Rímszótár

húzódik

Az egész szóra rímelnek 77

nyújtózik fúródik súrlódik fújódik szúródik gyúródik dzsúdózik nyúzódik súlyzózik zúzódik fúvódik

Több szótagból álló szavak

elhúzódik behúzódik meghúzódik kihúzódik lehúzódik felhúzódik széthúzódik felfúvódik fölfújódik átfúródik kinyújtózik elnyújtózik fölfúvódik ráhúzódik szétzúzódik átgyúródik felfújódik felnyújtózik áthúzódik túlnyújtózik fölhúzódik szétfújódik felfúródik megfúródik túlhúzódik elfúvódik lezúzódik kiszúródik átszúródik lefúródik átnyújtózik lefújódik szétszúródik megnyújtózik

visszahúzódik összehúzódik félrehúzódik hátrahúzódik belefúródik odahúzódik végighúzódik továbbhúzódik végignyújtózik összezúzódik hozzásúrlódik közbehúzódik összesúrlódik hozzáhúzódik szertenyújtózik körbehúzódik egybegyúródik összegyúródik tovahúzódik dugóhúzózik odanyújtózik visszanyújtózik helyrehúzódik idehúzódik előhúzódik újragyúródik hazahúzódik különhúzódik

keresztülhúzódik előrenyújtózik keresztülfúródik előrehúzódik

Csak a szó végére rímelnek 639

adódik utóbbit játszódik csapódik oldódik kínlódik aggódik rázkódik sodródik irtózik rakódik birkózik fonódik csukódik bajlódik vágódik vonzódik valódit íródik kígyózik hányódik hajózik kallódik csalódik zárkózik villódzik mosódik vágyódik tolódik vívódik záródik nyomódik torlódik fogódzik tobzódik szóródik adózik szívódik rágódik lopódzik hatódik borsódzik bánkódik osztódik tipródik hánykódik rázódik hallózik rugózik gubózik bagózik halódik tempózik dobódik vonódik villózik kotródik zsidózik ivódik bimbózik látszódik váltódik fogózik maródik szabódik melózik lopózik fojtódik mártózik szólózik bántódik bendzsózik lavórig csuklózik fázódik kilónyit civódik pótlódik golyózik lottózik fotózik korzózik hunyódik hajókig borsózik csellózik szaltózik szánkózik gubódzik tudódik rántódik nyitódik ajtókig tangózik totózik tallózik presszózik ajtómig alsózik jojózik toldódik lasszózik fogódik rugódik bimbódzik magnózik filózik szittyózik cicózik fogyózik mosdókig Platónig kenózik silózik csalózik diszkózik pólózik adókig germózik csuklómig kallózik siklózik porzódik narkózik pogózik csikózik pletyózik maródit kagylózik rágózik metrózik vájódik szívózik hajtódik szipózik kancsónyit tojózik legózik bunyózik

