Rímszótár

bocsánat

Az egész szóra rímelnek 597

korának szobákat csodákat szobának pofákat csodának dobáltak pofádat tojásdad sorának lovának szobámat csodálat jogának bokámat pofámat szokásnak soványak dobálnak nyomásnak okának bocsássak pohárnak kovácsnak csodáknak szobánkat pogánynak bogárnak jogásznak homálynak csodállak soványnak bokádat fokának bocsáthat kofának szobádat lopásnak komáknak pofánkat nyomának kohászat okádtak dohánynak lovásznak csodásnak románnak csodálnak fonáknak fogának pofáznak vonásnak mocsárnak pofának bocsátlak szobáknak csodásak borának csodásat tokánynak borászat bokákat csodáljak dobálgat fogyásnak szobáztat komákat csodáltad pofáztak fogászat szobádnak blokádnak porának borásznak kocsányzat polyáknak csodámat továbbrak romákat tokának továbbhat cocának továbbkap csodádat okádtat soványat Jolánnak Kodálynak komállak volánnak

Több szótagból álló szavak

katonának katonákat katonáknak iskolának változásnak álldogáltak városának viszonyának alkotásnak iskolákat ostobának tudománynak vacsoráztak álldogálnak rokonának asszonyának sógorának akkorákat templomának otthonának koponyámat hagyománynak vacsoráznak vallomásnak mosolyának palotákat koponyákat látomásnak orvosának ostromának hadonásznak vagyonának unokámat vacsorának palotának vacsorámat pocsolyákat hadonásztak unokákat bűnbocsánat felfogásnak szállodákat hahotáztak iskolánkat unokának oszlopának akkorának irodának táborának birtokának szállodának unokáknak nyomorának vacsorákat mítoszának gyilkosának zongorának unokámnak homlokának állomásnak vacsoránkat koponyádat irodákat cimborákat bajnokának modorának iddogáltak diplomámat koronának gonoszságnak elnyomásnak vacsorádat cinkosának mekkorákat felvonásnak megbocsássak korcsolyáznak tétováztak távozásnak tartozásnak csordogáltak paroláztak lakomának koponyának ostobábbak szigorának babonásak tétováznak koponyánkat pongyolámat gabonának zsarolásnak ibolyákat harcosának kotorásznak pátoszának babonának nyomozásnak ragyogásnak mámorának kupolákat babonákat lakomákat elbocsátlak szabotázsnak harsonákat palotáknak tetováltak vihorásznak zokogásnak tartománynak ostobáknak asszonyállat vihorásztak koronádat diplomának micsodákat tétovának provokálnak pongyolákat ostobákat óvodákat doktorának ostobábbnak micsodának unokádnak benyomásnak uzsorásnak megszokásnak megdobáltak adomákat fogsorának fuvoláznak dudorásztak kicsodának babonáknak vérnyomásnak gabonánkat korcsolyámat fújdogálnak kézfogásnak nagyzolásnak pisztolyának folydogáltak cimborának vacsorázhat páholyának befolyásnak rombolásnak amforákat vaskohászat orgonának névsorának balfogásnak csapodárnak vacsoráknak boronálnak ekkorának rakománynak eldobásnak ostobábbat megcsodálnak irodámat zongorámat csarnokának burgonyának korcsolyáztak írnokának motozásnak ibolyának koronáznak számosállat iskoláztat violának provokáltad katonámat lakomáztak baromállat unokádat irodánkat haszonállat diplomásat boncolásnak porkolábnak haloványak mormolásnak agymosásnak arrogánsnak fuvolázgat gabonákat ordonáncnak átdobálnak folydogálnak hadovákat mekkorának közcsodálat szabotáltak sarokágyat impozánsnak exponáltak bársonyágyat jópofának tombolásnak zubbonyának kotorásszak buzogánynak fiolákat micsodámat tetováltnak zátonyának tetováltat tobozának ledobálgat csigolyádat vacsoránknak harsonáztak bugyolálgat Toyotámat sorolásnak lánykorának cselfogásnak bronzkohászat celofánnak mosodákat arrogánsak irodádat adomázgat pakolásznak babonánkat palotámnak feldobásnak gonoszának álmodásnak porkohászat szorosának fogmosásnak markolásztak közbocsánat adomának csigolyámat vacsoráztat botozásnak tárolásnak harcolásnak datolyának kiokádjad fakopácsnak megcsodáltat karmolásztak erodálnak nagyszobának eldobálgat padsorának fuvoláztak fejmosásnak eldobáltad Ilonának tudományszak félhomálynak burzsoáknak sorozásnak irodámnak kivonásnak fémkohászat áfonyásat

állapotának telefonáltak gondolkodásnak vállalkozásnak parancsnokának találkozásnak várakozásnak anekdotákat szórakozásnak telefonálnak menyasszonyának gyermekkorának megvacsoráztak tolakodásnak gyerekkorának gondolkozásnak foglalkozásnak tulajdonának ifjúkorának tiltakozásnak fővárosának professzorának telefonálgat tanácskozásnak férfikorának karácsonyának metaforának életkorának álmodozásnak próbálkozásnak elgondolásnak összefogásnak apostolának filozofálnak telefonáljak átváltozásnak hálószobának sajnálkozásnak közkatonákat birtokosának amekkorának anekdotának ragaszkodásnak ripacskodásnak telefonálhat önvallomásnak tartózkodásnak káromkodásnak amekkorákat reflektorának csodálkozásnak öregkorának főorvosának behatolásnak fürdőszobának közkatonának okoskodásnak fontoskodásnak játékosának jellemvonásnak hadakozásnak belvárosának megfontolásnak hurcolkodásnak telefonáltat elálldogálnak fakoronákat gyalázkodásnak torzsalkodásnak vágyakozásnak narrátorának fogyatkozásnak kollaboráltak virágkorának megvacsoráztat sorkatonának külvárosának kormányosának ravaszkodásnak funkcionálnak eltávozásnak vendégszobának gyerekszobának előszobáztak kurátorának lépcsőfokának kajánkodásnak reklámfogásnak marakodásnak bicskadobásnak korlátozásnak kollaboránsnak bevacsoráztak legénykorának belepofáznak elváltozásnak rozsdásodásnak padlásszobámat vádaskodásnak ficánkolásnak toronyszobának közkatonáknak görkorcsolyáztak rajbefogásnak hálószobákat legostobábbak meghódolásnak rézkupolákat előszobázhat géppisztolyának bolondozásnak finnyáskodásnak megbabonáznak satupofákat funkcionáltak bíborosának sörrakománynak tanakodásnak fuzionálnak rátetováltat lidércnyomásnak filozofálgat váltakozásnak eliddogáltak episztolámat Casanováknak áltudománynak kölyökkorának bronzkorcsolyákat alagsorának előszobáztat kontárkodásnak megvacsoráznak nagycsarnokának hotelszobának különszobákat lángoszlopának megbabonázlak vonatkozásnak duhajkodásnak szarakodásnak preceptorának kiiskoláztat sajtkatonáknak protozoáknak harcmodorának túliskoláztat kavarodásnak habkoronákat frontkatonákat sumákolásnak főárbocának cserebogárnak bűnpártolásnak indiszponáltnak toronyszobákat rugódozásnak öngyilkolásnak gépzongorának önszabotázsnak eladomázgat gyerekszobámat sorkatonáknak indiszponáltak hálószobámnak

tulajdonosának beavatkozásnak főparancsnokának orvostudománynak elhatározásnak paradicsomának összetartozásnak álokoskodásnak megállapodásnak közgondolkodásnak fegyverropogásnak előcsarnokának alkalmazkodásnak háborúskodásnak tulajdonjogának várományosának kormánybiztosának vöröskatonákat betelefonáltak fényállapotának szállodaszobákat középiskolának óvatoskodásnak elfilozofálgat betonpalotákat féldollárosának áttelefonáltat ventilátorának markotányosának kidudorodásnak előárbocának századirodának fogadószobákat vászonzubbonyának különiskoláztat becsavarodásnak kifilozofálgat őrparancsnokának ólomkatonáknak tajtékkoronákat megbotránkozásnak búcsúvacsorámat megalázkodásnak agykárosodásnak hangárcsarnokának hűbérbirtokának gálavacsorákat vásárcsarnokának erdőpásztorának bázisállomásnak letelefonáltat márványpalotákat fiatalkorának kijózanodásnak bemutatkozásnak

lelkiállapotának megvilágosodásnak kezelőorvosának természettudománynak aggodalmaskodásnak bungalószállodának belehabarodásnak maroktelefonálnak visszatelefonáltat odatelefonáltak odatelefonálhat nevelőotthonának májelzsírosodásnak idetelefonáltat időpocsékolásnak egységparancsnokának elmeállapotának közfelháborodásnak tömegtiltakozásnak

