Rímszótár

ismerem

Az egész szóra rímelnek 83

hirtelen istenem mindenen tisztelem mindenem nincstelen mindezen intelem dicstelen hirdetem viccesen cinterem hitvesem szinteken spiccesen giccsesen illetem hittelen ingesen istenen priccseken sikkesen vicceken ihletem szirteken kisterem tiszteken priccsemen intenem girhesen gittelem ikreken kincstelen szinteden tippelem iktelen kincsemen giccstelen ingtelen brillesen diszkeken filmeken

Több szótagból álló szavak

vízszintesen tekintetem elismerem megismerem felismerem fölismerem hányingerem beismerem tekinthetem gerinctelen érintkezem gerincemen kihirdetem miniszterem puplinselyem érinthetem gerinceden meghirdetem jóistenem tréningeken gerinceken bilincstelen krumplisverem láncingeken harmincheten kempinghelyen őriztetem bilincseken rutinszeren

hátgerincemen megérinthetem hegygerinceken újságcikkeken diafilmeken megpisiltetem rendőrvicceken alapcikkeken

ellenőriztetem megreggeliztetem hadügyminiszterem pionírfilmeken

Csak a szó végére rímelnek 2050

idegen teljesen szerelem nehezen szívesen végtelen szeretem eleven meztelen félelem amelyen kénytelen képtelen csendesen rendesen értelem kérdezem csöndesen élesen ügyesen kedvesen üresen mereven győzelem küzdelem lelkesen kedvesem kevesen összesen egyetem figyelem helyesen keresem névtelen öregem évesen ezeken részegen ellenem énnekem sebesen szüntelen hevesen tengeren hidegen képzelem mérgesen gyermekem szőnyegen helyeken fegyelem érzelem éveken türelem szemtelen engedem reggelen pénteken melegen földeken üvegen esztelen szigeten helytelen édesem kereken védtelen véresen kegyelem fényesen féktelen tehetem gyerekem néptelen emberen édesen melyeken telepen fejemen betegen étterem szertelen kegyesen sérelem éktelen tenyerem köveken éhesen színtelen védelem emberem sejtelem hegyeken félszegen szívemen réteken levelem szélesen gyötrelem terepen kedvelem felelem ünnepen éberen emelem nevezem kecsesen képeken fénytelen ridegen síneken énvelem székeken feszesen öregen vértelen kezdenem nedvesen elegem jeltelen meglegyen testemen ötletem helyzetem leteszem tévesen élvezem viselem szervesen kényelem győztesen nesztelen helyzeten mellemen helyemen élelem tereken megteszem heteken kényesen kéjesen vegyesen érkezem szenvtelen testtelen tömegen dísztelen mesterem kezemen kenyerem megeszem színesen réseken nyelvemen keleten követem térdemen vészesen rejtelem szerecsen nyelveken hegyesen tűzhelyen vizeken értenem nemesen szívtelen nevemen szerepem becstelen süketen rémesen könnytelen versenyen perceken szőrtelen felteszem megveszem üzenem megvetem nemtelen vizesen vehetem elegen énekem szellemem vezetem fizetem szégyenem peckesen méteren nézhetem fejeden kórterem bűntelen mentesen hihetem fejezem szememen kiveszem fövenyen özvegyen vihetem leveszem éjjelen kérelem szövegen átveszem gépeken fesztelen elveszem megterem melegem ékesen fémesen létezem végzetem lelkemen észlelem döntenem förtelem helyezem testeden selymesen fegyverem töltenem cipelem érdesen felveszem mérlegen kezdhetem ötvenen hangszeren melleden sikerem kerteken nézetem köpenyem könnyesen lényegen ölelem esetem fülemen kékesen jelesen lemezen szövegem tüzesen könnyeden fedezem elvtelen tanterem részeken nagyterem érdemem bálterem délcegen meglelem jegyesem tervezem elteszem módszerem nemzetem tengelyen tényeken kiteszem termeken széleken jegesen fölveszem érezem fenekem éteren lenyelem gyereken helyeden szétverem főhelyen füzetem jégverem terhesen táncterem könyveken feledem rendezem díszesen negyvenen pénztelen füveken partnerem szíveden megverem nevelem léttelen éhezem rendszeren köteten testeken ültetem beteszem védenem kergetem ércesen érdekem szemeden keverem fölteszem tűrhetem trónterem küzdenem levetem zöldesen elvetem ötleten ilyenen kérhetem lábfejem kereten kiszedem sürgetem leszedem őrhelyen kezeden völgyeken ághegyen temetem műselyem neveken nevetem ligeten érhetem zsinegen ételem lelkeken jellemem fekhelyen ehetem eseten deresen híresen kezesen kezelem képemen tengerem neveden jelenem betegem egeken érthetem székemen kézfejem