Rímszótár

ágyban

Az egész szóra rímelnek 4788

láttam házban jártam nálam álltam állam lábam bátran hárman vártam hátam lássam számban lágyan gyárban sárban hányan tájban vágtam ágyam társam áram házam vágyam vágytam vállam bántam szálltam tárgyban nyárban zsákban szántam pártban lázban váltam gyászban zárban kádban várban másban százan fában lángban páran táncban tálban szájam fáztam szárnyam bárban másztam szájban lázam párban sávban zártam várjam váltan hánytam nádban árban lányban vágyban ráztam mában bálban zártan májam szánkban pácban árnyam háltam láncban tágan fákban ástam zárjam számtan ágban játsszam vállban rágtam vágjam szádban rákban nyájban váram spájzban nyájam fátlan tártam járjam plánban bántsam szárnyban nászban szántan sálam vájtam szánjam áztam árnyban frászban sátram álljam fázzam lápban hányban váltsam tárjam rázzam fájtam tárban szánban hányjam sztrájkban gyáram látsszam gátban áldjam vásznam rántsam másszam bájam állban bántan jártan klánban Svájcban vágyjam

Több szótagból álló szavak

szobában magában világban korában korábban konyhában országban találtam utcában lakásban utánam formában ruhában mindnyájan sarkában nyomában álmában vidáman dolgában kórházban szájában tisztában csináltam számában színházban irányban néhányan kocsmában munkában házában családban homályban próbáltam írásban hibátlan nyakában órában sorában hangjában újságban ágában példányban ritkábban elszántan szobámban arányban órákban prózában markában megláttam halálban javában agyában hálásan megálltam kabátban szobákban ágyában nadrágban könyvtárban vitában tréfásan hosszában határban szilárdan harsányan korlátlan osztályban torkában aljában kamrában kívántam magányban gazdátlan karjában pompásan hajában drámában ládában hazában példátlan szakmában útjában fogságban sorjában hazánkban módjában egymásban irántam sajnáltam villában formátlan hasában halványan csizmában hálátlan vaktában arcában sugárban gyomrában sorsában lírában pohárban kínjában cellában raktárban szolgáltam gatyában mozgásban kosárban csatában mindhárman futtában porában zugában utáltam zárkában szoknyában vigyáztam napjában orrában ahányan tisztábban sapkában sétáltam nagyjában állásban pusztában pajtában vigyázzban sóváran ruhákban nyomdában holtában szavában bányában lázában havában kályhában vásárban sodrában felálltam használtam fogdában lapjában kormányban csodáltam pártállam csárdában formákban példásan húsában arcátlan jogában soványan bundában alássan szakállam hibásan járásban járkáltam hátában tartásban beláttam próbáljam vitákban vázában szokásban garázsban csodában virágban párában hazámban témában mocsárban szobánkban kordában csináljam bejártam használjam csodásan szakában beálltam válságban szobádban utcákban tárgyában étvágyam pózában kocsmákban munkámban hibáztam halljában rabságban parkjában tudásban elvtársam korcsmában lábában táskában durcásan tornyában déltájban szótárban sírjában jobbjában ritkásan könyvtáram szférában kiálltam futásban tojásban hullámban ládákban harcában boltjában zajában sátrában falkában kínáltam kriptában palástban falában látványban leszálltam tanácsban pénztárban megbántam bajtársam vallásban utcánkban táskámban énnálam voltában hátráltam sommásan egypáran játszmában kartársam drágábban fegyházban adásban vizsgáltam drámákban odvában anyátlan kószáltam bajában faházban vágtában anyásan zárdában álltában busásan hajszában tócsában orcátlan lármában sarában múltjában hodályban megvártam baljában finnyásan csodákban bandában várában bérházban árkában fényárban anyjában dézsában eljártam maszkjában pártában szálkásan találjam glédában pólyában elváltam csapdában kijártam kivágtam dollárban nagyságban jogállam honában nyugágyban megjártam dobáltam csordában mászkáltam forrásban gyászában árnyában fölálltam burkában kucsmában sírásban tócsákban szakmánkban egyházban levágtam poklában ziláltan felszálltam bezártam munkákban kiszálltam ugráltam szandálban szénában imában fiában brigádban lazábban kétszázan szikáran kártyában kimásztam mókásan elszántam meglássam imádtam zsákjában apátlan farában csatákban ruhámban pillátlan apámban izzásban pompában tavában szárnyában kívánjam apjában vadásztam szertárban cellámban búzában átvágtam támlátlan beszálltam pofátlan vállában munkánkban kasszában tisztázzam cellákban blúzában kútjában megráztam hátrányban ruhátlan szakmámban csudában székházban masszában formásan almában rozsdásan pedánsan gúnyában formáltam becsvágyam munkátlan naptárban mozsárban madárban klubjában firkáltam bányákban padjában kutyában rászántam lámpában sárgásan tokjában jártában bárkában kopáran ajánljam vizsgáztam párásan tartályban szárában kannában alvásban jóságban kristályban kitártam mocskában bazárban kapáltam szolgáljam vágyában felmásztam gálánsan diktáltam héjában talárban siváran bevágtam hatásban nyílásban pontjában bográcsban szatyrában példában tárcámban bujkáltam elláttam fogában váltásban tápláltam rámában karámban lámpátlan súlyában csajkában gépházban konyhánkban honvágyam villákban zsírjában zúgásban kártyáztam kivártam szalmában frappánsan asztmásan lábszáram madártan omlásban tisztátlan bárjában durvábban gyárában zónában csuhában pregnánsan csapásban királyban lezártam ötszázan légáram náthásan tompábban nyarában nyálkásan piszkáltam bóklásztam bokában árában lányában vasgyárban létszámban zsoldjában csóváltam megfáztam rávágtam napszámban turbánban elvágtam sodrásban normában simábban dalában háláljam csigákban magjában hajtásban csontjában bocsássam látásban csudásan hajrában mártásban lilában árjában tárcában kiságyban tisztáztam munkádban tréfáltam bugyrában pártjában anyában manzárdban mosásban sávjában aknában kaszáltam átmásztam aszályban lángjában szálában átfáztam tálkában szempárban mappában táblában kómában zárjában ivásban furcsálltam sajtárban vakságban leráztam bemásztam kaftánban ujjában dolmányban urnában csávában forgásban anyámban rózsában halásztam kiráztam kazánban hiányban markánsan táblákban csodáljam rakásban horgásztam vizsgáljam iszákban stikában táncában tógában bontásban bíráltam csúszkáltam témákban válásban sárgában négyszázan tárcsáztam széttártam rangjában mancsában áldásban fölmásztam rendházban sziklában frakkjában igában bújában hibában kukában cifrázzam rostában kampányban titkában átszálltam megváltsam szólásban csipásan nyugtáztam megmásztam hullában órámban bordában habjában megszálltam elvártam talpában lyukában csírátlan lemásztam raktáram subában macskásan véráram hibákban képtárban combjában csalásban csuklyában dumáltam hullásban átláttam sajnáljam pletykákban viszályban sémákban cibáltam piszkában vattában fonálban rázártam tornásztam deszkákban hurkában falkákban megszántam mondákban karában urában konyhámban méláztam hínárban fogdákban ruhádban hordában sportágban macskában kőházban korlátban megvárjam vackában síkjában utáljam számláltam szakmákban daráltam néhányban álcáztam fajtában tésztában kivágjam táskádban gyaláztam ellássam posványban postában háláltam kanálban csordákban kupákban villámban botjában tintában puskáztam ráálltam gépgyárban rácsában csuklásban hangyában kolbászban bankjában csokrában kamrákban apában zabáltam májrákban tornáztam botrányban lankásan kalácsban orkánban megbántsam lóbáltam trágyában karmában csatáztam fölvágtam hullákban ásványtan naptáram kutyákban ugrásban kormában kizártam irtásban tárnákban vívásban mászásban megvágtam náthában ábrándban úszásban asztmában vádjában lezártan csókjában mosdásban tantárgyban elzártam rajában gárdában szoknyásan kirázzam beváltam