyomozzam kihozzam kőkorban lábnyomban gyomokban rámorran tromfoltam mosottan mancsodban gyilkoljam széksorban plafonban átrobban álnokban boltomban kikoppan mosdottan befogjam húzkodtam pattogtam hídroncsban gátoltam ódzkodtam bevonjam bokszokban borokban honodban gondoltan dogoztam farokban tákoltam hurkokban átlobban rákoppan zugodban tároltam majomban toroltam beoltsam nyafogtam dudorban áldozzam sztenogram lenyomjam Londonban rárobban Bangkokban rajomban kicsobban kiszottyan síromban széttoccsan kontrollban klopfoltam zároltam landoltam leloccsan pakkomban rápottyan tartottan leszottyan csoszogtam alprogram borongtam sehonnan kőporban kardomban kick‑boxban betottyan földobban sulykoltam leroppan tályogban motozzam bolyongtam korcsokban kimoccan Bostonban aggkorban furgonban hologram szétlottyan smároltam láncoljam fonogram lekoccan kartogram rámoccan saccoltam tussoljam Brooklynban Rostockban lerokkan komposztban papokban Alpokban lakozzam Oxfordban kódoltam sportboltban Bristolban átpottyan csúcsokban rálobban ráhoztam legottan kitoljam zúzottan Hongkongban űrprogram lecsobban tiporjam tarsolyban kifortyan Pozsonyban kódomban szétnyomtam átmostam árbocban devonban szovhozban rároggyan sáncokban hugyoztam letoppan futottan kitoppan átcsobban rádobban napoltam

Eltérő szótagszámú szavak

voltam jobban mondtam gyorsan onnan honnan hosszan sorban mondjam nyomban korban ottan szoktam porban hoztam nyolcvan program fogtam holtan mostan boltban robban lobban moccan sokban hordtam loptam dobtam tollam pontban koppan rosszban vontam sorsban hozzam gondban fogjam nyomtam szomjan borban roppan nyolcan dobban zordan holdban csobban mostam toltam tokban toppan pottyan szottyan lombban loccsan koccan torpan kottyan sportban honban horkan fokban csontban dobjam jogban fontam szoptam vonjam romban rontsam osszam orrban kontyban torzan roggyan szomjam rogytam csosszan fogytam bokszban nyomjam mossam hordjam blokkban toccsan bolyban rozsban koszban dokkban lopjam fojtsam morran fortyan foltban oltsam fontban nyolcban tottyan botban fonjam rosszan rokkan bonctan holtam copfban tollban voltan kosztban kokszban roncsban gombban lottyan lordban horgany szmogban borsban gyomban sokkban holtban kosban csonttan Scottban tojtam molyban vonzzam

elsősorban találkoztam állapotban valahonnan izgatottan válaszoltam országokban fővárosban gondolkoztam választottam számítottam félálomban városokban kiáltottam csalódottan fordítottam csodálkoztam hónapokban gondolkodtam villámgyorsan pillantottam meghatottan időpontban megfontoltan újságokban mozgalomban foglalkoztam darabokban kinyitottam forgalomban ablakokban mosolyogtam hullámokban meghallottam középkorban libasorban határoztam nyugalomban állítottam kisvárosban vásároltam szorítottam mondatokban tanítottam izgalomban megnyugodtam bólintottam vontatottan csoportokban fokozottan alattomban szólítottam kapaszkodtam imádkoztam eljutottam kimondottan alagsorban ordítottam táborokban sóhajtottam próbálkoztam templomokban szaggatottan csillagokban hatalomban telefonban vállalkoztam ajánlottam lakásokban szándékomban tiltakoztam javasoltam ragaszkodtam villamosban benyitottam pártközpontban kormányprogram zavaromban patakokban szakítottam felugrottam tudatomban várakoztam államokban megszállottan iparkodtam tartózkodtam ácsorogtam ábrándoztam másodsorban kolostorban lakásomban megcsókoltam gyanakodtam