Rímszótár

bocsánat

Az egész szóra rímelnek 597

korának szobákat csodákat szobának csodának pofákat dobáltak pofádat tojásdad sorának lovának szobámat csodálat jogának bokámat szokásnak pofámat soványak dobálnak nyomásnak okának bocsássak pohárnak kovácsnak pogánynak bogárnak csodáknak szobánkat jogásznak homálynak csodállak soványnak bokádat fokának bocsáthat kofának szobádat lopásnak komáknak pofánkat nyomának kohászat okádtak dohánynak csodásnak románnak lovásznak csodálnak fonáknak pofáznak vonásnak fogának pofának bocsátlak szobáknak csodásak mocsárnak csodásat tokánynak borászat bokákat borának csodáljak szobáztat komákat csodáltad pofáztak fogászat szobádnak dobálgat fogyásnak blokádnak porának borásznak romákat tokának továbbhat cocának továbbkap csodádat okádtat soványat Jolánnak Kodálynak komállak volánnak kocsányzat polyáknak csodámat továbbrak

Több szótagból álló szavak

katonának katonákat katonáknak iskolának változásnak álldogáltak városának viszonyának alkotásnak iskolákat tudománynak ostobának vacsoráztak álldogálnak rokonának asszonyának sógorának akkorákat templomának hagyománynak otthonának koponyámat vacsoráznak vallomásnak mosolyának palotákat koponyákat látomásnak orvosának ostromának hadonásznak unokámat vacsorának vagyonának vacsorámat pocsolyákat hadonásztak palotának unokákat bűnbocsánat felfogásnak szállodákat hahotáztak iskolánkat unokának akkorának irodának oszlopának birtokának táborának szállodának unokáknak nyomorának vacsorákat mítoszának zongorának gyilkosának unokámnak homlokának állomásnak koponyádat irodákat vacsoránkat modorának iddogáltak diplomámat koronának cimborákat bajnokának elnyomásnak vacsorádat cinkosának mekkorákat felvonásnak gonoszságnak tétováztak távozásnak megbocsássak korcsolyáznak csordogáltak paroláztak tartozásnak lakomának ostobábbak koponyának szigorának babonásak tétováznak pongyolámat gabonának zsarolásnak ibolyákat harcosának kotorásznak pátoszának babonának nyomozásnak ragyogásnak koponyánkat mámorának kupolákat babonákat lakomákat harsonákat palotáknak tetováltak vihorásznak zokogásnak tartománynak ostobáknak asszonyállat elbocsátlak szabotázsnak tétovának provokálnak pongyolákat ostobákat óvodákat doktorának ostobábbnak micsodának unokádnak benyomásnak uzsorásnak megszokásnak megdobáltak adomákat fogsorának fuvoláznak vihorásztak koronádat diplomának micsodákat babonáknak vérnyomásnak gabonánkat korcsolyámat fújdogálnak kézfogásnak nagyzolásnak pisztolyának folydogáltak cimborának dudorásztak kicsodának befolyásnak rombolásnak amforákat vaskohászat orgonának névsorának balfogásnak csapodárnak vacsoráknak boronálnak ekkorának rakománynak eldobásnak ostobábbat megcsodálnak vacsorázhat páholyának burgonyának korcsolyáztak motozásnak írnokának ibolyának koronáznak számosállat iskoláztat violának provokáltad katonámat lakomáztak baromállat unokádat irodánkat haszonállat diplomásat boncolásnak irodámat zongorámat csarnokának hadovákat mekkorának közcsodálat szabotáltak sarokágyat exponáltak impozánsnak bársonyágyat jópofának tombolásnak zubbonyának kotorásszak fiolákat buzogánynak micsodámat tetováltnak porkolábnak agymosásnak haloványak mormolásnak arrogánsnak gabonákat fuvolázgat ordonáncnak átdobálnak folydogálnak mosodákat arrogánsak irodádat adomázgat pakolásznak babonánkat palotámnak feldobásnak gonoszának álmodásnak porkohászat szorosának fogmosásnak markolásztak közbocsánat adomának csigolyámat vacsoráztat botozásnak tárolásnak harcolásnak datolyának kiokádjad fakopácsnak erodálnak megcsodáltat karmolásztak nagyszobának eldobálgat padsorának fuvoláztak fejmosásnak Ilonának eldobáltad tudományszak burzsoáknak félhomálynak kivonásnak sorozásnak irodámnak fémkohászat áfonyásat zátonyának tetováltat tobozának ledobálgat csigolyádat harsonáztak vacsoránknak bugyolálgat sorolásnak Toyotámat lánykorának cselfogásnak bronzkohászat celofánnak

állapotának telefonáltak gondolkodásnak vállalkozásnak parancsnokának találkozásnak várakozásnak anekdotákat szórakozásnak telefonálnak menyasszonyának gyermekkorának megvacsoráztak tolakodásnak gyerekkorának gondolkozásnak foglalkozásnak tulajdonának ifjúkorának tiltakozásnak professzorának fővárosának telefonálgat tanácskozásnak férfikorának karácsonyának metaforának életkorának álmodozásnak próbálkozásnak elgondolásnak apostolának filozofálnak telefonáljak összefogásnak hálószobának sajnálkozásnak közkatonákat birtokosának amekkorának anekdotának átváltozásnak tartózkodásnak káromkodásnak ragaszkodásnak ripacskodásnak telefonálhat önvallomásnak behatolásnak fürdőszobának amekkorákat reflektorának csodálkozásnak öregkorának főorvosának okoskodásnak fontoskodásnak játékosának közkatonának belvárosának megfontolásnak hurcolkodásnak jellemvonásnak hadakozásnak gyalázkodásnak torzsalkodásnak vágyakozásnak narrátorának fogyatkozásnak virágkorának kollaboráltak megvacsoráztat sorkatonának külvárosának kormányosának ravaszkodásnak funkcionálnak eltávozásnak vendégszobának gyerekszobának előszobáztak kurátorának telefonáltat elálldogálnak fakoronákat korlátozásnak kollaboránsnak bevacsoráztak legénykorának belepofáznak elváltozásnak rozsdásodásnak padlásszobámat vádaskodásnak ficánkolásnak toronyszobának közkatonáknak görkorcsolyáztak rajbefogásnak hálószobákat legostobábbak meghódolásnak lépcsőfokának kajánkodásnak reklámfogásnak marakodásnak bicskadobásnak rátetováltat lidércnyomásnak filozofálgat váltakozásnak eliddogáltak Casanováknak episztolámat áltudománynak kölyökkorának bronzkorcsolyákat alagsorának előszobáztat kontárkodásnak megvacsoráznak nagycsarnokának hotelszobának különszobákat lángoszlopának megbabonázlak vonatkozásnak duhajkodásnak szarakodásnak preceptorának kiiskoláztat sajtkatonáknak protozoáknak harcmodorának túliskoláztat kavarodásnak habkoronákat frontkatonákat sumákolásnak főárbocának cserebogárnak bűnpártolásnak indiszponáltnak toronyszobákat rugódozásnak gépzongorának öngyilkolásnak önszabotázsnak eladomázgat gyerekszobámat sorkatonáknak indiszponáltak hálószobámnak rézkupolákat előszobázhat géppisztolyának bolondozásnak finnyáskodásnak megbabonáznak satupofákat funkcionáltak bíborosának sörrakománynak tanakodásnak fuzionálnak

tulajdonosának beavatkozásnak főparancsnokának orvostudománynak elhatározásnak paradicsomának összetartozásnak álokoskodásnak megállapodásnak közgondolkodásnak háborúskodásnak tulajdonjogának várományosának fegyverropogásnak előcsarnokának alkalmazkodásnak fényállapotának szállodaszobákat középiskolának óvatoskodásnak elfilozofálgat kormánybiztosának vöröskatonákat betelefonáltak kifilozofálgat őrparancsnokának ólomkatonáknak tajtékkoronákat megbotránkozásnak búcsúvacsorámat megalázkodásnak agykárosodásnak hangárcsarnokának hűbérbirtokának gálavacsorákat vásárcsarnokának erdőpásztorának bázisállomásnak letelefonáltat márványpalotákat fiatalkorának kijózanodásnak bemutatkozásnak betonpalotákat féldollárosának áttelefonáltat ventilátorának markotányosának kidudorodásnak előárbocának századirodának fogadószobákat vászonzubbonyának különiskoláztat becsavarodásnak

lelkiállapotának megvilágosodásnak kezelőorvosának természettudománynak odatelefonáltak odatelefonálhat nevelőotthonának májelzsírosodásnak idetelefonáltat időpocsékolásnak egységparancsnokának elmeállapotának közfelháborodásnak tömegtiltakozásnak aggodalmaskodásnak bungalószállodának belehabarodásnak maroktelefonálnak visszatelefonáltat