hasznában mintáztam tusában kardjában elzártan zsongásban ráláttam mézgásan jóslásban párákban rágcsáltam tornában lágyságban megrázzam sziklákban dobásban halászban vadságban pofáztam mintákban silányan skarlátban csalárdan puskában tárában nyomásban aktában dogmákban tárcákban tajgában átrágtam levágjam ruháztam munkásban csúnyábban föltártam celládban sikáltam nyúlánkan lármáztam holtágban kivárjam pisáltam vitánkban grófságban egyházam túlzásban ruhánkban folytában flottában kapcában bárkákban kőtálban apályban atyában brokátban bátyjában anyádban érában nyugtázzam mellrákban feltártam izmában áthágtam hadában pászmásan kreáltam kincstáram csigáztam villánkban gyertyában aktákban bullában imámban megbánjam nászágyban hintában lomhábban piszkáljam szikrában sárgábban bevártam ziháltam eljátsszam ruházzam magházban rajzásban condrában eláztam sáljában fűszálban lógáztam dajkáltam ládádban megváltam tokában bíráljam láncában társában elvágjam felráztam körtáncban párkányban hangárban tagállam cellánkban pofában kacsában cifráztam masszákban kristálytan táskánkban iszlámban álcázzam mintában tudtában nyanyában kiálljam portyában túljártam önvádban ásásban formámban mappámban vallástan gyomláltam fogytában urnákban feltárjam járgányban órádban dandárban varrásban lerágtam rókában tantárgyam főáram hitványan álcában rútságban dekádban turzásban elszálltam bombáztam félgyászban pásztázzam kúráltam célzásban beváltsam dokkjában bricskában falvában alfában stólában gyémántban nyugágyam kákában siklásban elrágtam indákban strapáltam jászlában gyártásban szerájban tarkábban ligában parányban osztrákban zabáljam sálában jogászban kirántsam túráztam Istvánban bundásban kurváztam Zágrábban hadtápban csizmádban bűbájban bokádban tusámban Belgrádban Croissant fajtánkban picsában bombában félfában néppártban szedánban sudáran kisállam följártam Richárdban rúdjában bárdjában sáncában vízáram érákban tépáztam spárgában földáram summában pálmában Kenyában bétában bokszában felhámban csigázzam selmában megrántsam daráljam képpárban szolgádban bányámban címtársam gúnyádban falábam szirmában Zalában Moszkvában járványtan sipkákban lukácsban szektában villádban Zoltánban főtárgyam novákban rájában filmgyárban fajtámban puskákban prédáltam buckában tatjában pacákban könyvtártan Trójában visszáram Hellászban párjában fényáram pumpákban meghánytam marhákban bankárban számláztam polyákban beváltan Lillában boglyákban Moldvában gitárban bronztálban túláram párnákban hangában kacsákban balszárnyban csúfságban Prágában japánban Rómában cifrábban Brémában dunnában vénámban szíjában bukszámban sorházban gályában pucádban aktámban hibámban csézában fúlásban cipzáram márkátlan fókában pitában hálában frusztráltan Volgában romjában szolgákban szajhában tonnában sólyában babádban hálásban mázsában tömbházban cápában Nizzában nyúlványban átrágjam lázárban oltásban borbárban gazdánkban fűsávban húzásban bandámban gusztáljam

általában valójában önmagában mostanában iskolában szobájában valóságban formájában tudatában árnyékában társaságban éjszakában irányában világában kávéházban birtokában irodában biztonságban lépcsőházban alapjában kapujában egyfolytában igazában szállodában ajtajában félhomályban lakásában elegánsan egymagában hiányában palotában munkájában alakjában szakaszában megtaláltam korszakában megpróbáltam magasságban oldalában otthonában modorában határában fordításban ablakában városában felvonásban barátságban mivoltában távolságban kultúrában zavarában udvarában országában hamarjában májusában naplójában ruhájában kalitkában hazájában kiadásban homályában órájában szándékában cukrászdában makulátlan pizsamában hatalmában gazdaságban izgalmában házasságban írásában pillantásban falujában katonásan nyomtatásban magányában magyaráztam januárban valahányan magyarázzam stílusában februárban bánatában iskolákban boldogságban fiókjában patikában könyvtárában pongyolában kiabáltam halálában mámorában városkában mindahányan laktanyában templomában ragyogásban unalmában arányában nagyvilágban novellában viszonyában óvodában szabadságban fájdalmában központjában táskájában rokonságban haragjában rakoncátlan délutánban darabjában drámájában hajdanában tanulmányban osztálytársam családjában kápolnában harisnyában fürdőkádban beosztásban tudományban mosolyában konyhájában hálójában anyagában hatásában vacsoráztam útitársam villájában rovatában kitaláltam példányszámban pocsolyában lánykorában műfajában havazásban mondatában változásban némaságban szalonjában utcájában magasában nagyszobában minutában mozgásában uszodában szomorkásan áruházban csírájában gomblyukában tartalmában vitájában pompájában ritmusában kiskabátban hazugságban kocsijában szaporábban táborában kisujjában harmadában megsajnáltam szférájában megtaláljam ketten‑hárman szakmájában félórában cellájában színházában rohanásban olvasásban ruhatárban nekivágtam nagykabátban bizottságban háztartásban forróságban rezignáltan illatában álruhában babonásan székházában hamiskásan megcsináltam kaszárnyában szótárában hónaljában hónapjában alkotásban hallgatásban szállodákban barlangjában mennyországban tárcájában csarnokában garantáltan zabolátlan játékában egyben‑másban pusztaságban tartományban kipróbáltam kocsmájában fénykorában álldogáltam szaladgáltam hajlatában sokaságban fogságában hátizsákban osztályában látomásban sugarában kosarában pályatársam alvilágban legtisztábban vonzásában haloványan éjféltájban adásában mellkasában oktatásban kastélyában ravaszkásan kabátjában programjában rohamában vallomásban igazságban borostásan irodákban viharában legkorábban tisztaságban nekiláttam tartásában tájszólásban műsorában csoportjában tolongásban logikátlan bajnokságban nadrágjában nyílásában vonalában folytatásban arénában államában kezem‑lábam szorongásban parasztházban válaszában minapában megpróbáljam óceánban elmúlásban franciában poharában odaálltam hagyományban üvegházban távlatában iskolásan odújában karéjában derekában háromszázan kupolában fázisában oltalmában tarisznyában koponyában társalgásban napsugárban kamrájában szomszédságban kavargásban operában kultúrákban vízmosásban csapatában valutában csatornában technikában csizmájában szobácskában legendásan páholyában kritikátlan túlvilágban villanyáram szoknyájában mulatságban tarsolyában pusztulásban holdvilágban tanulásban betegágyban szériában franciásan kalapjában rátaláltam eltaláltam szakállában kamarában levéltárban botorkáltam hosszúságban nagyságában megcsodáltam bibliában zsúfoltságban kuplerájban barázdában alkatában zsivajában tébolydában megvizsgáltam koponyámban sapkájában tétováztam félálmában rabságában raktárában gazdagságban fókuszában végigjártam külvilágban látványában fizikában hóhullásban kalickában utazásban problémátlan nyugalmában távolában virágjában hátországban támadásban árvaházban saroglyában testtartásban alkotmányban állásában ellátásban kriptájában kapkodásban textilgyárban pocsolyákban nyomorában kalyibában kultúrházban homokjában kulturáltan lázadásban megkívántam kiskocsmában karikában munkatársam kunyhójában leírásban belevágtam folyamában kultúránkban honfitársam zúgásában beleláttam járásában kavernában szertartásban kisétáltam kőbányában zokogásban látszatában témájában megrovásban mocsarában palotákban maskarában kalákában centrumában kotorásztam iskolánkban bukásában nyelvjárásban bundájában záporában kaszárnyákban hajnaltájban bozótjában nyomdájában csatájában falucskában hófúvásban kackiásan irattárban gyógyszertárban megutáltam hajlékában századában rangsorában