szándékoztam elhagyottan gyanítottam nagyvárosban jóllakottan irányomban fájdalomban gyakoroltam szándékoltan belvárosban csatlakoztam javítottam óhajtottam sikátorban akárhonnan vitatkoztam zaklatottan világosban meggondoltam rágyújtottam írásokban vágyakoztam birtokomban gondolkozzam vagonokban köztudottan foglalkozzam elgondoltam gyalogoltam fiókokban beugrottam álmodoztam nyilatkoztam szalonokban kanyarokban dobozokban összeroppan undorodtam lehajoltam cafatokban századokban indítottam bevallottan külvárosban megbántottam italboltban családomban kuporogtam távlatokban parancsoltam magányomban kupacokban kívánkoztam találkozzam családokban lehajtottam lexikonban otthonomban indokoltan csavarogtam mulasztottam barlangokban támaszkodtam elrontottam megcsókoljam bandukoltam adagokban megtartottam támasztottam barakkokban gyakorlottan kiugrottam szórakoztam fiókomban bocsátottam udvarokban iratkoztam mellkasomban barátkoztam virrasztottam foszlányokban eljátszottam unatkoztam akasztottam középpontban lehangoltan stadionban beszámoltam hazahoztam ablakomban lánykoromban fuldokoltam rohamokban viszonoztam támolyogtam pavilonban bevallottam osztályokban szimatoltam panaszkodtam borítottam viaskodtam káromkodtam országomban tanakodtam ordítoztam korszakokban jóban‑rosszban meggyújtottam bátorkodtam folyamodtam ugyanonnan zavarosban kiáltoztam csatangoltam otthonokban padsorokban csomagokban kanyarodtam leugrottam darabomban hárítottam szakaszokban megváltoztam ragasztottam nekifogtam bosszankodtam elmondottam igazoljam viszolyogtam jutalomban túljutottam óvárosban gubbasztottam kitartottam óvakodtam bejutottam kóboroltam fogyasztottam férfikorban haragomban unalomban szállítottam eloltottam lovagoltam hajlatokban iratokban körmönfontan tágítottam megálmodtam kibontottam meggondoltan vigyorogtam fordítottan tudakoltam megszokottan tanácsoltam hajítottam tulajdonban átfutottam bukdácsoltam széksorokban hangsúlyoztam sóvárogtam magatokban fogadkoztam vonásokban demizsonban halálomban nádasokban hozzászoktam átnyújtottam visszahoztam hiányoztam évszakokban fogalomban fotelokban kalandokban bekopogtam átugrottam leguggoltam játékokban adatokban csapatokban állatokban elnyújtottan lopakodtam megbotlottam belefogtam kidolgoztam csomagoltam igazoltan megborzongtam kirántottam udvaroltam vándoroltam gondolkodjam meghajoltam falatokban városomban fölugrottam állásokban dohányoztam bekapcsoltam feláldoztam mosakodtam hiányoltam sandítottam megszámoltam bánatomban anyagokban csónakomban lázadoztam bizalomban furcsállottam bozótosban felgyújtottam gyógyítottam botladoztam kihajoltam szomszédomban kijutottam imbolyogtam vánszorogtam gondoskodtam kastélyokban megdolgoztam kóvályogtam megjósoltam országodban megkóstoltam utódokban mosolyodban lakásodban szippantottam próbálkozzam viszonyokban okoskodtam felsoroltam tántorogtam átdolgoztam kifutottam szabadkoztam bóbiskoltam válaszomban csodálkozzam csatlakozzam leszámoltam kétszáznyolcvan megtiltottam vitatkozzam uralkodtam bizakodtam felnyitottam világomban fadobozban harmincnyolcban meginogtam sikoltottam homlokomban szólamokban virágokban albumokban elkínzottan összekoccan zárkózottan kiszámoltam hosszan‑hosszan mosolyodtam gesztusokban hadakoztam csitítottam átjutottam kinyújtottam megvallottam magyarokban megrakottan iszonyodtam kabátomban száguldottam havasokban udvaromban