zászlóaljparancsnokának születésszabályozásnak

videokommunikátorának

Csak a szó végére rímelnek 5033

magának vasárnap egymásnak akárcsak világnak találtak csináljak elvtársak csinálnak volnának apámat anyámat fiának csináltak anyjának vizsgálat szolgálat apjának apámnak megálltak királynak anyámnak néhányat utánad színházat országnak találnak évszázad halálnak családnak munkának alázat bejárat példának órákat sorsának kutyának utcákat arcának irányzat lányának megállnak varázslat kormányzat kockázat elvtársat ruhákat tudnának elvtársnak hibákat formákat kívánnak kutyákat próbáltak kormánynak munkámat madárnak urának bírálat vadállat kijárat szolgálnak ugráltak munkákat kislánynak gyalázat házának szolgáltak anyának ruhámat kortársak falának sétáltak ugrálnak használtak példákat kínáltak anyádat útjának apának színházak próbálnak kívántak hazának vigyáznak apádat szavának színháznak tanárnak ajánlat rózsákat csinálhat írásnak drámának lámpákat sétálnak vadászat használnak tagjának társának barátnak elváltak utcának kórházat mamának kínálnak gazdának munkásnak gyertyákat hangjának feltámad ládákat találtad felálltak csontvázak káprázat futásnak szolgálhat anyádnak hálásak csináltad macskákat virágnak apádnak macskának hullákat leánynak találhat diáknak furcsának táblákat napjának osztálynak császárnak számának találat hazánkat adnának szólnának egyházak elfárad könyvtárak fűszálak étvágyat állnának hadjárat vitákat bátyámnak tréfának könyvtárat bátyjának vigyázzak kutyáknak fűszálat bátyámat leszálltak lábának vadásznak vigyáztak vitának szikráznak húgának mászkálnak szabályzat drámákat mintákat túlzásnak kártyáztak tanyáznak témákat morzsákat tudásnak szolgáltat úszkáltak tisztának határnak kórházak kiszárad vidámak nótákat munkánkat lakásnak szikrákat szamárnak hazámat beálltak egyháznak föltámad felállnak polgárnak deszkákat csupáncsak látványnak hajának hajszálak korlátnak vallásnak cigánynak bajtársak cikáznak téglákat párnákat tanácsnak raktárak táskámat járkálnak használat hibásak portásnak elválnak bérházak csontvázat atyjának kiállnak találjak tanyáztak próbákat hibának atyámnak titkárnak mászkáltak kiálltak karjának vitáztak példázat aktákat múltjának járnának úszkálnak butának rókának vágyának utálat almákat torkának szikráztak normákat sziklákat órámat vadásztak témának pápának újságnak magánynak formának sárkánynak járkáltak kártyáznak faágak próbáljak bűnbánat papának cikáztak pletykákat megláttak atyámat apánkat sajnállak kockáztat szájának hajszálat mintának leszállnak sorjáznak szobrászat meglátnak zabálnak ábrákat harcának órának sétálgat számlákat szobrának őrjárat kizártnak tárgyának sajnálat pártjának árvának libákat birkákat talállak céljának vigyázat bujkálnak faházak szőrszálak gazdáknak ágának marhákat tornyának kockákat hátának gyávának kizártak titkának hazámnak kétszázat havának vitáznak anyánkat szolgának irántad orrának táblázat kiárad leálltak kiszálltak halászat súlyának elsápad várnának présházak ábrázat vidámnak vállának ruhádat szakállat szárnyának atyának kuláknak egypárat nyakának szétváltak ahányat horgászat csúnyának kacsákat mozgásnak álmának honvágyat agyának imádnak anyánknak szilárdnak ötszázat vibrálnak kívánlak sétákat labdákat halásznak kívánhat sziklának kutyámat próbáltad ruhának párjának bikának megszárad kurvának dolgának sírjának kapnának látnának félszázad csizmákat romlásnak vidámat forrásnak leszárad kiáltsak postásnak imádat felmásztak csináltat babának imákat csatákat szakállad hasának bátyádat anyákat tudnálak égtájak bezárnak pályázat konyhának lezártnak villákat kínálat kocsmákat ruhánkat kartársak tréfákat faházat tolmácsnak szobrásznak tápláltak hátráltak ágytálat beállnak búbánat voltának nyarának halásztak jutnának csapdákat aknákat csudának utánzat vaságyak fellázad imádlak használhat módjának labdáznak gyomrának hiánynak szétárad gazdákat bombáztak próbának beszálltak tenálad hálámat sarkának szótárak fáklyákat munkámnak faágat ruházat hazánknak macskáknak szultánnak fájának hatásnak babákat eljártak ajkának bombáznak válnának báránynak kártyákat kívánjak puskákat fajtának kifárad fölálltak fajtákat könyvtárnak hívnának bujkáltak hibásnak szakmának bandának kápráztat levágnak utállak fodrászat prédának átvágtak lejárat kottákat táskákat hálásnak békákat nádszálak munkádat combjának raktárnak sírásnak nagyságnak tantárgyak párnának sapkámat leválnak csigákat várának állványzat elszálltak tantárgyat villának szoknyákat szétválnak kószáltak megállhat ódákat megláttad szakácsnak némának bejárnak ágyának kályhának sapkákat bátyádnak anyáknak formálnak lármáztak évjárat meglátlak pályának tócsákat nádszálat rózsának formáltak hátrálnak huszárnak rátámad hagynának szoknyámat bolhákat példámat cicákat csizmámat bányásznak gombákat kívántad hordágyat hangyákat csúszkálnak hintáztak pompáznak pletykálnak lámpának ivászat turkálnak kijártak vaságyat elbántak kiváltak tanyákat rangjának vázákat hívásnak kiszállnak kocsmának óráknak dogmákat írnának elszállnak utcáknak táplálnak betyárnak ivásnak becsvágyat szagának felszálltak pontjának ujjának iránynak csalásnak kannákat csapásnak gondjának sátánnak jószágnak bikákat átálltak bírákat barbárnak cellákat árvákat járásnak hibáztak kaszálnak sétáltat szolgáljak csúcsának kiválnak elvárnak húsának bemásztak sorjáztak durvának látásnak megszálltak butábbak négyszázat futnának hoznának márványlap nyugágyat kórháznak gazdámat apánknak ősállat fölszálltak fodrásznak beárad hibáztat szaglásznak megvárlak kimásztak rókákat cirkáltak elszárad tisztábbak orcámat feljárat nyugágyak szálfákat szerszámnak vitánkat furcsákat bálákat úsznának szolgáltad pipámat atyáknak drágának cukrászat hintáznak aljának próbálgat szállnának ritkábbak kutyámnak eljárnak fölszállnak húznának csatának sétálhat tollszárat pompáztak labdáztak hangyának székházat jóságnak dunyhákat kivágtak csúszkáltak sajnálnak bálványnak javának ábrándnak békának vizsgákat beszállnak bordákat vitáknak hízásnak tálcákat kurvákat karának imádtak pályáznak oltárnak tagságnak válságnak beváltak használjak laknának bajának diktálnak oszlásnak szabálynak sétának lemásztak lábszárat bányákat világlap apákat kivágnak kínálhat pálmákat felszállnak teákat kartársnak leállnak megbántad tollának kijárnak lejártak hazádat búzának néhánynak célzásnak horgásznak látnálak libának játszmának szolgákat kupákat csatáznak lángjának órádat fegyházat hibámat poklának bábának beláttak gólyának elálltak hídjának fognának lármáznak szakmámat műlábat szótárat barnának felmásznak bérházat dalának dísztárgyak dombhátak sárgának atyákat sapkánkat megálljak grasszálnak kínjának kószálnak fajának imának butákat kiálthat tárcákat lándzsákat elláttak naptárak ellátnak fölmásztak hosszának sajnáltak felszárad hullámnak gazdámnak bojtárnak alvásnak szállásnak imámat vibráltak puskának fácskákat járdákat cellának sugárnak labdámat szólásnak formálhat listákat felállhat kutyánkat járkálhat megszállnak csizmának megjártad turkáltak teáztak rabságnak gyufának csontváznak kamrának díszszázad bajtársat gyávákat patkánynak babrálnak nyúlnának pályáztak ugráljak apáknak munkánknak válásnak széklábak botránynak sétáljak létrákat parkjának túrákat nyílnának babráltak munkáknak ráálltak diktáltak mászkálhat cápának áldásnak beválnak kútjának boltjának tortákat finnyásak átlátnak lánykának lógnának csárdának kőházak tréfásnak kincstárnak széklábat mindhármat vázának hurkákat puhának fémtárgyat deszkának csapdának szilárdak csajkákat állásnak megtámad hitványnak létrának bankárnak elárad lejárnak pletykáltak dajkának átszálltak kínzásnak szolgállak lámpáknak reklámnak bárkákat kukákat elvágtat ruháknak mamámnak kőházat juhászat raknának bevágnak sivárak tisztázat beálljak járkáljak vizsgáltak mókának szukának tölgyfának kapákat orcádat vadászgat palánknak bűntársak múzsának solymászat innának bérháznak bomlásnak vizsgálnak bundákat szoknyádat marhának hordárnak partjának indákat égtájat szajhának fajtámat hibáznak rászárad farkának szálkákat párákat dudáltak kacsának ponyvákat bóklásztak tatának sántának irhámat szolgádnak firkálnak szikláknak pályádat bundámat foglyának hazádnak étvágyad sapkádat verslábak pletykának vádjának csúnyákat bordázat vadászlak szolgáknak próbáknak juhnyájak tanának vénlánynak eláztak silányak formámat rászállnak teádat firkáltak cicának sárgákat rágcsáltak pingáltak lárvákat fajtánkat vigyázhat bambának aláztak bordámat túrának képtárat föllázad gyáváknak hátrálhat varázsnak dudálnak cirkálnak szánkáznak túljártak puskámat simának hangszálak bírnának klubjának mintázat drótszálak síkságnak trónjának lázának tréfásat atyádat próbállak utáltad rúdjának ajánljak kriptákat sivárnak témáknak dajkáltak máglyákat szurkálnak honvágyad tornásznak bújnának mamádat jobbjának beszárad kántáltak ládámat témánkat algákat drágábbak teáznak tájának felálljak bankházat elvárhat bakákat túlárad piszkálnak kulcsának elállnak aláznak kápráztak tisztásnak bástyákat bíráknak fajtádat bájának vizslának marháknak újságlap kreáltak gombáknak gulyásnak szőrszálat vizsgáztat szolgádat gályákat nyírfákat mókákat pompásak hangyáknak osztályzat káplárnak létszámnak lombjának hálának dámákat nadrágnak vizsgálgat ugrálhat bevágtak bezártad dombjának tréfáltak téglának imádtad szarvának lámpásnak zsákállat leprásnak labdának juhnyájat szikárak táblának futárnak beláthat hátráltat mátkámat summákat dámának kormánylap kamrákat pulykákat gépházat tésztának párnámat bandákat bírálnak trágyának nyárfákat láncának tisztábbnak megárad pajtákat nyájának hírzárlat beállhat kurváknak hibázhat dárdákat rablásnak traktálnak lámpámat sakálnak rozsdásak nyomdásznak kívánat gyertyának ugráltat spárgákat cápáknak mamámat bánnának bányászat sorstársak dollárnak kardjának bíznának villámnak kockáztak kártyának gyárának pletykáknak bajtársnak závárzat megálltad listának sétánynak lármának birkának táplálhat pacákat kiásnak elvártak ebzárlat búvárnak kacsáknak csatáknak szakállnak ahánynak pajtásnak grófjának kukának szótárnak cifrákat vágnának fruskának kolbásznak náthásak zajának szárának irkáltak kazánnak masszának durvábbak elszántnak botjának horgásztak találgat vágásnak bírnálak