kiadványban legritkábban forgalmában udvarházban állományban szorításban zongoráztam rothadásban takarásban párájában elhibáztam reagáltam kormányában ostromában felhasználtam függőágyban tizenhárman irodámban birkózásban médiában regisztráltam struktúrában lobogásban balladában karikákban választásban kacagásban bőrkabátban megoldásban nekiálltam házacskában hőskorában névsorában méltóságban daliásan szárazságban skatulyában megváltásban balladákban legendában odavágtam logikában bordélyházban bizalmában gondozásban zárkájában csapdájában fogalmában dobozában kabinjában hullámában majorságban jóságában kalodában csatornákban szorultságban idegszálam haladásban kiskocsmákban hangsúlyában ágyékában figurákban éjszakákban áramlásban kiáltásban virrasztásban kalibában kutatásban gazdaságtan kohójában kazánházban nagyításban szomszédjában garázsában cicomátlan fénysugárban csigaházban koronátlan hajnalában egynéhányan nyomozásban horpadásban bérházában zakójában kagylójában ládájában élettársam elbánásban homlokában lakosztályban imádságban tanításban gyilkosságban besétáltam pántlikásan megvizsgáljam lemondásban eljárásban kilátásban kipróbáljam tarisznyámban kuckójában határsávban izzadságban vándorlásban vakságában kazettában mozijában koncentráltam irgalmában tavaszában városállam gratuláltam hajógyárban királyságban megszolgáltam esthomályban megkínáltam gonoszságban tanácsában szótlanságban cselédházban zsongásában szivárványban szokásában zsákutcában talicskában katonában illatárban faládában meditáltam sárgaságban hajigáltam díszruhában mosodában pajtájában dallamában kocsonyában kórusában liftaknában körforgásban misztikában évszakában sodrásában felhívásban koronában parókában kormányzásban harisnyásan traktusában mosdótálban lármájában vágtatásban karimátlan markolásztam parasztságban holdsugárban adósságban közbevágtam vetélytársam harmatában vallásában elsétáltam csónakházban térdnadrágban hullámzásban pálinkában példányában csodájában bátorságban varázsában tudásában legdurvábban novellámban hálózsákban szobatársam viszontláttam kalapáltam tarkaságban bőrnadrágban látásában csillogásban etikátlan bandájában őskorában ispotályban ingoványban babonákban újságjában sakkjátszmában különváltan kihasználtam mosdójában válásában hátuljában tüllruhában problémákban porcikámban elnyomásban atillában példájában babonában akkortájban ápolásban tébolyában iskolámban hajójában koncentráltan barakkjában szegényházban csomagjában félreálltam zongorában bozontjában halmazában hivatásban sarokházban bakancsában sajtójában iszapjában hullaházban szolgaságban forgásában gerendában kiszolgáltam rabruhában katonákban glóriában legendákban laktanyákban szandáljában palotámban vidámságban melegházban csillagában tempójában villanásban borotváltan játszmájában produkáltam páncéljában kihalásztam kazánjában futkosásban körbejártam hajlamában tagadásban főállásban felállásban rendőrállam papírzsákban ivójában vendégházban tányérjában káoszában fogadásban barátjában ellenálltam puhaságban kolerában típusában gyerekágyban megcsináljam állításban gázkamrában szavazásban státusában vértócsában spekuláltam nyavalyában gyilkolásban invitáltam bohókásan hasadásban ládikában gyehennában batyujában gyorsaságban aulában korrigáltam lázálmában gyógyulásban gyulladásban albumában hadonásztam sántikáltam szembeszálltam kitaláljam álcájában vigasságban jóslatában összhangjában hozzáláttam borongásban gázkamrákban sóbányában iratában legsimábban spektrumában gúnyájában bajvívásban embertársam kórházában otthonkában lesétáltam megnyugvásban bútorgyárban porcikádban izzásában lángolásban óvodákban pupillákban kozmoszában származásban körüljártam kémiában imaházban fogdájában lovaglásban virradásban talárjában lámpájában gyártásában duzzogásban tetszhalálban poggyászában kiokádtam vastagságban szektorában uszályában sajátjában robbanásban katlanában bárkájában felajánljam tobzódásban átlagában okosságban átsétáltam bújócskában bőrtáskában arrogánsan szentírásban lombikjában tavernában képtárában apátságban rohangáltam távozásban krónikában újításban kantinjában labdázásban forrásában hányódásban impozánsan magánházban gyaloglásban megkínáljam bágyadtságban munkásságban koponyánkban ételbárban kalandjában akkorában váltásában lábszárában virágában parancsában dobozgyárban iparában közkórházban faggatásban vibrálásban pucájában gabonában tüdőrákban utcácskákban elméláztam romlottságban állkapcsában cellatársam átvizsgáltam kínzásában diliházban imájában borostyánban mintájában kiállásban kapitányban klottnadrágban elhasználtam csizmaszárban bezártságban nyavalyákban szénbányában morajában sorvadásban gyávaságban megaláztam makacsságban tunikában bársonyában hahotában támlájában gondolában váltóáram bosszújában konstatáltam vázájában visszavágytam éjszakázzam elzártságban átaljában dácsájában ruhácskában dedikáltam palotádban kukucskáltam apróságban toronyházban vályogházban dátumában tejcsárdában játékgyárban időtájban fogójában megszokásban szmokingjában tárházában szélzúgásban ballagásban szabotáltam rászolgáltam vásárlásban mániában atlétában riportjában drótkosárban megpiszkáltam hajzatában kincstárában hányadában orvosában mogorvábban garatjában csontvázában bőrsapkában lagúnában madárházban ráncigáltam csizmácskában kommunában tékozlásban bérlakásban rendházában himnuszában kihátráltam visszaszálltam aljasságban zajlásában kapiskáltam dudorásztam ostobábban asszisztáltam tanodában kioszkjában óhazában felpróbáltam gerendákban tócsájában csikorgásban barázdákban lakosságban lakomában operáltam viszontlássam szomjúságban vitorlában furikáztam kalitkákban hacukában sarujában forgatásban izzadtságban kínlódásban megcsóváltam csuhájában várásában prémsapkában pusmogásban vérnyomásban bevágásban hiúságban palástjában újkorában lediktáltam felruháztam kamillában puttonyában ciszternában pénztárcában nagyapában fogolytársam hadosztályban utánzásban affektáltan celofánban bolondjában suttogásban tógájában kigyomláltam alkonyában hahotáztam szállodánkban fáradtságban kóboráram gyógyszergyárban rátukmáltam trágárságban oldatában visszamásztam rózsaszálam kucsmájában sógorságban átlójában benzinárban dobolásban szaporátlan közbenjártam megdupláztam fifikásan naptárában faládákban lóugrásban izomlázam létjogában feltárcsáztam italában furulyáztam előálltam ideglázban ledobáltam javításban oldottságban rajzolásban bolondságban dagonyában víztócsában szakításban fásultságban utódállam fénytócsában arénákban urnájában buzgóságban tarisznyádban csúcsformában híradásban kongásában lábujjában diófában tarifában szunyókáltam megbánásban kuszaságban tajtékjában pulzusában kibabráltam uzsonnáztam zárdájában parcellákban dezertáltam oroszlánban dorgálásban mappájában legbutábban algebrában nejlonzsákban harcostársam megcibáltam durrogásban ujjongásban roskadásban eloszlásban cikornyásan fegyvertársam honoráltam horgászásban karikásan üzlettársam sisakjában rendbontásban felkínáltam sísapkában csónakáztam ugrálásban informáltam felsőházban álruhákban taktusában gyufaszálban bankszakmában informáljam bőrruhában zsibbadtságban versenytársam piszoárban dobozkában halandzsáztam csónakjában kiváltságban mészárlásban pályájában cikornyátlan házastársam praxisában lakkcsizmában csavargásban csontkamrában juttatásban szaporázzam megoszlásban előmásztam divatjában megadásban szabóságban sustorgásban vacsorázzam rémálmában megcsodáljam elszántságban szállodámban kollokváltam elrágcsáltam füzértáncban házacskákban irodádban szélirányban hóbortjában