holttetem megtegyem elesem kétesen eszemen teleken műhelyem kémlelem éjeken fektetem ínyemen tettetem díszterem üzleten peremen nyelveden nézeten beveszem rendelem üzletem gépelem reggelem fekhelyem kiverem ráteszem jegyzetem képzetem letegyem gyermeken mentenem őselem kéretem termetem műhelyen kételyem éjjelem terelem tekerem ereszen elvegyem ejtenem elveken hetvenen szöveten tölthetem veresen megszegem hercegem könnyezem törhetem szentelem nemzeten füsttelen boncterem ereken szemeken küldenem földtelen sejthetem beverem leplezem meglesem csöveken szenvedem méreten üzemen ízlelem térdeken élhetem levegyem lezseren ügyfelem díszhelyen rejtenem átvegyem elemem lelkeden ráveszem révemen elnyerem lételem mézesen léceken kábelen süttetem féltenem köpenyen rendszerem étkezem ünnepem küldhetem nyersselyem székhelyen részlegen vétkesen névjegyen meglepem szétszedem tételen közegen égetem hangszerem szennyesen egyezem felvegyem cselesen megvegyem sikeren feltegyem keblemen gyűjtenem fékezem elvegyen szögesen hencseren szigetem megtegyen címerem névjegyem megegyem levesen kebleden fellegen leesem szögeken fertelem melleken fedelem kivegyem habselyem tetemen könnyeken címeken egemen szervezem menthetem gépterem eszeden íztelen megnyerem büntetem kérlelem népeken kivetem testesen egyebem mívesen tetvesen mímelem szedhetem özvegyem fegyveren tetemem vetkezem víztelen ügyeken Betlehem szerveken ecsetem sírverem kebleken füleden tőzegen vethetem mécsesem rühesen felvetem költenem tüzeken kerecsen törzseken pörgetem siketen seregen kényszeren bérleten rezesen kiesem rettegem hölgyeken képeden szívlelem körzeten mesteren tételem rávegyem körzetem ügyleten döngetem földemen fejtenem pókeren fölvegyen bérceken öntenem véremen lábhegyen flaszteren festenem szelemen bevetem módszeren hitelem porszemen ujjbegyem görcstelen négyzeten gyógyszerem fölvetem egyeben leshetem túltegyen rajzterem kitegyem rejtezem színlelem berkeken sérthetem kötelem felvegyen gereben hátterem dzsungelen bélelem szögezem nyerhetem ölhetem rolleren zsémbesen terhelem fenyvesen híreken lemezem felverem készletem tengetem édenem vélhetem telkemen közegem földeden tűhegyen vesztenem lépkedem étetem vélelem vétetem várhegyen szíveken díszleten főnevem veretem érdemen tűzhelyem vakszemen ezresem szeghetem meccseken negyeden késeken végleten röntgenen jelenen felszedem rávetem őrhelyem lehelem tieden végzeten kivegyen hitemen dönthetem címeren szerveren fölszedem hercegen hegyezem ezreden színeken ütegen nyomelem szegeden nedveken bekenem hevenyen reszketem gyógyszeren szennyezem ölthetem fölszelem vekkerem tüntetem napelem ülepem ezredem zsánerem levegyen feltegyen képezem székelyen címezem ámenem egyeden növelem kelthetem kettesen hírnevem szétvetem sziszegem fészeren németen hangnemen dzsipeken sebhelyem gépselyem igenen képelem elfedem részegem reteszen bricseszem édenen káderem kokszhegyen kehesen klubterem telepem függelem tüzelem szegezem többletem lőszerem könnyemen ellesem meggyesen tetteken zsebelem rebegem betegyem fölkenem nyughelyem vermelem túlteszem lelhetem kráteren főzetem kézjegyem bevegyen keretem rendeken dögtetem jelmezem egerem fejsebem epresen üzemem bölcselem görgetem igenem gyógyhelyen fennterem címeden lefedem kábszeren födelem életem kövesem stukkerem töltetem soregyen ideken panelen kenhetem falelem napselyem lőelem kelemen átesem tépetem seggemen átszelem összeken fültelen idefen túlesem fotelem Keszthelyen elterem lézerem esketem egyedem kiegyem seggeden daleben köttetem összefen ölemen Debrecen idecsen kiterem elszedem Péterem egybeken szerteken szőrzeten lényesen délhegyen leterem bunkeren fölterem Walteren fércelem befenem Münchenen lékeken hídelem portelem öletem plédeken csermelyen kémeken hangjegyem üregem lencseszem mentelem föltegyen átterem rangerem rekeszen fényperem kínverem tünetem telesen rúdelem hűtenem szóelem sóderen körbeken grízesen evezem főtelen műveden nevesen hímtelen műterem művelem kőperem életen félselyem dzsipemen láncszemen becsesen ütemem nehezem kételyen nyeldesem csendemen vázelem

