Rímszótár

ágyban

Az egész szóra rímelnek 4788

láttam házban jártam nálam álltam állam lábam bátran hárman vártam hátam lássam számban lágyan gyárban sárban hányan tájban vágtam ágyam társam áram házam vágyam vágytam vállam bántam szálltam tárgyban nyárban zsákban szántam pártban lázban váltam gyászban zárban kádban várban másban százan fában lángban táncban páran tálban szájam fáztam bárban szárnyam másztam lázam szájban párban sávban zártam várjam hánytam váltan nádban árban lányban vágyban ráztam mában bálban zártan májam szánkban pácban árnyam háltam láncban tágan fákban ástam zárjam számtan játsszam vállban ágban rágtam vágjam szádban rákban nyájban váram spájzban nyájam fátlan tártam járjam bántsam szárnyban plánban nászban sálam szántan szánjam áztam árnyban vájtam frászban álljam sátram lápban hányban fázzam tárjam váltsam fájtam rázzam szánban hányjam tárban gyáram sztrájkban áldjam vásznam rántsam látsszam gátban bájam másszam klánban Svájcban vágyjam állban bántan jártan

Több szótagból álló szavak

szobában magában világban korában korábban konyhában országban találtam utcában lakásban utánam formában ruhában mindnyájan sarkában nyomában álmában vidáman dolgában kórházban szájában tisztában csináltam számában színházban irányban néhányan kocsmában munkában házában családban homályban próbáltam írásban hibátlan nyakában órában sorában hangjában újságban ágában példányban ritkábban elszántan szobámban órákban arányban prózában markában megláttam halálban javában agyában hálásan megálltam kabátban szobákban ágyában könyvtárban nadrágban vitában tréfásan hosszában határban szilárdan harsányan korlátlan osztályban torkában aljában kamrában kívántam magányban karjában gazdátlan hajában pompásan drámában ládában hazában példátlan szakmában útjában fogságban sorjában hazánkban módjában egymásban irántam sajnáltam villában formátlan hasában halványan csizmában hálátlan vaktában arcában gyomrában sugárban sorsában lírában pohárban kínjában cellában szolgáltam raktárban gatyában mozgásban kosárban csatában mindhárman porában futtában zugában utáltam zárkában szoknyában vigyáztam napjában orrában sapkában ahányan tisztábban sétáltam nagyjában állásban pusztában pajtában vigyázzban sóváran nyomdában holtában szavában ruhákban lázában bányában havában kályhában fogdában lapjában vásárban sodrában felálltam használtam kormányban csodáltam pártállam csárdában példásan formákban húsában arcátlan jogában soványan bundában szakállam hibásan alássan járásban tartásban járkáltam hátában beláttam próbáljam vitákban vázában szokásban csodában garázsban virágban hazámban párában mocsárban szobánkban témában kordában csináljam használjam bejártam szakában beálltam válságban csodásan szobádban tárgyában utcákban kocsmákban étvágyam pózában munkámban hibáztam halljában rabságban parkjában tudásban táskában elvtársam korcsmában lábában durcásan szótárban tornyában déltájban sírjában jobbjában könyvtáram ritkásan szférában futásban kiálltam boltjában zajában sátrában falkában kínáltam tojásban hullámban ládákban harcában palástban falában kriptában látványban leszálltam tanácsban bajtársam vallásban utcánkban pénztárban megbántam énnálam táskámban sommásan egypáran játszmában voltában hátráltam kartársam drágábban fegyházban adásban vizsgáltam faházban bajában vágtában drámákban odvában anyátlan kószáltam álltában busásan hajszában anyásan zárdában orcátlan lármában sarában tócsában finnyásan csodákban múltjában hodályban megvártam baljában bérházban várában bandában árkában fényárban maszkjában pártában szálkásan találjam anyjában dézsában eljártam glédában pólyában elváltam nagyságban jogállam honában nyugágyban megjártam csapdában kijártam kivágtam dollárban fölálltam árnyában burkában csordában dobáltam forrásban mászkáltam gyászában sírásban tócsákban szakmánkban egyházban levágtam poklában ziláltan kucsmában kiszálltam ugráltam szandálban szénában imában felszálltam munkákban bezártam kétszázan szikáran kártyában kimásztam mókásan fiában brigádban lazábban meglássam imádtam zsákjában apátlan elszántam pompában tavában szárnyában kívánjam apjában vadásztam farában csatákban ruhámban pillátlan apámban izzásban átvágtam támlátlan beszálltam szertárban cellámban búzában blúzában kútjában megráztam hátrányban ruhátlan szakmámban csudában pofátlan kasszában tisztázzam vállában munkánkban cellákban formásan almában rozsdásan pedánsan gúnyában formáltam becsvágyam munkátlan naptárban székházban masszában klubjában firkáltam padjában bányákban kutyában mozsárban madárban ajánljam vizsgáztam párásan tartályban rászántam lámpában sárgásan tokjában jártában bárkában kopáran mocskában bazárban kapáltam szolgáljam vágyában felmásztam szárában kannában alvásban jóságban kristályban kitártam hatásban nyílásban gálánsan héjában diktáltam talárban siváran bevágtam elláttam fogában váltásban tápláltam rámában karámban súlyában lámpátlan gépházban konyhánkban csajkában honvágyam pontjában bográcsban szatyrában példában tárcámban bujkáltam madártan omlásban tisztátlan bárjában durvábban gyárában zónában pregnánsan csuhában csapásban zsírjában villákban zúgásban kártyáztam kivártam szalmában frappánsan asztmásan lábszáram tompábban nyálkásan nyarában királyban lezártam ötszázan légáram náthásan megfáztam csóváltam napszámban rávágtam turbánban elvágtam sodrásban normában simábban dalában háláljam csigákban magjában piszkáltam bóklásztam árában bokában lányában vasgyárban létszámban zsoldjában hajrában mártásban lilában árjában tárcában kiságyban tisztáztam munkádban tréfáltam bugyrában anyában pártjában manzárdban hajtásban csontjában bocsássam látásban csudásan átmásztam aszályban lángjában szálában átfáztam tálkában szempárban mappában táblában kómában zárjában sávjában mosásban aknában kaszáltam dolmányban csávában urnában forgásban anyámban rózsában halásztam kiráztam hiányban kazánban táblákban csodáljam markánsan ivásban furcsálltam sajtárban leráztam vakságban bemásztam kaftánban ujjában négyszázan sárgában tárcsáztam széttártam mancsában áldásban rangjában fölmásztam frakkjában rendházban sziklában igában hibában bújában kukában cifrázzam rostában kampányban titkában átszálltam rakásban horgásztam iszákban stikában vizsgáljam táncában tógában bontásban bíráltam csúszkáltam válásban témákban elvártam lyukában talpában raktáram subában csírátlan lemásztam véráram macskásan hibákban képtárban csalásban combjában csuklyában dumáltam hullásban átláttam sajnáljam pletykákban viszályban megváltsam szólásban csipásan megmásztam nyugtáztam hullában órámban bordában habjában megszálltam urában karában hínárban konyhámban méláztam fogdákban ruhádban hordában macskában sportágban kőházban korlátban megvárjam utáljam vackában síkjában számláltam szakmákban sémákban cibáltam piszkában vattában fonálban rázártam deszkákban hurkában falkákban tornásztam megszántam mondákban gépgyárban rácsában ráálltam hangyában kolbászban csuklásban kamrákban apában bankjában csokrában zabáltam májrákban tornáztam lankásan kalácsban botrányban orkánban megbántsam lóbáltam trágyában karmában daráltam néhányban kivágjam álcáztam fajtában tésztában gyaláztam ellássam táskádban posványban háláltam kanálban postában csordákban kupákban villámban botjában tintában puskáztam mászásban megvágtam náthában ábrándban úszásban lezártan asztmában vádjában mosdásban csókjában rajában gárdában szoknyásan tantárgyban elzártam beváltam kirázzam hasznában mintáztam tusában kardjában elzártan mézgásan zsongásban ráláttam fölvágtam csatáztam hullákban naptáram