gyakorlásban szipkájában férfitársam borzalmában végigjárjam lavórjában tonzúrásan intrikában médiákban strigulázzam vigyorában elbabráltam zegzugában tolatásban származástan váltólázam kőbányákban olajgázban sírkamrában kapzsiságban celebráltam tolókában terrorjában lágyságában doktoráltam kólikában márványkádban praktizáltam rendtartásban rézbányában óriásban cammogásban összezártam demonstráljam bőrszakmában erőáram pityókásan filmújságban illusztráltam találmányban ládikákban mágiában tavacskában dologházban csőlátásban bérskálában kárpótlásban nőtanácsban sárkányában hajózásban kéjsóváran alosztályban parókásan ciszternákban táblájában megdorgáltam oldalházban disznóságban pulcsijában etikában birtoklásban írmagjában adattárban kritizáltam cinkostársam frizurában gettójában loccsanásban selyemágyban alkóvjában konzultáltam bokrétában előástam szénbányákban fémállványban pokrócában alkotmánytan rohangásztam fényárjában meggyalázzam halacskában kamarákban papagájban szónoklástan kipiszkáltam orgiákban hajacskádban rikoltásban ezüsttálban bőrszoknyában panaszában biliárdban diktálásban megkívánjam lőállásban zugutcákban latrinában felszolgáltam vitorlásban mormogásban irodánkban rakétákban tapsorkánban gyógyításban fűben‑fában hitvilágban elhátráltam kipipáltam zsibongásban struktúrákban vacilláltam fénycsóvában variáltam tartamában tetováltam praktikákban parasztállam brigádjában számtanában megszállásban pórusában bugyoláljam sápadtságban orgiában kidobáltam rosszallásban hintójában orvoslásban elkívántam kábultságban elhagyásban alsójában cédulázzam dobbanásban vitorlákban megzabáltam blokádjában sportocskában havannában pénzmosásban vállfagyárban huszonhárman háztartástan rovátkában méhkasában tuskólábam ellenáram rézbányámban rézvázákban dongalábam félórámban szultánságban nagytanácsban Ugandában nászfátylában szárnyam‑lábam jégországban Sevillában lakomáztam Angliában Baranyában szurdokában integráltan sajgásában dakotában gyönyörvágyam padlójában fűtőáram szembeálltam előtártam pelenkásan megtréfáljam Leningrádban sportvilágban szamovárban galambházban rovásában frekventáltam villódzásban gázolásban munkásállam pakolásztam gyapotzsákban betonágyban vizitáltam redundánsan kicsodában karcolásban felsikáljam lélekváram vasmunkásban beleráztam sorfalában agymosásban kaftánjában űrruhámban Manilában állatházban uzsonnázzam felpiszkáltam sittrakásban zabkásában bodegámban halijában Indiában könyvárában egyenáram Pakisztánban óraszámban törzskarában Turkesztánban furgonjában szirupjában megháláljam ufólázban kalyibákban jászolában áramlástan gangrénában avarágyban vetélytársban ikerházban diplomádban Volvójában rézurnában ködporában gyöngyvárában sajtraktárban sírrablásban kipróbáltan sejtmagjában előrántsam megpályáztam bénulásban badarságban fojtásában kornyikáltam kihasználjam kalickámban Lusakában ibolyában kenujában barázdásan rugdosásban entitásban szignáljában pálmafákban Veronában ózonjában tasakjában sárfoltjában újvilágban hacukákban falkatársam kabalában redukáltam grottájában masinában neked‑szántan turistában Floridában Genovában aléltságban klottgatyában albumjában főtitkárban apaságban lánykarában szájzugában konstatáljam Kanadában tankcsatában rongyoszsákban álvidáman folyócskában jártasságban szakácsában lábmosásban Galliában skatulyámban nyoszolyámban felpróbáljam prédikáljam kamarámban örvényáram kapszulában napnyugtában átvizsgáljam asztalkában hecckampányban üzletágban fásládában Odesszában ledárdázzam Líbiában kecskenyájam tőkésállam behátráltam várójában rizstáblában házacskámban csúszkálásban űrruhában adagjában diétáztam agrárállam párnájában beálltában Beregszászban oktatástan elszálltában csöndőrállam légpárnákban játszásában elzárásban Nevadában színpompában névtáblában kiskorában bronzlámpákban főrendházban kisikáltam Észtországban bőrtáskákban inspiráltam ónbányákban gyalogában úrországban sziesztában hegyhátában lebujában morzézásban agancsában őrszobákban kikúráltam életáram kigyomláljam felosztásban összhatásban nyugdíjában Alijában moccanásban támlásában Skóciában előássam gyengeáram szilárdságtan csigolyákban puskájában bosszúvágyban fejzúgásban locsolásban vakvágányban ruggyantában Bolognában taktikában szalmiákban szétválásban aranykádban csendőrállam ülősztrájkban nyelvjárástan bőrflaskában gazdájában bőrtokjában Dániában Korzikában Koreában katlanjában pléhkannákban gyónásában sorocskákban bioáram víztartályban hajócskában lábszagában altatásban elfojtásban forradásban kultúrállam mágiámban gázcsóvában liftkosárban rivalgásban malajálam pocakjában raktárházam fövenyágyam citerásban radiánban földanyánkban szantálfában fáskamránkban hintaágyban felbomlásban harcállásban légnyomásban Haifában mikulásban Ukrajnában elbaltáztam tanítástan betápláltam szertartástan Atlantában elpletykáljam hazavágjam hordócskákban koncentráljam kamerában kacsájában Nórájában provokáljam zokniszárban Afrikában bedeszkáztam Szerbiában hajlásában végórákban Szodomában kormányházban kővázában Ázsiában álmodásban agykamrában fölpiszkáltam segglyukában sorscsapásban hűbérállam balusztrádban műsiklásban lóhalálban erősáram kipostáztam skatulyádban zoknijában exportjában megriszáltam optikában rangkórságban kisszobában szárnyújában bebocsássam foncsorában hét‑határban lámpásában szikrájában Szaharában megtépázzam arcocskában aktájában zsákutcákban galvánáram csúcspontjában megrongáltam kiszólásban figuráztam koldulásban beleástam kávájában tappancsában pelenkáztam tablettában agyonvágtam nyílirányban kórságában féltréfásan bullájában kukkoldában elpróbáltam fegyvertárban újdonságban

társaságában pillanatában előszobában állapotában egyáltalában fürdőszobában vonatkozásban gyerekkorában politikában tanulmányában egyenruhában szolgálatában márciusában szomszédságában fordításában januárjában irodájában időszakában februárjában előszavában gyermekkorában előadásban középpontjában áprilisában júniusában magasságában júliusában kiadásában várakozásban kirakatában folyamatában birodalmában világításban hangulatában szorításában gondolkodásban forgatagában valóságában hivatalában gyakorlatában mellékutcában kánikulában fogalmazásban sorozatában telefonáltam boldogságában egymásutánban indulatában siralomházban változatában világosságban mozdulatában fürdőruhában novellájában palotájában szempillantásban ifjúkorában hálószobában iskolájában tulajdonában télikabátban vallomásában viszonylatában irodalmában fővárosában diktatúrában öregkorában nyomorúságban ragyogásában kukoricásban gondozásában harmóniában szabadságában félhomályában hadifogságban tisztaságában ellenállásban tragédiában leírásában ajtónyílásban káprázatában porcikájában kultúrájában időpontjában magatartásban artikulátlan diákkorában pillantásában rövidnadrágban találkozásban ellentmondásban interjújában lóhalálában alsónadrágban kapcsolatában gyerekszobában mellékutcákban vállalkozásban társadalmában takarásában kritikájában komédiában mozzanatában kislánykorában fantáziátlan kamaszkorában torkolatában selyemruhában mosókonyhában éjszakájában használatában szomorúságban életrajzában stádiumában sivatagában ábrázolásban külvárosában tréningruhában szigetországban sokaságában padlásszobában kutyafuttában megmagyaráztam kavargásában életnagyságban feltámadásban hisztériásan koporsójában magánzárkában szállodájában ifjúságában legénykorában vigyázzállásban negyedórában akaratában gumicsizmában bódulatában köztársaságban látomásában offenzívában biztonságában megoldásában elmagyaráztam múzeumában utószavában másodállásban