Rímszótár

bocsánat

Az egész szóra rímelnek 597

korának szobákat csodákat szobának csodának pofákat dobáltak pofádat tojásdad sorának lovának szobámat csodálat jogának bokámat szokásnak pofámat soványak dobálnak nyomásnak bocsássak okának pohárnak kovácsnak bogárnak csodáknak szobánkat pogánynak jogásznak homálynak csodállak soványnak bokádat bocsáthat kofának fokának szobádat lopásnak nyomának kohászat okádtak dohánynak komáknak pofánkat románnak lovásznak csodásnak fonáknak csodálnak vonásnak fogának pofáznak mocsárnak pofának bocsátlak szobáknak csodásak borászat bokákat borának csodásat tokánynak csodáljak komákat csodáltad pofáztak fogászat szobádnak dobálgat fogyásnak szobáztat borásznak blokádnak porának csodádat okádtat soványat Jolánnak Kodálynak komállak volánnak kocsányzat polyáknak csodámat továbbrak romákat tokának továbbhat cocának továbbkap

Több szótagból álló szavak

katonának katonákat katonáknak iskolának változásnak álldogáltak városának viszonyának alkotásnak iskolákat ostobának tudománynak vacsoráztak álldogálnak rokonának asszonyának sógorának akkorákat templomának hagyománynak otthonának koponyámat vacsoráznak vallomásnak mosolyának palotákat látomásnak koponyákat orvosának ostromának hadonásznak vagyonának unokámat vacsorának pocsolyákat hadonásztak palotának vacsorámat unokákat bűnbocsánat hahotáztak iskolánkat unokának felfogásnak szállodákat irodának oszlopának akkorának táborának birtokának nyomorának vacsorákat mítoszának szállodának unokáknak gyilkosának zongorának állomásnak unokámnak homlokának koponyádat irodákat vacsoránkat diplomámat koronának cimborákat bajnokának modorának iddogáltak cinkosának mekkorákat felvonásnak gonoszságnak elnyomásnak vacsorádat tétováztak távozásnak megbocsássak korcsolyáznak tartozásnak csordogáltak paroláztak szigorának babonásak tétováznak lakomának ostobábbak koponyának harcosának kotorásznak pátoszának babonának nyomozásnak ragyogásnak koponyánkat pongyolámat gabonának zsarolásnak ibolyákat kupolákat babonákat lakomákat mámorának ostobáknak tartománynak asszonyállat elbocsátlak szabotázsnak harsonákat tetováltak palotáknak vihorásznak zokogásnak micsodának unokádnak benyomásnak uzsorásnak megszokásnak megdobáltak adomákat fogsorának fuvoláznak vihorásztak koronádat diplomának micsodákat pongyolákat tétovának provokálnak ostobákat óvodákat doktorának ostobábbnak kézfogásnak nagyzolásnak pisztolyának folydogáltak cimborának dudorásztak kicsodának babonáknak vérnyomásnak gabonánkat korcsolyámat fújdogálnak csapodárnak vacsoráknak boronálnak ekkorának rakománynak eldobásnak ostobábbat megcsodálnak vacsorázhat páholyának befolyásnak rombolásnak amforákat vaskohászat orgonának névsorának balfogásnak katonámat lakomáztak baromállat unokádat irodánkat haszonállat diplomásat boncolásnak irodámat zongorámat csarnokának burgonyának korcsolyáztak írnokának motozásnak ibolyának koronáznak számosállat iskoláztat violának provokáltad exponáltak impozánsnak bársonyágyat jópofának zubbonyának tombolásnak kotorásszak buzogánynak fiolákat micsodámat tetováltnak porkolábnak mormolásnak agymosásnak haloványak arrogánsnak gabonákat fuvolázgat ordonáncnak átdobálnak folydogálnak mekkorának hadovákat közcsodálat szabotáltak sarokágyat botozásnak harcolásnak tárolásnak datolyának kiokádjad fakopácsnak erodálnak megcsodáltat karmolásztak fuvoláztak nagyszobának eldobálgat padsorának fejmosásnak eldobáltad Ilonának tudományszak burzsoáknak félhomálynak irodámnak kivonásnak sorozásnak áfonyásat fémkohászat tobozának zátonyának tetováltat ledobálgat csigolyádat harsonáztak vacsoránknak bugyolálgat Toyotámat sorolásnak celofánnak lánykorának cselfogásnak bronzkohászat irodádat mosodákat arrogánsak adomázgat pakolásznak babonánkat palotámnak feldobásnak gonoszának álmodásnak porkohászat markolásztak szorosának fogmosásnak csigolyámat közbocsánat adomának vacsoráztat

állapotának telefonáltak gondolkodásnak vállalkozásnak parancsnokának találkozásnak várakozásnak anekdotákat szórakozásnak telefonálnak menyasszonyának gyermekkorának megvacsoráztak tolakodásnak gyerekkorának foglalkozásnak gondolkozásnak ifjúkorának tulajdonának tiltakozásnak fővárosának professzorának telefonálgat tanácskozásnak metaforának férfikorának karácsonyának próbálkozásnak elgondolásnak álmodozásnak életkorának telefonáljak filozofálnak összefogásnak apostolának közkatonákat hálószobának sajnálkozásnak birtokosának amekkorának anekdotának átváltozásnak tartózkodásnak káromkodásnak ripacskodásnak ragaszkodásnak telefonálhat önvallomásnak fürdőszobának amekkorákat reflektorának csodálkozásnak öregkorának főorvosának behatolásnak játékosának közkatonának okoskodásnak fontoskodásnak megfontolásnak hurcolkodásnak jellemvonásnak hadakozásnak belvárosának megvacsoráztat sorkatonának külvárosának kormányosának ravaszkodásnak funkcionálnak eltávozásnak vendégszobának gyerekszobának előszobáztak kurátorának elálldogálnak telefonáltat fakoronákat gyalázkodásnak torzsalkodásnak vágyakozásnak narrátorának fogyatkozásnak kollaboráltak virágkorának toronyszobának ficánkolásnak közkatonáknak görkorcsolyáztak rajbefogásnak hálószobákat legostobábbak meghódolásnak lépcsőfokának kajánkodásnak bicskadobásnak reklámfogásnak marakodásnak korlátozásnak kollaboránsnak belepofáznak bevacsoráztak legénykorának elváltozásnak rozsdásodásnak padlásszobámat vádaskodásnak megbabonázlak vonatkozásnak duhajkodásnak szarakodásnak preceptorának sajtkatonáknak kiiskoláztat protozoáknak harcmodorának túliskoláztat kavarodásnak habkoronákat frontkatonákat cserebogárnak sumákolásnak főárbocának toronyszobákat bűnpártolásnak indiszponáltnak rugódozásnak gépzongorának öngyilkolásnak gyerekszobámat önszabotázsnak eladomázgat sorkatonáknak indiszponáltak hálószobámnak előszobázhat rézkupolákat géppisztolyának bolondozásnak bíborosának finnyáskodásnak megbabonáznak satupofákat funkcionáltak tanakodásnak sörrakománynak fuzionálnak lidércnyomásnak rátetováltat filozofálgat eliddogáltak váltakozásnak Casanováknak episztolámat áltudománynak bronzkorcsolyákat alagsorának kölyökkorának előszobáztat megvacsoráznak kontárkodásnak nagycsarnokának hotelszobának különszobákat lángoszlopának

tulajdonosának beavatkozásnak főparancsnokának orvostudománynak elhatározásnak paradicsomának összetartozásnak álokoskodásnak megállapodásnak közgondolkodásnak háborúskodásnak tulajdonjogának várományosának fegyverropogásnak előcsarnokának alkalmazkodásnak elfilozofálgat vöröskatonákat kormánybiztosának betelefonáltak fényállapotának szállodaszobákat középiskolának óvatoskodásnak megalázkodásnak megbotránkozásnak búcsúvacsorámat agykárosodásnak hangárcsarnokának hűbérbirtokának erdőpásztorának gálavacsorákat vásárcsarnokának bázisállomásnak letelefonáltat márványpalotákat fiatalkorának kijózanodásnak bemutatkozásnak betonpalotákat féldollárosának áttelefonáltat ventilátorának markotányosának kidudorodásnak előárbocának századirodának vászonzubbonyának fogadószobákat különiskoláztat becsavarodásnak kifilozofálgat ólomkatonáknak őrparancsnokának tajtékkoronákat

lelkiállapotának megvilágosodásnak természettudománynak kezelőorvosának májelzsírosodásnak idetelefonáltat időpocsékolásnak egységparancsnokának elmeállapotának közfelháborodásnak tömegtiltakozásnak aggodalmaskodásnak bungalószállodának belehabarodásnak maroktelefonálnak visszatelefonáltat odatelefonáltak odatelefonálhat nevelőotthonának