ásványtan kutyákban ugrásban kormában kizártam irtásban tárnákban vívásban csalárdan tárában puskában nyomásban aktában tajgában dogmákban tárcákban átrágtam levágjam munkásban ruháztam föltártam csúnyábban nyúlánkan celládban sikáltam lármáztam holtágban kivárjam pisáltam vitánkban grófságban egyházam túlzásban folytában ruhánkban kapcában flottában jóslásban párákban rágcsáltam tornában lágyságban sziklákban megrázzam dobásban halászban vadságban pofáztam mintákban silányan skarlátban megbánjam nászágyban lomhábban piszkáljam szikrában sárgábban hintában eljátsszam bevártam ziháltam magházban rajzásban ruházzam condrában eláztam sáljában fűszálban lógáztam dajkáltam ládádban megváltam tokában láncában bíráljam társában felráztam körtáncban elvágjam párkányban hangárban tagállam cellánkban pofában masszákban kacsában cifráztam apályban bárkákban kőtálban anyádban atyában brokátban bátyjában mellrákban feltártam érában nyugtázzam izmában áthágtam hadában pászmásan kreáltam kincstáram csigáztam bullában villánkban gyertyában aktákban imámban rókában tantárgyam főáram hitványan rútságban álcában dekádban turzásban elszálltam bombáztam félgyászban pásztázzam kúráltam beváltsam dokkjában célzásban bricskában falvában alfában stólában gyémántban nyugágyam kákában siklásban elrágtam indákban strapáltam jászlában gyártásban tarkábban ligában parányban szerájban osztrákban zabáljam iszlámban kristálytan táskánkban nyanyában álcázzam mintában tudtában túljártam kiálljam portyában önvádban ásásban mappámban formámban vallástan gyomláltam fogytában feltárjam urnákban járgányban órádban dandárban lerágtam varrásban Zalában Moszkvában lukácsban járványtan sipkákban főtárgyam szektában villádban Zoltánban rájában novákban pacákban filmgyárban fajtámban puskákban prédáltam buckában tatjában Trójában visszáram Hellászban könyvtártan meghánytam marhákban bankárban számláztam párjában fényáram pumpákban polyákban beváltan Lillában gitárban bronztálban túláram párnákban boglyákban Moldvában cifrábban Brémában hangában kacsákban balszárnyban csúfságban Prágában japánban Rómában vénámban szíjában bukszámban dunnában sorházban gályában pucádban hibámban aktámban fókában csézában fúlásban cipzáram márkátlan szolgákban szajhában tonnában sólyában babádban pitában hálában frusztráltan Volgában romjában tömbházban cápában hálásban mázsában Nizzában nyúlványban gazdánkban fűsávban átrágjam lázárban oltásban borbárban gusztáljam húzásban bandámban sálában jogászban kirántsam túráztam kurváztam Zágrábban Istvánban bundásban bokádban hadtápban csizmádban bűbájban tusámban Belgrádban félfában néppártban szedánban sudáran Croissant fajtánkban picsában bombában följártam kisállam Richárdban tépáztam spárgában rúdjában bárdjában sáncában vízáram érákban summában földáram felhámban pálmában Kenyában bétában bokszában képpárban csigázzam selmában megrántsam daráljam szirmában szolgádban bányámban címtársam gúnyádban falábam

általában valójában önmagában mostanában iskolában szobájában valóságban formájában tudatában árnyékában társaságban éjszakában irányában világában kávéházban birtokában irodában biztonságban lépcsőházban alapjában kapujában egyfolytában igazában szállodában ajtajában félhomályban lakásában elegánsan egymagában hiányában palotában munkájában alakjában szakaszában megtaláltam korszakában megpróbáltam magasságban oldalában otthonában modorában határában fordításban ablakában városában felvonásban barátságban mivoltában távolságban kultúrában zavarában udvarában országában hamarjában májusában naplójában ruhájában kalitkában hazájában kiadásban homályában órájában szándékában cukrászdában makulátlan pizsamában hatalmában gazdaságban izgalmában házasságban írásában pillantásban katonásan falujában nyomtatásban magányában magyaráztam januárban valahányan stílusában magyarázzam februárban iskolákban bánatában boldogságban fiókjában patikában könyvtárában pongyolában kiabáltam halálában mámorában városkában mindahányan laktanyában ragyogásban unalmában templomában nagyvilágban arányában novellában viszonyában óvodában központjában táskájában szabadságban fájdalmában rokonságban haragjában rakoncátlan darabjában délutánban drámájában hajdanában tanulmányban osztálytársam családjában kápolnában harisnyában fürdőkádban beosztásban tudományban mosolyában konyhájában anyagában hálójában hatásában vacsoráztam villájában útitársam példányszámban rovatában kitaláltam lánykorában pocsolyában havazásban műfajában változásban mondatában szalonjában utcájában némaságban magasában nagyszobában minutában mozgásában uszodában szomorkásan csírájában áruházban tartalmában vitájában gomblyukában ritmusában kiskabátban pompájában kocsijában szaporábban táborában kisujjában hazugságban megtaláljam harmadában megsajnáltam szférájában félórában ketten‑hárman szakmájában rohanásban olvasásban ruhatárban cellájában színházában háztartásban forróságban rezignáltan nekivágtam nagykabátban bizottságban álruhában babonásan székházában hamiskásan illatában megcsináltam kaszárnyában szótárában hónaljában hónapjában alkotásban hallgatásban szállodákban barlangjában mennyországban garantáltan zabolátlan tárcájában csarnokában egyben‑másban játékában pusztaságban tartományban szaladgáltam hajlatában sokaságban kipróbáltam kocsmájában fénykorában álldogáltam látomásban fogságában hátizsákban osztályában sugarában kosarában pályatársam alvilágban legtisztábban vonzásában haloványan éjféltájban kastélyában ravaszkásan adásában mellkasában oktatásban vallomásban rohamában igazságban borostásan irodákban viharában kabátjában programjában nekiláttam tartásában tájszólásban műsorában legkorábban tisztaságban logikátlan bajnokságban csoportjában tolongásban nyílásában vonalában folytatásban arénában államában nadrágjában minapában megpróbáljam óceánban elmúlásban kezem‑lábam szorongásban parasztházban válaszában poharában odaálltam hagyományban franciában odújában karéjában derekában háromszázan kupolában fázisában oltalmában tarisznyában koponyában üvegházban távlatában iskolásan operában kultúrákban vízmosásban társalgásban napsugárban kamrájában szomszédságban kavargásban valutában csatornában technikában csizmájában csapatában kritikátlan túlvilágban szobácskában legendásan páholyában holdvilágban tanulásban betegágyban szériában franciásan kalapjában szoknyájában villanyáram mulatságban tarsolyában pusztulásban szakállában kamarában levéltárban botorkáltam hosszúságban nagyságában megcsodáltam bibliában rátaláltam eltaláltam tébolydában megvizsgáltam koponyámban tétováztam sapkájában félálmában rabságában raktárában zsúfoltságban kuplerájban barázdában alkatában zsivajában látványában fizikában hóhullásban kalickában utazásban problémátlan gazdagságban fókuszában végigjártam külvilágban árvaházban saroglyában testtartásban alkotmányban nyugalmában távolában virágjában hátországban támadásban kriptájában kapkodásban textilgyárban pocsolyákban nyomorában állásában ellátásban megkívántam kiskocsmában karikában munkatársam leírásban kunyhójában belevágtam kalyibában kultúrházban homokjában kulturáltan lázadásban kisétáltam kőbányában zokogásban látszatában témájában megrovásban mocsarában palotákban maskarában kalákában centrumában folyamában kultúránkban honfitársam zúgásában járásában beleláttam kavernában szertartásban bozótjában nyomdájában csatájában falucskában hófúvásban kackiásan irattárban gyógyszertárban megutáltam hajlékában századában rangsorában kotorásztam bukásában iskolánkban nyelvjárásban bundájában záporában kaszárnyákban hajnaltájban