folytatásában cigarettáztam tudatlanságban házasságában nyilvántartásban alkalmazásban vendégszobában diaszpórában házikabátban csomagolásban fogadtatásban alagsorában foglalatában koponyájában históriában hullámzásában munkásságában istállójában magányosságban támogatásban áradatában haladásában gondolatában toronyszobában fellegvárában ballonkabátban kápolnájában közgazdaságtan iskolatársam hallgatásában kavarodásban autójában perspektívában ámulatában monarchiában igazságában koszorújában változásában álmatlanságban farmernadrágban százalékában szakadékában viharkabátban dolgozatában munkaruhában archívumában vászonnadrágban gyakorlásában atmoszférában esőkabátban alkotásában felfordulásban struktúrájában pongyolájában kábulatában egyensúlyában könyvtárszobában bársonyruhában hivatásában terpeszállásban leánykorában anyaországban ingben‑gatyában társalgójában funkciójában tudományában bejáratában belvárosában kölcsönhatásban vállalásában műalkotásban fürdőnadrágban némaságában famíliában szemmagasságban hálózatában öntudatában kartonruhában hotelszobában fontosságában kivágásában álomvilágban civilizáltan forróságában bazilikában pontosságában tartományában állatvilágban üvegpohárban bátorságában szobácskájában kukoricában kölyökkorában fenntartásában betegszobában virágkorában menedékházban szorultságában pusztulásában háborújában olvasásában vászonruhában feltárásában nyaralójában víziójában fejmagasságban aktatáskában ápolásában komolyságában áhítatában szórakozásban kontextusában élvonalában gyújtópontjában szereposztásban amnesztiában évfolyamtársam álmodozásban katakombában vendéglátásban tarisznyájában papírkosárban szigetvilágban utánajártam vállmagasságban színdarabjában székesegyházban sziklaszilárdan cserépkályhában igazolványban pupillájában fiatalságban börtönkórházban eksztázisában férfikorában előszobákban aggodalmában vesszőkosárban statisztikában megírásában újságírásban úszónadrágban provinciában manzárdszobában varázslatában homokbányában koronájában irattárában keresztutcában galaktikában dossziéjában kolóniában pozitúrában kávéházában imádatában halásznadrágban elosztásában tanításában hullakamrában bizottságában magánlakásban anekdotákban álruhájában nappalijában hallgatóságban jogosságában éléskamrában vágyakozásban odaadásban reverendában lakosztályában felindulásban alagútjában rekonstruáltam páncélzatában börtöncellában holdudvarában hosszúnadrágban gazdálkodásban bricsesznadrágban mohóságában tarkaságában átjáróházban csillogásában végigcsináltam barátságában felhívásában vizsgálódásban hiúságában feladatában extázisában várószobában vadházasságban pizsamájában indoklásában óceánjában ruházatában hálószobánkban takarításban matériában garzonlakásban összecsapásban metaforában megbízatásban káromkodásban árnyalatában formaruhában felszólalásban gyanútlanságban gyűjtőfogházban megmagyarázzam nagyáruházban ostobaságban kolostorában árvaságában magasugrásban végigsétáltam mennyországában fogadójában vigasztalásban ajtófélfában mellmagasságban áldozatában gyalázatában homlokráncában bosszúságában állításában házikójában miniszoknyában felvonulásban civakodásban férfiruhában fejtartásában láncolatában megszólításban kínzókamrában háztartásában nyersfordításban versenyfutásban szélárnyékában állandóságban hátizsákjában tombolásában galériában katasztrófában patikájában csodálatában kerékvágásban szembogarában párosításban udvarházában sötétzárkában pénztárcájában állományában alsóruhában tudósításban középosztályban áramlásában forrongásában Proletárállam befogadásban mikrovilágban olvasójában egyenruhákban vadászruhában tagozatában összetartásban egyhangúságban tévészobában olvasatában gondoskodásban okoskodásban halottasházban hanyatlásában könyvesboltjában ezerötszázan oldalirányban odataláltam látványosságban fantáziáltam fizikumában lélektanában nagyvárosában éghajlatában átiratában vizespohárban búzatáblában szalonkabátban alvilágában vívóállásban ajánlásában kézitusában hallucináltam lebontásában gumicsizmásan áruházában foglalkozásban kutatásában akácosában hagyományában kiszolgálásban alsógatyában propagandában pavilonjában kapaszkodásban hadakozásban megvacsoráztam szabadulásban elgondolásban különszámában pátriájában butaságában búcsúzkodásban epizódjában haláltusában hotelszobámban hadjáratában ládafiában gyászruhájában előszobámban elbírálásban romlandóságban kulikabátban vonulásában slamasztikában háborúságban izomzatában térdhajlatában üdvrivalgásban rabszolgaságban gyorsaságában alsószoknyában vizsgálatában hálószobámban elálldogáltam elmagyarázzam sugárirányban drogériában átváltozásban okosságában energiában végrehajtásban elnyomásában vaskarikában burkolatában fogantatásban öngyilkosságban fordulásában iróniában irányításban ellátásában tumultusában szemétládában uralkodásban szívbénulásban táblázatában játékosságban államformában próbálkozásban vajúdásában parasztruhában tisztázásában deszkaládában apátiában pinceraktárban másodosztályban méltatlanságban vígjátékában marakodásban defenzívában intimitásban hálóruhában alkudozásban statisztikákban kihallgatásban gonoszságában bizakodásban legjobbikában buzgóságában hangzavarában üvegtartályban kupolájában imbolygásában óvárosában ütközőállam operájában felsőkabátban konyharuhában kínzókamrákban szétosztásában előhalásztam javításában fogyatkozásban viszontlátásban amnéziában aláírásban hullámmozgásban sivatagjában kézírásában fülkagylójában zsidóságában levélváltásban memorizáltam beadványában ablaknyílásban fegyverraktárban csodavárásban rádiójában parasztcsaládban villogásában házimunkában padlásszobákban kínlódásában halotthalványan háborgásában feltarisznyáltan dolgozójában optikájában nosztalgiában élővilágban viharzásában agóniában hatékonyságban papírpohárban visszataláltam elhagyásában virágágyásban kétharmadában bádogkannában fürdőszobákban ezerkétszázan gyógyításában parkolójában nyilvánosházban gyógyulásában betegágyában végigpásztáztam kiirtásában homokórában városkájában számításában sopánkodásban zsokésapkában szignifikánsan határzónában átriumában megszaporáztam leiratában sztratoszférában magánosságban félórájában hajszolásában szolgáltatásban agyagvázában mandzsettájában darócruhában matrózsapkában harisnyájában influenzában aléltságában rangsorolásban függőágyában végigvizsgáltam saroglyájában torzsalkodásban tobzódásában viadalában húgyhólyagjában matróznadrágban hálószobákban átadásában leányszobában motorizáltan harangtornyában megkínzásában fönntartásában fiúruhában lelkivilágban mintázatában cicanadrágban hotelszobákban aggmenházában csatornájában libériában hasznosságában vattakabátban hahotázásban porcelángyárban munkásruhában édesanyában realizáltam áramlatában harsogásában bársonysapkában álarcosbálban pozitúrákban bioszférában látogatásban alkonyatában alkonyattájban lebotorkáltam irodaházban mackónadrágban távozásában bizalmasságban kamarájában aktivitásban operaházban beletaláltam elfuseráltam cigarettában megóvásában keresztülláttam penziójában keresztülvágtam csillagvilágban bársonyszoknyában melegházában lépéshátrányban kapzsiságában mechanikában üvegvázában panellakásban nádvilágában koncentrálásban bejárójában iparkodásban leromlásában sutaságában utazgatásban csalódásában védőruhában terápiában halántékában próféciákban kolóniákban ujjongásában mimikájában kívánásában kromoszómákban suttogásában szivárványában tudományágban szitkozódásban lakószobában vászonruhásan holdsugarában kapunyílásban kibontásában tusakodásban tévéládában ájultságában ruhatárában kiváltásában