felbontottam beleroppan megfosztottan oszlopokban toporogtam sokallottam átkaroltam rébuszokban fáradoztam hangsúlyozzam félálmomban irányokban tartályokban folyamodjam kuporodtam visszatorpan alapoztam ciklusokban tolmácsoltam megoldottam praxisomban ábrázoltam visszafogtam avatkoztam kamionban világokban fulladoztam járatokban imádkozzam lódítottam hangyabolyban ásítottam távolodtam megmosdottam átgondoltam szokásokban ágyásokban kigondoltam meghajtottam harmadsorban eltúlzottan halmozottan panaszoltam városodban kalapomban sajnálkoztam lerajzoltam kiváltottam megnyitottam megosztottam kiosontam haragodban tapintottam kihámoztam összehordtam kikapcsoltam uralomban halálodban iramodtam ingadoztam felhajtottam megfontoltam pazaroltam asszonyokban csalatkoztam csapásokban odadobtam lábadoztam válaszokban tarsolyomban vallásokban angyalokban viharokban halasztottam lemásoltam sóhajtoztam ábrázoljam megrántottam eltitkoltam félredobtam hozzáfogtam rémálomban rágondoltam megfojtottam papírokban átsiklottam felvázoltam nyilatkozzam viszonozzam beleszoktam betartottam kalapokban csónakokban lassítottam sikoltoztam benyújtottam begyújtottam olyanokban tapasztottam simítottam mosolyomban riportokban fölbontottam házasodtam előhoztam idehoztam garázsokban helyrehozzam ágaskodtam bordélyokban behajtottam vigalomban rányitottam ostromoltam korlátoltan ifjúkorban szabályokban igazoltam alkudoztam felsoroljam létrehoztam eltávoztam kimásoltam bosszantottam beosontam áhítottam csarnokokban kioltottam tisztítottam kódorogtam világodban odavoltam pusztítottam tolmácsoljam mozdítottam tántorodtam átlapoztam otthonodban megkínzottan kertvárosban alakokban vonakodtam császárkorban mivoltodban kihallottam húzódoztam megszagoltam borítottan csomagoltan kacsintottam varázsoltam kivonszoltam elpasszoltam gyakoroljam vágyakozzam kipucoltam anyagomban napszakokban kárhozottan nyújtózkodtam kardiogram irányodban játszadoztam pléhdobozban átkozottan kucorogtam noteszomban elátkoztam félrevontam visszhangoztam alkoholban kipakoltam gyarapodtam megharcoltam pamacsokban szaklapokban lapátoltam lesújtottan tudásomban taszítottam szomorkodtam eposzokban falatoztam nyomoromban zsombékosban tébláboltam tarsolyodban tápászkodtam panaszkodjam túlzásokban tasakokban tolakodtam megmarkoltam vicsorogtam megkóstoljam indokoltam óvakodjam fölnyitottam összerogytam vállalkozzam vacakoltam szundítottam idehozzam gondozottan javasoljam megjátszottam áhítoztam hozakodtam lugasokban lerántottam odamondtam lazítottam tanácskoztam pazaroljam felnyújtottam kárpótoltam bepakoltam szomorodtam beledobtam karácsonyban gondoskodjam visszavontam elszámoltam ajánlottan brigádokban protokollban feltartottam kitiltottam összkomfortban lobbantottam programokban árnyékomban csikorogtam palackokban pocsékoltam makacskodtam sajátomban leporoltam megszagoljam haldokoltam hazatoppan félretoltam visszadobtam leoltottam összehozzam szórakozzam megcsúfoltan zúdítottam aranykorban eltitkoljam válságokban utókorban várakozzam súlycsoportban hazahozzam kigomboltam szónokoltam játékodban műszakokban műsorokban mikrofonban házatokban elrántottam keréknyomban kabinokban elsoroltam állásomban odatoltam csatasorban lejátszottam lázálomban visszaszoktam hanyagoltam sikítottam ólálkodtam megmártottam családodban ugrándoztam beosztottam akaszkodtam elhajtottam hajóorrban utánozzam összefogtam bútorokban