Eltérő szótagszámú szavak

nekem legyen velem ezen helyen szemem jelen kezem fejem terem teszem veszem melyen eszem tegyen hegyen elem nevem vegyen tegyem merem selyem vegyem vetem helyem gyepen verem heten egyen szedem tetem lesem esem lelem fejen szemen vejem menyem nyelem zsebem jegyem egyem nejem sebem perem lesen szegen tejem egem csecsen szeren seben fenem hetem szegem peren eben belem nemem nemen nyerem szelem fedem gyesen leken jegyen lenem cseren kecsem lecsen megyen neten ceten lefen

történelem egyenesen személyesen reménytelen idegesen rendszeresen egyetemen emeleten véglegesen rövidesen kényelmesen területen keservesen részletesen elevenen kétségtelen figyelmesen érdektelen mellékesen türelmesen fejedelem könyörtelen személytelen veszedelem mélységesen fölényesen lényegesen embertelen kellemesen köszönhetem lábujjhegyen emlékezem amelyeken mezítelen bőségesen képzeletem gépiesen szemérmesen megkérdezem ütemesen önkéntelen élettelen gyökeresen hűségesen sikeresen istentelen lényegtelen sikertelen törvénytelen meredeken hitelesen végzetesen kedélyesen kétszeresen erélyesen értelmesen együttesen önkényesen szerelmesen mennyezeten nehézkesen természetem elképzelem fedélzeten veszélytelen ugyanezen megkeresem hősiesen erkölcstelen képletesen tömegesen módszeresen kövezeten igénytelen jelképesen észreveszem ízléstelen lélegzetem fegyvertelen értéktelen évtizeden önvédelem érzékenyen vadidegen végletesen jelentkezem embereken öregesen befejezem jövedelem mértéktelen törvényesen fegyveresen elégtelen ünnepeken szívélyesen ijedelem féltékenyen tüzetesen érvénytelen betegesen kételkedem hiedelem nézegetem félmeztelen szellemesen érdekesen gyerekesen rendelkezem egységesen munkahelyen szeszélyesen megengedem veszélyesen ösvényeken lélektelen szükségtelen engedhetem töméntelen rejtelmesen érezhetem szeplőtelen hozzáteszem tenyeremen rejtélyesen közepesen felületen említenem késedelem váróterem elengedem teméntelen jellegtelen szégyentelen történetem előveszem reménykedem félelmesen részletezem gyűléseken tételesen tiszteletem érvényesen érzékelem hétvégeken óvóhelyen szakértelem istenesen sejtelmesen közeledem kényszeresen viselkedem önkéntesen környezetem vidékeken szégyenkezem szerelmesem örömtelen leveleken követelem nevezhetem megérkezem gyermektelen összeszedem tengereken fényképeken erőltetem érdemtelen költészeten gyermekesen szigeteken mindezeken győzelmesen rengetegen egyetlenem részlegesen szemüvegem önfegyelem húszévesen édesdeden érzelmesen kifizetem gyötrelmesen fölemelem előnytelen rendszertelen reggeleken fenségesen nagypénteken jelentenem útlevelem szervezetem kerekeken tevékenyen ítéletem megtehetem emlegetem szeretetem szögletesen történeten kedélytelen rétegesen következem ízlésesen szegényesen értelmezem eszméletem kerülgetem szekereken gyökértelen védekezem szélsebesen petrezselyem emelkedem elviselem természeten üvegesen jellemtelen révetegen ismerhetem közérzetem épületen vélekedem üléseken megértenem hiteltelen emléktelen régiesen felvételen beszédesen ellenfelem tornaterem becsületem kérdéseken képviselem keveredem megfizetem ismerkedem gerjedelem véletlenen tökrészegen felemelem ereszkedem förtelmesen helyzetemen negédesen tettlegesen tizenegyen félszigeten közfigyelem idézhetem szemüvegen fenekeden átengedem járműveken pártfegyelem gyermetegen többieken felszínesen térképeken átölelem