Rímszótár

kevésbé

Az egész szóra rímelnek 123

eléggé kevéssé egésszé nehézzé megérné elérné személlyé fehérré mesélné keménnyé zenévé vezérré remélné erénnyé szerénnyé letépné reménnyé helyévé gebévé epévé verébé lenézné egyébbé kevéllyé tevévé becézné egyénné verébbé mesékké levésné leélné zenémmé menyété zselévé elérté sebésszé megyékké megélné menyétté

Több szótagból álló szavak

legkevésbé részesévé feketévé szenvedéllyé elmesélné eseménnyé elcserélné tüntetéssé színhelyévé emberévé elemévé nyereséggé mesterévé idejévé rettegéssé tévedéssé közlegénnyé kisregénnyé székhelyévé lüktetéssé keretévé ételévé fölkefélné fegyverévé módszerévé összetépné jelenévé feketébbé csőcselékké megbeszélné reszketéssé csontfehérré hadvezéré életévé érkezéssé ketrecévé belevésné szőttesévé főzelékké elnyerésé kétkedésé porszemévé tengerészé

többé‑kevésbé játékszerévé helyettesévé természetévé verekedéssé elképzeléssé ellenfelévé emlékezéssé fenyegetéssé fűrészeléssé acélkeménnyé csataterévé nagykövetévé történetévé fegyelmezéssé kövületévé kínszenvedéssé közeledéssé nehezteléssé fémtörmelékké elképedéssé fogaskerékké eledelévé ólomnehézzé játszóterévé magiszterévé elszörnyedésé ezredesévé hadseregévé hízelkedésé fölfedezéssé

szövetségesévé személyeskedéssé gyülekezetévé börtönbüntetéssé Arisztotelészé kényszerképzetévé kétségbeeséssé sablonfecsegéssé

szabadegyetemévé médiaeseménnyé

Csak a szó végére rímelnek 228

részévé ábécé emlékké élménnyé egységgé kérdéssé történtté idézné övéké törvénnyé kísérné büszkévé eszmévé értékké vérévé szürkévé szemlélné térképpé TBC intézné békévé tébécé ítélné hívévé tündérré hősévé szomszédé törpévé színészé ügyvédné községé sötétté ösvénnyé növényé átlépné tűzvésszé növénnyé kitépné földjévé kímélné túlélné felmérné népévé élénkké szentéllyé hóhéré feltépné medvéké törvényé hülyévé kikérné nyögéssé énjévé lelkésszé lelkévé békéssé obszcénné átélné zengéssé túllépné görbévé kétséggé gyengéddé cserkésszé átnézné szürkébbé gyöngévé büszkébbé hegységgé gyengévé őrévé örvénnyé szükséggé szomszédné szirénné mellénnyé éjfélé JPG renyhébbé elmévé tüskéssé fecskéké képzésé pévécé DVD hátvédé műtétté festéklé csempésszé mészkénlé békésé gőzgéppé termékké öszvéré félénkké Vinczéné félévé vénséggé törpéké gyengébbé zsebtévé féléké bőréré kötéllé KGB

Eltérő szótagszámú szavak

tévé vécé nézné népé érné kérné széppé szénné jéggé képpé péppé vérré pénzzé fénnyé ténnyé élné lénnyé tépné néppé félé mézzé térré fényé névvé késsé géppé szkéné vésné sztélé réssé végé méllyé férjjé kézzé gémmé svéddé pézsé vébé négyé révé cédé

eszközévé jelképévé elnökévé közösséggé ellenséggé kereszténnyé egyikévé intézménnyé cselekvéssé rögeszmévé ereklyévé megkímélné üvöltéssé higiéné közkincsévé értelmévé jelenséggé elintézné elítélné legyintéssé közönséggé kedvencévé vezérévé szócsövévé jelenlétté emlékképpé utolérné megtörténtté kemencévé férfivécé szövetséggé ürülékké öldökléssé főnökévé fehérséggé érzésévé ellenféllé hömpölygéssé levertséggé ijedtséggé reménységé erényévé hűtlenséggé függvényévé sötétségé püspökségé térképévé őrjöngéssé szentélyévé rögeszmémmé tekintélyé emelvénnyé örvényévé kábeltévé füstölésé jelöléssé kesernyéssé mennydörgéssé öszvérévé ördögévé vészjelzéssé hírnökévé szobavécé felejtésé zümmögéssé kikísérné bömböléssé gyöngédséggé szerencséssé forgószéllé derengéssé repüléssé helyszínévé hússá‑vérré erecskévé kicsempészné rendőrévé megtérésé veszettségé fényképésszé világcéggé episztémé