zászlóaljparancsnokának születésszabályozásnak

videokommunikátorának

Csak a szó végére rímelnek 5033

magának vasárnap egymásnak akárcsak világnak találtak csináljak elvtársak csinálnak volnának apámat anyámat fiának csináltak anyjának vizsgálat szolgálat apjának apámnak megálltak királynak anyámnak néhányat utánad színházat országnak találnak évszázad halálnak családnak munkának alázat bejárat példának órákat sorsának kutyának utcákat arcának irányzat megállnak lányának varázslat kormányzat kockázat elvtársat ruhákat tudnának elvtársnak hibákat formákat kívánnak kutyákat próbáltak kormánynak munkámat madárnak urának bírálat vadállat kijárat szolgálnak ugráltak munkákat kislánynak gyalázat házának szolgáltak anyának ruhámat falának kortársak ugrálnak sétáltak használtak példákat kínáltak anyádat útjának apának próbálnak színházak kívántak hazának vigyáznak apádat színháznak szavának tanárnak csinálhat ajánlat rózsákat írásnak drámának lámpákat sétálnak vadászat használnak tagjának társának elváltak barátnak utcának mamának kórházat kínálnak gazdának gyertyákat munkásnak hangjának feltámad ládákat találtad felálltak csontvázak káprázat futásnak szolgálhat anyádnak hálásak csináltad virágnak macskákat apádnak macskának hullákat leánynak találhat diáknak furcsának táblákat napjának osztálynak császárnak számának találat hazánkat adnának szólnának egyházak könyvtárak fűszálak elfárad étvágyat állnának hadjárat vitákat bátyámnak tréfának könyvtárat bátyjának vigyázzak kutyáknak leszálltak fűszálat bátyámat szikráznak húgának lábának vadásznak vigyáztak vitának mászkálnak kártyáztak tanyáznak szabályzat drámákat mintákat túlzásnak témákat morzsákat tudásnak szolgáltat úszkáltak tisztának határnak kiszárad kórházak vidámak nótákat munkánkat lakásnak szikrákat hazámat szamárnak beálltak egyháznak föltámad felállnak polgárnak deszkákat csupáncsak vallásnak cigánynak bajtársak látványnak hajának hajszálak korlátnak párnákat cikáznak téglákat tanácsnak hibásak portásnak raktárak táskámat járkálnak használat próbákat elválnak csontvázat bérházak atyjának kiállnak találjak tanyáztak hibának atyámnak titkárnak mászkáltak kiálltak aktákat karjának vitáztak példázat butának múltjának járnának úszkálnak sziklákat órámat rókának vágyának utálat almákat torkának szikráztak normákat témának pápának újságnak magánynak vadásztak bűnbánat papának cikáztak formának sárkánynak járkáltak faágak kártyáznak próbáljak atyámat pletykákat megláttak hajszálat mintának apánkat sajnállak kockáztat szájának leszállnak sorjáznak szobrászat meglátnak zabálnak órának sétálgat ábrákat harcának számlákat szobrának őrjárat libákat kizártnak tárgyának sajnálat pártjának árvának bujkálnak birkákat talállak céljának vigyázat faházak szőrszálak gazdáknak ágának marhákat tornyának kockákat hazámnak hátának gyávának kizártak titkának orrának táblázat kiárad kétszázat havának vitáznak anyánkat szolgának irántad várnának présházak ábrázat vidámnak leálltak kiszálltak halászat súlyának elsápad ahányat horgászat vállának ruhádat szakállat szárnyának atyának kuláknak egypárat nyakának szétváltak agyának imádnak csúnyának kacsákat mozgásnak álmának honvágyat anyánknak szilárdnak ötszázat vibrálnak ruhának próbáltad sétákat kívánlak halásznak labdákat kívánhat sziklának kutyámat párjának látnának félszázad csizmákat bikának megszárad kurvának dolgának sírjának kapnának felmásztak csináltat romlásnak vidámat forrásnak leszárad kiáltsak postásnak imádat bátyádat anyákat tudnálak égtájak bezárnak babának imákat csatákat szakállad hasának faházat tolmácsnak szobrásznak tápláltak hátráltak pályázat konyhának lezártnak villákat kocsmákat kínálat ruhánkat kartársak tréfákat csapdákat aknákat csudának utánzat vaságyak ágytálat beállnak búbánat voltának nyarának halásztak jutnának labdáznak gyomrának fellázad imádlak használhat módjának hálámat sarkának szótárak hiánynak szétárad gazdákat bombáztak próbának beszálltak tenálad fájának hatásnak fáklyákat munkámnak faágat ruházat hazánknak macskáknak szultánnak kártyákat kívánjak puskákat fajtának babákat eljártak ajkának bombáznak válnának báránynak kifárad fölálltak fajtákat könyvtárnak hívnának bujkáltak hibásnak szakmának bandának kápráztat levágnak nádszálak munkádat combjának utállak fodrászat prédának átvágtak lejárat kottákat táskákat hálásnak békákat villának szoknyákat tantárgyat szétválnak kószáltak raktárnak sírásnak nagyságnak tantárgyak párnának sapkámat leválnak csigákat várának állványzat elszálltak formálnak lármáztak évjárat megállhat ódákat szakácsnak megláttad némának bejárnak ágyának kályhának sapkákat bátyádnak anyáknak példámat bolhákat cicákat csizmámat bányásznak gombákat hordágyat kívántad meglátlak pályának tócsákat nádszálat rózsának formáltak hátrálnak huszárnak rátámad hagynának szoknyámat hívásnak kiszállnak kocsmának hangyákat csúszkálnak hintáztak pompáznak pletykálnak lámpának ivászat turkálnak kijártak vaságyat elbántak kiváltak tanyákat rangjának vázákat pontjának ujjának iránynak óráknak dogmákat írnának elszállnak utcáknak táplálnak betyárnak ivásnak becsvágyat szagának felszálltak csúcsának kiválnak elvárnak húsának bemásztak sorjáztak durvának butábbak látásnak megszálltak csalásnak kannákat csapásnak gondjának sátánnak jószágnak bikákat átálltak bírákat barbárnak cellákat árvákat járásnak hibáztak kaszálnak sétáltat szolgáljak cirkáltak elszárad négyszázat futnának hoznának márványlap nyugágyat kórháznak gazdámat apánknak ősállat fölszálltak fodrásznak beárad hibáztat szaglásznak megvárlak kimásztak rókákat tollszárat pompáztak labdáztak hangyának székházat dunyhákat jóságnak kivágtak csúszkáltak sajnálnak bálványnak tisztábbak orcámat nyugágyak szálfákat feljárat szerszámnak furcsákat vitánkat bálákat úsznának szolgáltad atyáknak pipámat drágának cukrászat hintáznak aljának próbálgat szállnának ritkábbak eljárnak fölszállnak kutyámnak húznának csatának sétálhat oszlásnak szabálynak ábrándnak békának javának vizsgákat beszállnak bordákat hízásnak tálcákat vitáknak karának imádtak kurvákat pályáznak oltárnak tagságnak válságnak beváltak használjak laknának bajának diktálnak horgásznak látnálak libának játszmának lemásztak sétának lábszárat világlap apákat bányákat kivágnak pálmákat kínálhat felszállnak teákat kartársnak leállnak megbántad lejártak tollának kijárnak hazádat búzának néhánynak célzásnak barnának felmásznak bérházat dalának dísztárgyak dombhátak sárgának szolgákat kupákat csatáznak lángjának órádat fegyházat hibámat poklának bábának beláttak gólyának elálltak hídjának fognának lármáznak szakmámat műlábat szótárat ellátnak fölmásztak hosszának sajnáltak hullámnak gazdámnak felszárad atyákat sapkánkat megálljak grasszálnak kínjának kószálnak fajának imának butákat kiálthat tárcákat lándzsákat elláttak naptárak bajtársat kamrának díszszázad gyávákat patkánynak babrálnak nyúlnának pályáztak ugráljak apáknak munkánknak válásnak alvásnak szállásnak bojtárnak imámat vibráltak puskának fácskákat járdákat cellának sugárnak labdámat szólásnak formálhat listákat felállhat kutyánkat járkálhat megszállnak csizmának turkáltak megjártad teáztak rabságnak gyufának csontváznak deszkának csapdának szilárdak csajkákat állásnak megtámad hitványnak széklábak botránynak sétáljak parkjának létrákat túrákat babráltak munkáknak nyílnának ráálltak diktáltak mászkálhat cápának áldásnak beválnak kútjának tortákat finnyásak átlátnak boltjának lánykának lógnának csárdának kőházak kincstárnak széklábat tréfásnak mindhármat vázának hurkákat puhának fémtárgyat hibáznak rászárad farkának szálkákat párákat dudáltak kacsának bóklásztak tatának sántának ponyvákat szolgádnak irhámat bankárnak elárad létrának lejárnak dajkának átszálltak pletykáltak szolgállak lámpáknak reklámnak bárkákat kukákat kínzásnak mamámnak kőházat juhászat elvágtat ruháknak raknának bevágnak sivárak tisztázat beálljak vizsgáltak járkáljak mókának szukának tölgyfának orcádat vadászgat kapákat palánknak bűntársak múzsának solymászat innának bérháznak bomlásnak vizsgálnak bundákat szoknyádat marhának hordárnak partjának indákat égtájat szajhának fajtámat simának hangszálak bírnának klubjának mintázat drótszálak síkságnak trónjának lázának atyádat próbállak tréfásat utáltad rúdjának firkálnak szikláknak pályádat bundámat foglyának hazádnak verslábak étvágyad sapkádat pletykának vádjának csúnyákat bordázat vadászlak szolgáknak próbáknak juhnyájak tanának vénlánynak eláztak silányak formámat rászállnak teádat firkáltak cicának sárgákat rágcsáltak pingáltak lárvákat fajtánkat vigyázhat bambának aláztak bordámat túrának gyáváknak hátrálhat képtárat föllázad varázsnak dudálnak cirkálnak szánkáznak túljártak puskámat újságlap kreáltak gombáknak gulyásnak szőrszálat vizsgáztat szolgádat gályákat nyírfákat mókákat pompásak hangyáknak osztályzat káplárnak létszámnak lombjának hálának dámákat nadrágnak vizsgálgat bevágtak ugrálhat ajánljak kriptákat sivárnak témáknak dajkáltak máglyákat szurkálnak honvágyad tornásznak bújnának mamádat jobbjának beszárad ládámat témánkat algákat kántáltak drágábbak teáznak tájának felálljak bankházat elvárhat bakákat piszkálnak túlárad kulcsának elállnak aláznak kápráztak tisztásnak bástyákat bíráknak fajtádat bájának marháknak vizslának nyomdásznak kívánat gyertyának ugráltat cápáknak spárgákat mamámat bánnának bányászat sorstársak dollárnak bíznának villámnak kockáztak kardjának gyárának kártyának bezártad dombjának tréfáltak téglának imádtad szarvának lámpásnak zsákállat leprásnak juhnyájat labdának szikárak futárnak beláthat táblának hátráltat mátkámat summákat dámának kormánylap kamrákat gépházat pulykákat tésztának párnámat bandákat trágyának nyárfákat bírálnak tisztábbnak láncának pajtákat megárad hírzárlat nyájának beállhat kurváknak hibázhat dárdákat rablásnak traktálnak rozsdásak lámpámat sakálnak gyászának pulykának kirángat vágtáznak példánynak nyolcszázat példánkat hibáknak feltártak hordágyak drágámat túljárnak riszálnak múzsákat megvárnak csigának pletykáknak bajtársnak závárzat megálltad listának sétánynak lármának birkának táplálhat pacákat kiásnak elvártak ebzárlat búvárnak kacsáknak csatáknak pajtásnak grófjának kukának szakállnak ahánynak szótárnak