súlytalanságban padlásszobámban másolatában egyharmadában oldalszobában tétovaságban kandallójában rendtartásában rákiabáltam férfipofában szívdobbanásban mágiájában identitásban patakocskában almanachjában fecskenadrágban raktárszobában egyenruhámban kabátujjában tányérsapkában hazataláltam analizáltam gyógyhatásában körbesétáltam felhőfoszlányban pedálozásban illatárjában királyságában vérpocsolyában definiáltam áskálódásban megmászásában kaszárnyájában szaltóugrásban jegyirodában zsandárvilágban mendemondákban kavalkádjában levélírásban kertészlakásban eladásában partraszállásban lagúnájában faiskolában társasházában aurájában szimpatizáltam aranybányákban formalitásban kabátkájában famíliámban bekukucskáltam korosztályában gomolygásában leborotváltam szembetaláltam sikoltozásban elvakultságban provinciákban pártbizottságban bámulatában kartávolságban aggódásában komédiákban napsugarában ezredkórházban tévéreklámban szidalmazásban aktatáskádban fürdőszobámban derékfájásban kosztümkabátban dührohamában elfogadásban szalonruhában telefirkáltam nyeregtáskában kézitáskában ingszakításban fölbotorkáltam fantáziában keresztülmásztam angolságában fenyőpadjában artikuláltan végigcsináljam szétprédikáljam gyomorrontásban békaugrásban kiskocsmájában kalibájában sugárnyalábban visszakívántam toborzásában hálókamrában odasétáltam atillájában túlkomplikáltam susogásában tavernájában valósulásban dobozkájában szakiskolában genetikában elszunyókáltam hajigálásban beleszólásban kőpalotában gyorsításában lakószobákban mocorgásában memóriában kommunikáltam miniszoknyákban naivságában tölténytáskában kirablásában pantallójában dohányzójában tenisznadrágban pszichikumában tompultságában túlkiabáltam dokumentáltan tanulásában bebotorkáltam regényformában elszabotáltam folytatójában szénaboglyákban lakosságában dzsungelkórházban kompromittáltam ledoktoráltam hajbókolásban divatlapjában kalandozásban teniszruhában bódultságában kiáltásában drótkalickában fegyvertárában zsebkiadásban archaizáltam hűtőtáskában izzadságában akciójában körforgásában soványságában pléhtákolmányban téblábolásban szőrcsuhájában kompromittáljam megborotváltan felkarolásban kiásásában levélhullásban édesapjában fenyőládában találkájában ezüstvázában bűvészvilágban állatházában intravénásan gyermekkórházban majomszínházban Spanyolországban házigazdánkban Jordániában kockafalában primátusában Barcelonában árbóckosárban kelkáposztásban megborotváltam villamosságtan iránysávjában lakkdobozában adottságában károsodásban akcentusában Brazíliában szójamártásban vigyorgásában életformában teóriákban drótakadályban alkímiában kárpitozásban tunikájában jószágállásban szállításában tógazdaságban félmagasságban halálcsapdában kémiájában segítőtársam zaklatásában amekkorában hűtőládában vándorszakmában ordításában Amerikában sziklavárában fantáziánkban motelszobában kanasztatársam megtorpanásban csizmaszárában gombolkozásban kiretusáltam lakóbárkában átlagkórházban rókalyukában nagycsarnokában eltávoztában Olaszországban pamutruhákban anyagraktárban memóriánkban koktélruhában Magyarországban kőkatlanában repcetáblákban agyonstrapáljam plexivázában búvárruhákban szimfóniádban zsákmányolásban felkukucskáltam kosárlabdában perrendtartásban nooszférában zsákmányraktárban szinekúrákban feloldódásban megosztásában kutyaóljában meghívásában tollforgójában vezérkacsában kőházacskában bükkfakupában Csíkszeredában Amerikánkban tükörírásban dohogásában tőzsdecsalásban munkaszobákban Albániában kazánházában éléskancában gyújtogatásban károkozásban franciaágyban Lengyelországban védőnadrágban szellemvilágban bélcsatornában Ibériában szárazdokkjában zabkásájában ezüstvázákban zsarolásában gardéniákban melléktantárgyban beleszaglásztam utópiánkban vasszigorában végigszaglásztam Oroszországban sikamlásában Arábiában manzárdlakásban előszobádban kikukucskáltam derékszíjában űrruhájában Bulgáriában gyalogdandárban tárgyalójában gyapjúruhában Szlovákiában szaténruhában vasparipában pozitúrámban lerohanásban katonájában operettállam kadétkorában Algériában fényóceánban kosarazásban testalkatában ökölcsatában pamutruhában kristálytálkákban Törökországban nővérszobában csontritkulásban Indianában összezagyváltam kormányformában feltalálásban lovardájában kollektívákban szülőszobákban erkélyszobában búcsúztatásban bámulásában plasztiktáskában utánamásztam Karolinában szélhámosságban komédiázzam istennyilában fülnyílásában mozgósításban kristályvázákban mokaszinjában arcátlanságban páviánjában csomagocskában bosszúvágyában Karintiában kutyafalkában csélcsapságában fakoronában halogatásban Astoriában vízkórosságban ezüstpárákban bombázójában izommasszában teóriában csődeljárásban jótékonyságban tükörországban kardforgatásban garmadájában evezősházban tárulásában oldalszakállam birtoklásvágyban traumájában bizonyításban varázsvilágban gyomorkorgásban hipnotizáljam pénzdobálásban tavirózsában pizzériában artériában harákolásban beinvitáltam vászontokjában fosszíliában lejárójában galambszobában leckeórákban pofacsontjában gólyakorában sártortájában trappolásában flanelnadrágban feldúltságában frontvonalában molekulában villamosáram szoknyavadászban fiúnadrágban törvényvilágban porcelánjában szalmavackában jámborságában rugódozásban börtönruhában nagyszótárában családfájában röntgensugárban anémiában hadosztályában szenilitásban nyáréjszakában elcsónakáztam galaxisában kívülállásban trónutódlásban medicinában kamionjában megbabonázzam terepfutásban meggyújtásában Itáliában irományában meghallgatásban havilapjában jeladásában egészségházban milíciában frontszigorában Németországban kórházcellában rendőrfogásban átbogarásztam kidekoráljam zűrzavarában kézikosárban aktivizáljam ködpáholyában szemétrakásban gyorsmosodában fénypászmájában márványurnákban idomulásban katonaállam sírtemplomában állatfajtákban rikoltásában szürkéssárgában vizsgaszobában lakószférádban fénykarikában zuhatagában rejteklakásban hószakadásban napkoronában halványságában lombkoronákban édességgyárban szélcsatornában lemezboltjában amnéziádban hajóhintában selyemszoknyákban választékában ármánykodásban gyermekvilágban zuhogásában időjárástan feldúlásában prosztatarákban elszakadásban Georgiában üzemmódjában farkcsigolyákban elszundikáltam hajlandóságban szaktudásában Európában folyódeltában főnixmadárban bűnpártolásban térdzoknijában osztályozásban kapituláltam kézitáskádban bűntudatában megvakarásztam Arizonában kékeslilában csipkeágyában dekoltázsában Bajorországban kromoszómában fogcsatornában bokacsizmában dédnagyapában áltudományban végigszolgáltam kincsesládában aranykanálban arzenáljában útvonalában Koppenhágában összetrágyázzam súlycsoportjában bérlakásában tréningruhákban mértéktartásban Namíbiában arcocskájában pincekocsmában Minnesotában ajtónyitásban kiskastélyában emberfiában édesapámban folyásirányban állatszobában Görögországban idefutásban masinájában lerakásában famíliánkban galaktikánkban kilobbanásban toronyszobákban Viktóriámban ropogásában műszerszobában őrzőszobában bíborruhában űrhajójában csatasorában cserkészvilágban aknanyílásban gyereklármában kikalapáltam témahiányban elbogarásztam halandzsájában hógolyózásban trágárságában haragtartásban magánszobában szállítójában virágládákban fastruktúrában barlangocskában meseországban kávéskannában gyümölcshúsában bujtogatásban Normandiában szétszórásában szentháromságtan artériákban csónakbrigádban halálraszántan Szicíliában műhelymunkámban Angliájában közkatonákban szentháromságban apartmanházban májgyulladásban csillagszférában védőoltásban gőzpárájában átkukucskáltam eloszlásában dokumentáltam vérsavójában kiválóságban Bolíviában melegágyában