elhibáztam reagáltam kormányában ostromában felhasználtam kiadványban forgalmában legritkábban udvarházban állományban szorításban zongoráztam rothadásban takarásban párájában lobogásban balladában karikákban választásban kacagásban megoldásban bőrkabátban nekiálltam házacskában függőágyban tizenhárman irodámban birkózásban médiában struktúrában regisztráltam balladákban legendában odavágtam logikában bordélyházban gondozásban bizalmában zárkájában csapdájában fogalmában dobozában kabinjában hőskorában névsorában méltóságban daliásan szárazságban skatulyában megváltásban szorultságban idegszálam kiskocsmákban haladásban figurákban hangsúlyában ágyékában éjszakákban áramlásban kiáltásban kutatásban virrasztásban kalibában gazdaságtan kazánházban kohójában nagyításban garázsában szomszédjában cicomátlan fénysugárban hullámában majorságban jóságában kalodában csatornákban horpadásban bérházában kagylójában zakójában ládájában élettársam elbánásban lakosztályban homlokában imádságban gyilkosságban tanításban csigaházban koronátlan hajnalában egynéhányan nyomozásban vándorlásban izzadságban vakságában kazettában koncentráltam mozijában irgalmában tavaszában városállam királyságban gratuláltam hajógyárban besétáltam pántlikásan lemondásban megvizsgáljam eljárásban kilátásban kipróbáljam kuckójában tarisznyámban határsávban faládában meditáltam hajigáltam sárgaságban díszruhában mosodában dallamában pajtájában kocsonyában kórusában liftaknában körforgásban misztikában évszakában sodrásában esthomályban megkínáltam megszolgáltam gonoszságban tanácsában szótlanságban cselédházban zsongásában szivárványban szokásában zsákutcában illatárban talicskában katonában vetélytársam harmatában vallásában csónakházban elsétáltam térdnadrágban hullámzásban pálinkában csodájában példányában varázsában tudásában bátorságban legdurvábban novellámban viszontláttam hálózsákban szobatársam kalapáltam tarkaságban csillogásban bőrnadrágban látásában etikátlan bandájában őskorában ispotályban ingoványban babonákban újságjában felhívásban koronában kormányzásban harisnyásan traktusában parókában mosdótálban lármájában parasztságban vágtatásban karimátlan markolásztam holdsugárban adósságban közbevágtam hivatásban sarokházban halmazában sajtójában iszapjában bakancsában hullaházban szolgaságban gerendában forgásában kiszolgáltam rabruhában katonákban glóriában legendákban laktanyákban szandáljában palotámban vidámságban melegházban tempójában csillagában különváltan sakkjátszmában kihasználtam mosdójában tüllruhában problémákban porcikámban válásában hátuljában elnyomásban akkortájban ápolásban tébolyában atillában példájában babonában iskolámban hajójában koncentráltan barakkjában szegényházban csomagjában félreálltam bozontjában zongorában tagadásban papírzsákban főállásban felállásban rendőrállam ivójában tányérjában vendégházban fogadásban káoszában barátjában ellenálltam puhaságban típusában kolerában megcsináljam gyerekágyban gázkamrában állításban szavazásban státusában vértócsában spekuláltam nyavalyában gyilkolásban invitáltam bohókásan hasadásban ládikában batyujában gyehennában villanásban borotváltan játszmájában produkáltam páncéljában kihalásztam kazánjában futkosásban körbejártam hajlamában vigasságban jóslatában hozzáláttam összhangjában borongásban gázkamrákban sóbányában iratában legsimábban gúnyájában spektrumában bajvívásban otthonkában embertársam kórházában bútorgyárban lesétáltam megnyugvásban izzásában porcikádban lángolásban gyorsaságban aulában korrigáltam gyógyulásban lázálmában gyulladásban albumában hadonásztam sántikáltam kitaláljam szembeszálltam álcájában kiokádtam uszályában sajátjában vastagságban szektorában robbanásban katlanában felajánljam bárkájában tobzódásban átlagában okosságban átsétáltam szentírásban bújócskában bőrtáskában arrogánsan lombikjában tavernában apátságban képtárában rohangáltam krónikában újításban távozásban forrásában hányódásban kantinjában labdázásban impozánsan pupillákban óvodákban kozmoszában származásban körüljártam kémiában imaházban fogdájában talárjában lovaglásban virradásban gyártásában duzzogásban tetszhalálban lámpájában poggyászában átvizsgáltam cellatársam kínzásában diliházban mintájában imájában borostyánban kiállásban klottnadrágban elhasználtam kapitányban csizmaszárban bezártságban nyavalyákban szénbányában morajában megaláztam sorvadásban gyávaságban makacsságban tunikában bársonyában hahotában támlájában vázájában visszavágytam éjszakázzam gondolában váltóáram bosszújában konstatáltam elzártságban dácsájában ruhácskában átaljában palotádban dedikáltam toronyházban vályogházban kukucskáltam apróságban magánházban gyaloglásban megkínáljam bágyadtságban koponyánkban ételbárban munkásságban kalandjában akkorában virágában váltásában lábszárában iparában közkórházban faggatásban vibrálásban parancsában dobozgyárban pucájában gabonában tüdőrákban utcácskákban elméláztam állkapcsában romlottságban kommunában tékozlásban lagúnában madárházban ráncigáltam csizmácskában bérlakásban rendházában himnuszában kihátráltam visszaszálltam aljasságban dudorásztam zajlásában kapiskáltam tanodában kioszkjában ostobábban asszisztáltam gerendákban óhazában felpróbáltam tócsájában lakomában csikorgásban barázdákban lakosságban viszontlássam operáltam szomjúságban hacukában sarujában vitorlában furikáztam kalitkákban forgatásban izzadtságban kínlódásban várásában prémsapkában pusmogásban megcsóváltam csuhájában vérnyomásban bevágásban hiúságban lediktáltam felruháztam kamillában palástjában újkorában ciszternában pénztárcában nagyapában puttonyában affektáltan fogolytársam hadosztályban utánzásban celofánban suttogásban bolondjában dátumában tejcsárdában játékgyárban időtájban fogójában megszokásban szmokingjában ballagásban tárházában szélzúgásban rászolgáltam vásárlásban szabotáltam mániában riportjában atlétában drótkosárban megpiszkáltam hajzatában mogorvábban garatjában kincstárában hányadában orvosában csontvázában bőrsapkában csúcsformában híradásban kongásában lábujjában diófában tarifában urnájában buzgóságban tarisznyádban megbánásban kuszaságban tajtékjában szunyókáltam kibabráltam uzsonnáztam zárdájában parcellákban pulzusában dorgálásban mappájában dezertáltam oroszlánban harcostársam megcibáltam legbutábban algebrában nejlonzsákban roskadásban durrogásban ujjongásban fegyvertársam eloszlásban cikornyásan karikásan üzlettársam sisakjában honoráltam horgászásban rendbontásban felkínáltam sísapkában csónakáztam taktusában gyufaszálban ugrálásban informáltam felsőházban álruhákban informáljam bankszakmában bőrruhában zsibbadtságban versenytársam piszoárban dobozkában kiváltságban mészárlásban pályájában halandzsáztam csónakjában csavargásban csontkamrában cikornyátlan házastársam praxisában lakkcsizmában szaporázzam juttatásban megadásban megoszlásban előmásztam divatjában sustorgásban vacsorázzam szabóságban szállodámban rémálmában megcsodáljam elszántságban hóbortjában gyakorlásban szipkájában férfitársam kollokváltam elrágcsáltam füzértáncban házacskákban irodádban szélirányban hahotáztam szállodánkban tógájában kigyomláltam alkonyában kóboráram gyógyszergyárban rátukmáltam fáradtságban rózsaszálam kucsmájában sógorságban trágárságban oldatában visszamásztam megdupláztam fifikásan átlójában benzinárban dobolásban szaporátlan közbenjártam faládákban lóugrásban izomlázam létjogában naptárában feltárcsáztam előálltam italában furulyáztam ideglázban ledobáltam javításban víztócsában oldottságban rajzolásban bolondságban dagonyában szakításban fásultságban