pattintottam fenntartottam csimbókokban leparkoltam szalasztottam beváltottam fölrántottam torzítottam kovácsoltam elhajoltam vonatokban hálálkodtam válaszodban eltúloztam letorkoltam zavarokban őrtoronyban lefutottam aranyporban anyagodban cipőboltban zsákmányoltam orvosokban áradoztam barátomban fintorogtam felpakoltam begázoltam holtszezonban toppantottam talányokban elraboltam sáfárkodtam kijátszottam kinyomoztam szurdokokban megafonban fakasztottam sikítoztam robotoltam masíroztam megfosztottam meggyilkoltam kutakodtam belenyomtam megpofoztam kiharcoltam sportcsarnokban megmondottam őrtornyokban utatokban megcáfoljam szállásoltam belepottyan szándékodban besoroltam ráhajoltam birtokodban felzokogtam szalagokban visszahozzam iratkozzam nekikoccan ledolgoztam előtoppan lopózkodtam osztályoztam bevonszoltam megugrottam barátokban pislantottam leváltottam mozgásodban rézdobozban vonítottam átváltoztam nyílzáporban masszíroztam lekapcsoltam uralkodjam kárpótoljam rákapcsoltam áthatottan szobátokban kipofoztam markotokban hálálkodjam elugrottam hétszáznyolcvan végigmondjam raktároztam kampányokban elfojtottam tavaszomban fogságodban odakoppan pamatokban kurjantottam kinyomozzam lapályosban kopácsoltam összeroggyan áthajtottam átgázoltam elgáncsoltam munkaprogram osztagomban összedobban lófarokban lejutottam kastélyomban ágyatokban elbotlottam fixíroztam elnyújtottam odakoccan magányodban katlanokban felhangoltan könyvsorokban osztozkodjam megalkottam házasodjam összevontam szolgasorban kartonoztam vásárokban gyógymódokban elkotyogtam visszavontan vártoronyban siránkoztam javallottam kirámoltam visszanyomtam szétnyitottam igazodjam berántottam bársonyokban föláldoztam dagasztottam szarvasokban eltapostam meggondoljam eltartottam kimarkoltam fagyoskodtam föltartottam birtokoltam árkádokban lombikokban barlangodban felhalmoztam ostoroztam behajoltam adagoljam visszadobban megspóroltam becsatoltam maszatoljam agytumorban bronzszoborban mosakodjam átosontam bábáskodtam hozzákoccan vonaglottam odapottyan templomodban felboncoltam számítottan közbekottyan állásodban feldolgoztam megtapostam szakosodtam szúnyogokban programomban japánokban sablonokban osztrákokban csillapodtam bolondozzam visszatottyan lesújtottam lenyújtottam vagyonomban kutyagoltam futamodtam megrajzoltam visszakoztam motelokban újítottam harmadkorban elpakoltam ártalomban táncosokban felrántottam összelobban eltáncoltam hátratoltam megpakoltam visszatoltam kocsisorban továbbmoccan vonzásokban szakosokban hasítottan monostorban felnőttkorban sugároztam idetoppan csavarodtam aktusokban bosszankodjam fönntartottam besároztam meggátoljam puhítottam elrajzoltan mulatoztam fázisokban lehorzsoltam elnapoltam visszarobban visszafojtsam kicsúfoltam visszafogytam begomboltam eltiltottam grimaszoltam összerobban odatoppan tompítottan bemocskoltam szétroncsoltan pénzdolgokban kamatokban vulkánokban elkapkodtam daraboltan felkaroljam visszapottyan menyasszonyban hátatokban visszaloptam lovagkorban ajánlkozzam parancsoljam vonyítottam százasokban reklámokban kucorodtam laboromban korlátozzam kalandozzam átgondoljam nyakizomban nyavalyogtam felkapcsoltam hozzászokjam barátodban dobbantottam túlhajtottan visszalobban nekikoppan imádottam csapatomban fokvárosban csípőcsontban megbízottam gipszjászolban kaftánomban odarobban sportboltokban bajuszomban összefontam tompítottam