általánosságban augusztusában előadásában demokráciában bizonytalanságban előcsarnokában nyilatkozatában megfogalmazásban előszobájában illegalitásban vonatkozásában magatartásában széltében‑hosszában alakulásában istenigazában összevisszaságban megvilágításban filozófiában szülővárosában demokráciákban labirintusában középiskolában tőszomszédságában önéletrajzában katonaruhában dolgozószobában mitológiában mezőgazdaságban mozdulatlanságban egyenruhájában világosságában folyóiratában alakításában gondolkodásában hierarchiában nyomorúságában betegállományban létrehozásában szülőfalujában matematikában hálószobájában beszámolójában képviselőházban aktatáskájában alkalmazásában dolgozószobámban tüdőgyulladásban szóhasználatában vállalkozásában mellékutcájában kanyarulatában irányításában szomorúságában magyarázatában atmoszférájában pozíciójában kategóriában kiválasztásában szülőhazájában akváriumában kategóriákban paradicsomában bonyolultságában fürdőszobájában megválasztásában világításában várakozásában tragédiájában fogadószobában fantáziájában tudatlanságában intenzitásában realitásában megaláztatásban ártatlanságában fiatalságában halhatatlanságban változatosságban támogatásában végrehajtásában jóindulatában üvegkalitkában azonosulásban emlékiratában szállodaszobában csecsemőkorában feldolgozásában bolondokházában szorongattatásban uniformisában politikájában lélekvándorlásban perspektívájában elhagyatottságban külpolitikában zeneiskolában megállapításban derékmagasságban csodálkozásában eufóriában díszegyenruhában felindulásában munkaruhájában megpróbáltatásban kivilágításban kézitáskájában propagandájában históriájában eligazodásban felindultságában visszavonultságban tapasztalatában visszhangtalanságban férfitársaságban kidolgozásában várószobájában tanulószobában kimunkálásában tájékozódásban naivitásában csomagtartójában találkozásában elhárításában közgondolkodásban megtalálásában kényszerzubbonyában biztosításában bizonyosságában megbántottságában könyvtárszobájában tanácsirodában átalakulásban elfogadásában meggyilkolásában ostobaságában munkamegosztásban skizofréniában elmaradottságban felszámolásában kollégiumában dialektikában beszélgetőtársam állandóságában határozatában pszichológiában látótávolságban azonosságában kisgyerekkorában folytonosságában télikabátjában izgatottságában selyemharisnyában elfoglalásában foglalatosságban szalmakalapjában orvostudományban felhasználásában köztársaságában differenciáltan metaforájában dialógusában meghozatalában oszlopcsarnokában elpusztításában postaládájában katalógusában meghatottságában beavatkozásban utópiájában univerzumában megalázkodásban magániskolában elfogultságában monomániásan rádióújságban gyanútlanságában megállapodásban kíváncsiságában tömeggyilkosságban bemutatásában odaadásában zavarodottságban ellentámadásban fölindulásában bürokráciában állásfoglalásban összpontosításban kezelőszobában üvegcsarnokában diszharmóniában katonasapkában hozzászólásában álomvilágában internátusában folyamatosságban ceremóniában technológiában automatában kitalálásában megnyilvánulásban katonakabátban becsületszavában szigetvilágában fürdőruhájában esőkabátjában csipkeruhájában biológiában tudathasadásban szembenállásában pizsamanadrágban viháncolásában memóriájában íróasztalában panofixbundában hazavágyódásban munkatempójában halandóságában legyezőformában igazságosságban reklámirodában disznóhólyagjában fennmaradásában epilepsziában márványpalotában zenehallgatásban ajtónyílásában széjjelszórásában visszabotorkáltam szexualitásban asztrológiában epicentrumában búskomorságában összejátszásában borotválkozásban boldogtalanságban biliárdszobában börtöncellájában akadémiában lovaglónadrágban százalékarányban ellágyulásában egyenruhácskában összecsapásában molekulájában megfutamodásban gyakorlóruhában lakószobájában csigabigaházban félmagasságában tündérjátékában negyedórájában felkutatásában zsenialitásban teketóriáztam átdolgozásában képzettársításban selyemruhájában statisztikájában utasításában paranoiásan elővárosában vesenyilallásban csendőrlaktanyában kozmológiában hanghordozásában vakbélgyulladásban dokumentumában népköztársaságban iskoláztatásban bútoráruházban specializáltan keménykalapjában szappanoperákban útmutatásában kiadatásában aritmetikában hánykolódásában csillapításában irodaházában hazafiságában kigondolásában deportálásában vesszőkalitkában bajtársiasságban meghatározásban elágazásában ruhadarabjában időbeosztásban istállólakásban aktualitásban hadilevéltárban specializáltam szellemvilágában felállításában alkalmatosságban deszkakamarában szimmetriájában lélekgerendában mezőgazdaságtan ábrándvilágában utazóládában boldogításában eltusolásában nyeregtáskájában kánikulájában csalhatatlanságban nejlonzsákocskában szkepticizmusában felolvasásában felvillanásában iparkodásában lemészárlásában beszorítottságban levéltárcájában alkotásmódjában elárulásában elaggottságában megbízhatóságban vadásztölténygyárban szenilitásában bemutatójában ereszcsatornában embermagasságban tánciskolájában farmernadrágjában fölhasználásában dolgozószobákban önmegtagadásban igazgatóságban terápiájában diagnosztizáltam helyreállításban kispolgáriságban káromkodásában luxusvillájában tömegkultúrában akadályfutásban szubsztanciájában transzformátorházban rádióadásban alsónadrágjában igazgatójában áldozatosságban leukémiában közreadásában fosztogatásában végigsántikáltam kolerajárványban szavajárásában felszólításában kerékpározásban világatlaszában aranykoronában tükörfordításban világvárosában öncélúságában gombhasítékában peremvárosában udvartartásában időszámításban lakókocsijában acélgerendákban esőszitálásban elutazásában fiatalkorában embersokaságban köcsögkalapjában éléskamrájában fülhallgatójában Argentínájában ruhamosatásban kesztyűtartójában topológiában megostromlásában laktanyafogságban pilótaruhában fölfordulásában Amerikájában párducbőrszoknyában diaszpórájában betegellátásban bársonydolmányában specifikumában munkálkodásában szaténruhájában négerkalyibában botránycsinálásban gabonatáblában fölvásárlásában májkárosításban Venezuelában lószerszámkamrában ajándékboltjában üzemgazdaságtan odakiabáltam abortuszvitában brokátruhájában cowboycsizmájában Philadelphiában gumicsónakjában homokszemvilágban mikrofizikában üvegpalotákban faragatlanságban letartóztatásban Ausztráliában madárkalitkámban térképolvasásban mozgószínházában monogámiában Kaliforniában alkalmasságában illatpárájában gitárjátékában nyilvántartásában megtagadásában szárítókamrában gépkutyaállásban gyümölcsöstáljában koponyaformában modortalanságban rabszolgaruhában szolgaruhájában vállakózásában nyálkahártyájában alapellátásban tapasztaltságában serdülőkorában gonorrhoeában öntúlszárnyalásban csendpillanatában apácaruhában frekvenciasávban parázsizzásában mutatóujjában protoplazmájában nagytakarításban vizsgálószobákban empriméruhákban magántársaságban terapeutákban tudattalanjában ebédlősátrában pecsétnyomójában csetepatéjában dzsungeltalajában fejhallgatójában pamutkardigánban rezidenciánkban körülzárásában Portugáliában robbanókamrában amazoncsizmában forgandóságában reakciójában energiájában nekivadulásban lepocskondiáztam Etiópiában árucsarnokában határtalanságban díszkiadásában szaporodásában atomkutatásban tudatformálásban összekombináltam túlbuzgóságában szőrtarisznyájában asztronautákban szalonkabátjában iparcikkboltjában ablaknyílásában alakulatában Macedóniában