zászlóaljparancsnokának születésszabályozásnak

videokommunikátorának

Csak a szó végére rímelnek 5033

magának vasárnap egymásnak akárcsak világnak találtak csináljak elvtársak csinálnak volnának apámat anyámat fiának csináltak anyjának vizsgálat szolgálat apjának apámnak megálltak királynak anyámnak néhányat utánad színházat országnak találnak évszázad halálnak családnak munkának alázat bejárat példának órákat sorsának kutyának utcákat arcának irányzat megállnak lányának varázslat kormányzat kockázat elvtársat ruhákat tudnának elvtársnak hibákat formákat kívánnak kutyákat próbáltak kormánynak munkámat madárnak urának bírálat vadállat kijárat szolgálnak ugráltak munkákat kislánynak házának szolgáltak gyalázat anyának ruhámat kortársak falának ugrálnak sétáltak használtak példákat kínáltak anyádat útjának apának színházak próbálnak kívántak hazának vigyáznak apádat színháznak szavának tanárnak ajánlat rózsákat csinálhat írásnak drámának lámpákat sétálnak vadászat használnak tagjának társának barátnak elváltak utcának kórházat mamának kínálnak gazdának munkásnak gyertyákat feltámad ládákat hangjának találtad felálltak csontvázak futásnak káprázat szolgálhat anyádnak hálásak csináltad macskákat virágnak apádnak macskának leánynak hullákat találhat furcsának diáknak táblákat napjának osztálynak császárnak számának találat hazánkat adnának szólnának egyházak elfárad könyvtárak fűszálak étvágyat állnának hadjárat vitákat bátyámnak tréfának bátyjának könyvtárat vigyázzak kutyáknak fűszálat bátyámat leszálltak vigyáztak vitának szikráznak húgának lábának vadásznak mászkálnak mintákat túlzásnak kártyáztak tanyáznak szabályzat drámákat témákat morzsákat szolgáltat úszkáltak tudásnak tisztának határnak kórházak kiszárad nótákat vidámak munkánkat szikrákat lakásnak szamárnak hazámat beálltak egyháznak föltámad felállnak csupáncsak polgárnak deszkákat hajszálak korlátnak vallásnak cigánynak bajtársak látványnak hajának párnákat cikáznak téglákat tanácsnak járkálnak használat hibásak portásnak raktárak táskámat atyjának kiállnak találjak tanyáztak próbákat elválnak csontvázat bérházak titkárnak mászkáltak kiálltak hibának atyámnak vitáztak példázat aktákat karjának úszkálnak butának múltjának járnának almákat torkának szikráztak normákat sziklákat órámat rókának vágyának utálat vadásztak témának pápának magánynak újságnak járkáltak kártyáznak faágak próbáljak bűnbánat papának cikáztak formának sárkánynak megláttak atyámat pletykákat szájának hajszálat mintának apánkat sajnállak kockáztat szobrászat meglátnak zabálnak leszállnak sorjáznak harcának órának sétálgat ábrákat szobrának őrjárat számlákat pártjának árvának libákat kizártnak tárgyának sajnálat céljának vigyázat bujkálnak birkákat talállak gazdáknak ágának kockákat marhákat tornyának faházak szőrszálak hátának gyávának kizártak titkának hazámnak vitáznak anyánkat szolgának irántad orrának táblázat kiárad kétszázat havának leálltak kiszálltak halászat súlyának elsápad várnának présházak ábrázat vidámnak kuláknak egypárat nyakának szétváltak ahányat horgászat vállának ruhádat szakállat szárnyának atyának agyának imádnak csúnyának kacsákat mozgásnak álmának honvágyat ötszázat vibrálnak anyánknak szilárdnak labdákat halásznak kívánhat sziklának kutyámat próbáltad ruhának kívánlak sétákat párjának kurvának dolgának sírjának kapnának látnának félszázad csizmákat bikának megszárad imádat felmásztak csináltat romlásnak vidámat forrásnak leszárad kiáltsak postásnak szakállad hasának bátyádat anyákat tudnálak égtájak bezárnak babának imákat csatákat kínálat kocsmákat ruhánkat kartársak tréfákat faházat tolmácsnak szobrásznak tápláltak hátráltak pályázat konyhának lezártnak villákat búbánat nyarának voltának halásztak jutnának csapdákat aknákat csudának utánzat vaságyak ágytálat beállnak imádlak módjának használhat labdáznak gyomrának fellázad gazdákat próbának bombáztak beszálltak tenálad hálámat sarkának szótárak hiánynak szétárad macskáknak szultánnak fájának hatásnak fáklyákat munkámnak faágat ruházat hazánknak eljártak ajkának bombáznak válnának báránynak kártyákat kívánjak puskákat fajtának babákat szakmának bandának kápráztat levágnak kifárad fölálltak fajtákat hívnának könyvtárnak bujkáltak hibásnak prédának átvágtak lejárat kottákat táskákat hálásnak békákat nádszálak munkádat combjának utállak fodrászat sapkámat leválnak csigákat állványzat várának elszálltak tantárgyat villának szoknyákat szétválnak kószáltak nagyságnak raktárnak sírásnak párnának tantárgyak némának bejárnak ágyának kályhának bátyádnak sapkákat anyáknak formálnak lármáztak évjárat megállhat ódákat megláttad szakácsnak formáltak huszárnak hátrálnak rátámad hagynának szoknyámat bolhákat példámat cicákat csizmámat bányásznak gombákat hordágyat kívántad pályának meglátlak tócsákat nádszálat rózsának ivászat turkálnak kijártak vaságyat elbántak kiváltak tanyákat rangjának vázákat hívásnak kiszállnak kocsmának hangyákat csúszkálnak hintáztak pompáznak pletykálnak lámpának utcáknak táplálnak betyárnak ivásnak szagának becsvágyat felszálltak pontjának ujjának iránynak óráknak dogmákat írnának elszállnak barbárnak cellákat árvákat járásnak hibáztak kaszálnak sétáltat szolgáljak csúcsának kiválnak elvárnak húsának bemásztak sorjáztak durvának butábbak látásnak megszálltak csalásnak kannákat csapásnak gondjának sátánnak jószágnak bikákat átálltak bírákat ősállat fölszálltak fodrásznak beárad hibáztat szaglásznak megvárlak rókákat kimásztak cirkáltak elszárad négyszázat futnának hoznának márványlap nyugágyat kórháznak gazdámat apánknak úsznának szolgáltad pipámat atyáknak cukrászat drágának hintáznak aljának próbálgat szállnának ritkábbak kutyámnak eljárnak fölszállnak húznának csatának sétálhat tollszárat székházat pompáztak labdáztak hangyának jóságnak dunyhákat csúszkáltak kivágtak sajnálnak bálványnak tisztábbak orcámat feljárat nyugágyak szálfákat szerszámnak vitánkat furcsákat bálákat pályáznak oltárnak tagságnak válságnak beváltak használjak laknának bajának diktálnak oszlásnak szabálynak javának ábrándnak békának vizsgákat beszállnak bordákat tálcákat vitáknak hízásnak kurvákat karának imádtak megbántad tollának kijárnak lejártak hazádat búzának néhánynak célzásnak horgásznak látnálak libának játszmának sétának lemásztak lábszárat bányákat világlap apákat kivágnak pálmákat kínálhat felszállnak kartársnak teákat leállnak gólyának elálltak fognának hídjának lármáznak szakmámat műlábat szótárat barnának felmásznak bérházat dalának dísztárgyak dombhátak sárgának kupákat szolgákat csatáznak órádat lángjának fegyházat poklának hibámat bábának beláttak fajának imának butákat kiálthat tárcákat lándzsákat elláttak naptárak ellátnak fölmásztak hosszának sajnáltak felszárad hullámnak gazdámnak atyákat sapkánkat megálljak grasszálnak kínjának kószálnak megszállnak kutyánkat járkálhat csizmának megjártad turkáltak teáztak rabságnak gyufának csontváznak bajtársat kamrának díszszázad gyávákat patkánynak babrálnak nyúlnának pályáztak ugráljak apáknak munkánknak válásnak bojtárnak alvásnak szállásnak járdákat imámat vibráltak puskának fácskákat cellának sugárnak labdámat szólásnak formálhat listákat felállhat áldásnak beválnak kútjának átlátnak boltjának tortákat finnyásak lánykának lógnának csárdának kőházak széklábat tréfásnak kincstárnak mindhármat hurkákat vázának puhának fémtárgyat deszkának csapdának szilárdak csajkákat állásnak megtámad hitványnak széklábak botránynak sétáljak létrákat parkjának túrákat nyílnának babráltak munkáknak ráálltak diktáltak mászkálhat cápának szukának tölgyfának vadászgat kapákat orcádat palánknak bűntársak múzsának solymászat innának bérháznak bomlásnak vizsgálnak marhának bundákat szoknyádat hordárnak partjának indákat égtájat szajhának fajtámat hibáznak rászárad farkának szálkákat dudáltak párákat kacsának ponyvákat bóklásztak tatának sántának szolgádnak irhámat elárad létrának bankárnak lejárnak pletykáltak dajkának átszálltak kínzásnak szolgállak lámpáknak reklámnak bárkákat kukákat elvágtat ruháknak mamámnak kőházat juhászat tisztázat raknának bevágnak sivárak beálljak vizsgáltak járkáljak mókának juhnyájak formámat tanának vénlánynak eláztak silányak rászállnak firkáltak teádat cicának sárgákat lárvákat rágcsáltak pingáltak fajtánkat vigyázhat bambának aláztak bordámat túrának hátrálhat képtárat föllázad gyáváknak dudálnak varázsnak cirkálnak szánkáznak túljártak puskámat klubjának simának hangszálak bírnának mintázat trónjának drótszálak síkságnak lázának próbállak tréfásat atyádat utáltad rúdjának pályádat firkálnak szikláknak bundámat foglyának hazádnak étvágyad sapkádat verslábak pletykának bordázat vadászlak vádjának csúnyákat szolgáknak próbáknak teáznak drágábbak tájának felálljak bankházat elvárhat bakákat piszkálnak túlárad kulcsának kápráztak elállnak aláznak tisztásnak bástyákat bíráknak fajtádat bájának marháknak vizslának újságlap kreáltak gombáknak gulyásnak vizsgáztat szolgádat szőrszálat pompásak gályákat nyírfákat mókákat hangyáknak osztályzat káplárnak lombjának létszámnak vizsgálgat hálának dámákat nadrágnak ugrálhat bevágtak ajánljak dajkáltak kriptákat sivárnak témáknak máglyákat szurkálnak honvágyad tornásznak bújnának mamádat jobbjának beszárad kántáltak ládámat témánkat algákat hátráltat mátkámat summákat dámának kormánylap kamrákat pulykákat gépházat tésztának párnámat bandákat nyárfákat bírálnak trágyának láncának tisztábbnak megárad pajtákat nyájának hírzárlat beállhat kurváknak hibázhat dárdákat rablásnak traktálnak lámpámat sakálnak rozsdásak nyomdásznak kívánat gyertyának ugráltat spárgákat cápáknak mamámat bánnának dollárnak bányászat sorstársak kardjának bíznának villámnak kockáztak kártyának gyárának bezártad dombjának tréfáltak téglának imádtad szarvának lámpásnak zsákállat leprásnak labdának juhnyájat szikárak beláthat táblának futárnak vágásnak bírnálak csúnyábbnak próbálhat cifrábbat átszállnak furcsábbat önvádat frontjának kivágat sátrának átkának dumáltak másának hadászat gyónásnak papádnak játszmákat eláznak használtad bóklásznak helytálltak beláttad visszásnak sutának flótásnak orcádnak puhábbak gazdádnak harsányak portyáztak titánnak kántálnak kirángat gyászának pulykának példánynak nyolcszázat