ilyeneken felkeresem ígéretem felejthetem légmentesen feledkezem kereveten törékenyen értékelem intézkedem szemléletem terjedelem keresetem nemszeretem önérzetem teremtenem lóversenyen megemelem pikkelyesen kerülhetem fürdőhelyen jeleneten lelkesedem megnézhetem leheletem kérdezgetem kérdezhetem honvédelem tévetegen vesztőhelyen örvényesen ismertetem festményeken nyolcévesen üveghegyen nőiesen engedelem légiesen elméletem kezeskedem töredelem képzelhetem balsejtelem jelenthetem szerénytelen készítenem szellemtelen rémségesen ötletesen közölhetem kiemelem névlegesen merészkedem felfedezem felnőttesen gyerekeken elvihetem kísérletem szépségesen hozzáveszem sírköveken helyszíneken visszaveszem tetemesen igényesen odateszem töprengenem részleteken reszketegen kereshetem mindösszesen kicsinyesen jövetelem harctereken képzeleten kegyelmesen fatörzseken elrendezem helyettesem elégetem tízévesen szőnyegeken törvényeken énekelem faluhelyen említhetem feltételem kereteken üzenetem megfigyelem elrendelem tiszteltetem éjjeleken térségeken mentegetem előszedem ítélkezem kiengedem hatévesen hálóterem osztályterem amilyenen kitekerem megetetem elővegyem leszögezem remélhetem ítéleten leleplezem visszateszem tanácsterem temetkezem szentségtelen gyűlöletem érzelmeken rejtekhelyen eszköztelen tételezem üdvözletem rongyszőnyegen mindeneken szerkezeten ellenkezem észrevegyem ígérhetem fejeteken töménytelen légvédelem művészetem kikeresem segedelem munkahelyem honszerelem emlékeken eldöntenem félreteszem elfeledem idegenen merészelem évezreden gyermekeken lefektetem kinevetem felelhetem jéghidegen ülésterem németesen ötévesen esedezem fölkeresem gyerektelen kifejtenem megölelem félrészegen százötvenen ingyenesen szemléleten rendezgetem sorvégeken vendégeken személyemen őrületem feledhetem gyümölcstelen lábfejemen ízletesen köszönetem elnevetem megküzdenem történteken testvértelen elhelyezem hadseregem regényesen ügyeleten tízszeresen területem alávetem dédelgetem észleletem észrevegyen megfejtenem betegeken különterem rejtegetem szerethetem fajvédelem megkövetem fenekemen gyökereken megszervezem köpedelem megkérhetem métereken megmentenem fölségesen hangszereken tisztelhetem felségesen leültetem küzdelmesen eltemetem melengetem ereszeken illedelem farkasverem erkélyeken szövegeken szenvedhetem mérföldeken megértetem visszanyerem koncertterem mérlegelem fejezhetem zárójelen törölgetem jelezhetem gondterhesen vénségesen egyetemem összevetem kultúrterem meztelenen hétszeresen győzedelem önszerelem felnőtteken megbüntetem fellegeken megszeretem vesztegetem röhejesen kikérdezem felejtenem hernyóselyem ízlelgetem összeverem közkegyelem négyszeresen bennfentesen elvezetem tejüvegen szegényeken agyonverem gáztűzhelyen dörgedelem edzéseken gyűlésterem köpenyeken leengedem kíséretem követhetem keresgetem zeneterem szövetkezem idegzetem erélytelen próbaterem berendezem összeesem megtervezem fegyelmezem tönkreteszem művésznevem felvehetem jóemberem madártetem vészterhesen becenevem hétévesen eltöltenem egyengetem helyzeteden élményeken belterjesen fönségesen végezhetem környékemen cipelhetem rejtjelesen színészeken isteneken föltételem szereteten részvételem porhüvelyem fenyegetem pulóverem zengzetesen telepeken szentképeken szervezeten elérhetem vasfegyelem elkezdhetem szeretkezem kivezetem önkénytelen elvehetem kísértetem megehetem intézeten cserepeken