csúnyábbnak próbálhat cifrábbat átszállnak önvádat furcsábbat frontjának kivágat átkának sátrának dumáltak hadászat másának gyónásnak játszmákat eláznak használtad bóklásznak helytálltak papádnak visszásnak sutának beláttad orcádnak puhábbak flótásnak gazdádnak harsányak portyáztak titánnak kántálnak kirángat gyászának pulykának példánynak nyolcszázat vágtáznak drágámat példánkat hibáknak feltártak hordágyak túljárnak riszálnak múzsákat megvárnak csigának tölgyfákat körjárat drágámnak puskádat ziháltak keltákat kakálnak támlának fémszálak dumákat fogynának fűzágak tavának leláttak levágtat cicázhat hálánkat kínálgat ajánlgat summázat pumpáltak tortának csúsznának babámnak gatyámat hajcsárnak póznákat lazának számlámat irhádat ingáztak sírnának gyémántnak csókjának barnákat mondákat harcászat példádat rózsáknak hagynálak tornáztat fogházat rájártak feljártak hitványak pisztrángnak átvágnak átvágtat buktákat kurtának rucának szakmádat ugrásnak japánnak atyádnak égtájnak csapnának témámat kapának kiálljak náthának csizmádat náthámat halványak lerágnak gúnyámat hasznának szakának osztráknak garázsnak brácsásnak nyálának bulvárlap cápákat járványnak lazsálnak rózsádat székháznak kancának dudákat naptárnak konyhánkat gúnárnak hálámnak nyomdákat birkáknak vagánynak gyógyászat sonkának óránkat kiszállhat vadászhat párának szabászat világnap párkányzat gyámjának tollszárak pásztáztak rondának gólyákat traktáltak elvártad papámat megsápad káplánnak packáztak gyertyáknak csipádat kutyádnak lakájnak ládáknak csárdásnak kajákat csontjának bányának dogmáknak mappákat kitártad dámáztak gyepágyak tisztázzak feljárnak virágzat ocsmánynak cellámat zárnának kasszának kutyádat kitámad hívnálak békáknak bírálgat hintákat furának hintáztat adásnak ráfáztak májának pisáltak átmásztak kiszálljak nyílásnak kiváglak dúskáltak kivágtat tonnákat szajháknak ráláttak álcákat pápáknak lustákat hallásnak pingálnak sapkának hétszázat eljárhat rájárnak hídlábak cibáltak pályázhat márványpad farmjának ritkának bujkálhat nimfákat nullának bodzákat megárthat álcáknak botlásnak földvárak fölszárad kuktának bikámat póráznak gitárnak lustábbak zárdának gúlákat csalfának dumáknak elvágnak dobnának csalnának ruházhat baltának holdjának riszáltak vájkálnak ábrának elbágyad kockáznak leltárak diákat imánkat pávákat kockának lánykáknak megfáztak nászának nyúlkáltak szempárnak harsányat naptárat baljának kurtákat átárad vitánknak bálnának márkának levágtad fennállnak megválthat lekvárnak aknáztak kalácsnak vizsgának hagymákat lámpádat meghálnak puhánynak sodrásnak nyitásnak rózsásak portyáznak okmánynak felfáznak ócskásnak butáknak szikrának forgásnak portának párkánynak morgásnak varsákat mókásat gazdádat törzsszázad balszárnyat vásárnak őrházat álcának átlássak apátnak ajánlhat tornákat egyházad formáznak lombsátrak cserfának fennállhat elvágtad táskásak tálcának maszkjának pompásat ruhásat mustrálnak mászkáljak nagyjának pajzsának lámának pumpálnak agárnak belgának rákásznak babáknak csonkjának bükkfának jobbszárnyat trágárnak hozzácsap mintáztak zsákjának srácának feltárhat plazmának úszásnak hársfákat megvárat tálcámat mocskának sörgyárat falnának kontrázzak dísztárgyat szájzárat csizmánkat megáztak tagtársak csalánnak vízágyat padjának kasszákat békámat megmásztak bajszának csáklyákat elhánytad babrálgat csúnyábbat bűntársnak gátjának eláztat pompásnak tisztáknak bicskákat sasának ellátlak deltásat karfának szikárnak szétmálltak sarjának elbánhat elvárlak szondákat határnap halljának aknáknak átlátlak bőrgyárak buknának héjáknak egyszázad vágtáztak kártyásnak piálnak álcáznak kreálnak iszlámnak sikáltad palástnak ukránnak rálássak beválhat lopnának megfáznak fátylának dumálnak honvágynak dámáknak hajszálad csimpánznak párnázat vájkáljak dandárnak málnásat kivártad tárának ugrálgat vállfákat ispánnak trilláztak halászhat madárnap skálának bárkának pulyáknak tantárgynak arának számláztak rontásnak csuknának drámánkat dísztálat kriptának lezártad szemágak formásak csúszkáljak bérhányad stábjának szakmánkat kitártak átjárhat hárfámat földvárat gyalázhat bujkáljak kurtábbak álcáztak megvágtak kimásszak kínállak pálcámat cincálnak kétszáznak konyhámnak macskádat cisztákat lánykámat lebágyad kincstárak hordákat spárgának búvárlat megvágtad fúgákat szórnának druszádnak tompának megfárad lejátszat zúgnának bábáknak dukálnak trillákat fácskámat gúnyádat megáldhat tápláltnak zsandárnak tésztákat cipzárak ingának flottánkat prizmákat gésának sámánnak bevágjak tonnának csillárnak gránátnak kiáltsad számlázhat kivágjad őzárnyak szidásnak bordának falábat prédáltak kacsámat elszántad seblázat szaktárgyak bőrsátrak cifrázat sínpárnak pletykálgat almámat légtávlat mészgyárak vadásszak szféráknak poggyásznak felszállhat foszlánynak sapkáknak deszkázat felfárad fényárnyak kormánypad munkáslap cicáztak porfátylat elállhat füljárat levágat kurváztak felmászhat izmának pártázat kucsmámat zabáltat mátkádat firkálgat kártyázgat irhánkat pangásnak baltákat rámásznak gépgyárat fajállat átfárad próbáltat mentsvárat lágyságnak nyúzásnak évtársak sípjának leárad malmának elszállhat csatámat zárdákat bálnákat formádnak fáklyáknak kivárlak ősfákat tölgyágat vágnálak horgászhat pinának vénákat krétákat zsugáznak kártyáknak balgának rongyvázat lemásznak dárdának munkáltak furákat almáknak kasztjának tápláljak csapdáknak hágnának kúsznának fáklyának szerdákat flegmának puskánkat pólyákat gyémántcsat csíráztat aktáknak kockásnak szálának kockásak rendháznak dombhátat rajának rongáltak munkálat júdásnak hártyának vaságynak orcának vasnyársat rátának drótszálat babáztak légvárat csámpáztak flaskákat tukmáltak tanyázzak mókásak bűntársad bezártnak bátyánknak bankjának kihányat használlak följárat konyhámat fajtádnak csajkánkat megháltak ingáznak flangálnak sudárnak nyúlványnak formánkat szektákat szakágak páráknak lófrálnak lazábbak drótvázat rendházat urnának nászházat tárnákat íjászat tiszttársak korbácsnak rostálnak elástad kontárnak szénszálak túljárhat feltárnak kibántak rendházak gigádat kívántat csatáztak cickánynak hunynának mappámat keltáknak lándzsának leváglak fölvágat gombjának kajánknak polcának megszántad barnábbak szeánsznak hajrákat gályának kútházat trilláznak önvádnak bárkáknak hibádnak tukmálnak talánynak posztjának íjásznak elvágtak elváltat gombászat számláznak listámat leváltat orrjárat csorbának tintámat feltártnak felmásszak lazsáltak arszlánnak kaszáltat Istvánnak druszámat forrázat frusztráltnak párnáknak varázstat megrázat dumálgat bőrsátrat bombának gyorsjárat turkálgat sorházak lábszárnak Gyulának áttámad kimásztat légvágat algának formálgat Rómának gályánkat spermánkat szakmákat galádak pletykáztak zónánkat pálcádat kitárlak basákat széthányat lándzsádat leráznak átrágat listádat Kingának széttártad föltárat kaptárak álcámat Jóskának megásat portáslak ritkáknak roncsának párttársak solymásztak Kálmánnak felvágtat silányat kivájat mókásnak megjártat szétvágtak postákat bejárlak szétáztat ebállat átáztat gazdászat kétszázak nótázgat szalmákat utcádat Csillának megrángat tyúkházak dékánnak ingázhat culáknak zsákvásznat felhányat vágynának bálának átszárad rézszárnyak Gerdának hozzákap próbáztat leásnak fájnának számlálgat fémszálat átláttat bombákat fölszántat kásásak megbágyad lejártat fundáltak lándzsáknak megáldat kártyánkat morzsáknak tortámat méhszájat óvnálak szaglásnak sörgyárnak fatárgyat fruskáknak táblánkat felvágat falkának kábábbak föltártak megjárat Moszkvának lámákat bűnvádat szétvágtat átváltat Trójának elvágat szamárpad vámházak átláttad nyomdászat átfáznak vízágyak Koppánynak karmának gazdánknak cipzárat furcsábbnak leláthat kilázad megmásztat zsákvásznak bárkádat sorjáztat Tamásnak darázslak ködfátylat hitványat dácsának csóváltak tervvázlat vizsgállak gólyázzak sajttálak leáztat firkának bevártak makkjának markánsak utáljak számlálnak révgátat szurkáltat deszkáztak átjárat gályádat meglássad fölrántat dokkjának leánynyak mentsvárad Helgának kátránynak eljárjak leprásak szekálnak ormánynak felszántat aktának pótágyat eltámad fölszálljak meghánytat bombáknak rajzvázlat buckáknak testtájak sortjának rútságnak szétvágat romvárat elváltnak málnánkat elmásztak elrángat raktárat könnyárad föláztat igázhat kéjvágyat ráárad leszántat tukmáltad mustrálgat Zoltánnak bordámnak megvárhat hókának pilládnak buckánkat kucsmádat vágányzat marhánkat nyersvásznak rúnákat alvászat megmászat szignálnak pákászat nyugtádat tanyázgat pumpának pecásnak tényvázlat hibádat feltártad leásat macának áthágjak gyászfátylak vénáknak karmámat lepráznak kihánytat áthágat fölrángat kábának letámad lehányat pumpáljad megváltat bezárhat vérvádat Évának formáztak jachtjának borpárlat túráztat fazárat málhánkat felrángat Kucsának pótágyak kirázat meghányat hágásnak szikrádat arcfátylak holtjárat szorzásnak rajsátrat kisállat szétrázat málnának átvágat elláttat számzárat műtárgyak kizártad fölásat lerántat drótváznak juntáknak hoználak fejfának hegyláncnak vágánybak feláztat dámáznak klánjának kiáztat ragyákat megmártat balgáknak rávágtat táljának ívjárat elásat túlfárad leállat lázárnak piszkálgat pulzárnak arámnak muszkákat bajtársad lesápad lehántat megvágat megáznak csúszdákat túláztat Gyurkának szaglászhat nyálkásnak felmászat háládat meghágat sóházak bikádnak ágytálak szétrángat keltának átrázat eljátszat nyanyákat lenvásznat fölvágtat hintásnak lerángat rongáltad kuszáltak igáztak hintának rántásnak kontrákat piákat hozzárak felásat fölfárad kiásat hajhásztak megláttat balgábbnak rászántat kockáknak csáklyáznak szújárat lundáknak felfáztak elvárat szétszárad árpádnak lezárat lukácsnak Pécsvárad valának hajtásnak túljárjak sziklásak lordjának arámat kigyártat ászának Izsáknak földzárlat lefárad legyártat megszántat dugnának dajkámnak fáznának csóválnak sorházat megjátsszak mordálynak feljátszat jónásnak kirágat megbántat alváznak formállak tujának fémlábak farmházat blokkházat zárjának boglyának szétrágat átrángat szektádnak önvádad medálnak lerágat átszállhat megáztat tárcsának rostjának strandsátrak tűzgátak elhányat felváltat csicsásat kiváltat megjátszat forgáscsap varrásnak sandának csudásnak színvázlat műtárgyat csúszdáztak