vágtáznak feltártak hordágyak drágámat példánkat hibáknak túljárnak riszálnak múzsákat megvárnak csigának závárzat pletykáknak bajtársnak megálltad listának sétánynak lármának ebzárlat birkának táplálhat pacákat kiásnak elvártak búvárnak kacsáknak csatáknak szakállnak ahánynak pajtásnak grófjának kukának fruskának kolbásznak szótárnak cifrákat vágnának irkáltak kazánnak náthásak zajának szárának masszának durvábbak elszántnak botjának horgásztak találgat sírnának számlámat irhádat ingáztak mondákat gyémántnak csókjának barnákat harcászat példádat rózsáknak rájártak feljártak hagynálak tornáztat fogházat átvágtat hitványak pisztrángnak átvágnak buktákat japánnak kurtának rucának szakmádat ugrásnak atyádnak náthának égtájnak csapnának témámat kapának kiálljak csizmádat náthámat gúnyámat halványak lerágnak garázsnak hasznának szakának osztráknak székháznak brácsásnak nyálának bulvárlap cápákat járványnak lazsálnak rózsádat kancának dudákat naptárnak konyhánkat gúnárnak hálámnak nyomdákat birkáknak vagánynak vadászhat gyógyászat sonkának óránkat kiszállhat párának szabászat világnap párkányzat gyámjának tollszárak pásztáztak rondának gólyákat traktáltak papámat elvártad tölgyfákat körjárat drágámnak puskádat keltákat ziháltak kakálnak támlának fémszálak dumákat fogynának leláttak fűzágak tavának cicázhat hálánkat levágtat kínálgat ajánlgat summázat pumpáltak tortának csúsznának babámnak gatyámat hajcsárnak póznákat lazának hétszázat ráláttak álcákat pápáknak lustákat hallásnak pingálnak sapkának pályázhat eljárhat rájárnak hídlábak cibáltak nimfákat márványpad farmjának ritkának bujkálhat nullának bodzákat megárthat álcáknak botlásnak földvárak fölszárad kuktának zárdának bikámat póráznak gitárnak lustábbak gúlákat csalfának dumáknak elvágnak dobnának csalnának ruházhat baltának holdjának riszáltak vájkálnak ábrának elbágyad pávákat kockáznak leltárak diákat imánkat nászának nyúlkáltak szempárnak kockának lánykáknak megfáztak baljának kurtákat átárad harsányat naptárat vitánknak bálnának márkának levágtad fennállnak megválthat lekvárnak aknáztak kalácsnak vizsgának hagymákat lámpádat meghálnak puhánynak felfáznak sodrásnak nyitásnak rózsásak portyáznak okmánynak csipádat megsápad káplánnak packáztak gyertyáknak kutyádnak lakájnak ládáknak csárdásnak kajákat csontjának bányának dogmáknak mappákat feljárnak virágzat kitártad dámáztak gyepágyak tisztázzak ocsmánynak cellámat zárnának kasszának bírálgat hintákat kutyádat kitámad hívnálak békáknak kiszálljak furának hintáztat adásnak ráfáztak májának pisáltak átmásztak nyílásnak kiváglak dúskáltak szajháknak kivágtat tonnákat nagyjának pajzsának lámának pumpálnak agárnak jobbszárnyat belgának rákásznak babáknak csonkjának bükkfának feltárhat plazmának úszásnak trágárnak hozzácsap mintáztak zsákjának srácának falnának hársfákat megvárat tálcámat mocskának sörgyárat csalánnak kontrázzak dísztárgyat szájzárat csizmánkat megáztak tagtársak békámat megmásztak vízágyat padjának kasszákat bajszának csáklyákat elhánytad babrálgat csúnyábbat bűntársnak gátjának ellátlak deltásat karfának eláztat pompásnak tisztáknak bicskákat sasának elvárlak szikárnak szétmálltak sarjának elbánhat buknának szondákat határnap halljának aknáknak átlátlak bőrgyárak álcáznak héjáknak egyszázad vágtáztak kártyásnak piálnak kreálnak iszlámnak sikáltad beválhat lopnának megfáznak palástnak ukránnak rálássak dámáknak fátylának dumálnak honvágynak dandárnak hajszálad csimpánznak párnázat vájkáljak vállfákat málnásat kivártad tárának ugrálgat ispánnak trilláztak halászhat madárnap skálának bárkának pulyáknak csuknának drámánkat tantárgynak arának számláztak rontásnak dísztálat kriptának lezártad szemágak formásak csúszkáljak bérhányad stábjának szakmánkat bujkáljak kurtábbak álcáztak kitártak átjárhat hárfámat földvárat gyalázhat megvágtak kimásszak ócskásnak butáknak portának szikrának forgásnak párkánynak morgásnak varsákat mókásat őrházat gazdádat törzsszázad balszárnyat vásárnak tornákat egyházad álcának átlássak apátnak ajánlhat formáznak lombsátrak cserfának fennállhat elvágtad maszkjának pompásat táskásak tálcának mászkáljak ruhásat mustrálnak pártázat kucsmámat zabáltat mátkádat füljárat levágat kurváztak felmászhat izmának firkálgat kártyázgat irhánkat pangásnak baltákat rámásznak gépgyárat nyúzásnak fajállat átfárad próbáltat mentsvárat lágyságnak évtársak sípjának leárad malmának elszállhat csatámat zárdákat bálnákat formádnak fáklyáknak kivárlak ősfákat tölgyágat vágnálak horgászhat pinának vénákat krétákat zsugáznak munkáltak furákat kártyáknak balgának rongyvázat lemásznak dárdának almáknak kasztjának tápláljak pólyákat gyémántcsat csíráztat csapdáknak hágnának kúsznának fáklyának szerdákat flegmának puskánkat kockásak rendháznak dombhátat aktáknak kockásnak szálának orcának rajának rongáltak munkálat júdásnak hártyának vaságynak flaskákat vasnyársat rátának drótszálat babáztak légvárat csámpáztak tukmáltak tanyázzak mókásak bűntársad bezártnak bátyánknak bankjának kihányat használlak nyúlványnak följárat konyhámat fajtádnak csajkánkat megháltak ingáznak flangálnak sudárnak lófrálnak formánkat szektákat szakágak páráknak lazábbak drótvázat rendházat íjászat urnának nászházat tárnákat elástad tiszttársak korbácsnak rostálnak gigádat kontárnak szénszálak túljárhat feltárnak kibántak rendházak keltáknak lándzsának leváglak kívántat csatáztak cickánynak hunynának mappámat fölvágat gombjának kajánknak polcának megszántad barnábbak szeánsznak hajrákat elvágtak gályának kútházat trilláznak önvádnak bárkáknak hibádnak tukmálnak talánynak posztjának íjásznak cisztákat lánykámat kínállak pálcámat cincálnak kétszáznak konyhámnak macskádat búvárlat lebágyad kincstárak hordákat spárgának druszádnak tompának megvágtad fúgákat szórnának gúnyádat megáldhat tápláltnak zsandárnak megfárad lejátszat zúgnának bábáknak dukálnak trillákat fácskámat gránátnak tésztákat cipzárak ingának flottánkat prizmákat gésának sámánnak bevágjak tonnának csillárnak prédáltak kiáltsad számlázhat kivágjad őzárnyak szidásnak bordának falábat kacsámat elszántad seblázat szaktárgyak bőrsátrak cifrázat sínpárnak poggyásznak pletykálgat almámat légtávlat mészgyárak vadásszak szféráknak sapkáknak deszkázat felszállhat foszlánynak elállhat felfárad fényárnyak kormánypad munkáslap cicáztak porfátylat cipzárat furcsábbnak elvágat szamárpad vámházak átláttad nyomdászat átfáznak vízágyak Koppánynak karmának gazdánknak csóváltak tervvázlat vizsgállak gólyázzak leláthat kilázad megmásztat zsákvásznak bárkádat sorjáztat Tamásnak darázslak ködfátylat hitványat dácsának szurkáltat deszkáztak átjárat sajttálak leáztat firkának bevártak makkjának markánsak utáljak számlálnak révgátat szekálnak ormánynak gályádat meglássad fölrántat dokkjának leánynyak mentsvárad Helgának kátránynak eljárjak leprásak szétvágat romvárat elváltnak málnánkat elmásztak felszántat aktának pótágyat eltámad fölszálljak meghánytat bombáknak rajzvázlat buckáknak testtájak sortjának rútságnak buckánkat kucsmádat vágányzat marhánkat elrángat raktárat könnyárad föláztat igázhat kéjvágyat ráárad leszántat tukmáltad mustrálgat Zoltánnak bordámnak megvárhat hókának pilládnak tanyázgat pumpának nyersvásznak rúnákat alvászat megmászat szignálnak pákászat nyugtádat áthágat pecásnak tényvázlat hibádat feltártad leásat macának áthágjak gyászfátylak vénáknak karmámat lepráznak kihánytat borpárlat túráztat fazárat málhánkat fölrángat kábának letámad lehányat pumpáljad megváltat bezárhat vérvádat Évának formáztak jachtjának szétrázat málnának átvágat felrángat Kucsának pótágyak kirázat meghányat hágásnak szikrádat arcfátylak holtjárat szorzásnak rajsátrat kisállat vágánybak elláttat számzárat műtárgyak kizártad fölásat lerántat drótváznak juntáknak hoználak fejfának hegyláncnak táljának ívjárat feláztat dámáznak klánjának kiáztat ragyákat megmártat balgáknak rávágtat muszkákat elásat túlfárad leállat lázárnak piszkálgat pulzárnak arámnak túláztat Gyurkának szaglászhat nyálkásnak bajtársad lesápad lehántat megvágat megáznak csúszdákat szétrángat keltának átrázat felmászat háládat meghágat sóházak bikádnak ágytálak eljátszat nyanyákat lenvásznat fölvágtat hintásnak lerángat rongáltad kuszáltak igáztak hintának rántásnak kontrákat piákat hozzárak szújárat lundáknak felfáztak felásat fölfárad kiásat hajhásztak megláttat balgábbnak rászántat kockáknak csáklyáznak Izsáknak elvárat szétszárad árpádnak lezárat lukácsnak Pécsvárad valának hajtásnak túljárjak sziklásak lordjának arámat kigyártat ászának csóválnak sorházat megjátsszak mordálynak földzárlat lefárad legyártat megszántat dugnának dajkámnak fáznának szétrágat átrángat szektádnak önvádad feljátszat jónásnak kirágat megbántat alváznak formállak tujának fémlábak farmházat blokkházat zárjának boglyának strandsátrak tűzgátak elhányat medálnak lerágat átszállhat megáztat tárcsának rostjának színvázlat műtárgyat csúszdáztak felváltat csicsásat kiváltat megjátszat forgáscsap varrásnak sandának csudásnak Istvánnak elváltat gombászat számláznak listámat leváltat orrjárat csorbának tintámat feltártnak felmásszak lazsáltak arszlánnak kaszáltat turkálgat sorházak lábszárnak druszámat forrázat frusztráltnak párnáknak varázstat megrázat dumálgat bőrsátrat bombának gyorsjárat széthányat lándzsádat leráznak átrágat listádat Kingának széttártad Gyulának áttámad kimásztat légvágat algának formálgat Rómának gályánkat spermánkat szakmákat galádak pletykáztak zónánkat pálcádat kitárlak basákat párttársak solymásztak föltárat kaptárak álcámat Jóskának megásat portáslak ritkáknak roncsának szétáztat ebállat átáztat Kálmánnak felvágtat silányat kivájat mókásnak megjártat szétvágtak postákat bejárlak Csillának gazdászat kétszázak nótázgat szalmákat utcádat culáknak zsákvásznat megrángat tyúkházak dékánnak ingázhat számlálgat fémszálat átláttat bombákat felhányat vágynának bálának átszárad rézszárnyak Gerdának hozzákap próbáztat leásnak fájnának fatárgyat fruskáknak fölszántat kásásak megbágyad lejártat fundáltak lándzsáknak megáldat kártyánkat morzsáknak tortámat méhszájat óvnálak szaglásnak sörgyárnak szétvágtat átváltat Trójának táblánkat felvágat falkának kábábbak föltártak megjárat Moszkvának lámákat bűnvádat