fénytócsában utódállam arénákban adattárban frizurában kritizáltam cinkostársam selyemágyban alkóvjában gettójában loccsanásban fémállványban pokrócában konzultáltam bokrétában előástam szénbányákban fényárjában meggyalázzam alkotmánytan rohangásztam kamarákban halacskában papagájban szónoklástan kipiszkáltam orgiákban hajacskádban rikoltásban panaszában ezüsttálban bőrszoknyában megkívánjam lőállásban zugutcákban biliárdban diktálásban felszolgáltam latrinában irodánkban rakétákban vitorlásban mormogásban hitvilágban tapsorkánban gyógyításban fűben‑fában zsibongásban elhátráltam kipipáltam fénycsóvában variáltam tartamában tetováltam struktúrákban vacilláltam parasztállam brigádjában praktikákban pórusában bugyoláljam számtanában megszállásban kábultságban elhagyásban sápadtságban orgiában kidobáltam rosszallásban hintójában orvoslásban elkívántam cédulázzam dobbanásban alsójában megzabáltam vitorlákban végigjárjam lavórjában tonzúrásan borzalmában elbabráltam intrikában médiákban strigulázzam vigyorában zegzugában tolatásban olajgázban sírkamrában származástan váltólázam kőbányákban tolókában terrorjában lágyságában kapzsiságban celebráltam márványkádban doktoráltam kólikában demonstráljam bőrszakmában praktizáltam rendtartásban rézbányában óriásban cammogásban összezártam filmújságban illusztráltam találmányban ládikákban mágiában tavacskában dologházban csőlátásban erőáram pityókásan nőtanácsban sárkányában hajózásban bérskálában kárpótlásban kéjsóváran alosztályban parókásan ciszternákban táblájában pulcsijában megdorgáltam oldalházban disznóságban írmagjában etikában birtoklásban szájzugában konstatáljam Kanadában tankcsatában albumjában főtitkárban apaságban lánykarában skatulyámban nyoszolyámban rongyoszsákban álvidáman folyócskában jártasságban szakácsában lábmosásban Galliában asztalkában hecckampányban üzletágban fásládában Odesszában ledárdázzam Líbiában felpróbáljam prédikáljam kamarámban örvényáram kapszulában napnyugtában átvizsgáljam beálltában kecskenyájam tőkésállam behátráltam várójában rizstáblában házacskámban csúszkálásban űrruhában adagjában diétáztam agrárállam párnájában elzárásban Nevadában színpompában névtáblában kiskorában Beregszászban oktatástan elszálltában csöndőrállam légpárnákban játszásában inspiráltam ónbányákban gyalogában bronzlámpákban főrendházban kisikáltam Észtországban bőrtáskákban morzézásban agancsában őrszobákban kikúráltam úrországban sziesztában hegyhátában lebujában összhatásban nyugdíjában Alijában moccanásban életáram kigyomláljam felosztásban locsolásban vakvágányban ruggyantában támlásában Skóciában előássam gyengeáram szilárdságtan csigolyákban puskájában bosszúvágyban fejzúgásban Dániában Korzikában Koreában katlanjában pléhkannákban gyónásában sorocskákban bioáram víztartályban Bolognában taktikában szalmiákban szétválásban aranykádban csendőrállam ülősztrájkban nyelvjárástan bőrflaskában gazdájában bőrtokjában gázcsóvában liftkosárban rivalgásban hajócskában lábszagában altatásban elfojtásban forradásban kultúrállam mágiámban fövenyágyam citerásban radiánban malajálam pocakjában raktárházam légnyomásban Haifában mikulásban Ukrajnában elbaltáztam földanyánkban szantálfában fáskamránkban hintaágyban felbomlásban harcállásban hazavágjam hordócskákban koncentráljam kamerában tanítástan betápláltam szertartástan Atlantában elpletykáljam zokniszárban Afrikában bedeszkáztam Szerbiában hajlásában végórákban Szodomában kacsájában Nórájában provokáljam segglyukában kormányházban kővázában Ázsiában álmodásban agykamrában fölpiszkáltam exportjában megriszáltam optikában sorscsapásban hűbérállam balusztrádban műsiklásban lóhalálban erősáram kipostáztam skatulyádban zoknijában foncsorában hét‑határban lámpásában szikrájában rangkórságban kisszobában szárnyújában bebocsássam kiszólásban figuráztam koldulásban beleástam kávájában tappancsában pelenkáztam tablettában agyonvágtam Szaharában megtépázzam arcocskában aktájában zsákutcákban galvánáram csúcspontjában megrongáltam elpróbáltam fegyvertárban újdonságban nyílirányban kórságában féltréfásan bullájában kukkoldában havannában pénzmosásban vállfagyárban blokádjában sportocskában félórámban szultánságban nagytanácsban Ugandában nászfátylában huszonhárman háztartástan rovátkában méhkasában tuskólábam ellenáram rézbányámban rézvázákban dongalábam integráltan sajgásában dakotában szárnyam‑lábam jégországban Sevillában lakomáztam Angliában Baranyában szurdokában pelenkásan megtréfáljam Leningrádban sportvilágban szamovárban gyönyörvágyam padlójában fűtőáram szembeálltam előtártam redundánsan kicsodában karcolásban felsikáljam galambházban rovásában frekventáltam villódzásban gázolásban munkásállam pakolásztam gyapotzsákban betonágyban vizitáltam sittrakásban zabkásában bodegámban lélekváram vasmunkásban beleráztam sorfalában agymosásban kaftánjában űrruhámban Manilában állatházban uzsonnázzam felpiszkáltam Turkesztánban furgonjában szirupjában megháláljam ufólázban kalyibákban halijában Indiában könyvárában egyenáram Pakisztánban óraszámban törzskarában vetélytársban ikerházban diplomádban Volvójában rézurnában jászolában áramlástan gangrénában avarágyban megpályáztam bénulásban badarságban ködporában gyöngyvárában sajtraktárban sírrablásban kipróbáltan sejtmagjában előrántsam kihasználjam kalickámban Lusakában ibolyában fojtásában kornyikáltam Veronában ózonjában tasakjában sárfoltjában újvilágban kenujában barázdásan rugdosásban entitásban szignáljában pálmafákban turistában Floridában Genovában aléltságban klottgatyában hacukákban falkatársam kabalában redukáltam grottájában masinában neked‑szántan

társaságában pillanatában előszobában állapotában egyáltalában fürdőszobában vonatkozásban gyerekkorában politikában tanulmányában egyenruhában szolgálatában márciusában szomszédságában fordításában januárjában irodájában időszakában februárjában előszavában gyermekkorában előadásban középpontjában júniusában áprilisában magasságában júliusában kiadásában várakozásban kirakatában folyamatában birodalmában világításban hangulatában szorításában forgatagában gondolkodásban valóságában hivatalában gyakorlatában mellékutcában kánikulában fogalmazásban telefonáltam sorozatában boldogságában egymásutánban indulatában siralomházban változatában mozdulatában világosságban ifjúkorában fürdőruhában novellájában palotájában szempillantásban iskolájában hálószobában télikabátban tulajdonában viszonylatában vallomásában irodalmában fővárosában diktatúrában öregkorában ragyogásában nyomorúságban kukoricásban gondozásában harmóniában félhomályában szabadságában hadifogságban tisztaságában tragédiában ellenállásban leírásában ajtónyílásban káprázatában porcikájában kultúrájában időpontjában magatartásban artikulátlan rövidnadrágban találkozásban pillantásában diákkorában interjújában lóhalálában alsónadrágban kapcsolatában gyerekszobában ellentmondásban társadalmában vállalkozásban mellékutcákban kritikájában takarásában komédiában fantáziátlan kamaszkorában mozzanatában kislánykorában selyemruhában mosókonyhában torkolatában használatában éjszakájában szomorúságban életrajzában stádiumában ábrázolásban külvárosában tréningruhában sivatagában sokaságában padlásszobában kutyafuttában megmagyaráztam szigetországban feltámadásban hisztériásan életnagyságban koporsójában szállodájában magánzárkában ifjúságában legénykorában kavargásában vigyázzállásban negyedórában köztársaságban látomásában offenzívában biztonságában akaratában gumicsizmában bódulatában másodállásban megoldásában elmagyaráztam múzeumában utószavában