letehetem tükörterem fejezeten ősziesen nemzeteken esélytelen ötlettelen mellékelem végtelenen kivédenem játékterem kereskedem vizsgaterem gyékényeken sütkérezem beengedem pilléreken műegyetem elhitetem fizethetem nádszékeken feszületen hajójegyem rekedtesen pihentetem kézfejemen hiszékenyen egyeztetem énekeken bárszékeken tornaszeren viselhetem díjmentesen befizetem érzéseken kinevezem feszegetem gyöngédtelen vetemedem vezethetem elvitetem csődületen megkedvelem öltözetem kábeleken hitvédelem elkergetem helyzeteken pergamenen helyezkedem megnevezem veszíthetem belevetem táborhelyen rendszereken déliesen viseltetem nyílsebesen szövegtelen érdemesen befektetem lelkületem ülőhelyen lemezeken legépelem műveleten testeteken megéhezem őrhelyemen örvényeken értékesen énellenem szeletelem naprendszeren megszüntetem meglengetem kéménytelen fűszeresen telephelyen megmérgezem sártengeren közhelyesen betonelem karrierem színházterem késlekedem kifejezem bevezetem emésztenem átvészelem ezredeken idézetem vizeletem töprenkedem képzetesen falrészeken leszerelem teheneken őrmesteren imaterem érzéstelen holttestemen mesélhetem megtördelem sebészeten fölöttesem siettetem tárgylemezen kérdésemen kereseten átvehetem jóvátegyem rejtőzhetem beleesem szentségesen megkeverem ágvégeken tűzvédelem felvételem térítenem részvéttelen veszítenem eregetem illesztenem terpeszkedem szemlélhetem csökkentenem legeltetem köpenyesen áthelyezem szenvedelem gyengélkedem intézhetem megnyergelem elvetetem földeteken kísérhetem szederjesen köszönthetem estélyeken szájszögleten ablakszemen törölhetem tönkretegyem verebesen visszanyelem regényeken elkövetem derítenem egyezkedem kedveskedem balesetem tenyereden kísérleten huszonheten fellegtelen gyűjtögetem beszélhetem türtőztetem röstelkedem rejtekhelyem sövényeken kiejtenem holtrészegen vízmentesen zsilipeken viseletem személyzetem szerelmemen megmenthetem megvehetem fekhelyeken teniszezem sütögetem boltíveken szentelhetem költségesen napfényesen beemelem érzéktelen büntethetem eltörhetem élvezhetem költségeken nyelveteken felkeltenem ebédeken gyengédtelen nádszékemen lengyeleken előlegem harcképtelen dörgölhetem ezredesem rátehetem megöletem jogvédelem túlélhetem gyógyszereken ülésemen gyepszőnyegen félelmeken keseredem jogsérelem méretkezem hangversenyem mólófejen erényesen eseteken helyeztetem elszenvedem társbérleten kerestetem rendeleten orrnyergemen kilehelem munkaterem kikémlelem ölelgetem délkeleten felégetem elküldhetem beperelem leplezhetem kiélvezem érzékemen ítéltetem ecetesen kötélzeten ecsetelem kerületen fehéreken megnyerhetem gyűlöleten tekercseken gleccsereken felszedhetem farmereken merevedem pergamenem személynevem levetetem deríthetem ötvenesem telepedem töviseken nevettetem elvétetem megízlelem szépségeden visszaverem szigetemen rajthelyeken öblögetem lélegzeten hálóhelyem szemlélgetem ételeken kivehetem frissítenem előterem szaténselyem emberesen lelketeken gyöngélkedem rejtélyeken főemberem melléteszem bevételem ébreszthetem feszíttetem vaslemezen tetemeken jéglemezen temethetem hullahegyen köszöneten leélhetem manőverem növesztenem edzőterem atlaszselyem megfelezem kölcsönveszem ellenszerem terepeken megszenvedem lövészeten kerítenem vesszőztetem beszédeden kihegyezem elnyerhetem leküzdenem eszeteken gyorsétterem lelőhelyen fajidegen békítgetem márványterem szegélytelen víkendeken