Eltérő szótagszámú szavak

század álltak állnak másnap házat állat házak jártak járnak tárgyak másnak várnak támad bánat lánynak vállat láttak ágyat fákat tájat vártak váltak árad ágak látnak szálltak láttad szállnak nálad lábak válnak hátat árnyak tárgyat látszat hármat lábad látlak számat háznak pártnak vágtak ágat fának állhat szárad gyárak tájak vágyak szálak vágyat válhat járhat láthat vádat gyárat szárnyak ágyak társak várat árat lábat tálat várhat szálat vádak távlat gátat szárnyat vágnak lássak sálat zárat vágynak vágtat bárcsak másztak sátrat várlak másznak szájat álljak lázad bántak szájak vállak vásznat árnyat társat hátad százat szádat árak bátrak fátylat májat nyárnak járjak ágynak sátrak áznak zártak tájnak bánnak fárad vázlat fáknak párat ástak átcsap házad nyájat kádat járat nyálat árthat nádat várjak zárnak fájnak vállad ágyad szánkat tárgynak várak fájhat tálak lázat vártad ásnak játszhat vágytak vásznak hátak szárnyad fáznak szántak százak cárnak gátak gyárnak nádak lássad szállhat hányat hársak szárak mának szálljak pártlap rángat párnak nyársat gyásznak rácsap vágtad válthat társnak váglak szájnak fájtak lángnak láttat hánynak szántad nyájak fáztak vágjak számnak ráztak árnak táncnak rágtak szárat zárak szájad lázak hánytak áztak háltak vágyad lábnak átad játsszak rágnak fátylak sápad zárlat társad váljak ágnak kádak vághat ráznak vájtak sárnak állad számlap tárlat tárat áthat sálak tárnak zártad hágnak hányad zsáknak árnyad nyájnak láncnak rácsnak srácnak májad párlat vágat nyálad állak látszhat láznak áltat tártak hálnak játszat hágtak hájat szádnak bánthat bátrat lágyak árnynak vállnak váltsak dámvad frásznak bántad szárnynak mászhat ágad szánlak nádnak gátnak jászlak hátnak jártad májnak ráknak rákap áztat másszak fázhat hálhat lágynak rángtak gyásznap pártnap rázat árlap lágyat zárlak bánhat kádnak nyájad másak sztrájknak rárak stábnak ásat ártsak várad sálad sztárnak sátrad bágyad zártnak lázlap bánjad szánjad ránthat vágyhat nyálnak rántsak zárhat hátlap dánnak gázcsap gátad vágylak bájak hágat szántat jártat zárjak bánjak fázzak árnyhad áldlak áshat szálnak váltat fátylad szánknak szántnak gyártat vádad átkap mádat bántat hányhat klánnak tárak ártat dáknak szájpad ráhat bántlak másztat rázzak hánytat áldat rágat mártat átrak dámbak Svájcnak hántat bárdnak rántat zárad bántsad