cigarettáztam tudatlanságban házasságában nyilvántartásban folytatásában csomagolásban fogadtatásban alkalmazásban vendégszobában diaszpórában házikabátban hullámzásában munkásságában istállójában magányosságban támogatásban áradatában alagsorában foglalatában koponyájában históriában haladásában gondolatában toronyszobában közgazdaságtan iskolatársam hallgatásában kavarodásban autójában perspektívában ámulatában monarchiában igazságában koszorújában fellegvárában ballonkabátban kápolnájában százalékában szakadékában viharkabátban dolgozatában munkaruhában változásában álmatlanságban farmernadrágban gyakorlásában atmoszférában esőkabátban alkotásában felfordulásban struktúrájában pongyolájában kábulatában egyensúlyában könyvtárszobában archívumában vászonnadrágban belvárosában vállalásában kölcsönhatásban műalkotásban fürdőnadrágban bársonyruhában leánykorában hivatásában terpeszállásban anyaországban ingben‑gatyában funkciójában társalgójában tudományában bejáratában öntudatában kartonruhában hotelszobában fontosságában kivágásában civilizáltan forróságában álomvilágban pontosságában bazilikában tartományában némaságában famíliában szemmagasságban hálózatában szobácskájában kukoricában kölyökkorában fenntartásában betegszobában menedékházban virágkorában szorultságában pusztulásában olvasásában háborújában állatvilágban üvegpohárban bátorságában víziójában fejmagasságban aktatáskában komolyságában ápolásában szórakozásban áhítatában kontextusában élvonalában gyújtópontjában szereposztásban amnesztiában évfolyamtársam álmodozásban vászonruhában feltárásában nyaralójában papírkosárban szigetvilágban utánajártam vállmagasságban székesegyházban színdarabjában sziklaszilárdan cserépkályhában igazolványban pupillájában fiatalságban börtönkórházban eksztázisában férfikorában katakombában vendéglátásban tarisznyájában provinciában manzárdszobában homokbányában varázslatában koronájában irattárában keresztutcában galaktikában dossziéjában kolóniában pozitúrában kávéházában előszobákban vesszőkosárban aggodalmában statisztikában megírásában újságírásban úszónadrágban éléskamrában vágyakozásban odaadásban reverendában lakosztályában felindulásban alagútjában rekonstruáltam páncélzatában börtöncellában holdudvarában imádatában halásznadrágban tanításában elosztásában hullakamrában bizottságában magánlakásban anekdotákban álruhájában nappalijában hallgatóságban jogosságában végigcsináltam barátságában vizsgálódásban felhívásában hiúságában feladatában vadházasságban extázisában várószobában indoklásában pizsamájában ruházatában óceánjában hálószobánkban takarításban matériában garzonlakásban összecsapásban gazdálkodásban hosszúnadrágban bricsesznadrágban mohóságában tarkaságában átjáróházban csillogásában gyanútlanságban gyűjtőfogházban megmagyarázzam nagyáruházban ostobaságban kolostorában árvaságában magasugrásban végigsétáltam vigasztalásban mennyországában fogadójában ajtófélfában mellmagasságban homlokráncában áldozatában gyalázatában állításában bosszúságában metaforában megbízatásban káromkodásban árnyalatában formaruhában felszólalásban hátizsákjában állandóságban tombolásában katasztrófában galériában patikájában csodálatában szembogarában kerékvágásban sötétzárkában párosításban udvarházában állományában pénztárcájában alsóruhában tudósításban középosztályban áramlásában forrongásában Proletárállam befogadásban házikójában miniszoknyában civakodásban felvonulásban férfiruhában láncolatában fejtartásában kínzókamrában megszólításban versenyfutásban háztartásában nyersfordításban szélárnyékában oldalirányban odataláltam látványosságban fantáziáltam lélektanában nagyvárosában éghajlatában fizikumában szalonkabátban átiratában vizespohárban búzatáblában alvilágában vívóállásban ajánlásában hallucináltam kézitusában lebontásában gumicsizmásan áruházában kutatásában foglalkozásban hagyományában akácosában kiszolgálásban pavilonjában kapaszkodásban hadakozásban megvacsoráztam alsógatyában propagandában mikrovilágban egyenruhákban vadászruhában olvasójában tagozatában összetartásban egyhangúságban tévészobában okoskodásban olvasatában gondoskodásban halottasházban hanyatlásában könyvesboltjában ezerötszázan vizsgálatában gyorsaságában alsószoknyában hálószobámban elálldogáltam elmagyarázzam sugárirányban okosságában drogériában átváltozásban energiában végrehajtásban elnyomásában vaskarikában burkolatában öngyilkosságban fogantatásban fordulásában iróniában irányításban ellátásában tumultusában szemétládában szívbénulásban uralkodásban táblázatában játékosságban államformában vajúdásában parasztruhában tisztázásában próbálkozásban elgondolásban különszámában pátriájában szabadulásban búcsúzkodásban butaságában hadjáratában epizódjában haláltusában hotelszobámban ládafiában gyászruhájában elbírálásban romlandóságban előszobámban kulikabátban vonulásában slamasztikában háborúságban izomzatában rabszolgaságban térdhajlatában üdvrivalgásban fogyatkozásban amnéziában viszontlátásban sivatagjában aláírásban hullámmozgásban kézírásában fülkagylójában zsidóságában ablaknyílásban levélváltásban memorizáltam beadványában csodavárásban rádiójában parasztcsaládban fegyverraktárban padlásszobákban kínlódásában villogásában házimunkában háborgásában halotthalványan feltarisznyáltan optikájában nosztalgiában élővilágban dolgozójában agóniában viharzásában hatékonyságban papírpohárban visszataláltam elhagyásában virágágyásban kétharmadában ezerkétszázan gyógyításában parkolójában nyilvánosházban bádogkannában fürdőszobákban kiirtásában gyógyulásában betegágyában végigpásztáztam homokórában városkájában másodosztályban deszkaládában apátiában pinceraktárban méltatlanságban vígjátékában marakodásban defenzívában alkudozásban intimitásban hálóruhában gonoszságában statisztikákban kihallgatásban legjobbikában bizakodásban hangzavarában buzgóságában üvegtartályban imbolygásában óvárosában kupolájában ütközőállam operájában felsőkabátban előhalásztam konyharuhában kínzókamrákban szétosztásában javításában fiúruhában harangtornyában megkínzásában fönntartásában lelkivilágban mintázatában aggmenházában cicanadrágban hotelszobákban hasznosságában vattakabátban hahotázásban csatornájában libériában álarcosbálban pozitúrákban bioszférában porcelángyárban munkásruhában édesanyában realizáltam áramlatában harsogásában bársonysapkában lebotorkáltam látogatásban alkonyatában alkonyattájban távozásában bizalmasságban kamarájában irodaházban mackónadrágban elfuseráltam aktivitásban operaházban beletaláltam cigarettában keresztülláttam penziójában keresztülvágtam megóvásában csillagvilágban üvegvázában panellakásban nádvilágában bársonyszoknyában melegházában lépéshátrányban kapzsiságában mechanikában iparkodásban leromlásában sutaságában koncentrálásban bejárójában terápiában utazgatásban csalódásában védőruhában kolóniákban ujjongásában mimikájában kívánásában kromoszómákban suttogásában halántékában próféciákban tudományágban szitkozódásban szivárványában lakószobában vászonruhásan holdsugarában kapunyílásban kibontásában súlytalanságban tusakodásban tévéládában ájultságában ruhatárában kiváltásában másolatában egyharmadában padlásszobámban sopánkodásban számításában szignifikánsan zsokésapkában átriumában határzónában sztratoszférában magánosságban megszaporáztam leiratában félórájában agyagvázában hajszolásában szolgáltatásban influenzában aléltságában mandzsettájában darócruhában matrózsapkában harisnyájában rangsorolásban viadalában húgyhólyagjában függőágyában végigvizsgáltam saroglyájában torzsalkodásban tobzódásában leányszobában