örömujjongásban behatolásában mosóporreklámban szerszámdobozában libériájában utazóruhában kincseskamrájában vizsgálószobában felszárításában előrelátásban minifurgonjában technológiákban rosszindulatában kámforillatában gyermekműsorában ellentmondásában ködvarázslatában szórakozásában hotelszobájában hermelinpalástban pszichiátriában cédruskápolnában áristomcellában elszállításában teológiában bányászvároskában segítségnyújtásban államgazdaságtan elektronikában nadrágderekában idiótaságban háttérsugárzásban szilánkborostában spektroszkópiásan komédiázásban Indonéziában rögbicsapatában nászáldozatában glorifikálásban vitaműsorában vezérlőszobában kocsihalálában Csehszlovákiában vallásosságában fátyolruhájában kiszámításában varázsládikánkban önállóságában ábrándozásában diszkréciójában varázstudásában fagyasztókamrában alekszandrijában Belorussziában posztóruhájában hajkurászásában kromoszómájában platinaizzásban finanszírozásban marihuánában kapcsolgatásában nagymamaruhában ágyékmagasságban szerelemzugában mellmagasságában uralkodótársam illemtanórákban őshistóriában repülőruhában szemmagasságában farkascsordájában bankócédulában öklelőállásban elprofanizáltam üvegesboltjában időtávlatában Skandináviában hálátlanságában petefészekrákban szánalmasságában legyilkolásában elfoglaltságában odabotorkáltam rugalmasságában végigbotorkáltam atomrobbantásban egyensúlyozásban újraelosztásban melléktáborában csípőmagasságban viasznyugalmában érzékcsalódásban bezáródásában uralomvágyában kianalizáltam titoktartásában szemetesládában lombkoronájában parkolóházában szalmaruhájában karneválruhában magánlakosztályban szőrmekucsmájában burettruhájában óvatlanságában kincsesládájában megvásárlásában szellőzőnyílásban kartográfiában centrifugájában egoizmusában elvakultságában eltussolásában eszmefuttatásban favágókabátban Ausztriájában előrejutásban kabinetszobában oxigénhiányban fölszabadításban tinédzserkorában kidekázásában betegségfajtákban tollaslabdázásban fejhordozásában esszenciájában fiúbakancsában egyformaságában összekoccanásban luxusszállodákban terráriumában túláradásában kitapintásában színiiskolában tüdőtágulásban keresztülsétáltam szemeteskukákban esztétikumában Franciaországban vesszőkosarában cserépamforában sporttudósításban végigasszisztáltam szabadszájúságban golyószórójában középvonalában századirodában burettkabátjában muszlinruhájában vesszőkalitkákban kémhálózatában szélmalomharcában pisztolytáskájában

kialakításában dolgozószobájában megfogalmazásában kialakulásában megvalósításában felháborodásában elragadtatásában örökkévalóságban hierarchiájában mondanivalójában ideológiában mozdulatlanságában gondolatvilágában elhatározásában megvilágításában tudatalattijában megállapításában változatosságában tanulmányozásában filozófiájában lelkiállapotában halhatatlanságában összeállításában bizonytalanságában meghatározásában megbízhatóságában helyreállításában szórakozottságában elhagyatottságában természettudományban kronológiájában boldogtalanságában összekapcsolásában igazságtalanságban megvalósulásában metamorfózisában egyedülvalóságban egymásrautaltságban megnyilvánulásában összevisszaságában kinyilatkoztatásban átalakításában elsajátításában geometriájában tanácstalanságában agyhártyagyulladásban romolhatatlanságban zavarodottságában fölháborodásában idegállapotában előállításában díszkivilágításban szeretetotthonában igazságosságában előrehaladásban szakközépiskolában megszilárdításában összefoglalásában monotóniájában felszabadításában határtalanságában enciklopédiában folyamatosságában egyfelvonásosában emeletmagasságban megpróbáltatásában szállodaszobájában vigasztalanságában expedíciójában objektivitásában katonaiskolában előmozdításában hajdanában‑danában diadalordításban lazacnyugtalanságban tanúvallomásában dzsungelburjánzásában fiziológiában kiszabadításában felvilágosításban diadalujjongásban szivárványhártyájában iparosításában határpillanatában szívizomgyulladásban sajtóorgánumában evolúciójában diagnosztikájában katonazubbonyában disszertációjában kiszakítottságában oldalpillantásában férfihiúságában elhanyagolásában háborodottságában szeretetrohamában televíziójában rekonstrukciójában agyvelőgyulladásban kalendáriumában embernyilvántartásban aranyajándékában világstatisztikában elefántcsonttornyában megaláztatásában jelenvalóságában visszaszorításában anatómiájában fehérjedúsításban géntechnológiában menetjegyirodában megtapasztalásában megválogatásában meghibásodásában indiánmészárlásban diszharmóniájában becsomagolásában parancsmegtagadásban csempészrakományában klausztrofóbiásan személyautójában pilótasapkájában pinceistállójában elsősegélynyújtásban kézimunkaszobában teherautózásban neonvilágításban gyakorlóruhájában dolgozószobácskában bubifrizurájában lóerőhalálában bajmegállapításban ferencescsuhájában felmagasztosultságban kukoricatáblában félreállításában oroszlánmorgásában idetelefonáltam magánlakosztályában hozzájárulásában pszichoterápiában novíciuskorában életbiztosításban visszaállításában érzésáramlásában hallótávolságában oxidációjában szellőzőnyílásában termodinamikában beágyazottságában bejegyzésrubrikában romanticizmusában díszegyenruhájában ősnyomtatványtárában elmeállapotában félöntudatlanságban mutatványosruhában művésziskolájában gyújtásbeállításban ellenszolgáltatásban tengerészládájában felülbírálásában kormeghatározásban spekulálgatásában tömegkultúrájában energetikájában üzemanyagpumpában döntéshozatalában megvilágosodásban ruhakivágásában bársonylibériában ülőfoglalkozásban csoportosításában műanyagkosárkában beállítottságában atomtragédiában kocogóruhájában visszaszoktatásában elfogódottságában összevillanásában bibliakritikában telefonközpontjában patkánykolóniákban rabszolgakaravánban kockázatvállalásban seriffirodájában meghosszabbításában kimenőruhájában javíthatóságában kihangsúlyozásában ösztönelfajulásban antropológiában homokkötélfonásban visszautasításban betegvizsgálójában immunológiában utazótáskájában szovjetköztársaságban eutanáziában petúniaágyásban szerelemragyogásban esszéválogatásban karateiskolában reaktorturbinákban selyemkombinéjában ideologizáljam karikadobálásban fáziseltolódásban börzeingadozásban vesezsugorodásban mauzóleumában komputerfellegvárban gátlástalanságában szabadságmámorában lószerszámkamrájában kihallgatószobában repülésbiztonságban kiképzőtáborában kemoterápiában szellőzőcsatornában szabványbeállításban

laboratóriumában örökkévalóságában ideológiájában igazságszolgáltatásban intelligenciájában szociáldemokratákban kibontakoztatásában általánosításában tömegtájékoztatásban íróasztalfiókjában tűzoltóegyenruhában meggondolatlanságában jellemábrázolásában polarizációjában gazdaságpolitikában megakadályozásában irodakomplexumában ülőalkalmatosságban alkotmánymódosításban sűrűségeloszlásában parapszichológiában elővigyázatosságban fáradhatatlanságában obszervatóriumában gyakorlatiasságában bőrsejtkromoszómájában kemoterápiájában hazafiaskodásában igazgatótanácsában bevagonírozásában meghatározottságában valóság‑pillanatában szidalomáradatában meteorpillanatában személyazonosságában elektrodinamikában felderítőszakaszában arisztokráciájában lealacsonyításában propagandakiadványban dokumentációjában fóliacsomagolásban tisztaságmániájában ajándékcsomagolásban kísértethistóriákban fiziológiájában elbizakodottságában díszkivilágításában diagnosztizálásában

elfogadhatatlanságában energiaellátásában személyiségelváltozásban elővigyázatosságában felelősségvállalásában plébániahivatalában

viselkedésrepertoárjában