Eltérő szótagszámú szavak

század álltak állnak másnap házat állat házak jártak járnak tárgyak másnak várnak támad bánat lánynak vállat láttak ágyat fákat tájat vártak váltak árad ágak látnak szálltak láttad lábak válnak szállnak nálad hátat árnyak tárgyat látszat hármat lábad látlak számat háznak pártnak vágtak ágat fának állhat szárad gyárak tájak vágyak szálak vágyat válhat járhat láthat vádat gyárat szárnyak ágyak társak várat árat lábat tálat várhat szálat vádak távlat gátat vágnak szárnyat lássak sálat zárat vágynak vágtat bárcsak másztak sátrat várlak másznak szájat álljak lázad bántak szájak vállak vásznat árnyat hátad társat százat szádat árak bátrak fátylat májat nyárnak járjak ágynak sátrak áznak zártak tájnak bánnak fárad vázlat fáknak párat ástak átcsap házad kádat nyájat járat árthat nyálat nádat várjak zárnak fájnak vállad ágyad szánkat tárgynak várak tálak fájhat lázat vártad ásnak játszhat vágytak hátak vásznak szárnyad fáznak szántak százak cárnak gátak gyárnak lássad nádak szállhat hányat hársak szárak szálljak mának pártlap párnak rángat nyársat vágtad rácsap gyásznak válthat társnak váglak szájnak fájtak láttat lángnak hánynak szántad nyájak vágjak fáztak számnak árnak táncnak rágtak ráztak szárat zárak szájad lázak hánytak áztak háltak vágyad lábnak átad játsszak rágnak fátylak sápad zárlat társad vághat váljak ágnak kádak sárnak állad ráznak vájtak tárlat tárat áthat számlap sálak zártad tárnak hágnak hányad zsáknak árnyad srácnak májad párlat nyájnak láncnak rácsnak látszhat vágat nyálad állak láznak áltat tártak hálnak hájat szádnak játszat hágtak bánthat bátrat lágyak dámvad árnynak vállnak váltsak mászhat frásznak bántad szárnynak gátnak jászlak hátnak ágad szánlak nádnak másszak jártad májnak ráknak rákap áztat pártnap rázat fázhat hálhat lágynak rángtak gyásznap nyájad másak sztrájknak rárak stábnak ásat lágyat árlap zárlak bánhat kádnak bágyad zártnak ártsak várad sálad sztárnak sátrad szánjad ránthat bánjad lázlap vágylak bájak vágyhat rántsak nyálnak zárhat hátlap dánnak gátad gázcsap szánknak szántnak gyártat vádad átkap hágat szántat jártat zárjak bánjak fázzak áldlak árnyhad áshat szálnak váltat fátylad dámbak Svájcnak rántat zárad hántat bárdnak bántsad mádat bántat hányhat klánnak tárak ártat szájpad dáknak ráhat másztat bántlak rázzak hánytat áldat rágat mártat átrak

