Rímszótár

húzódik

Az egész szóra rímelnek 77

nyújtózik fúródik súrlódik fújódik szúródik gyúródik dzsúdózik nyúzódik súlyzózik zúzódik fúvódik

Több szótagból álló szavak

elhúzódik behúzódik meghúzódik kihúzódik lehúzódik felhúzódik széthúzódik felfúvódik fölfújódik kinyújtózik elnyújtózik átfúródik fölfúvódik ráhúzódik szétzúzódik felfújódik felnyújtózik áthúzódik átgyúródik lezúzódik kiszúródik átszúródik lefúródik átnyújtózik lefújódik szétszúródik megnyújtózik túlnyújtózik fölhúzódik szétfújódik felfúródik megfúródik túlhúzódik elfúvódik

visszahúzódik összehúzódik félrehúzódik hátrahúzódik belefúródik odahúzódik végighúzódik továbbhúzódik végignyújtózik összezúzódik egybegyúródik összegyúródik tovahúzódik odanyújtózik dugóhúzózik visszanyújtózik helyrehúzódik idehúzódik előhúzódik újragyúródik hazahúzódik különhúzódik hozzásúrlódik közbehúzódik összesúrlódik szertenyújtózik hozzáhúzódik körbehúzódik

keresztülhúzódik előrenyújtózik keresztülfúródik előrehúzódik

Csak a szó végére rímelnek 639

adódik utóbbit játszódik csapódik oldódik kínlódik aggódik rázkódik sodródik irtózik rakódik birkózik fonódik csukódik bajlódik vágódik vonzódik valódit kígyózik íródik hányódik hajózik kallódik csalódik zárkózik villódzik mosódik vágyódik tolódik záródik vívódik torlódik fogódzik nyomódik tobzódik szóródik adózik szívódik rágódik lopódzik hatódik borsódzik bánkódik osztódik hánykódik rázódik hallózik rugózik tipródik bagózik gubózik tempózik dobódik halódik kotródik zsidózik ivódik vonódik villózik látszódik váltódik fogózik bimbózik melózik lopózik fojtódik mártózik szólózik bántódik maródik szabódik lavórig fázódik csuklózik kilónyit bendzsózik pótlódik golyózik lottózik fotózik korzózik hunyódik hajókig borsózik csellózik civódik tudódik rántódik nyitódik ajtókig tangózik totózik tallózik presszózik ajtómig alsózik jojózik szaltózik gubódzik szánkózik mosdókig fogyózik Platónig silózik kenózik csalózik pólózik adókig diszkózik csuklómig germózik siklózik porzódik kallózik narkózik pogózik pletyózik csikózik maródit rágózik kagylózik metrózik hajtódik szipózik vájódik szívózik legózik kancsónyit tojózik bunyózik toldódik lasszózik rugódik bimbódzik fogódik magnózik filózik szittyózik cicózik