magyarázat önmagának valóságnak barátjának igazságnak halálának munkájának világának családjának társaságnak kiabáltak írójának kultúrának szabadságnak éjszakának lírájának éjszakákat problémákat hatalmának akarnának figurákat ifjúságnak oldalának korszakának pályájának hatásának önkormányzat gazdájának megpróbáltak fogalmának cédulákat novellákat kávéházak megoldásnak osztályának szobájának önvizsgálat nagyapámat nagyságának franciákat drámájának kritikákat szóhasználat megpróbálnak anyagának munkatársak kiabálnak alakjának kapitánynak nagyapámnak alkatának írásának negyedszázad lakásának kritikának tudatának nyelvhasználat nekiláttak franciáknak szaladgáltak házastársak boldogságnak szalmaszálat játékának stílusának önsajnálat bizottságnak kormányának csoportjának szolgájának titkárának országának barátságnak gerendákat programjának legendákat szakaszának rabszolgának nagymamának karikákat szaladgálnak pusztulásnak kávéházat formájának hazugságnak hazájának ajtajának hiányának könyvtárának támadásnak naplójának árulásnak uralmának pilótának franciának nagyanyámnak szándékának lakosságnak bukásának óriásnak leányának parancsának mozgásának maradnának lépcsőházat tartanának muzsikálnak gyufaszálat tudásának parasztságnak prófétának felugráltak nagyapjának mivoltának reagálnak tablettákat muzsikáltak királyának csapatának kettőt‑hármat osztálytársak kollégának logikának tartalmának uraságnak magányának gratuláltak utazásnak szomszédjának utódjának gazdaságnak mondatának századának haladásnak harisnyákat főbejárat anyósának párttitkárnak turistákat nagybátyámat kutyájának problémának kislányának nekivágtak megtaláltad lázadásnak játszanának operáltak vitorlákat rátaláltak csatornákat elmúlásnak csábításnak nyugalmának állításnak legendának látszatának magyaráznak forrásának rabszolgákat mulatságnak házaspárnak igazának kabátjának találnának dolgoznának mamájának tanácsának reagáltak akadálynak rövidzárlat parasztházak összeállnak rakétákat háromszázat ráadásnak oroszlánnak deportáltak apósának kitaláltak balladákat áruházak zsidóságnak ablakának mozgalmának fasisztának anyukának kitalálnak alapjának kocsijának kihívásnak eljárásnak mondanának kollégákat fűnek‑fának maffiának házasságnak botorkáltak válságának hallgatásnak megtalálnak haragjának udvarának fürdőkádat csinálnának lakójának rohangáltak fájdalmának virágágyak fajtájának rohangálnak kultúrákat szertartásnak nagyvilágnak vetélytársak kandikáltak határának nagyanyjának körvadászat bíróságnak gyümölcsfákat tanítványnak ellenállnak tanárának tanulásnak polgártársak romlásának cselédházak lakóházak visszajárnak nagyapának trombitálnak háziállat figurának derekának indulnának kollégáknak üresjárat vételárat választásnak internáltak ceruzákat órájának megcsináltad poloskákat elegánsnak hatóságnak technikának látásának elegánsak tanulmánynak óraszámlap falujának apácákat sajátjának tartásának botorkálnak vallásának nyavalyának megaláztak boszorkánynak összeálltak szobalánynak járásának bátorságnak nagybátyámnak diófának csodájának önimádat ritkaságnak virágállat aggastyánnak kapujának akadnának egyformának rokonságnak cérnaszálak ellenálltak nagybátyjának kancellárnak gyufaszálak biztonságnak turistáknak vadlibákat önbírálat villájának bizalmának gyávaságnak vonalának aludnának útitársak központjának halottjának megaláznak leánykának óhajának kitaláltad figuráknak vonzásának adhatnának tisztaságnak virágzásnak félórákat megtalállak nekivágnak karórámat kultuszának produkálnak fiúcskának hivatásnak selyemsálat kalandjának dilettánsnak produkáltak élettársat paripának biztatásnak mondókákat pilótákat butaságnak belesápad sátorfámat palántákat kutatásnak pillantásnak távolságnak marhaságnak apácának rothadásnak diskurálnak csillagászat magyaráztak tizenhármat újdonságnak támadnának gyilkosságnak hajlamának ceruzámat tartoznának nyomásának osztagának tanításnak belefárad éjszakáztak dáliákat idegszálak gondolnának bánatának újításnak árnyékának salátákat elefántnak megtaláltak ruhájának víkendházat nagypapának brosúrákat látványának sokaságnak felugrálnak gyanakvásnak mindahányat paprikásnak csalódásnak kudarcának mosdótálat levéltárak angyalának prófétákat barázdákat mondókámat kávéháznak elsétáltak szarkalábak kollégámat emigráltak anyukámnak angyalszárnyak asztalának külvilágnak turistának megpróbáltad hanyatlásnak kívánságnak kalapálnak oktatásnak gesztusának ciklusának asszonyságnak cégtáblákat harisnyámat társalgásnak cérnaszálat kollégámnak kandikálnak komájának kiskutyának játszótársak virágszálat apukámat libamájat tanújának tárgyalásnak csillagának illatának ordibáltak céltáblának honfitársak csatornának ordibálnak szakállának fölugráltak közszolgálat teutánad bosszúvágyat hiúságnak menetszázad meghívásnak olajágat eltaláltad megváltásnak nadrágjának létszámának korlátjának ablakszárnyat zakójának idejárnak izgalmának vámvizsgálat pálcikákat prédikálnak spalettákat polgárának bandájának pirulákat utcájának emléktárgyak belátásnak éjszakáknak hozzáláttak hívásának szalmaszálak kalapáltak éjszakámat fasisztákat sátorfánkat motoszkáltak operálnak kórusának tavaszának témájának vonásának dédapámnak frontszolgálat kisétáltak proletárnak rátalálnak múlásának ruhatárat hibájának porcikámat szoknyájának meg‑megállnak csizmájának székházának támlájának jóságának parasztházat nagyapádnak példájának szakmájának körülállnak kihasználnak balszárnyának kazettákat kacarásztak áruházat fordulnának gratulálnak banditáknak operákat varázsának orcájának munkatársat átsétáltak rabszolgáknak muzsikának vészkijárat királyságnak inasának rózsaágak szobatársak leírásnak hónapjának létformának indiánnak nekiálltak államának bordélyházak leugráltak példányának darabkákat marxistának olvadásnak adottságnak cseréptálat nekitámad búcsúzásnak spekulálnak visszhangjának dirigálnak lépcsőházak elkápráztat takarmánynak egyházának ideálnak kalimpáltak kapkodnának nyavalyákat irányának sátorfádat toronyházak tanyaházat válfajának nekilátnak visszaszálltak epikának vadkacsákat jelszavának papájának sugarának bárkájának olvasnának napsugárnak utaznának anyukádat osztanának kocsisának okoznának portréjának fogadnának meghalnának fáradtságnak publikáltak pusztításnak gratuláljak madártávlat trombitáltak karfájának pizsamámat pacsirtának zavarának józanságnak bestiának irattárat másikának kispolgárnak fogságának magyarázzak címerállat telekárak állásának fasisztáknak mondhatnának fenyőfákat parcellákat önutálat nyavalyásnak bakancsának kiabálhat orvosságnak hidegtálat mulasztásnak hírszolgálat nyugdíjának kiszolgáltat odébbállnak ingajárat listájának adásának kalapjának szembeszálltak rohamának megpróbálhat rajongásnak fiókjának válaszának ráncigálnak kiváltságnak banditákat belgyógyászat táncolnának rátaláljak előállnak pelenkákat odajárnak megtalálhat üvegházat függőágyat pénztárcámat tagságának hallanának jégtáblákat kiszolgáltak nagyapádat visszajártak lemondásnak lakótársak gerendázat hajigáltak szivárványnak fatáblákat csillognának bajtársának találmánynak kiugráltak sziporkáztak sajtójának előálltak közutálat nyújtanának paprikákat megvizsgáltak visszaszállnak almafákat áramlásnak cselédlánynak szakításnak kiabáljak mennyországnak gyeplőszárat konyhájának élettársnak holdvilágnak magyaráztad forgatnának körbejártak cukornádat kantárszárat felhívásnak szempillámat szunyókáltak invitálnak fabrikáltak hallgatnának szarkalábat pontosságnak tituláltak tagadásnak szalutáltak dallamának lámpalázat összhangjának téglagyárat problémáknak rohangásztak apróságnak