magyarázat önmagának valóságnak barátjának igazságnak halálának munkájának világának családjának társaságnak kiabáltak írójának kultúrának szabadságnak éjszakának problémákat lírájának éjszakákat hatalmának akarnának figurákat ifjúságnak oldalának korszakának hatásának pályájának önkormányzat megpróbáltak gazdájának fogalmának cédulákat novellákat kávéházak megoldásnak osztályának szobájának nagyapámat önvizsgálat nagyságának franciákat drámájának szóhasználat kritikákat megpróbálnak anyagának kiabálnak munkatársak kapitánynak nagyapámnak alakjának alkatának írásának negyedszázad lakásának kritikának tudatának szaladgáltak házastársak nyelvhasználat nekiláttak franciáknak szalmaszálat boldogságnak kormányának csoportjának játékának stílusának önsajnálat bizottságnak titkárának országának szolgájának barátságnak gerendákat szakaszának programjának legendákat rabszolgának nagymamának szaladgálnak karikákat formájának pusztulásnak kávéházat ajtajának hiányának hazugságnak hazájának támadásnak naplójának könyvtárának uralmának pilótának árulásnak nagyanyámnak franciának bukásának szándékának lakosságnak maradnának óriásnak leányának parancsának mozgásának lépcsőházat tartanának muzsikálnak gyufaszálat tudásának nagyapjának mivoltának parasztságnak prófétának felugráltak tablettákat reagálnak muzsikáltak királyának csapatának kettőt‑hármat osztálytársak kollégának logikának tartalmának szomszédjának uraságnak magányának gratuláltak utazásnak századának utódjának gazdaságnak mondatának turistákat haladásnak harisnyákat főbejárat anyósának párttitkárnak kislányának nekivágtak nagybátyámat kutyájának problémának vitorlákat megtaláltad lázadásnak játszanának operáltak nyugalmának állításnak legendának rátaláltak csatornákat elmúlásnak csábításnak forrásának rabszolgákat mulatságnak látszatának magyaráznak rövidzárlat parasztházak házaspárnak igazának kabátjának találnának dolgoznának mamájának tanácsának reagáltak akadálynak áruházak rakétákat összeállnak háromszázat ráadásnak oroszlánnak apósának deportáltak kitaláltak balladákat kollégákat fűnek‑fának zsidóságnak ablakának mozgalmának fasisztának anyukának kitalálnak alapjának kihívásnak kocsijának eljárásnak mondanának hallgatásnak megtalálnak maffiának házasságnak botorkáltak válságának fajtájának haragjának udvarának fürdőkádat csinálnának lakójának rohangáltak fájdalmának virágágyak határának kandikáltak rohangálnak kultúrákat szertartásnak nagyvilágnak vetélytársak cselédházak lakóházak visszajárnak nagyanyjának körvadászat bíróságnak tanítványnak gyümölcsfákat ellenállnak tanárának tanulásnak polgártársak romlásának kollégáknak üresjárat vételárat választásnak internáltak nagyapának trombitálnak háziállat figurának derekának indulnának elegánsak tanulmánynak óraszámlap falujának apácákat ceruzákat órájának megcsináltad hatóságnak poloskákat elegánsnak technikának látásának ritkaságnak virágállat sajátjának tartásának botorkálnak vallásának nyavalyának megaláztak boszorkánynak összeálltak szobalánynak bátorságnak járásának nagybátyámnak diófának csodájának önimádat biztonságnak turistáknak vadlibákat önbírálat villájának aggastyánnak kapujának akadnának egyformának rokonságnak cérnaszálak ellenálltak nagybátyjának kancellárnak gyufaszálak adhatnának tisztaságnak virágzásnak félórákat bizalmának gyávaságnak vonalának aludnának útitársak központjának halottjának megaláznak leánykának óhajának kitaláltad figuráknak vonzásának pilótákat butaságnak megtalállak nekivágnak karórámat kultuszának produkálnak fiúcskának hivatásnak kalandjának selyemsálat dilettánsnak produkáltak élettársat paripának biztatásnak mondókákat tartoznának nyomásának tanításnak osztagának belesápad sátorfámat palántákat kutatásnak pillantásnak távolságnak marhaságnak apácának diskurálnak rothadásnak csillagászat magyaráztak tizenhármat újdonságnak támadnának gyilkosságnak hajlamának ceruzámat ruhájának víkendházat nagypapának brosúrákat látványának sokaságnak felugrálnak belefárad éjszakáztak dáliákat idegszálak gondolnának bánatának újításnak árnyékának salátákat elefántnak megtaláltak emigráltak anyukámnak gyanakvásnak mindahányat paprikásnak csalódásnak kudarcának mosdótálat levéltárak prófétákat barázdákat angyalának elsétáltak szarkalábak mondókámat kávéháznak kollégámat kiskutyának virágszálat játszótársak apukámat libamájat tanújának tárgyalásnak csillagának illatának angyalszárnyak asztalának turistának megpróbáltad külvilágnak hanyatlásnak kívánságnak kalapálnak oktatásnak gesztusának ciklusának asszonyságnak cégtáblákat harisnyámat társalgásnak komájának cérnaszálat kollégámnak kandikálnak idejárnak izgalmának vámvizsgálat pálcikákat spalettákat polgárának prédikálnak bandájának pirulákat utcájának ordibáltak céltáblának csatornának honfitársak ordibálnak szakállának fölugráltak közszolgálat teutánad bosszúvágyat hiúságnak menetszázad meghívásnak olajágat eltaláltad létszámának korlátjának megváltásnak nadrágjának ablakszárnyat zakójának ruhatárat hibájának szoknyájának porcikámat meg‑megállnak támlájának csizmájának székházának emléktárgyak belátásnak éjszakáknak hívásának hozzáláttak szalmaszálak éjszakámat kalapáltak fasisztákat sátorfánkat motoszkáltak operálnak kórusának tavaszának témájának vonásának frontszolgálat kisétáltak dédapámnak proletárnak múlásának rátalálnak példányának darabkákat marxistának cseréptálat olvadásnak adottságnak nekitámad búcsúzásnak spekulálnak visszhangjának dirigálnak lépcsőházak elkápráztat takarmánynak egyházának ideálnak jóságának parasztházat nagyapádnak körülállnak kihasználnak példájának szakmájának balszárnyának áruházat kazettákat kacarásztak fordulnának gratulálnak banditáknak varázsának orcájának operákat munkatársat átsétáltak rabszolgáknak vészkijárat muzsikának királyságnak inasának rózsaágak szobatársak leírásnak hónapjának létformának nekiálltak államának bordélyházak indiánnak leugráltak gratuláljak madártávlat trombitáltak zavarának józanságnak karfájának pizsamámat pacsirtának bestiának irattárat másikának fogságának kispolgárnak magyarázzak címerállat telekárak kalimpáltak kapkodnának nyavalyákat irányának sátorfádat toronyházak tanyaházat válfajának nekilátnak visszaszálltak vadkacsákat epikának jelszavának papájának bárkájának olvasnának sugarának napsugárnak utaznának anyukádat osztanának kocsisának okoznának fogadnának meghalnának fáradtságnak portréjának publikáltak pusztításnak előállnak odajárnak pelenkákat függőágyat pénztárcámat megtalálhat üvegházat hallanának jégtáblákat tagságának kiszolgáltak nagyapádat visszajártak lemondásnak lakótársak gerendázat hajigáltak szivárványnak állásának mondhatnának fenyőfákat fasisztáknak parcellákat önutálat nyavalyásnak bakancsának kiabálhat orvosságnak hidegtálat mulasztásnak nyugdíjának hírszolgálat kiszolgáltat ingajárat odébbállnak listájának kalapjának adásának rohamának megpróbálhat szembeszálltak fiókjának válaszának rajongásnak ráncigálnak kiváltságnak banditákat belgyógyászat táncolnának rátaláljak rohangásztak apróságnak problémáknak okosságnak csatájának nyargalásztak leugrálnak vidámságnak bolondságnak nekivágjak technikákat megkockáztat megpróbállak izomlázat brigádjának óceánnak díszpárnákat nagyanyádat fatáblákat csillognának találmánynak bajtársának kiugráltak sziporkáztak sajtójának előálltak közutálat nyújtanának paprikákat megvizsgáltak almafákat visszaszállnak cselédlánynak áramlásnak szakításnak mennyországnak gyeplőszárat konyhájának kiabáljak élettársnak holdvilágnak magyaráztad forgatnának körbejártak cukornádat felhívásnak