motorizáltan matróznadrágban hálószobákban átadásában tévéreklámban ezredkórházban fürdőszobámban derékfájásban kosztümkabátban szidalmazásban aktatáskádban szalonruhában telefirkáltam dührohamában elfogadásban ingszakításban fölbotorkáltam nyeregtáskában kézitáskában keresztülmásztam fantáziában fenyőpadjában artikuláltan végigcsináljam szétprédikáljam angolságában toborzásában hálókamrában gyomorrontásban békaugrásban kiskocsmájában kalibájában sugárnyalábban visszakívántam túlkomplikáltam susogásában tavernájában valósulásban odasétáltam atillájában genetikában dobozkájában szakiskolában beleszólásban kőpalotában gyorsításában elszunyókáltam hajigálásban mocorgásában memóriában lakószobákban pantallójában dohányzójában kommunikáltam miniszoknyákban naivságában tölténytáskában kirablásában túlkiabáltam dokumentáltan tanulásában bebotorkáltam tenisznadrágban pszichikumában tompultságában folytatójában szénaboglyákban lakosságában regényformában elszabotáltam dzsungelkórházban kompromittáltam kalandozásban ledoktoráltam hajbókolásban divatlapjában kiáltásában drótkalickában teniszruhában bódultságában izzadságában fegyvertárában zsebkiadásban archaizáltam hűtőtáskában körforgásában soványságában pléhtákolmányban akciójában kompromittáljam megborotváltan felkarolásban téblábolásban szőrcsuhájában oldalszobában tétovaságban férfipofában szívdobbanásban mágiájában kandallójában rendtartásában rákiabáltam tányérsapkában hazataláltam analizáltam identitásban patakocskában almanachjában fecskenadrágban raktárszobában egyenruhámban kabátujjában pedálozásban gyógyhatásában körbesétáltam felhőfoszlányban vérpocsolyában illatárjában királyságában megmászásában kaszárnyájában szaltóugrásban jegyirodában definiáltam áskálódásban levélírásban kertészlakásban eladásában zsandárvilágban mendemondákban kavalkádjában partraszállásban lagúnájában faiskolában aranybányákban formalitásban társasházában aurájában szimpatizáltam gomolygásában leborotváltam kabátkájában famíliámban bekukucskáltam korosztályában sikoltozásban elvakultságban provinciákban szembetaláltam komédiákban napsugarában pártbizottságban bámulatában kartávolságban aggódásában Karolinában szélhámosságban komédiázzam összezagyváltam kormányformában feltalálásban lovardájában kollektívákban szülőszobákban erkélyszobában búcsúztatásban bámulásában plasztiktáskában utánamásztam csomagocskában bosszúvágyában Karintiában kutyafalkában csélcsapságában fakoronában istennyilában fülnyílásában mozgósításban kristályvázákban mokaszinjában arcátlanságban páviánjában teóriában csődeljárásban jótékonyságban tükörországban kardforgatásban garmadájában evezősházban halogatásban Astoriában vízkórosságban ezüstpárákban bombázójában izommasszában varázsvilágban gyomorkorgásban hipnotizáljam pénzdobálásban tavirózsában tárulásában oldalszakállam birtoklásvágyban traumájában bizonyításban fosszíliában lejárójában galambszobában leckeórákban pofacsontjában gólyakorában pizzériában artériában harákolásban beinvitáltam vászontokjában molekulában villamosáram szoknyavadászban fiúnadrágban törvényvilágban porcelánjában szalmavackában sártortájában trappolásában flanelnadrágban feldúltságában frontvonalában hadosztályában szenilitásban nyáréjszakában elcsónakáztam jámborságában rugódozásban börtönruhában nagyszótárában családfájában röntgensugárban anémiában Itáliában irományában meghallgatásban havilapjában jeladásában egészségházban milíciában frontszigorában Németországban kórházcellában galaxisában kívülállásban trónutódlásban medicinában kamionjában megbabonázzam terepfutásban meggyújtásában ködpáholyában szemétrakásban gyorsmosodában fénypászmájában rendőrfogásban átbogarásztam kidekoráljam zűrzavarában kézikosárban aktivizáljam lakószférádban fénykarikában zuhatagában rejteklakásban hószakadásban napkoronában halványságában márványurnákban idomulásban katonaállam sírtemplomában állatfajtákban rikoltásában szürkéssárgában vizsgaszobában selyemszoknyákban választékában ármánykodásban gyermekvilágban lombkoronákban édességgyárban szélcsatornában lemezboltjában amnéziádban hajóhintában Georgiában üzemmódjában farkcsigolyákban elszundikáltam zuhogásában időjárástan feldúlásában prosztatarákban elszakadásban főnixmadárban bűnpártolásban térdzoknijában osztályozásban kapituláltam kézitáskádban hajlandóságban szaktudásában Európában folyódeltában Bajorországban kromoszómában fogcsatornában bokacsizmában dédnagyapában áltudományban bűntudatában megvakarásztam Arizonában kékeslilában csipkeágyában dekoltázsában tréningruhákban mértéktartásban Namíbiában arcocskájában pincekocsmában végigszolgáltam kincsesládában aranykanálban arzenáljában útvonalában Koppenhágában összetrágyázzam súlycsoportjában bérlakásában Görögországban idefutásban masinájában lerakásában famíliánkban galaktikánkban kilobbanásban toronyszobákban Minnesotában ajtónyitásban kiskastélyában emberfiában édesapámban folyásirányban állatszobában gyereklármában kikalapáltam témahiányban elbogarásztam Viktóriámban ropogásában műszerszobában őrzőszobában bíborruhában űrhajójában csatasorában cserkészvilágban aknanyílásban virágládákban fastruktúrában barlangocskában meseországban kávéskannában halandzsájában hógolyózásban trágárságában haragtartásban magánszobában szállítójában halálraszántan Szicíliában műhelymunkámban Angliájában közkatonákban gyümölcshúsában bujtogatásban Normandiában szétszórásában szentháromságtan artériákban csónakbrigádban dokumentáltam vérsavójában kiválóságban Bolíviában melegágyában szentháromságban apartmanházban májgyulladásban csillagszférában védőoltásban gőzpárájában átkukucskáltam eloszlásában intravénásan gyermekkórházban majomszínházban Spanyolországban házigazdánkban Jordániában kiásásában levélhullásban édesapjában fenyőládában találkájában ezüstvázában bűvészvilágban állatházában megborotváltam villamosságtan iránysávjában lakkdobozában kockafalában primátusában Barcelonában árbóckosárban kelkáposztásban Brazíliában szójamártásban vigyorgásában életformában teóriákban drótakadályban alkímiában kárpitozásban adottságában károsodásban akcentusában halálcsapdában kémiájában segítőtársam zaklatásában amekkorában hűtőládában tunikájában jószágállásban szállításában tógazdaságban félmagasságban motelszobában kanasztatársam megtorpanásban csizmaszárában vándorszakmában ordításában Amerikában sziklavárában fantáziánkban memóriánkban koktélruhában Magyarországban kőkatlanában repcetáblákban agyonstrapáljam plexivázában búvárruhákban gombolkozásban kiretusáltam lakóbárkában átlagkórházban rókalyukában nagycsarnokában eltávoztában Olaszországban pamutruhákban anyagraktárban kosárlabdában perrendtartásban nooszférában zsákmányraktárban szinekúrákban feloldódásban szimfóniádban zsákmányolásban felkukucskáltam dohogásában tőzsdecsalásban megosztásában kutyaóljában meghívásában tollforgójában vezérkacsában kőházacskában bükkfakupában Csíkszeredában Amerikánkban tükörírásban gyújtogatásban károkozásban franciaágyban Lengyelországban védőnadrágban munkaszobákban Albániában kazánházában éléskancában utópiánkban vasszigorában végigszaglásztam Oroszországban sikamlásában Arábiában manzárdlakásban szellemvilágban bélcsatornában Ibériában szárazdokkjában zabkásájában ezüstvázákban zsarolásában gardéniákban melléktantárgyban beleszaglásztam gyalogdandárban tárgyalójában gyapjúruhában Szlovákiában szaténruhában vasparipában előszobádban kikukucskáltam derékszíjában űrruhájában Bulgáriában fényóceánban kosarazásban testalkatában ökölcsatában pamutruhában kristálytálkákban Törökországban nővérszobában csontritkulásban Indianában pozitúrámban lerohanásban katonájában operettállam kadétkorában Algériában