okosságnak csatájának nekivágjak nyargalásztak leugrálnak vidámságnak bolondságnak technikákat megkockáztat izomlázat megpróbállak óceánnak brigádjának díszpárnákat nagyanyádat forróságnak pilótáknak szivarjának előállhat agitáltak vonzódásnak asszisztáltak szállásának almafának rózsaszálat spekuláltak statisztának sétálnának emberállat papagájnak szolgálnának arányának utasának ágyékának zsebórámat kukucskálnak nyílásának félreálltak hajkurásztak diáklánynak ugranának szokásának tornácának megbánásnak háztartásnak bolondjának változnának mellkasának káposztának dobálnának masinákat hamutálat agyonváglak tanyaházak orgiákat ampullákat zseblámpámat vonulnának vitorláznak lakóházat omlanának robbanásnak gyógyszertárak portásának fenyőágak forgalmának kamerákat értéktárgyak taktikának vetélytársnak ceruzának nagyanyának poharának kaparásztak vigyáznának protestánsnak zaklatásnak huligánnak kocsmájának császárának virágszálak potomságnak csuklójának különváltak motorjának poroszkáltak gárdájának szaladnának kínlódásnak veteránnak odajártak homokvárat ablakszárnyak belevágnak udvarlásnak asztallábak ajtószárnyak egybevágnak puskájának gyógyulásnak vitorláztak utalnának akarásnak vívódásnak szénbányászat melegházat alkotmánynak válhatnának csónakáznak igásállat formulákat zavarnának kultúráknak hadnagyának rovátkákat áldásának ajtószárnyat előmásznak körbeálltak szénaágyak kastélyának alanyának magyarázgat éjszakáznak odébbálltak állhatnának legtisztábbak barlangjának kapuszárnyak vallanának szobrocskákat angyalkákat gerendáknak asztaltársak besétáltak hűtőházat rohannának hajójának odaálltak fűzfaágat kávájának gerendának operának csillagásznak pizsamákat kaphatnának domináltak gerillának láthatnálak irgalmának bordélyházat besétálnak irattárak kibabráltak szorgalmának meditálnak diáktársak harcostársak továbbálltak komolyságnak hódításnak lámpájának eltalálnak salátának tárházának sántikáltak hálójának újratámad laktanyákat kapirgáltak sziporkáznak nyaralásnak mászkálnának visszavágtak haladnának kurzusának villanásnak korosztálynak birkanyájat torzításnak istenfádat szalonnának ecetfákat karikáztak sántikálnak szundikálnak pincérlánynak váltásának lovagjának menstruálnak szorításnak nyitottságnak titulálnak nekiállnak főszakácsnak bántanának betegágyad színpadának pusztaságnak skálájának birkanyájak antennákat látszanának reklamáltak ajtózárat haranglábak májusának nadrágszárat múmiának tanulnának kórházának kurvájának kávéjának kabátszárnyak ugratásnak viharának másnapjának csapdájának fülcimpámat kémszolgálat gyapjúsálat akácfákat üvegtárgyak szunyókálnak pálmafákat strigulákat zászlócskákat haranglábat tarkójának hányadának elfojtásnak novelládat udvarházat mihasznának szénaszálak búsulásnak fantasztának banditának méltóságnak valójának lakóháznak bácsijának továbbállnak gyarlóságnak kacagásnak sugárzásnak anyácskának praktikákat makacsságnak utalásnak idejártak gázkamrákat borotvámat belevágtak krónikákat belemásztak gólyalábak útitársnak reklamálnak békanyálat szomszédságnak tortúrának kaszárnyákat szilvafákat meggyaláznak vonzalmának hátuljának üzlettársak állagának szólhatnának papucsának karavánnak fizikának kamerának februárnak melegházak gyorsaságnak kihasználtak jobbszárnyának alispánnak gyalogságnak virágágyat Madonnákat elhasználtak vitatársak nagyapánkat kulisszának mogorvának olajárak úrilánynak gorilláknak gyertyájának úszkálnának forgásának eszkábáltak kivizsgálnak egynehányat elvárásnak odaálljak fonalának égboltjának bosszújának trófeákat összejártak hazudnának nagyanyádnak hangsúlyának tűzifának renegátnak lábszárának rántottának invitáltak pacsirtákat kipróbálnak teraszának karórákat kőkockákat anyukámat egynéhánynak virágának megszállásnak futkosnának centrumának elsétálnak idegszálat zsarnokságnak bámulnának gumisátrak mészárlásnak porcikádat mandulákat társasházak tovaszállnak utódának öncsalásnak sertésmájat őrszolgálat hamisságnak struktúrának odújának kitartásnak üvegtálat kettéváltak sorvadásnak furulyámat pálmaágat embertársad rászolgáltak járhatnának zsákutcának finomságnak túlkínálat buzgalmának betegtársak megtorlásnak haldoklásnak visszamásztak bibliának burjánzásnak meghátráltak feloldásnak lebombáztak angyalkának beadványnak visszaárad kultúrházak sárkányának pénztárcákat kisbabának aratásnak mindahánynak palántáknak visszavárnak pálinkáztak halacskákat nagymamámat fénysugárnak házacskákat szembeszállnak halászának kritikáknak italának osztódásnak meghalásnak tovaszálltak vesztegzárak matrónákat hóhérjának potyognának visszavárlak sóvárgásnak pálinkánkat gumijának kommunának aranyszálat álruhákat cseréptálak megzabálnak parókámat kalimpálnak cukorgyárat becsuknának jajgatásnak hullanának lesétáltak versenytársak bútorgyárak klinikának szalonjának beleláttak apukádat kapuszárnyat disszidálnak lábhasználat puliszkának lepaktáltak báránykának csúcspontjának gyertyaszálat motorházat versenytársat felemásak rendszabálynak álcázásnak sóhajának szembeálltak eszköztárat sisakjának eltaláltak anyaságnak kúriákat molnárkákat deformáltak munkásszázad bestiákat barbárságnak bázisának belelátnak visszaállnak jószágának szárnyalásnak disznómájat javulásnak muzulmánnak kontárságnak dezertáltak megkínállak laktanyának páriának feltaláltak iparágnak intrikákat szalagjának vadkacsáknak hullámának kipróbáltak korallágak szállítmánynak fenyőszálak kicsíráznak tilalmának kiugrálnak pityókának iparágak lovacskákat belelássak lakhatnának odaállhat rontanának felhasználhat problémánkat vegetáltak rohadnának névtáblámat osztrigákat elvitáztak kiáltásnak puritánnak kakasának felkínáltak belevághat pólusának ajtócskákat koncentráltak ragyognának kapusának csapásának hátországnak kupacának állkapcsának tovavágtat médiának hintójának furulyának vályogházak bántanálak kispárnámat licitálnak közkívánat masinának ruhácskákat kihátrálnak futásának függönyszárnyak pálmafának vérvizsgálat dilemmákat konspiráltak gyógyteákat szimptómákat felhasználnak mátkájának legtisztábbat eltalálhat vadmadárnak járulnának kézhasználat függőágyak zsákmányának öreglánynak gyöngyhalászat kiabáltad fénypászmákat kukucskáljak odábbálltak tarisznyámat vadászának kalyibákat teirántad nadrágszárak szappanának pótlásának betegágyat meggyaláztak tanyájának kopognának pénztárának bőrpárnákat ezüsttálat céltáblákat motoszkálnak évszakának madárkákat filmszínházak házastársat meghátrálnak áldoznának besorjáztak megadnának közmondásnak atlétának elővágtat származásnak nyírfaágak bűntársának felzabálnak babaházak halandzsának kettéváglak státusának géppuskákat szamárságnak átugráltak irritálnak sapkájának nekilássak esztergáltak különválnak piacának kazettámat meglátnának kettéválnak rafináltak felhasználtak villámzárat körforgásnak raktárházak amputáltak rohangálhat elválásnak ravaszságnak ezüsttárgyak külszolgálat pápistákat informálnak galádságnak átcikáztak irhájának távoznának fáradságnak kínzásának átlagának szalonkának aranyszálak rabolnának létformákat borzongásnak kinyílnának tereptárgyak álnokságnak robbannának kigyúlnának játszótársad eljutnának sajnálnálak fölruházlak fővadásznak aprófának hóvirágnak leánykáknak származnának botlásának ranglétrának propagálnak trónusának atyuskánknak apellálnak kornyikáltak lombhangjának pusztulnának álmodnának diákságnak hitványságnak csónakáztak hajójárat konzervgyárnak barlangászat anyaállat husikádat rakétának flottájának pálcikáknak praxisának szempontjának barnaságnak megszolgáltad kirúgnának kibombáztak ellátásnak képmásának korongjának bőrgyógyászat eltaláljak