Eltérő szótagszámú szavak

bóvlit gyónik dóznit bóvlik jógik csókig pónit ósdit ósdik

folytatódik kapcsolódik fokozódik hallgatózik rajzolódik forgolódik becsukódik bonyolódik gúnyolódik feloldódik megoldódik hánykolódik formálódik akaródzik rángatózik elmosódik bezárkózik átkozódik megrázkódik tisztázódik becsapódik kicsapódik szitkozódik kitudódik ringatózik halmozódik meghatódik makarónit himbálózik kivágódik elzárkózik borzolódik lejátszódik hallgatódzik elvágódik himbálódzik lecsukódik rángatódzik csúfolódik fodrozódik burkolódzik lecsapódik felszívódik föloldódik csókolózik mozgolódik tagolódik burkolózik elkallódik hangolódik vakaródzik kapálódzik vizsgálódik morzsolódik zúgolódik takarózik csókolódzik kászálódik csiszolódik vakarózik áskálódik zsúfolódik ráfonódik takaródzik kulcsolódik titkolódzik autózik aszalódik felzárkózik rárakódik elkotródik bajmolódik példálózik eltolódik rongyolódik számítódik kapálózik mocskolódik ráncolódik dobálódzik ácsingózik titkolózik piszkolódik szállingózik morgolódik szétszóródik fölszívódik választódik megbirkózik vonszolódik megbántódik piszkálódik tagozódik halasztódik megfogózik belopódzik datálódik kitolódik porszívózik rádiózik példálódzik boltozódik hurkolódik ringatódzik csinálódik megmártózik elvágyódik iktatódik ágyazódik kioldódik akarózik rugdalódzik kiadódik dobálózik levágódik roncsolódik lerázódik gombolódik párolódik besodródik használódik sugdolózik pillangózik eljátszódik bezáródik cáfolódik vagdalódzik megváltódik rácsukódik kuszálódik állítódik felvágódik vackolódik feltorlódik rányomódik bodrozódik megállónyit lezáródik felcsapódik szétrázódik fordítódik taposódik koszolódik harapózik megfogódzik kisodródik faggatózik fölcsapódik toborzódik kilopódzik kizáródik felrázódik szétmosódik elbajlódik begubódzik föltorlódik lefojtódik hógolyózik fixálódik kimosódik lenyomódik árnyalódik rugdosódik rácsapódik megborsódzik elrágódik leíródik pácolódik átcsapódik rugdalózik átkígyózik fölzárkózik itatódik áttolódik karcolódik kormozódik duplázódik elszóródik szétoldódik indítózik faggatódzik kilopózik dominózik elkínlódik felváltódik megcsalódik rongálódik eloldódik pontozódik elhajózik gyakorlódik elkígyózik lombozódik leoldódik szétszívódik csíkozódik bábozódik bogozódik frakciózik megvágódik felcsukódik megborsózik szétsodródik áthajózik sugárzódik avatódik fellopódzik elfojtódik megvonódik fitymálódik rátorlódik átvágódik lemosódik begubózik fölsodródik elfogódik kikotródik mahagónit elsodródik dáridózik inflálódik horzsolódik kihajózik felíródik kiváltódik lehajózik megivódik harapódzik felivódik tréfálódzik elvonódik megrázódik széttolódik csigázódik elosztódik kirázódik szétcsapódik megíródik kiszóródik szétnyomódik ragozódik rázáródik berakódik felhajózik kinyomódik leadódik letempózik pakolókig megmelózik munkálódik tremolózik átrágódik epizódig elbirkózik nyuvasztódik eltorlódik kijojózik kivágyódik leosztódik kigubózik megrugózik széttipródik átivódik csatolódik behajózik felmaródik fölvágyódik kirázkódik legolyózik leváltódik indigózik szétbagózik rászívódik átszóródik tokozódik strapálódik föladódik lesodródik átlopózik elszánkózik kiszólózik lelopódzik lóbálózik kaszinózik rázárkózik átíródik felhajtódik fölnyomódik kinyitódik kócolódik letallózik megmaródik tornyozódik rámosódik átosztódik csavargókig kivonódik kigolyózik megosztódik áthatódik szaglálódik elnyomódik fellopózik kirágódik rásodródik átszívódik elhajtódik sajtolódik elzáródik kikínlódik kizárkózik lesilózik meghalódik rácsuklózik átlopódzik elszabódik felrázkódik kiszívódik lekínlódik lóbálódzik szétmaródik rávágódik átváltódik testálódik fölmaródik leszóródik stációkig meglátszódik morzsálódik rákínlódik átnyomódik elaggódik kutyulódik eltipródik felvonódik kivillódzik kicsukódik megnyomódik csomózódik elmetrózik föltolódik kirugózik lefogyózik levágyódik hámozódik szorítózik túlhajtódik átszaltózik javítódik kikígyózik kizsidózik meghajózik átlasszózik dobálódik elrázkódik felosztódik kiszánkózik lekígyózik léghajózik szétivódik villantózik taszítódik fölkorzózik kimetrózik kupálódik leszólózik meglasszózik ráfotózik átmosódik eladódik kozmálódik eltempózik feltolódik kitotózik kicsellózik rizikózik átfonódik ellátszódik zilálódik felkínlódik kirugódik rombolódik levonódik megnyitódik kihányódik tárolódik rányitódik átszabódik puszilódzik kivívódik lerázkódik megszívódik sározódik rábagózik átkínlódik dikciózik darálódik felnyomódik fölíródik kiszaltózik lekotródik kaparódik széthányódik rátolódik átvonódik feladódik fölhajózik kimaródik leszívódik megkínlódik átmetrózik eltangózik feltobzódik kitorlódik lemeózik megadózik szétosztódik sugdolódzik rojtozódik ellopózik zagyválódik felkígyózik fölrázódik kiosztódik lebirkózik letolódik passziózik tájolódik átsodródik elcsuklózik purgálódik kikorzózik lepólózik megsodródik szétvágódik elrugózik felnyitódik lezárkózik szétfonódik puszilódik rátallózik elirtózik számolódik fölcsukódik kilátszódik leszánkózik tilinkózik ráfojtódik átmaródik kábítózik lemaródik magázódik kibimbózik átadódik ráíródik beíródik ellegózik ványolódik fölosztódik leadózik letipródik megmosódik nyargalódzik átrázkódik elcsapódik odázódik felzáródik kikagylózik lepadlózik megfogódik kihajtódik átjátszódik felmetrózik fölvágódik lehajtódik lezsidózik vagdalózik rászóródik áttangózik kirakózik elhányódik szurkálódik kiíródik leszaltózik megirtózik átlátszódik haladózik elszívódik felsodródik lelopózik lúgozódik