madártejen ligeteken nevelgetem hópelyheken megmérhetem törzshelyeden fölkelthetem színészkedem fölvételen lovagterem épületem elveszthetem őrmesterem ághegyeken kivitetem felvezetem tüneteken beszédeken rendszeremen leüttetem újjáterem ráültetem kiküldenem billegetem sziklaperem kibelezem bankjegyeken foteleken fedezetem beetetem cseresznyeszem nádszigeten rátekerem mozgásterem kikezelem szilvafejem viziteken ideteszem kifecsegem barlangterem becipelem sebhelyeken lételemem megfékezem ígéreten látóterem búvóhelyem veszélyeken szerepemen jégtömegen interneten kiegyezem elővegyen szívtelenem tizedesen vívóterem negyvenegyen Szombathelyen mestereden mindentelen kényelmesem ledönthetem vademberem tervfegyelem kevergetem marhatetem kiszögezem egyedeken sérelmezem tévesztenem készíttetem segédkezem szedőterem létérdekem készségesen beterelem bíborselyem felföldeken betöltenem vezérhelyen ténylegesen fegyverterem nyelvvédelem rémhíreken leköthetem zöldségverem erkélyterem bérfegyelem hószőnyegen elrejthetem gazemberem munkáselem keresztezem átküldetem Jupiteren végküzdelem bokszversenyen karperecem kipréselem csepegtetem hajótetem koncertemen fémcsöveken termoelem reggeleden gyógyszeresen lángtengeren színeseken jeleskedem térképezem jósköveken lenevelem holttesteken ráfektetem ölelkezem berregtetem megszülhetem külsérelem tengeremen déltengeren lepörgetem levethetem napfénytelen részvényeken megfesthetem kártételen mesteremen kőereszen döntéseken üzlettelen hegyéleken őrszemeken erezetem szemidegem üzletfelem flóraelem segélyhelyen meresztenem peremtelen félreverem kikergetem görgethetem megsürgetem végestelen konditerem búfellegen tégelyeken Izraelen mikroelem felségeden kisegerem banketteken életelem egyeseken pincérkedem sportküzdelem szentléleken leégetem vastömegen ütközeten esküdteken zabföldeken kiélhetem fémlemezen varázshegyen salakelem örömesen lökdöshetem megtépdesem méteresen csendesedem szöveteken véghelyeken visszaterem szív‑érzelem részesedem győzelmemen behelyezem terhelhetem ékszereden jelöltetem bömböltetem hüvelykemen fejezetem vérömlenyem ihlettelen erőtelen égedelem gázvédelem élvezkedem tizedesem peremeken öszvéreken életemen kérelmezem segítenem Kőröshegyen cseszegetem öntvényeken erényeden megvédhetem fércelgetem dörzsölgetem végzetszeren lőréseken megfejthetem újraterem homokszemen kórházterem hótengeren hangszíneden elcsíphetem vízpermeten festményemen vegyvédelem szelepeken galvánelem partvédelem esperesen testrészeken beltengeren teraszterem internetem befűthetem estélyemen szárazelem egyetlenen kellemeden tápkereten kitépetem megveretem színtelenen fölesketem árvédelem vérvételen szabályszeren kötözhetem körívesen válaszhegyen éttermeken életeken fagyvédelem kiönthetem rendeletem kivihetem fénytelenen átkenetem csermelyeken medertelen ugrásszeren udvarhelyen csekkfüzetem téríthetem oldalterem védműveken ezreseken leverhetem meggyőzhetem pénzügyeken normálelem hóhegyeken kérezkedem oszlopterem elemelem kellemtelen építgetem nagykövetem páncélterem kiűzetem fölvitetem mozijegyen pünkösdtelen kávéterem Hannoveren szedreseken vértezeten testidegen életeden mintaterem szarvastetem jelnyelveken hullafejen felvértezem tüsszentenem bevihetem légcsövemen kétségeken főzőhelyen felszögezem melléknevem seregeken vakfegyelem odaterem hűségemen érzésemen hóemberem balkezesen füstüvegen figyeltetem elnevezem