cifrákat vágnának fruskának kolbásznak náthásak zajának szárának irkáltak kazánnak durvábbak elszántnak masszának botjának horgásztak találgat vágásnak bírnálak csúnyábbnak próbálhat cifrábbat átszállnak önvádat furcsábbat frontjának kivágat átkának sátrának dumáltak másának hadászat gyónásnak eláznak használtad bóklásznak helytálltak papádnak játszmákat visszásnak sutának beláttad puhábbak flótásnak orcádnak gazdádnak harsányak portyáztak kántálnak titánnak konyhánkat gúnárnak hálámnak nyomdákat birkáknak vagánynak sonkának óránkat kiszállhat vadászhat gyógyászat szabászat párának világnap párkányzat gyámjának tollszárak rondának gólyákat traktáltak pásztáztak elvártad papámat tölgyfákat körjárat drágámnak puskádat keltákat ziháltak fémszálak dumákat fogynának kakálnak támlának fűzágak tavának leláttak levágtat cicázhat hálánkat kínálgat ajánlgat summázat pumpáltak tortának csúsznának babámnak gatyámat hajcsárnak póznákat lazának ingáztak sírnának számlámat irhádat gyémántnak csókjának barnákat mondákat példádat rózsáknak harcászat hagynálak tornáztat fogházat rájártak feljártak hitványak pisztrángnak átvágnak átvágtat buktákat ugrásnak japánnak kurtának rucának szakmádat atyádnak csapnának témámat kapának kiálljak náthának égtájnak csizmádat náthámat halványak lerágnak gúnyámat hasznának szakának osztráknak garázsnak bulvárlap cápákat járványnak lazsálnak rózsádat székháznak brácsásnak nyálának kancának dudákat naptárnak lánykáknak megfáztak nászának nyúlkáltak szempárnak kockának harsányat naptárat baljának kurtákat átárad vitánknak bálnának levágtad fennállnak megválthat márkának aknáztak kalácsnak lekvárnak hagymákat lámpádat meghálnak vizsgának puhánynak nyitásnak rózsásak portyáznak okmánynak felfáznak sodrásnak megsápad káplánnak packáztak gyertyáknak csipádat ládáknak csárdásnak kajákat csontjának kutyádnak lakájnak dogmáknak mappákat bányának dámáztak gyepágyak tisztázzak feljárnak virágzat kitártad ocsmánynak cellámat zárnának kasszának hívnálak békáknak bírálgat hintákat kutyádat kitámad adásnak ráfáztak májának pisáltak átmásztak kiszálljak furának hintáztat nyílásnak kiváglak dúskáltak tonnákat szajháknak kivágtat lustákat hallásnak pingálnak sapkának hétszázat ráláttak álcákat pápáknak hídlábak cibáltak pályázhat eljárhat rájárnak márványpad farmjának ritkának bujkálhat nimfákat nullának megárthat bodzákat álcáknak botlásnak földvárak fölszárad kuktának póráznak gitárnak lustábbak zárdának bikámat gúlákat csalfának dumáknak elvágnak csalnának ruházhat dobnának baltának holdjának riszáltak vájkálnak ábrának elbágyad leltárak diákat imánkat pávákat kockáznak hajszálad csimpánznak párnázat vájkáljak dandárnak ugrálgat vállfákat málnásat kivártad tárának trilláztak halászhat madárnap skálának bárkának pulyáknak ispánnak arának számláztak rontásnak csuknának drámánkat tantárgynak dísztálat kriptának lezártad szemágak formásak csúszkáljak stábjának szakmánkat bérhányad hárfámat földvárat gyalázhat bujkáljak kurtábbak álcáztak kitártak átjárhat kimásszak megvágtak ócskásnak butáknak szikrának forgásnak portának morgásnak varsákat mókásat párkánynak gazdádat törzsszázad balszárnyat vásárnak őrházat álcának átlássak apátnak ajánlhat tornákat egyházad lombsátrak cserfának fennállhat formáznak elvágtad táskásak tálcának maszkjának pompásat mustrálnak mászkáljak ruhásat pajzsának lámának pumpálnak agárnak nagyjának rákásznak babáknak csonkjának bükkfának jobbszárnyat belgának hozzácsap mintáztak zsákjának srácának feltárhat plazmának úszásnak trágárnak hársfákat megvárat tálcámat mocskának sörgyárat falnának szájzárat csizmánkat megáztak tagtársak csalánnak kontrázzak dísztárgyat kasszákat békámat megmásztak vízágyat padjának csáklyákat elhánytad babrálgat csúnyábbat bűntársnak gátjának bajszának tisztáknak bicskákat sasának ellátlak deltásat karfának eláztat pompásnak szétmálltak sarjának elbánhat elvárlak szikárnak határnap halljának aknáknak átlátlak bőrgyárak buknának szondákat egyszázad vágtáztak kártyásnak piálnak álcáznak héjáknak sikáltad kreálnak iszlámnak ukránnak rálássak beválhat lopnának megfáznak palástnak dumálnak honvágynak dámáknak fátylának formánkat szektákat szakágak páráknak lófrálnak drótvázat rendházat lazábbak tárnákat íjászat urnának nászházat korbácsnak rostálnak elástad tiszttársak kontárnak szénszálak túljárhat feltárnak kibántak rendházak gigádat hunynának mappámat keltáknak lándzsának leváglak kívántat csatáztak cickánynak kajánknak polcának megszántad barnábbak szeánsznak hajrákat fölvágat gombjának gályának kútházat trilláznak önvádnak bárkáknak hibádnak tukmálnak talánynak posztjának íjásznak elvágtak pálcámat cincálnak kétszáznak konyhámnak macskádat cisztákat lánykámat kínállak kincstárak hordákat spárgának búvárlat lebágyad megvágtad fúgákat szórnának druszádnak tompának lejátszat zúgnának bábáknak dukálnak trillákat fácskámat gúnyádat megáldhat tápláltnak zsandárnak megfárad prizmákat gésának sámánnak bevágjak tonnának csillárnak gránátnak tésztákat cipzárak ingának flottánkat kivágjad őzárnyak szidásnak bordának falábat prédáltak kiáltsad számlázhat kacsámat elszántad seblázat szaktárgyak bőrsátrak cifrázat sínpárnak légtávlat mészgyárak vadásszak szféráknak poggyásznak pletykálgat almámat foszlánynak sapkáknak deszkázat felszállhat fényárnyak kormánypad munkáslap cicáztak porfátylat elállhat felfárad levágat kurváztak felmászhat izmának pártázat kucsmámat zabáltat mátkádat füljárat kártyázgat irhánkat pangásnak baltákat rámásznak gépgyárat firkálgat próbáltat mentsvárat lágyságnak nyúzásnak fajállat átfárad malmának elszállhat csatámat zárdákat bálnákat formádnak évtársak sípjának leárad fáklyáknak kivárlak ősfákat tölgyágat vágnálak horgászhat pinának vénákat krétákat zsugáznak kártyáknak balgának rongyvázat lemásznak dárdának munkáltak furákat almáknak kasztjának tápláljak csapdáknak hágnának kúsznának fáklyának szerdákat flegmának puskánkat pólyákat gyémántcsat csíráztat szálának kockásak rendháznak dombhátat aktáknak kockásnak rongáltak munkálat júdásnak hártyának vaságynak orcának rajának rátának drótszálat babáztak légvárat csámpáztak flaskákat vasnyársat mókásak bűntársad bezártnak bátyánknak bankjának kihányat használlak tukmáltak tanyázzak konyhámat fajtádnak csajkánkat megháltak ingáznak flangálnak sudárnak nyúlványnak följárat meghágat sóházak bikádnak ágytálak szétrángat keltának átrázat felmászat háládat lerángat rongáltad kuszáltak igáztak hintának rántásnak kontrákat piákat hozzárak eljátszat nyanyákat lenvásznat fölvágtat hintásnak kiásat hajhásztak megláttat balgábbnak rászántat kockáknak csáklyáznak szújárat lundáknak felfáztak felásat fölfárad árpádnak lezárat lukácsnak Pécsvárad valának hajtásnak túljárjak sziklásak lordjának arámat kigyártat ászának Izsáknak elvárat szétszárad legyártat megszántat dugnának dajkámnak fáznának csóválnak sorházat megjátsszak mordálynak földzárlat lefárad megbántat alváznak formállak tujának fémlábak farmházat blokkházat zárjának boglyának szétrágat átrángat szektádnak önvádad feljátszat jónásnak kirágat lerágat átszállhat megáztat tárcsának rostjának strandsátrak tűzgátak elhányat medálnak kiváltat megjátszat forgáscsap varrásnak sandának csudásnak színvázlat műtárgyat csúszdáztak felváltat csicsásat listámat leváltat orrjárat csorbának tintámat feltártnak felmásszak lazsáltak arszlánnak kaszáltat Istvánnak elváltat gombászat számláznak varázstat megrázat dumálgat bőrsátrat bombának gyorsjárat turkálgat sorházak lábszárnak druszámat forrázat frusztráltnak párnáknak légvágat algának formálgat Rómának gályánkat spermánkat szakmákat galádak pletykáztak zónánkat pálcádat kitárlak basákat széthányat lándzsádat leráznak átrágat listádat Kingának széttártad Gyulának áttámad kimásztat Jóskának megásat portáslak ritkáknak roncsának párttársak solymásztak föltárat kaptárak álcámat mókásnak megjártat szétvágtak postákat bejárlak szétáztat ebállat átáztat Kálmánnak felvágtat silányat kivájat nótázgat szalmákat utcádat Csillának gazdászat kétszázak megrángat tyúkházak dékánnak ingázhat culáknak zsákvásznat rézszárnyak Gerdának hozzákap próbáztat leásnak fájnának számlálgat fémszálat átláttat bombákat felhányat vágynának bálának átszárad lejártat fundáltak lándzsáknak megáldat kártyánkat morzsáknak tortámat méhszájat óvnálak szaglásnak sörgyárnak fatárgyat fruskáknak fölszántat kásásak megbágyad kábábbak föltártak megjárat Moszkvának lámákat bűnvádat szétvágtat átváltat Trójának táblánkat felvágat falkának szamárpad vámházak átláttad nyomdászat átfáznak vízágyak Koppánynak karmának gazdánknak cipzárat furcsábbnak elvágat megmásztat zsákvásznak bárkádat sorjáztat Tamásnak darázslak ködfátylat hitványat dácsának csóváltak tervvázlat vizsgállak gólyázzak leláthat kilázad sajttálak leáztat firkának bevártak makkjának markánsak utáljak számlálnak révgátat szurkáltat deszkáztak átjárat dokkjának leánynyak mentsvárad Helgának kátránynak eljárjak leprásak szekálnak ormánynak gályádat meglássad fölrántat fölszálljak meghánytat bombáknak rajzvázlat buckáknak testtájak sortjának rútságnak szétvágat romvárat elváltnak málnánkat elmásztak felszántat aktának pótágyat eltámad ráárad leszántat tukmáltad mustrálgat Zoltánnak bordámnak megvárhat hókának pilládnak buckánkat kucsmádat vágányzat marhánkat elrángat raktárat könnyárad föláztat igázhat kéjvágyat rúnákat alvászat megmászat szignálnak pákászat nyugtádat tanyázgat pumpának nyersvásznak hibádat feltártad leásat macának áthágjak gyászfátylak vénáknak karmámat lepráznak kihánytat áthágat pecásnak tényvázlat lehányat pumpáljad megváltat bezárhat vérvádat Évának formáztak jachtjának borpárlat túráztat fazárat málhánkat fölrángat kábának letámad meghányat hágásnak szikrádat arcfátylak holtjárat szorzásnak rajsátrat kisállat szétrázat málnának átvágat felrángat Kucsának pótágyak kirázat lerántat drótváznak juntáknak hoználak fejfának hegyláncnak vágánybak elláttat számzárat műtárgyak kizártad fölásat kiáztat ragyákat megmártat balgáknak rávágtat táljának ívjárat feláztat dámáznak klánjának leállat lázárnak piszkálgat pulzárnak arámnak muszkákat elásat túlfárad lehántat megvágat megáznak csúszdákat túláztat Gyurkának szaglászhat nyálkásnak bajtársad lesápad