lángocskákat navigáltak hintájának zabálásnak koholmánynak balfácánnak járkálnának tortúrákat szorulnának traumának lepipálhat bokájának tivornyáztak glóriának taftruhámat sóhajtásnak cellatársat rajztáblának sziesztáztak licitáltak odaszárad sapkázásnak koncentrálnak leszánkáztak gyógyításnak megállásnak hintaágyat kritizálnak elvtársának kifutnának diskurálhat izgulnának kunyhójának tölténytárat lovasának harcostársad navigálnak szalvétámat számításnak hetéráknak traumákat talajának buzeránsnak átlátnának karikásak kínálnának hátrányának árajánlat beugrálnak alvásának tudójának armadának visszavágnak adagjának nagymamámnak problémámat reáltárgyak pojácákat megvizsgálnak szirénákat huszárszázad feltaláltad vádolnának csatornáknak okulnának tolózárat harminchármat betápláltak uborkának átkoználak téglagyárnak rágicsálnak rántanának koncentráljak tréfájának bumerángnak búsulnának megkínálhat nekiláthat disznólábat vagdosnának folytatnának asszonykákat hetérákat hallanálak lámpalázad szívószálat orsójának produkálhat apadásnak géppuskának páncéljának vagyontárgyat szerszámának hajógyárat fonalszálak vonszolnának padlójának muskétákat harapnálak csavarnának elpuskáztad zsákocskákat zagyvaságnak házastársnak hóbuckákat sziporkákat bohócának libamájnak szadistáknak szalutálnak gurguláztak ámításnak jajongásnak taktikánkat hegymászásnak vigasságnak csónakjának citeráznak fenyőfámat megadásnak gyógyszergyárak körülzárnak leánykámat durvaságnak ártanának suttognának leszállnának lapockádat vágyálmának géppuskáknak fúródnának utánzásnak milliárdnak porondjának cellájának vagyontárgyak átsétálnak hazavárnak szembeszálljak hiénának kocsikáznak focistáknak pohárkákat összevágnak kontrolljának végigláttak zúdulnának regisztráltak figurámat citerámat muzsikáltat kalandvágyat cenzúráztak protestáltak informáltak koldulásnak viszályának magosságnak rongybabának megvizsgálhat elbújnának reumásak rohangásznak emléktárgyat nyithatnának pápistának nőgyógyászat gyémántjának madárkáknak tiszttársának képtárának testsúlyának árapálynak Madonnának nagymamádat konyhalánynak kuplerájnak galibákat faszobrászat hajóácsnak levizsgáztat vadászházat matracának fülhasználat ősanyjának várhatnának hónaljának lámpásának bibliákat levizsgázzak lakosztálynak pántlikámat furikázhat láthatnának utcácskákat mulatásnak csudaállat meghátráltat zúgásának síkságának unalmának bambaságnak besétálhat gallyacskákat előrángat falfirkákat megkívánlak bronztáblákat avatnának spektrumának csalárdságnak óravázlat benyomnálak illatárnak szarufának megutáltad megaláztad kősziklákat kisorjáztak komornának bajlódnának emlősállat relevánsnak ágyúzásnak hajtószárat technikámat főatyának postajárat kihagyásnak falánkságnak árnyékágak nyilacskákat járatának kamaszvágyat súrlódásnak gazdaállat ormányának talizmánnak uzsonnámat tuszkolnának ugatásnak kihalásztad cinkostársak legendádat megzabállak hasadásnak száradásnak dobbanásnak összeszárad felszolgáltak sújtanának hullájának profitáltak reumának asszisztáljak honatyáknak ráfirkáltak szórásának húgocskámat nekivágtat latrinának odaárad orvoslásnak birkózásnak élvhajhászat elbabrálgat bárójának kenyérgyárat lándzsájának tölgyfaágak tölgyfaágat vádlottjának mikulásnak szuperáltak kicsinállak ringásának álmosságnak korrumpálnak elszállnának fényjárásnak omolnának megbújnának viszolygásnak visszavágtat bálványának kamaszvágyak kifundáltak cédulkákat hetérának kócerájnak ugrásának dísztárcsákat munkaszázad báránykákat hólyagjának apatársak szólistának lomhaságnak frizurának gyehennának totemfának helyreálltak lotyójának fáklyájának hordanálak tablettámat kóborlásnak horgászásnak leforráztak platójának megnyugvásnak kuruzslásnak elkószáltak arénának honatyákat vásárlásnak acélszálak mániának visszaránthat elúsznának váltanának tonzúrásnak mérlegszárnyak félrerángat könyvbírálat jatagánnak harapdáltak szemvizsgálat szippantásnak sziklavárak kihasználtad függönyszárnyat hacukákat szálacskákat kameráknak trófeának karikáznak szállhatnának kamillának legfurcsábbat cinkostársnak atomjának saroglyákat felprédáltak kuckójának trockistákat buzdításnak bosszúvágyak technikáknak különváljak kőkorlátnak üzletágat országházat korhadásnak parittyámat aranytálat sakktáblának csillagállat áruháznak megformálhat hadosztálynak betegágyak papírjának sörtócsákat nőgyógyásznak hajózásnak fumigálnak mázlistának mágiádat gumikádat fogolytársak dédapának furikáztak viszontlátlak ingásának komplikáltnak léniákat névtábládat homokjának kecskelábnak intrikáknak motiváltak összeráznak jogászának ezüsttárgyat petárdának hazavágtat tölténytárak fűzfaágak porcikádnak viszonzásnak antennának fenyőágnak harcostársat pilótámnak hiénákat csókolnálak vágtatnának lovasszázad árthatnának madarászat komplikáltak szembeszállhat mandzsettákat kipróbáltat furcsaságnak bosszúságnak nagymamádnak dobolnának daliákat fiacskámat szénaszálat bravúrjának összemásznak mohóságnak ezüstszálak pogácsának teáznának térképvázlat beszipkáztak madárkának megdézsmáltak játszhatnának tüskeágat orrcimpákat izgágákat kártyájának szomorkásak szakszolgálat fölajánlhat kavarnának rohangáljak profitálnak kihalásznak ostábláztak megszámláltak gettójának Mátyásának szíjtárcsákat belevájtak huszonhármat répácskákat flórájának hattyúszárnyak kapzsiságnak ingujjának értéktárgyat oltványának tenyészállat téglaházak fajkutyákat tapadásnak lesajnáltak felkínálnak zavarnálak szarvacskákat harangjának aprajának előmásztak portugálnak folyójának kertbarátnak trockistáknak díszgyertyákat átplántálnak kritizáltad ujjongásnak gitárjának csuhájának szívósságnak leválnának sírkamrákat raktárának üvegtálak táskájának okolnának gyakorlásnak diliházat visszamásznak üzlettársat talicskákat állatlábak teázásnak végigvágtat selyemszálat fogadásnak taktikákat oldódnának gólyaszárnyak karnagyának furikáznak kölyökállat tárgyalnának megsétáltat lázongásnak hajócskákat kocsikáztak őrnagyának osztásának páviánnak alászállnak bírójának kéjsóvárak kotyvasztásnak vitorlázat bitófának besétáljak gvárdiánnak patakjának gárdistákat kulmináltak eldumáltak aortádat corvinákat vérmintákat lélektájat angolnákat bajuszkádat gravitálnak éjszakázhat felkiáltsak dobozkákat meditáltak mániásak végigárad problémádat fölállnának végigrángat Klárikának imitáltak egzisztálnak újraáztat megnyúználak piszkálnának aortának asszonyvállak hallójárat sátorszárnyak kígyóznának űrrókának nyavalyádat ideárad Paulának lecsapnának rajtaszárad úszhatnának elsétálhat tálalásnak vegyvizsgálat Máriának bokrétákat fénykardjának Alidának karámjának elbírálgat retinának géppuskásnak fölpróbálgat kézrázásnak bunkójának körbejárat kamatlábak kamarásnak magánházak viszontláttad megszámlálgat folyóágak lovacskáknak körbetámad szexvizsgálat kaviárnak hacukánkat importálnak osztójának szarufákat struktúrádat lemezgyárat hátasállat poloskának víziállat felajánllak Krisztusának bőrutánzat Vicusának karolnálak taktikámnak kikiáltat lesétáltat zavarásnak répaágyak visszafárad napkirálynak lágyékának bugafának papocskákat nívójának húsvizsgálat megcsalásnak szívhibákat visszaváltat eltréfáltak összerángat padlizsánnak elnótázgat untatnának Zsófikának numerálnak körüljárat körüljárhat ládikának eldobnálak lazsálásnak ruhatárad megvizsgáztat fókuszáltak várhatnálak kisbabáknak respektálnak pótolnálak óvhatnálak szonátának átvizsgálnak nőimádat kivizsgáltak továbbrángat Vatikánnak ártáblázat komornámat gázlójának csónakázgat felszolgáltat fejfájásnak távírásznak kisétáltat céglistámat hozzálássak megdobnának Senecának falpártákat