szempillámat kantárszárat szunyókáltak invitálnak fabrikáltak hallgatnának szarkalábat pontosságnak tituláltak tagadásnak szalutáltak összhangjának téglagyárat dallamának lámpalázat orgiákat ampullákat vonulnának vitorláznak zseblámpámat lakóházat omlanának robbanásnak gyógyszertárak portásának kamerákat értéktárgyak fenyőágak forgalmának taktikának vetélytársnak kaparásztak vigyáznának ceruzának nagyanyának poharának protestánsnak forróságnak pilótáknak szivarjának agitáltak vonzódásnak előállhat szállásának almafának asszisztáltak rózsaszálat sétálnának emberállat spekuláltak statisztának papagájnak szolgálnának arányának utasának ágyékának zsebórámat kukucskálnak nyílásának félreálltak hajkurásztak diáklánynak ugranának szokásának megbánásnak háztartásnak bolondjának tornácának változnának mellkasának káposztának dobálnának masinákat hamutálat agyonváglak tanyaházak besétáltak hűtőházat rohannának hajójának asztaltársak odaálltak fűzfaágat kávájának gerendának operának csillagásznak kaphatnának pizsamákat gerillának láthatnálak irgalmának bordélyházat besétálnak irattárak kibabráltak domináltak meditálnak diáktársak harcostársak szorgalmának továbbálltak komolyságnak hódításnak lámpájának eltalálnak tárházának salátának sántikáltak hálójának újratámad laktanyákat zaklatásnak huligánnak kocsmájának császárának virágszálak csuklójának különváltak motorjának potomságnak poroszkáltak gárdájának kínlódásnak veteránnak szaladnának odajártak homokvárat ablakszárnyak belevágnak udvarlásnak asztallábak ajtószárnyak gyógyulásnak egybevágnak puskájának vitorláztak utalnának akarásnak vívódásnak alkotmánynak válhatnának csónakáznak szénbányászat melegházat igásállat formulákat zavarnának kultúráknak hadnagyának rovátkákat áldásának ajtószárnyat előmásznak körbeálltak szénaágyak kastélyának alanyának magyarázgat éjszakáznak odébbálltak állhatnának legtisztábbak barlangjának kapuszárnyak vallanának szobrocskákat angyalkákat gerendáknak gyarlóságnak kacagásnak sugárzásnak anyácskának praktikákat makacsságnak utalásnak borotvámat idejártak gázkamrákat belevágtak krónikákat belemásztak gólyalábak útitársnak reklamálnak békanyálat tortúrának kaszárnyákat szilvafákat szomszédságnak meggyaláznak vonzalmának hátuljának üzlettársak kapirgáltak sziporkáznak nyaralásnak mászkálnának visszavágtak haladnának kurzusának villanásnak korosztálynak birkanyájat torzításnak istenfádat szalonnának ecetfákat karikáztak sántikálnak szundikálnak pincérlánynak váltásának lovagjának menstruálnak szorításnak nyitottságnak titulálnak főszakácsnak bántanának betegágyad nekiállnak színpadának pusztaságnak skálájának birkanyájak antennákat látszanának reklamáltak ajtózárat haranglábak múmiának tanulnának májusának nadrágszárat kórházának kurvájának kávéjának ugratásnak viharának másnapjának csapdájának kabátszárnyak fülcimpámat kémszolgálat gyapjúsálat akácfákat üvegtárgyak szunyókálnak pálmafákat strigulákat hányadának elfojtásnak novelládat zászlócskákat haranglábat tarkójának udvarházat mihasznának szénaszálak búsulásnak fantasztának méltóságnak valójának lakóháznak banditának bácsijának továbbállnak visszavárnak pálinkáztak mindahánynak palántáknak házacskákat szembeszállnak halacskákat nagymamámat fénysugárnak kritikáknak italának halászának meghalásnak tovaszálltak vesztegzárak osztódásnak matrónákat hóhérjának potyognának visszavárlak sóvárgásnak pálinkánkat gumijának kommunának aranyszálat álruhákat cseréptálak megzabálnak kalimpálnak cukorgyárat becsuknának jajgatásnak hullanának lesétáltak versenytársak parókámat bútorgyárak klinikának szalonjának beleláttak apukádat kapuszárnyat állagának szólhatnának papucsának karavánnak fizikának gyorsaságnak kihasználtak kamerának februárnak melegházak jobbszárnyának alispánnak gyalogságnak virágágyat Madonnákat elhasználtak vitatársak nagyapánkat kulisszának mogorvának olajárak úrilánynak gorilláknak gyertyájának úszkálnának eszkábáltak kivizsgálnak egynehányat elvárásnak odaálljak fonalának égboltjának forgásának trófeákat összejártak hazudnának bosszújának hangsúlyának tűzifának renegátnak lábszárának rántottának nagyanyádnak invitáltak pacsirtákat kipróbálnak teraszának anyukámat egynéhánynak virágának megszállásnak futkosnának karórákat kőkockákat centrumának elsétálnak idegszálat zsarnokságnak bámulnának gumisátrak mészárlásnak mandulákat társasházak tovaszállnak utódának öncsalásnak porcikádat őrszolgálat hamisságnak struktúrának sertésmájat kitartásnak üvegtálat kettéváltak odújának sorvadásnak furulyámat pálmaágat embertársad rászolgáltak járhatnának zsákutcának finomságnak túlkínálat buzgalmának megtorlásnak haldoklásnak betegtársak bibliának burjánzásnak meghátráltak visszamásztak feloldásnak lebombáztak angyalkának beadványnak visszaárad kultúrházak sárkányának pénztárcákat aratásnak kisbabának nadrágszárak szappanának teirántad pótlásának betegágyat meggyaláztak tanyájának pénztárának bőrpárnákat kopognának ezüsttálat céltáblákat motoszkálnak évszakának madárkákat filmszínházak házastársat meghátrálnak áldoznának besorjáztak megadnának atlétának elővágtat származásnak nyírfaágak bűntársának közmondásnak babaházak halandzsának kettéváglak felzabálnak géppuskákat szamárságnak átugráltak irritálnak sapkájának nekilássak státusának esztergáltak különválnak piacának kettéválnak rafináltak felhasználtak villámzárat kazettámat meglátnának lepaktáltak báránykának csúcspontjának disszidálnak lábhasználat puliszkának versenytársat felemásak rendszabálynak álcázásnak sóhajának szembeálltak gyertyaszálat motorházat sisakjának eltaláltak anyaságnak kúriákat eszköztárat deformáltak munkásszázad bestiákat barbárságnak molnárkákat bázisának belelátnak visszaállnak jószágának szárnyalásnak disznómájat javulásnak muzulmánnak kontárságnak dezertáltak páriának feltaláltak iparágnak intrikákat szalagjának vadkacsáknak hullámának megkínállak laktanyának korallágak szállítmánynak fenyőszálak kicsíráznak kipróbáltak tilalmának kiugrálnak iparágak lovacskákat belelássak lakhatnának odaállhat rontanának felhasználhat pityókának vegetáltak rohadnának névtáblámat osztrigákat problémánkat puritánnak kakasának felkínáltak belevághat pólusának elvitáztak kiáltásnak ajtócskákat koncentráltak ragyognának kapusának csapásának hátországnak kupacának állkapcsának tovavágtat médiának hintójának furulyának vályogházak bántanálak kispárnámat licitálnak közkívánat kihátrálnak futásának függönyszárnyak masinának ruhácskákat vérvizsgálat dilemmákat konspiráltak gyógyteákat pálmafának szimptómákat felhasználnak mátkájának legtisztábbat eltalálhat vadmadárnak függőágyak zsákmányának öreglánynak gyöngyhalászat kiabáltad fénypászmákat kukucskáljak odábbálltak járulnának kézhasználat tarisznyámat vadászának kalyibákat szalutálnak gurguláztak ámításnak jajongásnak taktikánkat hegymászásnak vigasságnak csónakjának citeráznak megadásnak gyógyszergyárak körülzárnak leánykámat durvaságnak ártanának fenyőfámat suttognának leszállnának lapockádat vágyálmának géppuskáknak fúródnának utánzásnak milliárdnak porondjának cellájának vagyontárgyak átsétálnak hazavárnak szembeszálljak hiénának kocsikáznak focistáknak összevágnak kontrolljának végigláttak zúdulnának regisztráltak figurámat citerámat muzsikáltat pohárkákat cenzúráztak protestáltak informáltak koldulásnak viszályának kalandvágyat megvizsgálhat elbújnának reumásak rohangásznak emléktárgyat nyithatnának pápistának nőgyógyászat magosságnak rongybabának madárkáknak tiszttársának képtárának testsúlyának árapálynak gyémántjának konyhalánynak kuplerájnak galibákat