általánosságban augusztusában előadásában demokráciában bizonytalanságban előcsarnokában nyilatkozatában megfogalmazásban előszobájában illegalitásban vonatkozásában magatartásában széltében‑hosszában alakulásában istenigazában összevisszaságban filozófiában megvilágításban szülővárosában demokráciákban labirintusában középiskolában tőszomszédságában katonaruhában önéletrajzában mezőgazdaságban dolgozószobában mitológiában mozdulatlanságban világosságában egyenruhájában folyóiratában alakításában gondolkodásában nyomorúságában hierarchiában betegállományban szülőfalujában létrehozásában beszámolójában matematikában hálószobájában aktatáskájában alkalmazásában képviselőházban dolgozószobámban szóhasználatában vállalkozásában mellékutcájában tüdőgyulladásban kanyarulatában irányításában szomorúságában pozíciójában magyarázatában atmoszférájában kiválasztásában szülőhazájában akváriumában kategóriában paradicsomában kategóriákban megválasztásában világításában bonyolultságában fürdőszobájában tudatlanságában intenzitásában realitásában várakozásában tragédiájában fogadószobában fantáziájában fiatalságában halhatatlanságban változatosságban támogatásában végrehajtásában jóindulatában üvegkalitkában megaláztatásban ártatlanságában bolondokházában szorongattatásban azonosulásban emlékiratában szállodaszobában csecsemőkorában feldolgozásában perspektívájában elhagyatottságban zeneiskolában külpolitikában megállapításban uniformisában politikájában lélekvándorlásban megpróbáltatásban kivilágításban kézitáskájában propagandájában derékmagasságban csodálkozásában eufóriában munkaruhájában díszegyenruhában felindulásában visszavonultságban tapasztalatában felindultságában visszhangtalanságban férfitársaságban kidolgozásában históriájában eligazodásban csomagtartójában találkozásában elhárításában közgondolkodásban megtalálásában várószobájában tanulószobában kimunkálásában tájékozódásban naivitásában bizonyosságában megbántottságában tanácsirodában könyvtárszobájában átalakulásban kényszerzubbonyában biztosításában felszámolásában kollégiumában beszélgetőtársam dialektikában állandóságában határozatában pszichológiában elfogadásában meggyilkolásában skizofréniában ostobaságában munkamegosztásban elmaradottságban selyemharisnyában elfoglalásában foglalatosságban szalmakalapjában orvostudományban felhasználásában köztársaságában differenciáltan metaforájában dialógusában látótávolságban kisgyerekkorában azonosságában folytonosságában télikabátjában izgatottságában beavatkozásban univerzumában utópiájában megalázkodásban magániskolában elfogultságában monomániásan gyanútlanságában rádióújságban megállapodásban kíváncsiságában tömeggyilkosságban odaadásában bemutatásában zavarodottságban meghozatalában oszlopcsarnokában elpusztításában postaládájában katalógusában meghatottságában ceremóniában technológiában kitalálásában automatában katonakabátban megnyilvánulásban becsületszavában szigetvilágában fürdőruhájában esőkabátjában csipkeruhájában tudathasadásban biológiában szembenállásában pizsamanadrágban viháncolásában memóriájában íróasztalában bürokráciában ellentámadásban fölindulásában kezelőszobában állásfoglalásban összpontosításban üvegcsarnokában diszharmóniában katonasapkában hozzászólásában álomvilágában internátusában folyamatosságban boldogtalanságban biliárdszobában börtöncellájában akadémiában lovaglónadrágban százalékarányban ellágyulásában egyenruhácskában összecsapásában molekulájában megfutamodásban gyakorlóruhában csigabigaházban lakószobájában félmagasságában felkutatásában zsenialitásban tündérjátékában negyedórájában teketóriáztam átdolgozásában képzettársításban selyemruhájában statisztikájában utasításában paranoiásan panofixbundában hazavágyódásban igazságosságban reklámirodában munkatempójában halandóságában legyezőformában disznóhólyagjában fennmaradásában márványpalotában epilepsziában ajtónyílásában széjjelszórásában zenehallgatásban visszabotorkáltam szexualitásban asztrológiában epicentrumában búskomorságában borotválkozásban összejátszásában lemészárlásában beszorítottságban levéltárcájában szkepticizmusában felolvasásában felvillanásában iparkodásában alkotásmódjában elaggottságában megbízhatóságban elárulásában vadásztölténygyárban szenilitásában bemutatójában tánciskolájában ereszcsatornában embermagasságban farmernadrágjában fölhasználásában dolgozószobákban önmegtagadásban terápiájában diagnosztizáltam igazgatóságban káromkodásában helyreállításban kispolgáriságban tömegkultúrában luxusvillájában szubsztanciájában transzformátorházban akadályfutásban rádióadásban áldozatosságban leukémiában közreadásában fosztogatásában alsónadrágjában igazgatójában szavajárásában végigsántikáltam kolerajárványban kerékpározásban felszólításában világatlaszában aranykoronában tükörfordításban gombhasítékában világvárosában öncélúságában peremvárosában időszámításban udvartartásában elővárosában kozmológiában vesenyilallásban csendőrlaktanyában népköztársaságban iskoláztatásban hanghordozásában vakbélgyulladásban dokumentumában útmutatásában kiadatásában aritmetikában hánykolódásában bútoráruházban specializáltan keménykalapjában szappanoperákban deportálásában vesszőkalitkában bajtársiasságban meghatározásban csillapításában irodaházában hazafiságában kigondolásában ruhadarabjában időbeosztásban istállólakásban elágazásában aktualitásban hadilevéltárban felállításában alkalmatosságban deszkakamarában szimmetriájában lélekgerendában specializáltam szellemvilágában ábrándvilágában utazóládában mezőgazdaságtan boldogításában eltusolásában nyeregtáskájában kánikulájában csalhatatlanságban nejlonzsákocskában szalonkabátjában iparcikkboltjában ablaknyílásában szaporodásában atomkutatásban tudatformálásban összekombináltam túlbuzgóságában szőrtarisznyájában asztronautákban mosóporreklámban szerszámdobozában alakulatában Macedóniában örömujjongásban behatolásában minifurgonjában technológiákban libériájában utazóruhában kincseskamrájában vizsgálószobában felszárításában előrelátásban gyermekműsorában ellentmondásában ködvarázslatában szórakozásában hotelszobájában rosszindulatában kámforillatában elszállításában teológiában bányászvároskában hermelinpalástban pszichiátriában cédruskápolnában áristomcellában háttérsugárzásban szilánkborostában segítségnyújtásban államgazdaságtan elektronikában nadrágderekában idiótaságban Indonéziában rögbicsapatában nászáldozatában spektroszkópiásan komédiázásban Csehszlovákiában vallásosságában fátyolruhájában kiszámításában glorifikálásban vitaműsorában vezérlőszobában kocsihalálában Belorussziában posztóruhájában hajkurászásában kromoszómájában platinaizzásban finanszírozásban varázsládikánkban önállóságában ábrándozásában diszkréciójában varázstudásában fagyasztókamrában alekszandrijában ágyékmagasságban szerelemzugában mellmagasságában marihuánában kapcsolgatásában nagymamaruhában szemmagasságában farkascsordájában uralkodótársam illemtanórákban őshistóriában repülőruhában időtávlatában Skandináviában hálátlanságában petefészekrákban szánalmasságában bankócédulában öklelőállásban elprofanizáltam üvegesboltjában újraelosztásban melléktáborában csípőmagasságban viasznyugalmában legyilkolásában elfoglaltságában odabotorkáltam rugalmasságában végigbotorkáltam atomrobbantásban egyensúlyozásban lombkoronájában parkolóházában érzékcsalódásban bezáródásában uralomvágyában kianalizáltam titoktartásában szemetesládában óvatlanságában kincsesládájában megvásárlásában