meghintáztat zsolozsmákat rászolgáltat törzscsonkjának végigjátszat újrajátszat szindrómákat kutyalábat félelvtársak aortámat előjárat rabszolgámat deltájának űrruhának állanának másfajtának idefárad csókolnának navigállak gázkamráknak fautánzat eljárkálnak hozzáláttat eloszlásnak utópárlat sorszámának átadnálak kalibának gépkutyákat könyvvizsgálat benzinárat megpróbáltat fejpárnának hazavágytak közmunkákat hazafárad szertejárat szirénáknak sajnálnának földtáblákat hacukámat felajánljad napimádat macerának kihátráltat expresszjárat aktiválnak vízgyógyászat üzletágnak fejtámlának selyemsátrak karmájának garázdának varázsháznak spiráljának rongyocskámat helyreállat gyújtószárat kipróbáltad leszolgáltat halálvágyak továbbárad odazárat belerángat lucinának díszpéldánynak antennánkat homályának miatyánkat melegágyat elhívnálak szimulánsnak szárazságnak bölcsővázat összejátszat szárnyújának ellabdázgat Zsuzsikának lerúgnálak fürtvirágzat orgiának hócsatának dobálnálak megvizsgáltat hentesbárdnak tartanálak kacagnának szimatjának továbbjárat kartonvásznak komornákat sziesztámat megtréfálnak felpróbáltat haverjának gyulladásnak zavargásnak pápuáknak homokhátat rézrúdjának elvonnának megcsináltat szubhumánnak Istvánkának végigtámad ellenjárat rápróbálgat lézerzárat sablonjának válltáskádat fémkupákat csizmácskának zuhanyának végigjártat hattyújának duzzognának újragyártat elvadászgat nyalókának bambuszágak görgőjárat bőrtokjának koncolnának űrruhádat frizurádat mágiámat nekiláttat földmunkákat armadákat bőrruhámat fogatának rémálmának zseblámpákat dobásának meggyaláztad dédatyjának kisvasárnap mulatnának megcibáltak tűzvizsgálat végigmásztak mozivásznak állatháznak bimbócskákat átvizsgálgat csóvájának garnélának hócsizmákat egybeláttat gyászimákat szofistákat zárhatnálak megpróbálgat bácsikádat kőarcának előárad jachtklubjának problémásak megnyúznának lélektársak skalpolnának vendégházat kihintáztat kontraháltak kolerának űrszondának fabálnákat rúgkapáltak pallójának elcsatáztak előáztat felsétáltak retrográdak helyrerángat vadvirágnak odaváglak problémáztak lekaszáltat osztoznának továbbsápad odavágtat átsétálhat mellékszálnak elegánsat holdsugárnak mélaságnak frontszabályzat bronzvasárnap horrortárgyak ábrahámnak vasdárdákat visszarángat kultúrádat fénykúpjának összejárat jószolgálat nagykutyának rámpájának itókának láncvirágnak elkártyázgat Zsuzsannának kisfiának fülgyógyászat maszturbálnak furdalásnak körbevájat závárjának tógájának kívánnálak szalmaágyak megvizsgálgat halványkának fiacskámnak absztrahálnak íjpuskákat turistásat hálhatnának latrinákat sodornának tartamának bullájának szerzőtársat Ukrajnának mutatványnak káplánjának Leilának tempójának váratnának hajkurásszak felpróbálgat elemgyárak szumóznának kisorjáztat megbírálgat végigfárad feldobnának ruháznának sírboltjának kisleánynak harcállásnak Lacikának prémsapkákat ostromzárat bájgúnárnak kristályának végigjárat Ázsiának havannákat droghasználat összeáztat elsétáltat nyakiglábnak gyümölcspárlat betűszárak halfajtának ketrecrácsnak fiókádat Boriskának maradványnak homokzsáknak visszajárjak aranytárgyak odafárad kisétáljak alabárdnak vágyódásnak állatházat átszolgáltat csatornánkat mimózának szultánjának háromszázhat egybejátszat beajánllak kéjsóvárnak kezdőszálat megkívántat tovaszálljak kvártélyházak előszárad szóvirágnak szembevágtat síkraszálltak gyereklábat énekszámnak homokvárad logikánknak rolettákat kicsíráztat haverságnak üzemzárlat négerházak előásat tunikádat kirajzásnak bíborlángnak ráncigálhat rezgőnyárak nyuszikáknak gyermekszájak patkójának továbbszárad odarángat kispárnádat sólyomszárnyak forgatásnak nagytatának szakvizsgálat visszajátszat cinkostársat Juliskának szindrómának elhibáztat hajszolnálak Zolikának kikupáltnak fölzabáltat kacérságnak körbevágtat konzultálhat kódtáblázat kontrollálnak tunikámat rovarszárnyak megtúráztat devernyáztak izzadtságnak trófeámat nádbugákat orcácskádat helyhasználat vasrácsának mederágyat becsapásnak terepvázlat kuncsaftjának retardáltnak kólikának csigajárat árkádjának tereptárgyat flintájának felkínálgat sztorijának rasszistákat hitmorzsákat hóhányásnak reagáljak romlottságnak Dániának halálgyárak nyámnyiláknak parókákat idevágtat beválnának konzultálnak abortáltak tudásvágyat összeállat robajának elsétálgat kunyeráljak közhasználat bolhájának családfámat vigyáználak csorbulnának nekiárad csirkeszárnyak sótálcákat agyarának trafikálnak összkormányzat mellszabászat robotjának behívnának kicifrázhat franciásak hágójának díjtáblázat babérfának felzabáltat fullajtárnak főfalának vonaljárat korallállat gyógymódjának koldustálat megkínálgat elkapnának egybeárad üzlettársad éjszakázzak logikánkat lámpácskámat találkánkat kicsináltat imitáljak megvarrásnak molesztáltak érdektársak végigáztat kincstárának csontkockákat találkáknak rászánnának beretvádat előállat emléktárgynak padcsontvázat hazarángat fölhasználhat lobbannának lapkivágat kismadárnak zugírászat tovaárad odajárat rézkorlátnak leszúrnának kiscicámnak szerteárad sirámának szamurájnak megóvnálak fiúkákat közbevágjak megdorgáltak mászhatnának családfádat visszajárat Jancsikának eltréfálgat bombavázat mandzsettának okításnak eldumálgat strukturáltak kábultságnak föltúráztat vizslájának körbevágat kínzójának csalfaságnak torpannának kifogynának rendházának megtornáztat hajókáznak közbetámad Angliának bepiáltak agarászat Júliának ragasztásnak koldulnának szarvasmájat feloszlásnak megrágcsáltak amarántnak kutyuskának kaftánjának Laurának bambusznádat lebombáznak charterjárat Afrikának felcsináltat tyúkocskákat kipróbálgat őrállásnak végcéljának bolygójának visszatámad elcsigáznak ráfirkálgat meghagynának póttagjának óriáshad Attilának iderángat aranylázat vágóállat géprablásnak dajkálnának összezárat nagypapánknak pátriának kutyafádat elpróbáltat bokrocskákat zsákmányállat legdurvábbat megszámlálnak atlaszának kipletykálnak körülásat frizurásnak kőfalának bírásának túrájának csapattársak kettőszázat dadájának kisétálhat lekaszáltak Rebekának csiraállat átkiáltat hollószárnyak diskurálgat vadlibának angolnáknak hatványának Barbarának felvigyázat japánjának felszikráztak kocsikáztat hátlapjának birtokvágyat fennsíkjának dedikáltad imádnálak drámázásnak kalibákat Svédországnak kicsináltad gázcsóvákat raktárházat Andreának kettévágat génvadászat karzatának úthasználat szűzanyának határzárlat faládákat lazításnak űrszolgálat különjárat jegyespárnak ércszobrának nyirkosságnak bűnvizsgálat csuklanának leraknának szembetámad férfivágyak aknajárat fáradnának kigyomláltad mágneszárat legdurvábbak szavaznának körbezárnak bokrétáknak kis‑kunságnak kórságának elcsináltat fakadnának rostálásnak föltalálgat körbejártat lerázásnak buzdulásnak praktikáknak diétákat illusztráltak körülárad szellemszárnyak nyugtatnálak barlangjárat megrongáltad szétkínálgat cetvadászat zseblámpádat fajmacskákat kipiszkálgat ápolnálak árvaházat visszaszárad matricának megtréfáltad fiúlábak háromszáznak idejárat agytornának tablettáknak visszaáztat cuppantásnak összevágat nagymamánkat piroskának sziklahátat elpróbálgat zigótának lecsuknának apátságnak imázsának körüljártat legendásak báránykáknak vasmarkának tanórának megtaláljad tűzcsóvának mohaállat kiszúrnának kompenzálnak Brigittának baptistákat mosdótálad rántanálak kisgazdáknak újrajátsszak továbbvágtat méregzsáknak mágiának prosperálnak konzultáltak gyomlálásnak feltúráztat trichinákat kitalálgat felajánljak kanavásznak sodródnának bekapnának kabalákat szarvasának házivásznak folyócskának félárvának