faszobrászat hajóácsnak levizsgáztat vadászházat matracának Madonnának nagymamádat ősanyjának várhatnának hónaljának lámpásának bibliákat fülhasználat furikázhat láthatnának utcácskákat mulatásnak csudaállat meghátráltat zúgásának síkságának unalmának levizsgázzak lakosztálynak pántlikámat elválásnak ravaszságnak ezüsttárgyak külszolgálat pápistákat informálnak galádságnak átcikáztak irhájának távoznának fáradságnak körforgásnak raktárházak amputáltak rohangálhat aranyszálak rabolnának létformákat borzongásnak kínzásának átlagának szalonkának tereptárgyak álnokságnak robbannának kigyúlnának játszótársad eljutnának kinyílnának fővadásznak aprófának hóvirágnak leánykáknak származnának botlásának sajnálnálak fölruházlak propagálnak trónusának atyuskánknak apellálnak ranglétrának diákságnak hitványságnak csónakáztak hajójárat kornyikáltak lombhangjának pusztulnának álmodnának anyaállat husikádat rakétának flottájának pálcikáknak praxisának szempontjának barnaságnak megszolgáltad konzervgyárnak barlangászat képmásának korongjának bőrgyógyászat eltaláljak lángocskákat navigáltak kirúgnának kibombáztak ellátásnak koholmánynak balfácánnak járkálnának tortúrákat szorulnának hintájának zabálásnak lepipálhat bokájának tivornyáztak glóriának taftruhámat traumának sziesztáztak licitáltak odaszárad sóhajtásnak cellatársat rajztáblának koncentrálnak leszánkáztak gyógyításnak megállásnak hintaágyat sapkázásnak izgulnának kunyhójának tölténytárat lovasának harcostársad navigálnak kritizálnak elvtársának kifutnának diskurálhat szalvétámat számításnak hetéráknak traumákat talajának hátrányának árajánlat beugrálnak alvásának tudójának armadának visszavágnak adagjának nagymamámnak buzeránsnak átlátnának karikásak kínálnának reáltárgyak pojácákat megvizsgálnak szirénákat huszárszázad feltaláltad problémámat csatornáknak okulnának tolózárat harminchármat betápláltak uborkának átkoználak téglagyárnak vádolnának koncentráljak tréfájának bumerángnak búsulnának rágicsálnak rántanának vagdosnának folytatnának asszonykákat hetérákat hallanálak lámpalázad megkínálhat nekiláthat disznólábat produkálhat apadásnak géppuskának páncéljának vagyontárgyat szerszámának hajógyárat fonalszálak szívószálat orsójának padlójának muskétákat harapnálak csavarnának elpuskáztad vonszolnának zsákocskákat zagyvaságnak házastársnak hóbuckákat sziporkákat bohócának libamájnak szadistáknak profitálnak kihalásznak ostábláztak megszámláltak gettójának kavarnának rohangáljak belevájtak huszonhármat répácskákat flórájának hattyúszárnyak kapzsiságnak ingujjának értéktárgyat Mátyásának szíjtárcsákat tenyészállat téglaházak fajkutyákat tapadásnak lesajnáltak felkínálnak zavarnálak szarvacskákat harangjának aprajának előmásztak oltványának folyójának kertbarátnak trockistáknak díszgyertyákat átplántálnak kritizáltad ujjongásnak gitárjának portugálnak sírkamrákat raktárának üvegtálak táskájának okolnának gyakorlásnak diliházat visszamásznak üzlettársat talicskákat állatlábak teázásnak csuhájának szívósságnak leválnának végigvágtat selyemszálat fogadásnak taktikákat oldódnának gólyaszárnyak karnagyának furikáznak tárgyalnának megsétáltat lázongásnak kölyökállat osztásának páviánnak alászállnak bírójának kéjsóvárak kotyvasztásnak vitorlázat bitófának besétáljak gvárdiánnak hajócskákat kocsikáztak őrnagyának gárdistákat kulmináltak eldumáltak aortádat patakjának vérmintákat lélektájat angolnákat bajuszkádat gravitálnak éjszakázhat felkiáltsak dobozkákat meditáltak mániásak végigárad corvinákat bambaságnak besétálhat gallyacskákat előrángat falfirkákat avatnának spektrumának csalárdságnak óravázlat benyomnálak illatárnak szarufának megutáltad megkívánlak bronztáblákat komornának bajlódnának emlősállat relevánsnak ágyúzásnak hajtószárat technikámat főatyának postajárat kihagyásnak falánkságnak megaláztad kősziklákat kisorjáztak járatának kamaszvágyat súrlódásnak gazdaállat ormányának talizmánnak uzsonnámat tuszkolnának ugatásnak kihalásztad árnyékágak nyilacskákat megzabállak hasadásnak száradásnak dobbanásnak összeszárad felszolgáltak sújtanának cinkostársak legendádat asszisztáljak honatyáknak ráfirkáltak szórásának húgocskámat nekivágtat latrinának odaárad hullájának profitáltak reumának orvoslásnak birkózásnak élvhajhászat elbabrálgat bárójának kenyérgyárat lándzsájának tölgyfaágak tölgyfaágat vádlottjának mikulásnak szuperáltak kicsinállak ringásának álmosságnak korrumpálnak elszállnának megbújnának viszolygásnak visszavágtat bálványának kamaszvágyak kifundáltak cédulkákat hetérának kócerájnak ugrásának dísztárcsákat munkaszázad fényjárásnak omolnának szólistának lomhaságnak frizurának gyehennának totemfának helyreálltak lotyójának fáklyájának hordanálak tablettámat báránykákat hólyagjának apatársak platójának megnyugvásnak kuruzslásnak elkószáltak arénának honatyákat vásárlásnak acélszálak mániának visszaránthat elúsznának kóborlásnak horgászásnak leforráztak tonzúrásnak mérlegszárnyak félrerángat könyvbírálat jatagánnak harapdáltak szemvizsgálat szippantásnak sziklavárak kihasználtad függönyszárnyat váltanának szálacskákat kameráknak trófeának karikáznak szállhatnának kamillának legfurcsábbat cinkostársnak atomjának saroglyákat felprédáltak kuckójának hacukákat trockistákat buzdításnak bosszúvágyak technikáknak különváljak kőkorlátnak üzletágat aranytálat sakktáblának csillagállat áruháznak megformálhat hadosztálynak betegágyak papírjának sörtócsákat országházat korhadásnak parittyámat hajózásnak fumigálnak mázlistának mágiádat gumikádat fogolytársak dédapának nőgyógyásznak furikáztak viszontlátlak ingásának komplikáltnak léniákat névtábládat intrikáknak motiváltak összeráznak jogászának ezüsttárgyat petárdának hazavágtat tölténytárak fűzfaágak porcikádnak viszonzásnak antennának homokjának kecskelábnak pilótámnak hiénákat csókolnálak vágtatnának lovasszázad árthatnának fenyőágnak harcostársat mandzsettákat kipróbáltat furcsaságnak bosszúságnak nagymamádnak madarászat komplikáltak szembeszállhat dobolnának daliákat fiacskámat szénaszálat bravúrjának összemásznak mohóságnak ezüstszálak teáznának térképvázlat beszipkáztak madárkának megdézsmáltak játszhatnának tüskeágat orrcimpákat izgágákat kártyájának szomorkásak szakszolgálat fölajánlhat pogácsának kicsináltat imitáljak megvarrásnak molesztáltak érdektársak végigáztat kincstárának csontkockákat találkáknak rászánnának beretvádat előállat emléktárgynak padcsontvázat hazarángat fölhasználhat lobbannának lapkivágat kismadárnak zugírászat tovaárad odajárat rézkorlátnak leszúrnának kiscicámnak szerteárad sirámának logikánkat lámpácskámat találkánkat visszajárat Jancsikának eltréfálgat bombavázat mandzsettának okításnak eldumálgat strukturáltak kábultságnak föltúráztat vizslájának körbevágat kínzójának csalfaságnak torpannának kifogynának rendházának megtornáztat hajókáznak közbetámad Angliának szamurájnak megóvnálak fiúkákat közbevágjak megdorgáltak mászhatnának családfádat megrágcsáltak amarántnak kutyuskának kaftánjának Laurának bambusznádat lebombáznak charterjárat Afrikának felcsináltat tyúkocskákat kipróbálgat őrállásnak végcéljának bolygójának visszatámad elcsigáznak ráfirkálgat meghagynának póttagjának óriáshad bepiáltak agarászat Júliának ragasztásnak koldulnának szarvasmájat feloszlásnak aranylázat vágóállat géprablásnak dajkálnának összezárat nagypapánknak pátriának kutyafádat elpróbáltat bokrocskákat zsákmányállat legdurvábbat megszámlálnak atlaszának kipletykálnak körülásat frizurásnak kőfalának bírásának túrájának csapattársak Attilának iderángat csiraállat átkiáltat hollószárnyak