Eltérő szótagszámú szavak

bóvlit gyónik dóznit bóvlik pónit jógik csókig ósdit ósdik

folytatódik kapcsolódik fokozódik hallgatózik rajzolódik forgolódik becsukódik bonyolódik gúnyolódik feloldódik megoldódik hánykolódik formálódik akaródzik rángatózik bezárkózik elmosódik átkozódik megrázkódik tisztázódik becsapódik kicsapódik szitkozódik kitudódik ringatózik halmozódik meghatódik makarónit kivágódik himbálózik elzárkózik borzolódik lejátszódik hallgatódzik elvágódik lecsukódik rángatódzik csúfolódik himbálódzik fodrozódik burkolódzik lecsapódik felszívódik burkolózik föloldódik csókolózik mozgolódik tagolódik vakaródzik elkallódik hangolódik kapálódzik vizsgálódik takarózik morzsolódik zúgolódik csókolódzik kászálódik csiszolódik vakarózik áskálódik zsúfolódik ráfonódik takaródzik kulcsolódik titkolódzik autózik aszalódik felzárkózik rárakódik elkotródik bajmolódik mocskolódik példálózik eltolódik rongyolódik számítódik kapálózik ráncolódik dobálódzik ácsingózik titkolózik piszkolódik szállingózik morgolódik szétszóródik fölszívódik datálódik kitolódik porszívózik rádiózik választódik megbirkózik vonszolódik megbántódik piszkálódik halasztódik tagozódik megfogózik belopódzik iktatódik ágyazódik kioldódik akarózik rugdalódzik kiadódik boltozódik példálódzik hurkolódik csinálódik megmártózik ringatódzik elvágyódik cáfolódik dobálózik levágódik roncsolódik lerázódik gombolódik párolódik besodródik használódik sugdolózik pillangózik eljátszódik bezáródik kisodródik faggatózik fölcsapódik vagdalódzik kuszálódik megváltódik rácsukódik állítódik felvágódik feltorlódik vackolódik rányomódik bodrozódik megállónyit lezáródik felcsapódik szétrázódik fordítódik taposódik koszolódik harapózik megfogódzik fölzárkózik itatódik rugdalózik átkígyózik áttolódik karcolódik kormozódik duplázódik elszóródik szétoldódik indítózik faggatódzik kilopózik dominózik toborzódik kilopódzik kizáródik felrázódik szétmosódik elbajlódik begubódzik föltorlódik lefojtódik hógolyózik fixálódik kimosódik lenyomódik árnyalódik rugdosódik rácsapódik megborsódzik elrágódik leíródik pácolódik átcsapódik lehajózik megivódik harapódzik felivódik elvonódik tréfálódzik csigázódik elosztódik kirázódik megrázódik széttolódik szétcsapódik kiszóródik megíródik elkínlódik felváltódik megcsalódik eloldódik rongálódik elhajózik pontozódik gyakorlódik elkígyózik lombozódik leoldódik csíkozódik bábozódik szétszívódik bogozódik frakciózik megvágódik felcsukódik megborsózik avatódik fellopódzik szétsodródik áthajózik sugárzódik elfojtódik fitymálódik megvonódik átvágódik rátorlódik lemosódik begubózik fölsodródik elfogódik kikotródik mahagónit elsodródik dáridózik inflálódik horzsolódik felíródik kiváltódik kihajózik elrugózik felnyitódik lezárkózik megsodródik szétvágódik elirtózik számolódik fölcsukódik kilátszódik leszánkózik szétfonódik puszilódik rátallózik kábítózik lemaródik magázódik kibimbózik tilinkózik ráfojtódik átmaródik beíródik ellegózik ványolódik fölosztódik leadózik letipródik megmosódik átadódik ráíródik elcsapódik odázódik felzáródik kikagylózik lepadlózik megfogódik kihajtódik nyargalódzik átrázkódik felmetrózik fölvágódik lehajtódik lezsidózik átjátszódik áttangózik kirakózik elhányódik szurkálódik kiíródik leszaltózik megirtózik vagdalózik rászóródik haladózik elszívódik felsodródik lelopózik lúgozódik átlátszódik berakódik felhajózik kinyomódik leadódik letempózik pakolókig megmelózik szétnyomódik ragozódik rázáródik epizódig elbirkózik nyuvasztódik eltorlódik kijojózik kivágyódik leosztódik kigubózik munkálódik tremolózik átrágódik csatolódik behajózik felmaródik fölvágyódik kirázkódik legolyózik leváltódik indigózik megrugózik széttipródik átivódik átszóródik tokozódik strapálódik föladódik lesodródik szétbagózik rászívódik elszánkózik kiszólózik lelopódzik lóbálózik kaszinózik átlopózik átíródik felhajtódik fölnyomódik kinyitódik kócolódik letallózik megmaródik rázárkózik csavargókig kivonódik kigolyózik tornyozódik rámosódik átosztódik elnyomódik fellopózik kirágódik megosztódik áthatódik szaglálódik elhajtódik sajtolódik elzáródik kikínlódik kizárkózik lesilózik meghalódik rásodródik átszívódik elszabódik felrázkódik kiszívódik lekínlódik lóbálódzik rácsuklózik átlopódzik átváltódik testálódik fölmaródik leszóródik stációkig meglátszódik szétmaródik rávágódik elaggódik kutyulódik eltipródik felvonódik kivillódzik kicsukódik morzsálódik rákínlódik átnyomódik csomózódik elmetrózik föltolódik kirugózik lefogyózik levágyódik hámozódik megnyomódik javítódik kikígyózik kizsidózik meghajózik szorítózik túlhajtódik átszaltózik dobálódik elrázkódik felosztódik kiszánkózik lekígyózik léghajózik átlasszózik taszítódik fölkorzózik kimetrózik kupálódik leszólózik meglasszózik szétivódik villantózik eladódik kozmálódik eltempózik feltolódik kitotózik kicsellózik ráfotózik átmosódik ellátszódik zilálódik felkínlódik kirugódik rombolódik levonódik megnyitódik rizikózik átfonódik puszilódzik kivívódik lerázkódik kihányódik tárolódik rányitódik átszabódik dikciózik darálódik felnyomódik fölíródik kiszaltózik lekotródik kaparódik megszívódik sározódik rábagózik átkínlódik átvonódik feladódik fölhajózik kimaródik leszívódik megkínlódik széthányódik rátolódik eltangózik feltobzódik kitorlódik lemeózik megadózik átmetrózik rojtozódik ellopózik zagyválódik felkígyózik fölrázódik kiosztódik lebirkózik letolódik szétosztódik sugdolódzik elcsuklózik purgálódik kikorzózik lepólózik passziózik tájolódik átsodródik