fölváltottam kiszagoltam húszasokban sátorodban bepótoljam feloldottam rohamoztam sikkantottam virágboltban felfokoztam leromboljam elhullottam odacsobban kislisszoltam összecsobban fölguggoltam elvonszoltam szilikonban kisajtoljam rablásokban palástokban őskáoszban epszilonban hátrarogytam válságomban lekopottan kisasszonyban fukarkodtam cudarkodtam mindháromban Balatonban kórházblokkban végigmostam lekapcsoljam mikrovoltban kettérobban összetottyan fémzáporban hajdankorban végnapokban hivatkozzam lakosokban visszacsobban birtokoljam tányéromban barkácsboltban nekidobban bojtárkodtam sanyarogtam donorprogram lábnyomomban illatodban garázsomban hadakozzam szandálomban pocakomban kastélyodban munkálkodjam előrobban befaroltam silbakoltam elporzottam nyomatokban kibucokban osztályodban elhantoltam nekicsobban elpatkoltam odaloccsan megláncoltan agyonnyomjam körbelobban rákulcsoltam felcsiholjam csorbítottam kabinomban vakságomban felragyogtam italomban összerokkan árnyékoljam radiogram átláboltam felosontam szétrágottan táboroztam harcmodorban nyakfodrokban variogram bezsíroztam rávillogtam Egyiptomban ostromokban tanácsomban előlobban kiskorodban elkuncogtam kipislogtam legnagyobban traktusokban elhurcoltam Lisszabonban példányomban szívizomban belefontam tővárosban tanácskozzam bélfodrokban motorokban elcsattogtam csarabosban Houstonban kihántottam lerugdostam túljátszottan félvagonban vámpírokban vasoszlopban megraboljam vigyorogjam monitorban széthorzsoltan ősokokban elvonszoljam börtönblokkban szilánkokban vagdalkoztam Babilonban kioldottam páfrányosban démonokban kőhalomban felborzoltan egybedobban szerteloccsan hivatkoztam cuppantottam jóságodban romaprogram nagyítottam hablatyoltam alakomban lerajzoljam ködfátyolban visszafogjam patkányokban belefojtsam megnyomkodtam bálványoztam félrekoppan nyalintottam bozótokban orvosoljam megspóroljam gúnyrajzokban lecsókoljam sóhajomban lecsatoljam idepottyan ugarkorban kikapkodtam doromboltam ruhaboltban kampányomban lopózkodjam fonatokban robotokban kórboncnokban bepiszkoltam díszhalboltban mutatkoztam homokoztam ködpáholyban megskalpoltam atomprogram szabadprogram felkuncogtam palléroztam rácsuklottam lecsoszogtam szertelobban zuhanyoztam beslattyogtam bőrhurokban mélypontodban gyárvárosban dózisokban kormányozzam autogram elbaszottan nekiloccsan kilocsoltam kicsiholtam siralomban lehámoztam ablakodban társalkodtam kifogottan atomokban befoltozzam holnapokban tábornokban agrárprogram sráckoromban idedobban összekoppan odatoccsan szótagoljam rabságodban táncklubokban organogram röntgenogram lenyomottan csarnokodban szeizmogram csimpánzokban lehámozzam pástétomban bekapcsoljam gazságokban finomodtam létrehozzam omlasztottam letáncoltam rikácsoltam könyvhalomban kémhologram zuhanyodban Washingtonban arabokban programoztam bolondokban egyházjogtan hajlítottam mutatkozzam szívóskodtam kátrányokban mellkasodban asszonyomban villanyosban hónaljtokban pentagonban hozzákoppan szektoromban megborsozzam megpótoltam cellátokban kiskoromban korallporban flótásokban bormámorban halálokban dolmányokban pocsékoljam nagycsarnokban gazdálkodjam Libanonban kettéroppan újralobban könyvhalmokban harasztosban űrvárosban válságodban fotonokban szalonomban rőfösboltban bizonyosban búvárkodtam meghúzkodtam csapatodban fölállottam szétmázoltam hormonokban Szentmártonban szerájokban hasonlottam