Eltérő szótagszámú szavak

század álltak állnak másnap házat állat házak jártak járnak tárgyak másnak várnak támad bánat lánynak vállat láttak ágyat fákat tájat vártak váltak árad ágak látnak szálltak láttad válnak lábak szállnak nálad hátat árnyak tárgyat látszat hármat lábad látlak számat háznak pártnak vágtak ágat fának állhat szárad gyárak tájak vágyak szálak vágyat válhat járhat láthat vádat gyárat szárnyak ágyak társak várat árat lábat tálat várhat szálat vádak gátat távlat vágnak szárnyat lássak sálat zárat vágynak vágtat bárcsak másztak sátrat várlak másznak szájat álljak lázad bántak szájak vállak vásznat árnyat társat hátad százat árak szádat bátrak fátylat májat nyárnak járjak ágynak sátrak áznak zártak bánnak fárad tájnak vázlat fáknak párat ástak átcsap házad kádat nyájat járat árthat nyálat nádat várjak zárnak fájnak vállad ágyad szánkat tárgynak várak tálak fájhat lázat vártad ásnak játszhat vágytak hátak vásznak szántak szárnyad fáznak százak cárnak gátak gyárnak lássad nádak szállhat hányat hársak szárak szálljak mának pártlap párnak rángat nyársat gyásznak vágtad rácsap válthat társnak váglak szájnak fájtak lángnak láttat nyájak hánynak szántad vágjak fáztak számnak ráztak árnak táncnak rágtak zárak szájad lázak szárat vágyad hánytak áztak háltak játsszak rágnak lábnak átad fátylak sápad zárlat társad kádak vághat váljak ágnak ráznak vájtak sárnak állad tárlat tárat áthat számlap sálak tárnak zártad zsáknak árnyad hágnak hányad rácsnak srácnak májad párlat nyájnak láncnak állak látszhat vágat nyálad láznak áltat tártak hálnak hájat szádnak játszat hágtak lágyak bánthat bátrat vállnak váltsak dámvad árnynak mászhat bántad frásznak szárnynak nádnak gátnak jászlak hátnak ágad szánlak ráknak rákap áztat másszak jártad májnak lágynak rángtak gyásznap pártnap rázat fázhat hálhat bánhat kádnak nyájad másak sztrájknak rárak stábnak ásat lágyat árlap zárlak sátrad bágyad zártnak ártsak várad sálad sztárnak szánjad ránthat bánjad lázlap hátlap dánnak gátad gázcsap vágylak bájak vágyhat rántsak nyálnak zárhat áshat szálnak váltat fátylad szánknak szántnak gyártat vádad átkap hágat szántat jártat zárjak bánjak fázzak áldlak árnyhad ráhat másztat bántlak rázzak hánytat rágat áldat mártat átrak dámbak Svájcnak rántat zárad hántat bárdnak bántsad mádat bántat hányhat klánnak tárak ártat szájpad dáknak