diskurálgat vadlibának angolnáknak hatványának Barbarának felvigyázat japánjának felszikráztak kocsikáztat hátlapjának birtokvágyat fennsíkjának dedikáltad imádnálak drámázásnak kalibákat Svédországnak kicsináltad kettőszázat dadájának kisétálhat lekaszáltak Rebekának kettévágat génvadászat karzatának úthasználat szűzanyának határzárlat faládákat lazításnak űrszolgálat különjárat jegyespárnak ércszobrának nyirkosságnak bűnvizsgálat csuklanának leraknának szembetámad férfivágyak aknajárat fáradnának kigyomláltad gázcsóvákat raktárházat Andreának szavaznának körbezárnak bokrétáknak kis‑kunságnak kórságának elcsináltat fakadnának rostálásnak föltalálgat körbejártat lerázásnak buzdulásnak praktikáknak diétákat illusztráltak körülárad szellemszárnyak mágneszárat legdurvábbak szétkínálgat cetvadászat zseblámpádat fajmacskákat kipiszkálgat ápolnálak árvaházat visszaszárad matricának megtréfáltad fiúlábak nyugtatnálak barlangjárat megrongáltad agytornának tablettáknak visszaáztat cuppantásnak összevágat nagymamánkat piroskának sziklahátat elpróbálgat zigótának lecsuknának apátságnak imázsának körüljártat legendásak báránykáknak vasmarkának tanórának megtaláljad tűzcsóvának mohaállat kiszúrnának kompenzálnak Brigittának baptistákat mosdótálad háromszáznak idejárat továbbvágtat méregzsáknak mágiának prosperálnak konzultáltak gyomlálásnak feltúráztat trichinákat kitalálgat felajánljak kanavásznak sodródnának bekapnának kabalákat szarvasának házivásznak folyócskának félárvának rántanálak kisgazdáknak újrajátsszak fölállnának végigrángat Klárikának imitáltak egzisztálnak újraáztat megnyúználak piszkálnának aortának asszonyvállak hallójárat sátorszárnyak kígyóznának űrrókának nyavalyádat ideárad Paulának lecsapnának rajtaszárad úszhatnának elsétálhat problémádat tálalásnak vegyvizsgálat Máriának bokrétákat fénykardjának Alidának karámjának elbírálgat retinának géppuskásnak fölpróbálgat kézrázásnak bunkójának körbejárat kamatlábak kamarásnak magánházak viszontláttad megszámlálgat folyóágak lovacskáknak körbetámad szexvizsgálat kaviárnak lemezgyárat hátasállat poloskának víziállat felajánllak Krisztusának bőrutánzat Vicusának karolnálak taktikámnak kikiáltat lesétáltat zavarásnak répaágyak visszafárad napkirálynak lágyékának hacukánkat importálnak osztójának szarufákat struktúrádat megcsalásnak szívhibákat visszaváltat eltréfáltak összerángat padlizsánnak elnótázgat untatnának Zsófikának numerálnak körüljárat körüljárhat ládikának eldobnálak lazsálásnak ruhatárad megvizsgáztat fókuszáltak várhatnálak kisbabáknak respektálnak pótolnálak bugafának papocskákat nívójának húsvizsgálat kivizsgáltak továbbrángat Vatikánnak ártáblázat komornámat gázlójának csónakázgat felszolgáltat fejfájásnak távírásznak kisétáltat céglistámat hozzálássak megdobnának Senecának falpártákat meghintáztat zsolozsmákat rászolgáltat törzscsonkjának óvhatnálak szonátának átvizsgálnak nőimádat végigjátszat újrajátszat szindrómákat kutyalábat félelvtársak aortámat előjárat rabszolgámat deltájának űrruhának állanának másfajtának idefárad csókolnának navigállak gázkamráknak fautánzat eljárkálnak eloszlásnak utópárlat sorszámának átadnálak kalibának gépkutyákat könyvvizsgálat benzinárat megpróbáltat fejpárnának hazavágytak közmunkákat hazafárad szertejárat szirénáknak sajnálnának földtáblákat hozzáláttat kihátráltat expresszjárat aktiválnak vízgyógyászat üzletágnak fejtámlának selyemsátrak karmájának garázdának varázsháznak spiráljának rongyocskámat helyreállat gyújtószárat kipróbáltad leszolgáltat halálvágyak továbbárad odazárat belerángat lucinának díszpéldánynak hacukámat felajánljad napimádat macerának szimulánsnak szárazságnak bölcsővázat összejátszat szárnyújának ellabdázgat Zsuzsikának lerúgnálak fürtvirágzat orgiának hócsatának dobálnálak megvizsgáltat hentesbárdnak tartanálak antennánkat homályának miatyánkat melegágyat elhívnálak továbbjárat kartonvásznak komornákat sziesztámat megtréfálnak felpróbáltat haverjának gyulladásnak zavargásnak pápuáknak homokhátat rézrúdjának elvonnának megcsináltat szubhumánnak Istvánkának végigtámad ellenjárat rápróbálgat lézerzárat sablonjának kacagnának szimatjának fémkupákat csizmácskának zuhanyának végigjártat hattyújának duzzognának újragyártat elvadászgat nyalókának bambuszágak görgőjárat bőrtokjának koncolnának űrruhádat frizurádat mágiámat nekiláttat földmunkákat armadákat bőrruhámat fogatának rémálmának zseblámpákat dobásának meggyaláztad válltáskádat tűzvizsgálat végigmásztak mozivásznak állatháznak bimbócskákat átvizsgálgat csóvájának garnélának hócsizmákat egybeláttat gyászimákat szofistákat zárhatnálak megpróbálgat bácsikádat kőarcának előárad dédatyjának kisvasárnap mulatnának megcibáltak kihintáztat kontraháltak kolerának űrszondának fabálnákat rúgkapáltak pallójának elcsatáztak előáztat felsétáltak retrográdak helyrerángat vadvirágnak odaváglak problémáztak lekaszáltat osztoznának továbbsápad odavágtat átsétálhat mellékszálnak elegánsat jachtklubjának problémásak megnyúznának lélektársak skalpolnának vendégházat ábrahámnak vasdárdákat visszarángat kultúrádat fénykúpjának összejárat jószolgálat nagykutyának rámpájának itókának láncvirágnak elkártyázgat Zsuzsannának kisfiának fülgyógyászat maszturbálnak furdalásnak körbevájat závárjának tógájának kívánnálak szalmaágyak megvizsgálgat halványkának fiacskámnak absztrahálnak íjpuskákat turistásat holdsugárnak mélaságnak frontszabályzat bronzvasárnap horrortárgyak szerzőtársat Ukrajnának mutatványnak káplánjának Leilának tempójának váratnának hajkurásszak felpróbálgat elemgyárak szumóznának kisorjáztat megbírálgat végigfárad feldobnának ruháznának hálhatnának latrinákat sodornának tartamának bullájának ostromzárat bájgúnárnak kristályának végigjárat Ázsiának havannákat droghasználat összeáztat elsétáltat nyakiglábnak gyümölcspárlat betűszárak halfajtának ketrecrácsnak fiókádat Boriskának maradványnak homokzsáknak visszajárjak aranytárgyak odafárad sírboltjának kisleánynak harcállásnak Lacikának prémsapkákat vágyódásnak állatházat átszolgáltat csatornánkat mimózának szultánjának háromszázhat egybejátszat beajánllak kéjsóvárnak kezdőszálat megkívántat tovaszálljak kvártélyházak előszárad szóvirágnak szembevágtat síkraszálltak gyereklábat énekszámnak kisétáljak alabárdnak kicsíráztat haverságnak üzemzárlat négerházak előásat tunikádat kirajzásnak bíborlángnak ráncigálhat rezgőnyárak nyuszikáknak gyermekszájak patkójának továbbszárad odarángat kispárnádat sólyomszárnyak homokvárad logikánknak rolettákat szakvizsgálat visszajátszat cinkostársat Juliskának szindrómának elhibáztat hajszolnálak Zolikának kikupáltnak fölzabáltat kacérságnak körbevágtat konzultálhat kódtáblázat kontrollálnak tunikámat rovarszárnyak megtúráztat devernyáztak izzadtságnak trófeámat nádbugákat forgatásnak nagytatának terepvázlat kuncsaftjának retardáltnak kólikának csigajárat árkádjának tereptárgyat flintájának felkínálgat sztorijának rasszistákat hitmorzsákat hóhányásnak reagáljak romlottságnak orcácskádat helyhasználat vasrácsának mederágyat becsapásnak beválnának konzultálnak abortáltak tudásvágyat összeállat robajának elsétálgat kunyeráljak közhasználat bolhájának családfámat vigyáználak csorbulnának nekiárad csirkeszárnyak Dániának halálgyárak nyámnyiláknak parókákat idevágtat trafikálnak összkormányzat mellszabászat robotjának behívnának kicifrázhat franciásak hágójának díjtáblázat babérfának felzabáltat fullajtárnak főfalának vonaljárat korallállat gyógymódjának koldustálat megkínálgat elkapnának egybeárad üzlettársad éjszakázzak sótálcákat agyarának