szellőzőnyílásban kartográfiában szalmaruhájában karneválruhában magánlakosztályban szőrmekucsmájában burettruhájában előrejutásban kabinetszobában centrifugájában egoizmusában elvakultságában eltussolásában eszmefuttatásban favágókabátban Ausztriájában tinédzserkorában kidekázásában oxigénhiányban fölszabadításban összekoccanásban luxusszállodákban terráriumában túláradásában betegségfajtákban tollaslabdázásban fejhordozásában esszenciájában fiúbakancsában egyformaságában Franciaországban vesszőkosarában cserépamforában sporttudósításban kitapintásában színiiskolában tüdőtágulásban keresztülsétáltam szemeteskukákban esztétikumában vesszőkalitkákban kémhálózatában szélmalomharcában pisztolytáskájában végigasszisztáltam szabadszájúságban golyószórójában középvonalában századirodában burettkabátjában muszlinruhájában ruhamosatásban kesztyűtartójában topológiában lakókocsijában acélgerendákban esőszitálásban elutazásában fiatalkorában embersokaságban köcsögkalapjában éléskamrájában fülhallgatójában Argentínájában párducbőrszoknyában diaszpórájában megostromlásában laktanyafogságban pilótaruhában fölfordulásában Amerikájában specifikumában betegellátásban bársonydolmányában gabonatáblában fölvásárlásában májkárosításban Venezuelában munkálkodásában szaténruhájában négerkalyibában botránycsinálásban cowboycsizmájában Philadelphiában gumicsónakjában homokszemvilágban lószerszámkamrában ajándékboltjában üzemgazdaságtan odakiabáltam abortuszvitában brokátruhájában mikrofizikában üvegpalotákban faragatlanságban letartóztatásban Ausztráliában madárkalitkámban térképolvasásban mozgószínházában gitárjátékában nyilvántartásában megtagadásában monogámiában Kaliforniában alkalmasságában illatpárájában vállakózásában nyálkahártyájában alapellátásban tapasztaltságában szárítókamrában gépkutyaállásban gyümölcsöstáljában koponyaformában modortalanságban rabszolgaruhában szolgaruhájában apácaruhában frekvenciasávban parázsizzásában mutatóujjában protoplazmájában serdülőkorában gonorrhoeában öntúlszárnyalásban csendpillanatában magántársaságban terapeutákban tudattalanjában nagytakarításban vizsgálószobákban empriméruhákban rezidenciánkban körülzárásában Portugáliában robbanókamrában ebédlősátrában pecsétnyomójában csetepatéjában dzsungeltalajában fejhallgatójában pamutkardigánban lepocskondiáztam Etiópiában árucsarnokában határtalanságban díszkiadásában amazoncsizmában forgandóságában reakciójában energiájában nekivadulásban

kialakításában dolgozószobájában megfogalmazásában kialakulásában megvalósításában felháborodásában elragadtatásában örökkévalóságban hierarchiájában ideológiában mondanivalójában mozdulatlanságában gondolatvilágában megvilágításában elhatározásában tudatalattijában megállapításában változatosságában halhatatlanságában tanulmányozásában filozófiájában lelkiállapotában összeállításában bizonytalanságában helyreállításában szórakozottságában elhagyatottságában megbízhatóságában meghatározásában kronológiájában boldogtalanságában természettudományban megvalósulásában igazságtalanságban metamorfózisában egyedülvalóságban összekapcsolásában összevisszaságában kinyilatkoztatásban egymásrautaltságban megnyilvánulásában tanácstalanságában átalakításában elsajátításában geometriájában előállításában romolhatatlanságban agyhártyagyulladásban zavarodottságában fölháborodásában idegállapotában szakközépiskolában megszilárdításában összefoglalásában felszabadításában határtalanságában monotóniájában enciklopédiában folyamatosságában egyfelvonásosában emeletmagasságban megpróbáltatásában szállodaszobájában díszkivilágításban szeretetotthonában igazságosságában előrehaladásban hajdanában‑danában diadalordításban lazacnyugtalanságban tanúvallomásában dzsungelburjánzásában kiszabadításában fiziológiában objektivitásában katonaiskolában vigasztalanságában expedíciójában előmozdításában kiszakítottságában disszertációjában oldalpillantásában férfihiúságában elhanyagolásában háborodottságában szeretetrohamában televíziójában rekonstrukciójában agyvelőgyulladásban kalendáriumában embernyilvántartásban aranyajándékában világstatisztikában elefántcsonttornyában jelenvalóságában megaláztatásában visszaszorításában anatómiájában fehérjedúsításban szivárványhártyájában felvilágosításban diadalujjongásban iparosításában szívizomgyulladásban határpillanatában sajtóorgánumában evolúciójában katonazubbonyában diagnosztikájában visszaállításában hallótávolságában oxidációjában szellőzőnyílásában termodinamikában érzésáramlásában romanticizmusában beágyazottságában bejegyzésrubrikában művésziskolájában díszegyenruhájában ősnyomtatványtárában elmeállapotában félöntudatlanságban mutatványosruhában felülbírálásában kormeghatározásban spekulálgatásában tömegkultúrájában gyújtásbeállításban ellenszolgáltatásban tengerészládájában megvilágosodásban energetikájában üzemanyagpumpában döntéshozatalában ruhakivágásában bársonylibériában ülőfoglalkozásban csoportosításában műanyagkosárkában beállítottságában atomtragédiában patkánykolóniákban kocogóruhájában visszaszoktatásában elfogódottságában összevillanásában bibliakritikában telefonközpontjában kockázatvállalásban rabszolgakaravánban seriffirodájában meghosszabbításában kimenőruhájában homokkötélfonásban visszautasításban javíthatóságában kihangsúlyozásában ösztönelfajulásban antropológiában immunológiában betegvizsgálójában petúniaágyásban utazótáskájában szovjetköztársaságban eutanáziában karateiskolában szerelemragyogásban esszéválogatásban selyemkombinéjában reaktorturbinákban ideologizáljam karikadobálásban komputerfellegvárban fáziseltolódásban börzeingadozásban vesezsugorodásban mauzóleumában gátlástalanságában repülésbiztonságban kiképzőtáborában kemoterápiában szellőzőcsatornában szabványbeállításban szabadságmámorában lószerszámkamrájában kihallgatószobában géntechnológiában menetjegyirodában megtapasztalásában indiánmészárlásban diszharmóniájában megválogatásában meghibásodásában személyautójában becsomagolásában parancsmegtagadásban csempészrakományában klausztrofóbiásan pilótasapkájában teherautózásban pinceistállójában elsősegélynyújtásban kézimunkaszobában lóerőhalálában neonvilágításban gyakorlóruhájában dolgozószobácskában bubifrizurájában felmagasztosultságban bajmegállapításban ferencescsuhájában félreállításában oroszlánmorgásában kukoricatáblában idetelefonáltam magánlakosztályában hozzájárulásában pszichoterápiában novíciuskorában életbiztosításban

laboratóriumában örökkévalóságában igazságszolgáltatásban ideológiájában intelligenciájában kibontakoztatásában általánosításában tömegtájékoztatásban szociáldemokratákban jellemábrázolásában polarizációjában gazdaságpolitikában megakadályozásában íróasztalfiókjában tűzoltóegyenruhában meggondolatlanságában bevagonírozásában valóság‑pillanatában meghatározottságában szidalomáradatában meteorpillanatában személyazonosságában felderítőszakaszában elektrodinamikában arisztokráciájában dokumentációjában lealacsonyításában propagandakiadványban fóliacsomagolásban tisztaságmániájában ajándékcsomagolásban kísértethistóriákban fiziológiájában elbizakodottságában díszkivilágításában diagnosztizálásában irodakomplexumában sűrűségeloszlásában ülőalkalmatosságban alkotmánymódosításban parapszichológiában elővigyázatosságban obszervatóriumában fáradhatatlanságában gyakorlatiasságában bőrsejtkromoszómájában kemoterápiájában hazafiaskodásában igazgatótanácsában

energiaellátásában elfogadhatatlanságában személyiségelváltozásban elővigyázatosságában felelősségvállalásában plébániahivatalában

viselkedésrepertoárjában