magyarázat önmagának valóságnak barátjának igazságnak halálának munkájának világának családjának társaságnak kiabáltak írójának kultúrának szabadságnak éjszakának problémákat lírájának éjszakákat hatalmának akarnának figurákat ifjúságnak oldalának korszakának pályájának hatásának önkormányzat megpróbáltak gazdájának fogalmának cédulákat novellákat kávéházak megoldásnak osztályának szobájának önvizsgálat nagyapámat nagyságának franciákat drámájának kritikákat szóhasználat megpróbálnak anyagának kiabálnak munkatársak kapitánynak nagyapámnak alakjának alkatának írásának negyedszázad lakásának kritikának tudatának franciáknak szaladgáltak házastársak nyelvhasználat nekiláttak boldogságnak szalmaszálat bizottságnak kormányának csoportjának játékának stílusának önsajnálat titkárának országának szolgájának barátságnak gerendákat szakaszának legendákat programjának rabszolgának nagymamának szaladgálnak karikákat formájának pusztulásnak kávéházat hazájának ajtajának hiányának hazugságnak támadásnak naplójának könyvtárának uralmának pilótának árulásnak nagyanyámnak franciának bukásának szándékának lakosságnak mozgásának maradnának óriásnak leányának parancsának muzsikálnak lépcsőházat tartanának gyufaszálat tudásának felugráltak nagyapjának mivoltának parasztságnak prófétának reagálnak tablettákat muzsikáltak logikának tartalmának királyának csapatának kettőt‑hármat osztálytársak kollégának magányának gratuláltak utazásnak szomszédjának uraságnak mondatának századának utódjának gazdaságnak anyósának párttitkárnak turistákat haladásnak harisnyákat főbejárat problémának kislányának nekivágtak nagybátyámat kutyájának vitorlákat megtaláltad lázadásnak játszanának operáltak nyugalmának állításnak legendának rátaláltak csatornákat elmúlásnak csábításnak magyaráznak forrásának rabszolgákat mulatságnak látszatának tanácsának reagáltak mamájának akadálynak rövidzárlat parasztházak házaspárnak igazának kabátjának találnának dolgoznának kitaláltak balladákat áruházak összeállnak rakétákat háromszázat ráadásnak oroszlánnak deportáltak apósának eljárásnak mondanának kollégákat fűnek‑fának zsidóságnak ablakának mozgalmának fasisztának alapjának anyukának kitalálnak kihívásnak kocsijának botorkáltak válságának hallgatásnak megtalálnak házasságnak maffiának fájdalmának virágágyak fajtájának haragjának udvarának fürdőkádat csinálnának lakójának rohangáltak nagyvilágnak vetélytársak határának kandikáltak rohangálnak kultúrákat szertartásnak ellenállnak tanárának tanulásnak polgártársak romlásának cselédházak lakóházak visszajárnak nagyanyjának körvadászat bíróságnak tanítványnak gyümölcsfákat derekának figurának indulnának kollégáknak üresjárat vételárat választásnak internáltak nagyapának trombitálnak háziállat hatóságnak poloskákat elegánsnak technikának látásának elegánsak tanulmánynak óraszámlap falujának apácákat ceruzákat órájának megcsináltad szobalánynak bátorságnak járásának nagybátyámnak diófának csodájának önimádat ritkaságnak virágállat sajátjának tartásának botorkálnak vallásának nyavalyának megaláztak boszorkánynak összeálltak cérnaszálak ellenálltak nagybátyjának kancellárnak gyufaszálak biztonságnak turistáknak vadlibákat önbírálat villájának aggastyánnak kapujának akadnának egyformának rokonságnak központjának halottjának leánykának óhajának megaláznak kitaláltad figuráknak vonzásának adhatnának tisztaságnak virágzásnak félórákat bizalmának gyávaságnak vonalának aludnának útitársak élettársat produkáltak paripának biztatásnak mondókákat pilótákat butaságnak megtalállak nekivágnak karórámat kultuszának produkálnak fiúcskának hivatásnak selyemsálat kalandjának dilettánsnak tizenhármat újdonságnak gyilkosságnak támadnának hajlamának ceruzámat tartoznának nyomásának osztagának tanításnak belesápad sátorfámat palántákat pillantásnak kutatásnak távolságnak marhaságnak apácának diskurálnak rothadásnak csillagászat magyaráztak újításnak árnyékának salátákat elefántnak megtaláltak ruhájának víkendházat nagypapának brosúrákat sokaságnak látványának felugrálnak belefárad éjszakáztak dáliákat idegszálak gondolnának bánatának elsétáltak szarkalábak mondókámat kávéháznak kollégámat emigráltak anyukámnak gyanakvásnak mindahányat paprikásnak csalódásnak kudarcának mosdótálat levéltárak prófétákat barázdákat angyalának gesztusának ciklusának asszonyságnak cégtáblákat harisnyámat társalgásnak komájának cérnaszálat kollégámnak kandikálnak kiskutyának virágszálat játszótársak apukámat libamájat tanújának tárgyalásnak csillagának illatának angyalszárnyak asztalának turistának megpróbáltad külvilágnak hanyatlásnak kívánságnak kalapálnak oktatásnak olajágat meghívásnak eltaláltad létszámának korlátjának megváltásnak nadrágjának ablakszárnyat zakójának idejárnak izgalmának vámvizsgálat pálcikákat spalettákat polgárának prédikálnak bandájának pirulákat utcájának ordibáltak céltáblának honfitársak csatornának ordibálnak szakállának fölugráltak közszolgálat teutánad bosszúvágyat hiúságnak menetszázad témájának vonásának frontszolgálat kisétáltak dédapámnak proletárnak múlásának rátalálnak ruhatárat hibájának szoknyájának porcikámat meg‑megállnak támlájának csizmájának székházának emléktárgyak belátásnak éjszakáknak hívásának hozzáláttak szalmaszálak éjszakámat kalapáltak fasisztákat sátorfánkat motoszkáltak kórusának tavaszának operálnak inasának királyságnak rózsaágak szobatársak leírásnak hónapjának létformának nekiálltak államának bordélyházak indiánnak leugráltak példányának darabkákat marxistának cseréptálat olvadásnak adottságnak nekitámad búcsúzásnak spekulálnak dirigálnak lépcsőházak elkápráztat visszhangjának egyházának ideálnak takarmánynak jóságának parasztházat nagyapádnak körülállnak kihasználnak példájának szakmájának balszárnyának áruházat kazettákat kacarásztak fordulnának gratulálnak banditáknak varázsának orcájának operákat munkatársat átsétáltak rabszolgáknak muzsikának vészkijárat utaznának osztanának anyukádat kocsisának okoznának fáradtságnak portréjának fogadnának meghalnának pusztításnak publikáltak gratuláljak madártávlat trombitáltak zavarának józanságnak karfájának pizsamámat pacsirtának másikának bestiának irattárat fogságának kispolgárnak magyarázzak címerállat telekárak kalimpáltak kapkodnának nyavalyákat irányának tanyaházat sátorfádat toronyházak válfajának nekilátnak visszaszálltak epikának vadkacsákat papájának jelszavának olvasnának sugarának bárkájának napsugárnak rohamának megpróbálhat szembeszálltak fiókjának válaszának rajongásnak ráncigálnak kiváltságnak banditákat belgyógyászat táncolnának rátaláljak előállnak odajárnak pelenkákat függőágyat pénztárcámat megtalálhat üvegházat hallanának jégtáblákat tagságának kiszolgáltak nagyapádat visszajártak lakótársak lemondásnak gerendázat hajigáltak szivárványnak állásának mondhatnának fenyőfákat fasisztáknak parcellákat önutálat nyavalyásnak bakancsának orvosságnak hidegtálat mulasztásnak kiabálhat nyugdíjának hírszolgálat kiszolgáltat odébbállnak ingajárat listájának adásának kalapjának holdvilágnak magyaráztad forgatnának körbejártak cukornádat felhívásnak szempillámat kantárszárat invitálnak fabrikáltak hallgatnának szunyókáltak szarkalábat pontosságnak tituláltak tagadásnak szalutáltak összhangjának téglagyárat dallamának lámpalázat rohangásztak apróságnak problémáknak okosságnak csatájának leugrálnak vidámságnak bolondságnak nekivágjak nyargalásztak megkockáztat technikákat megpróbállak izomlázat brigádjának óceánnak díszpárnákat nagyanyádat csillognának fatáblákat találmánynak bajtársának kiugráltak sziporkáztak sajtójának előálltak közutálat nyújtanának paprikákat megvizsgáltak almafákat visszaszállnak áramlásnak cselédlánynak szakításnak gyeplőszárat konyhájának kiabáljak mennyországnak élettársnak változnának káposztának dobálnának mellkasának masinákat agyonváglak tanyaházak hamutálat orgiákat ampullákat vitorláznak zseblámpámat vonulnának lakóházat omlanának robbanásnak gyógyszertárak portásának kamerákat értéktárgyak fenyőágak forgalmának taktikának vetélytársnak vigyáznának ceruzának nagyanyának poharának kaparásztak protestánsnak forróságnak pilótáknak szivarjának vonzódásnak előállhat agitáltak szállásának almafának asszisztáltak rózsaszálat sétálnának emberállat spekuláltak statisztának papagájnak szolgálnának arányának ágyékának zsebórámat utasának kukucskálnak nyílásának félreálltak ugranának szokásának hajkurásztak diáklánynak tornácának megbánásnak háztartásnak bolondjának zavarnának igásállat formulákat kultúráknak hadnagyának rovátkákat áldásának ajtószárnyat előmásznak körbeálltak szénaágyak alanyának magyarázgat éjszakáznak odébbálltak kastélyának legtisztábbak barlangjának kapuszárnyak vallanának állhatnának szobrocskákat angyalkákat gerendáknak rohannának hajójának asztaltársak besétáltak hűtőházat odaálltak fűzfaágat kávájának gerendának operának csillagásznak kaphatnának pizsamákat láthatnálak irgalmának bordélyházat besétálnak irattárak kibabráltak domináltak gerillának harcostársak szorgalmának meditálnak diáktársak lámpájának eltalálnak továbbálltak komolyságnak hódításnak tárházának salátának hálójának újratámad laktanyákat sántikáltak zaklatásnak huligánnak kocsmájának császárának virágszálak csuklójának különváltak motorjának potomságnak poroszkáltak gárdájának kínlódásnak veteránnak szaladnának odajártak homokvárat ablakszárnyak belevágnak udvarlásnak asztallábak ajtószárnyak gyógyulásnak egybevágnak puskájának vitorláztak utalnának akarásnak vívódásnak alkotmánynak válhatnának csónakáznak szénbányászat melegházat kurvájának kávéjának kórházának ugratásnak viharának másnapjának csapdájának kabátszárnyak fülcimpámat kémszolgálat gyapjúsálat akácfákat üvegtárgyak szunyókálnak pálmafákat strigulákat elfojtásnak novelládat zászlócskákat haranglábat tarkójának hányadának szénaszálak búsulásnak fantasztának udvarházat mihasznának méltóságnak valójának lakóháznak banditának bácsijának továbbállnak kacagásnak gyarlóságnak anyácskának sugárzásnak makacsságnak utalásnak praktikákat borotvámat idejártak gázkamrákat krónikákat belevágtak gólyalábak belemásztak útitársnak reklamálnak békanyálat tortúrának kaszárnyákat szilvafákat szomszédságnak meggyaláznak hátuljának üzlettársak vonzalmának sziporkáznak nyaralásnak mászkálnának visszavágtak kapirgáltak haladnának kurzusának villanásnak birkanyájat torzításnak istenfádat szalonnának korosztálynak ecetfákat karikáztak szundikálnak pincérlánynak sántikálnak váltásának lovagjának menstruálnak szorításnak titulálnak nyitottságnak bántanának betegágyad nekiállnak főszakácsnak színpadának pusztaságnak birkanyájak antennákat skálájának látszanának reklamáltak ajtózárat haranglábak múmiának tanulnának májusának nadrágszárat furulyámat pálmaágat embertársad rászolgáltak sorvadásnak járhatnának zsákutcának finomságnak buzgalmának túlkínálat megtorlásnak haldoklásnak betegtársak meghátráltak visszamásztak bibliának burjánzásnak lebombáztak angyalkának beadványnak visszaárad kultúrházak sárkányának feloldásnak pénztárcákat aratásnak kisbabának visszavárnak pálinkáztak mindahánynak palántáknak házacskákat szembeszállnak halacskákat nagymamámat fénysugárnak halászának kritikáknak italának tovaszálltak vesztegzárak osztódásnak meghalásnak matrónákat potyognának visszavárlak sóvárgásnak pálinkánkat hóhérjának gumijának kommunának aranyszálat álruhákat cseréptálak megzabálnak becsuknának jajgatásnak hullanának lesétáltak versenytársak parókámat kalimpálnak cukorgyárat apukádat kapuszárnyat bútorgyárak klinikának szalonjának beleláttak szólhatnának papucsának karavánnak fizikának állagának gyorsaságnak kihasználtak kamerának februárnak melegházak gyalogságnak virágágyat Madonnákat elhasználtak jobbszárnyának alispánnak nagyapánkat kulisszának mogorvának vitatársak olajárak úrilánynak gorilláknak gyertyájának úszkálnának kivizsgálnak egynehányat elvárásnak odaálljak fonalának égboltjának forgásának eszkábáltak összejártak hazudnának bosszújának trófeákat tűzifának renegátnak lábszárának rántottának nagyanyádnak hangsúlyának pacsirtákat kipróbálnak teraszának invitáltak anyukámat egynéhánynak virágának megszállásnak futkosnának karórákat kőkockákat elsétálnak idegszálat zsarnokságnak bámulnának gumisátrak mészárlásnak centrumának mandulákat társasházak tovaszállnak utódának öncsalásnak porcikádat őrszolgálat hamisságnak struktúrának sertésmájat kitartásnak üvegtálat kettéváltak odújának médiának hintójának furulyának vályogházak bántanálak tovavágtat licitálnak közkívánat kispárnámat kihátrálnak futásának függönyszárnyak masinának ruhácskákat konspiráltak gyógyteákat pálmafának vérvizsgálat dilemmákat szimptómákat felhasználnak mátkájának legtisztábbat eltalálhat vadmadárnak zsákmányának öreglánynak gyöngyhalászat kiabáltad fénypászmákat kukucskáljak odábbálltak járulnának kézhasználat függőágyak vadászának kalyibákat tarisznyámat nadrágszárak szappanának teirántad meggyaláztak tanyájának pótlásának betegágyat bőrpárnákat kopognának pénztárának motoszkálnak évszakának ezüsttálat céltáblákat madárkákat filmszínházak házastársat meghátrálnak áldoznának besorjáztak megadnának atlétának elővágtat származásnak nyírfaágak bűntársának közmondásnak halandzsának kettéváglak felzabálnak babaházak géppuskákat szamárságnak átugráltak irritálnak sapkájának nekilássak státusának piacának esztergáltak különválnak kettéválnak rafináltak felhasználtak villámzárat kazettámat meglátnának báránykának csúcspontjának disszidálnak lábhasználat puliszkának lepaktáltak álcázásnak sóhajának szembeálltak gyertyaszálat motorházat versenytársat felemásak rendszabálynak sisakjának eltaláltak anyaságnak kúriákat eszköztárat deformáltak munkásszázad bestiákat barbárságnak molnárkákat visszaállnak jószágának szárnyalásnak bázisának belelátnak javulásnak muzulmánnak kontárságnak dezertáltak disznómájat páriának feltaláltak iparágnak intrikákat szalagjának vadkacsáknak hullámának megkínállak laktanyának szállítmánynak fenyőszálak kicsíráznak kipróbáltak korallágak tilalmának kiugrálnak odaállhat rontanának felhasználhat pityókának iparágak lovacskákat belelássak lakhatnának vegetáltak rohadnának névtáblámat osztrigákat problémánkat puritánnak kakasának felkínáltak belevághat pólusának elvitáztak kiáltásnak koncentráltak ragyognának kapusának ajtócskákat hátországnak kupacának állkapcsának csapásának beugrálnak alvásának tudójának armadának visszavágnak adagjának nagymamámnak buzeránsnak átlátnának karikásak kínálnának hátrányának árajánlat reáltárgyak pojácákat megvizsgálnak szirénákat huszárszázad feltaláltad problémámat uborkának átkoználak téglagyárnak vádolnának csatornáknak okulnának tolózárat harminchármat betápláltak koncentráljak tréfájának bumerángnak búsulnának rágicsálnak rántanának asszonykákat hetérákat hallanálak lámpalázad megkínálhat nekiláthat disznólábat vagdosnának folytatnának géppuskának páncéljának vagyontárgyat szerszámának hajógyárat fonalszálak szívószálat orsójának produkálhat apadásnak padlójának muskétákat harapnálak csavarnának elpuskáztad vonszolnának házastársnak hóbuckákat sziporkákat bohócának libamájnak szadistáknak zsákocskákat zagyvaságnak ámításnak jajongásnak taktikánkat hegymászásnak vigasságnak csónakjának citeráznak szalutálnak gurguláztak leánykámat durvaságnak ártanának fenyőfámat megadásnak gyógyszergyárak körülzárnak lapockádat vágyálmának géppuskáknak fúródnának utánzásnak milliárdnak porondjának cellájának vagyontárgyak átsétálnak hazavárnak szembeszálljak hiénának kocsikáznak focistáknak suttognának leszállnának regisztráltak figurámat citerámat muzsikáltat pohárkákat összevágnak kontrolljának végigláttak zúdulnának informáltak koldulásnak viszályának kalandvágyat cenzúráztak protestáltak elbújnának reumásak rohangásznak emléktárgyat nyithatnának pápistának nőgyógyászat magosságnak rongybabának megvizsgálhat madárkáknak tiszttársának képtárának testsúlyának árapálynak gyémántjának faszobrászat hajóácsnak levizsgáztat vadászházat matracának Madonnának nagymamádat konyhalánynak kuplerájnak galibákat hónaljának lámpásának bibliákat fülhasználat ősanyjának várhatnának láthatnának utcácskákat mulatásnak csudaállat meghátráltat zúgásának síkságának unalmának levizsgázzak lakosztálynak pántlikámat furikázhat ravaszságnak ezüsttárgyak külszolgálat pápistákat informálnak galádságnak átcikáztak irhájának távoznának fáradságnak körforgásnak raktárházak amputáltak rohangálhat elválásnak rabolnának létformákat borzongásnak kínzásának átlagának szalonkának aranyszálak álnokságnak robbannának kigyúlnának játszótársad eljutnának kinyílnának tereptárgyak aprófának hóvirágnak leánykáknak származnának botlásának sajnálnálak fölruházlak fővadásznak trónusának atyuskánknak apellálnak ranglétrának propagálnak csónakáztak hajójárat kornyikáltak lombhangjának pusztulnának álmodnának diákságnak hitványságnak flottájának pálcikáknak praxisának szempontjának barnaságnak megszolgáltad konzervgyárnak barlangászat anyaállat husikádat rakétának korongjának bőrgyógyászat eltaláljak lángocskákat navigáltak kirúgnának kibombáztak ellátásnak képmásának koholmánynak balfácánnak járkálnának tortúrákat szorulnának hintájának zabálásnak lepipálhat bokájának tivornyáztak glóriának taftruhámat traumának sziesztáztak licitáltak odaszárad sóhajtásnak cellatársat rajztáblának koncentrálnak leszánkáztak gyógyításnak megállásnak hintaágyat sapkázásnak kunyhójának tölténytárat lovasának harcostársad navigálnak kritizálnak elvtársának kifutnának diskurálhat izgulnának hetéráknak traumákat talajának szalvétámat számításnak csillagállat áruháznak megformálhat hadosztálynak betegágyak papírjának sörtócsákat országházat korhadásnak parittyámat aranytálat sakktáblának fumigálnak mázlistának mágiádat gumikádat fogolytársak dédapának nőgyógyásznak hajózásnak furikáztak viszontlátlak ingásának komplikáltnak léniákat névtábládat jogászának ezüsttárgyat petárdának hazavágtat tölténytárak fűzfaágak porcikádnak viszonzásnak antennának homokjának kecskelábnak intrikáknak motiváltak összeráznak pilótámnak hiénákat csókolnálak vágtatnának lovasszázad árthatnának fenyőágnak harcostársat mandzsettákat kipróbáltat furcsaságnak bosszúságnak nagymamádnak madarászat komplikáltak szembeszállhat daliákat fiacskámat szénaszálat bravúrjának összemásznak mohóságnak ezüstszálak dobolnának madárkának megdézsmáltak játszhatnának tüskeágat orrcimpákat izgágákat kártyájának szomorkásak szakszolgálat fölajánlhat pogácsának teáznának térképvázlat beszipkáztak profitálnak kihalásznak ostábláztak megszámláltak gettójának kavarnának rohangáljak huszonhármat répácskákat flórájának hattyúszárnyak kapzsiságnak ingujjának értéktárgyat Mátyásának szíjtárcsákat belevájtak tapadásnak lesajnáltak felkínálnak zavarnálak szarvacskákat harangjának aprajának előmásztak oltványának tenyészállat téglaházak fajkutyákat díszgyertyákat átplántálnak kritizáltad ujjongásnak gitárjának portugálnak folyójának kertbarátnak trockistáknak üvegtálak táskájának okolnának gyakorlásnak diliházat visszamásznak üzlettársat talicskákat állatlábak teázásnak csuhájának szívósságnak leválnának sírkamrákat raktárának selyemszálat fogadásnak taktikákat oldódnának gólyaszárnyak karnagyának furikáznak végigvágtat megsétáltat lázongásnak kölyökállat tárgyalnának bírójának kéjsóvárak kotyvasztásnak vitorlázat bitófának besétáljak gvárdiánnak hajócskákat kocsikáztak őrnagyának osztásának páviánnak alászállnak kulmináltak eldumáltak aortádat patakjának gárdistákat lélektájat angolnákat bajuszkádat gravitálnak éjszakázhat felkiáltsak dobozkákat meditáltak mániásak végigárad corvinákat vérmintákat gallyacskákat előrángat falfirkákat bambaságnak besétálhat óravázlat benyomnálak illatárnak szarufának megutáltad megkívánlak bronztáblákat avatnának spektrumának csalárdságnak bajlódnának emlősállat relevánsnak ágyúzásnak hajtószárat technikámat főatyának postajárat kihagyásnak falánkságnak megaláztad kősziklákat kisorjáztak komornának gazdaállat ormányának talizmánnak uzsonnámat tuszkolnának ugatásnak kihalásztad árnyékágak nyilacskákat járatának kamaszvágyat súrlódásnak megzabállak hasadásnak száradásnak dobbanásnak összeszárad felszolgáltak sújtanának cinkostársak legendádat honatyáknak ráfirkáltak szórásának húgocskámat nekivágtat latrinának odaárad hullájának profitáltak reumának asszisztáljak élvhajhászat elbabrálgat bárójának kenyérgyárat lándzsájának tölgyfaágak tölgyfaágat vádlottjának orvoslásnak birkózásnak szuperáltak kicsinállak ringásának álmosságnak korrumpálnak elszállnának mikulásnak kifundáltak cédulkákat hetérának kócerájnak ugrásának dísztárcsákat munkaszázad fényjárásnak omolnának megbújnának viszolygásnak visszavágtat bálványának kamaszvágyak gyehennának totemfának helyreálltak lotyójának fáklyájának hordanálak tablettámat báránykákat hólyagjának apatársak szólistának lomhaságnak frizurának honatyákat vásárlásnak acélszálak mániának visszaránthat elúsznának kóborlásnak horgászásnak leforráztak platójának megnyugvásnak kuruzslásnak elkószáltak arénának mérlegszárnyak félrerángat könyvbírálat jatagánnak harapdáltak szemvizsgálat szippantásnak sziklavárak kihasználtad függönyszárnyat váltanának tonzúrásnak kameráknak trófeának karikáznak szállhatnának kamillának legfurcsábbat cinkostársnak atomjának saroglyákat felprédáltak kuckójának hacukákat szálacskákat bosszúvágyak technikáknak különváljak kőkorlátnak üzletágat trockistákat buzdításnak Leilának tempójának váratnának hajkurásszak felpróbálgat elemgyárak szumóznának kisorjáztat megbírálgat végigfárad feldobnának ruháznának hálhatnának latrinákat sodornának tartamának bullájának szerzőtársat Ukrajnának mutatványnak káplánjának havannákat droghasználat összeáztat elsétáltat nyakiglábnak gyümölcspárlat betűszárak halfajtának ketrecrácsnak fiókádat Boriskának maradványnak homokzsáknak visszajárjak aranytárgyak odafárad sírboltjának kisleánynak harcállásnak Lacikának prémsapkákat ostromzárat bájgúnárnak kristályának végigjárat Ázsiának átszolgáltat csatornánkat mimózának szultánjának háromszázhat egybejátszat beajánllak kéjsóvárnak kezdőszálat megkívántat tovaszálljak kvártélyházak előszárad szóvirágnak szembevágtat síkraszálltak gyereklábat énekszámnak kisétáljak alabárdnak vágyódásnak állatházat üzemzárlat négerházak előásat tunikádat kirajzásnak bíborlángnak ráncigálhat rezgőnyárak nyuszikáknak gyermekszájak patkójának továbbszárad odarángat kispárnádat sólyomszárnyak homokvárad logikánknak rolettákat kicsíráztat haverságnak elhibáztat hajszolnálak Zolikának kikupáltnak fölzabáltat kacérságnak körbevágtat konzultálhat kódtáblázat kontrollálnak tunikámat rovarszárnyak megtúráztat devernyáztak izzadtságnak trófeámat nádbugákat forgatásnak nagytatának szakvizsgálat visszajátszat cinkostársat Juliskának szindrómának csigajárat árkádjának tereptárgyat flintájának felkínálgat sztorijának rasszistákat hitmorzsákat hóhányásnak reagáljak romlottságnak orcácskádat helyhasználat vasrácsának mederágyat becsapásnak terepvázlat kuncsaftjának retardáltnak kólikának összeállat robajának elsétálgat kunyeráljak közhasználat bolhájának családfámat vigyáználak csorbulnának nekiárad csirkeszárnyak Dániának halálgyárak nyámnyiláknak parókákat idevágtat beválnának konzultálnak abortáltak tudásvágyat behívnának kicifrázhat franciásak hágójának díjtáblázat babérfának felzabáltat fullajtárnak főfalának vonaljárat korallállat gyógymódjának koldustálat megkínálgat elkapnának egybeárad üzlettársad éjszakázzak sótálcákat agyarának trafikálnak összkormányzat mellszabászat robotjának találkáknak rászánnának beretvádat előállat emléktárgynak padcsontvázat hazarángat fölhasználhat lobbannának lapkivágat kismadárnak zugírászat tovaárad odajárat rézkorlátnak leszúrnának kiscicámnak szerteárad sirámának logikánkat lámpácskámat találkánkat kicsináltat imitáljak megvarrásnak molesztáltak érdektársak végigáztat kincstárának csontkockákat mandzsettának okításnak eldumálgat strukturáltak kábultságnak föltúráztat vizslájának körbevágat kínzójának csalfaságnak torpannának kifogynának rendházának megtornáztat hajókáznak közbetámad Angliának szamurájnak megóvnálak fiúkákat közbevágjak megdorgáltak mászhatnának családfádat visszajárat Jancsikának eltréfálgat bombavázat Laurának bambusznádat lebombáznak charterjárat Afrikának felcsináltat tyúkocskákat kipróbálgat őrállásnak végcéljának bolygójának visszatámad elcsigáznak ráfirkálgat meghagynának póttagjának óriáshad bepiáltak agarászat Júliának ragasztásnak koldulnának szarvasmájat feloszlásnak megrágcsáltak amarántnak kutyuskának kaftánjának dajkálnának összezárat nagypapánknak pátriának kutyafádat elpróbáltat bokrocskákat zsákmányállat legdurvábbat megszámlálnak atlaszának kipletykálnak körülásat frizurásnak kőfalának bírásának túrájának csapattársak Attilának iderángat aranylázat vágóállat géprablásnak hollószárnyak diskurálgat vadlibának angolnáknak hatványának Barbarának felvigyázat japánjának felszikráztak kocsikáztat hátlapjának birtokvágyat fennsíkjának dedikáltad imádnálak drámázásnak kalibákat Svédországnak kicsináltad kettőszázat dadájának kisétálhat lekaszáltak Rebekának csiraállat átkiáltat úthasználat szűzanyának határzárlat faládákat lazításnak űrszolgálat különjárat jegyespárnak ércszobrának nyirkosságnak bűnvizsgálat csuklanának leraknának szembetámad férfivágyak aknajárat fáradnának kigyomláltad gázcsóvákat raktárházat Andreának kettévágat génvadászat karzatának kis‑kunságnak kórságának elcsináltat fakadnának rostálásnak föltalálgat körbejártat lerázásnak buzdulásnak praktikáknak diétákat illusztráltak körülárad szellemszárnyak mágneszárat legdurvábbak szavaznának körbezárnak bokrétáknak cetvadászat zseblámpádat fajmacskákat kipiszkálgat ápolnálak árvaházat visszaszárad matricának megtréfáltad fiúlábak nyugtatnálak barlangjárat megrongáltad szétkínálgat összevágat nagymamánkat piroskának sziklahátat elpróbálgat zigótának lecsuknának apátságnak imázsának körüljártat legendásak báránykáknak vasmarkának tanórának megtaláljad tűzcsóvának mohaállat kiszúrnának kompenzálnak Brigittának baptistákat mosdótálad háromszáznak idejárat agytornának tablettáknak visszaáztat cuppantásnak gyomlálásnak feltúráztat trichinákat kitalálgat felajánljak kanavásznak sodródnának bekapnának kabalákat szarvasának házivásznak folyócskának félárvának rántanálak kisgazdáknak újrajátsszak továbbvágtat méregzsáknak mágiának prosperálnak konzultáltak Klárikának imitáltak egzisztálnak újraáztat megnyúználak piszkálnának aortának asszonyvállak hallójárat sátorszárnyak kígyóznának űrrókának nyavalyádat ideárad Paulának lecsapnának rajtaszárad úszhatnának elsétálhat problémádat fölállnának végigrángat fénykardjának Alidának karámjának elbírálgat retinának géppuskásnak fölpróbálgat kézrázásnak bunkójának körbejárat kamatlábak kamarásnak magánházak viszontláttad megszámlálgat folyóágak lovacskáknak körbetámad szexvizsgálat kaviárnak tálalásnak vegyvizsgálat Máriának bokrétákat Krisztusának bőrutánzat Vicusának karolnálak taktikámnak kikiáltat lesétáltat zavarásnak répaágyak visszafárad napkirálynak lágyékának hacukánkat importálnak osztójának szarufákat struktúrádat lemezgyárat hátasállat poloskának víziállat felajánllak összerángat padlizsánnak elnótázgat untatnának Zsófikának numerálnak körüljárat körüljárhat ládikának eldobnálak lazsálásnak ruhatárad megvizsgáztat fókuszáltak várhatnálak kisbabáknak respektálnak pótolnálak bugafának papocskákat nívójának húsvizsgálat megcsalásnak szívhibákat visszaváltat eltréfáltak gázlójának csónakázgat felszolgáltat fejfájásnak távírásznak kisétáltat céglistámat hozzálássak megdobnának Senecának falpártákat meghintáztat zsolozsmákat rászolgáltat törzscsonkjának óvhatnálak szonátának átvizsgálnak nőimádat kivizsgáltak továbbrángat Vatikánnak ártáblázat komornámat újrajátszat szindrómákat kutyalábat félelvtársak aortámat előjárat rabszolgámat deltájának űrruhának állanának másfajtának idefárad csókolnának navigállak gázkamráknak fautánzat eljárkálnak végigjátszat kalibának gépkutyákat könyvvizsgálat benzinárat megpróbáltat fejpárnának hazavágytak közmunkákat hazafárad szertejárat szirénáknak sajnálnának földtáblákat hozzáláttat eloszlásnak utópárlat sorszámának átadnálak üzletágnak fejtámlának selyemsátrak karmájának garázdának varázsháznak spiráljának rongyocskámat helyreállat gyújtószárat kipróbáltad leszolgáltat halálvágyak továbbárad odazárat belerángat lucinának díszpéldánynak hacukámat felajánljad napimádat macerának kihátráltat expresszjárat aktiválnak vízgyógyászat összejátszat szárnyújának ellabdázgat Zsuzsikának lerúgnálak fürtvirágzat orgiának hócsatának dobálnálak megvizsgáltat hentesbárdnak tartanálak antennánkat homályának miatyánkat melegágyat elhívnálak szimulánsnak szárazságnak bölcsővázat megtréfálnak felpróbáltat haverjának gyulladásnak zavargásnak pápuáknak homokhátat rézrúdjának elvonnának megcsináltat szubhumánnak Istvánkának végigtámad ellenjárat rápróbálgat lézerzárat sablonjának kacagnának szimatjának továbbjárat kartonvásznak komornákat sziesztámat duzzognának újragyártat elvadászgat nyalókának bambuszágak görgőjárat bőrtokjának koncolnának űrruhádat frizurádat mágiámat nekiláttat földmunkákat armadákat bőrruhámat fogatának rémálmának zseblámpákat dobásának meggyaláztad válltáskádat fémkupákat csizmácskának zuhanyának végigjártat hattyújának átvizsgálgat csóvájának garnélának hócsizmákat egybeláttat gyászimákat szofistákat zárhatnálak megpróbálgat bácsikádat kőarcának előárad dédatyjának kisvasárnap mulatnának megcibáltak tűzvizsgálat végigmásztak mozivásznak állatháznak bimbócskákat űrszondának fabálnákat rúgkapáltak pallójának elcsatáztak előáztat felsétáltak retrográdak helyrerángat vadvirágnak odaváglak problémáztak lekaszáltat osztoznának továbbsápad odavágtat átsétálhat mellékszálnak elegánsat jachtklubjának problémásak megnyúznának lélektársak skalpolnának vendégházat kihintáztat kontraháltak kolerának összejárat jószolgálat nagykutyának rámpájának itókának láncvirágnak elkártyázgat Zsuzsannának kisfiának fülgyógyászat maszturbálnak furdalásnak körbevájat závárjának tógájának kívánnálak szalmaágyak megvizsgálgat halványkának fiacskámnak absztrahálnak íjpuskákat turistásat holdsugárnak mélaságnak frontszabályzat bronzvasárnap horrortárgyak ábrahámnak vasdárdákat visszarángat kultúrádat fénykúpjának